Ing. Jiří Vychopeň (839)

Půjčka jednatele do s. r. o.

Společnost s r. o. B má jednatele pana Nováka a 100% společníkem je s. r. o. A. Pan Novák je zároveň většinovým společníkem s. r. o. A. Pokud pan Novák dá půjčku do s. r. o.B (kde figuruje jako jednatel a společníkem je s. r. o. A), může být tato půjčka bezúročná? Jaký to bude mít daňový dopad? 

Zrušení registrace DPH ve sdružení a danění nájmů z nemovitostí

Rodina podniká ve sdružení fyzických osob. Maminka - zakladatel sdružení - danila roky příjmy z prodeje zboží a součástí obchodního majetku byly také nemovitosti. Teď je v důchodu a chce skončit s podnikáním, tak se rozhodla darovat dětem, které byly součástí sdružení, nemovitosti na základě dědické smlouvy.

1. Jedna nemovitost zůstala mamince, na kterou bylo sdružení napsáno, nyní v důchodu v podstatě nepodniká, má jen tuhle nemovitost a chtěla by ji do budoucna danit dle § 9, ne podle § 7 ZDP. Může zrušit registraci k DPH, protože nájmy z nemovitosti jsou pouze osvobozené, jedná se jen o byty, tj. pronajímá byty fyzickým osobám

2. Obdarovaná dcera - budova byla původně ve sdružení, teď pronajímá byty - osvobozeno od DPH, nemá je obchodním majetku a je neplátce.

3. Obdarovaný syn - budova při stavbě uplatněno DPH, jedná se o prodejnu a byty, nájem bytů bude osvobozen od daně, pronajímá fyzickým osobám dle § 9 prodejnu pronajímá právnické osobě, účtuji DPH 21 %. Může danit dle § 9, je plátce DPH a má příjmy dle § 7. Nemá nemovitosti zařazeny do obchodního majetku. Můžu účtovat příjmy z nájmů dle § 9 - nejsou tam žádné služby, jen nájem - nebo musí být dle nebo § 7? A evidence DPH je vedená jen jednou, rozděluji jen příjmy dle § 7 a 9?

Odpisy u příjmů z pronájmu

Fyzická osoba, nepodnikatel, vlastní od r. 1997 nemovitost, kterou nabyla na základě kupní smlouvy. Tuto nemovitost také pronajímá a vykazuje příjmy z § 9 zákona o daních z příjmů, u kterých uplatňuje historicky pouze paušální výdaje. Nyní zvažuje přechod na skutečné. 1) Jakým způsobem se stanoví pořizovací cena majetku pro účely odpisů? Lze pro tyto účely použít reprodukční pořizovací cenu v případě, že historickou kupní cenu nelze doložit? 2) Jakým způsobem se bude odpisovat? Platí fikce, že v paušálu byly již historicky zahrnuty také odpisy, i když vlastně nebyly nikdy zahájeny?

Zvýhodněná cena zboží pro zaměstnance, daňové aspekty

Zaměstnavatel by chtěl nastavit benefit pro zaměstnance v podobě zvýhodněných cen v prodejně - konkrétně umožnit nákup zboží v hodnotě skladových cen a přirážky režijních nákladů 10 % (do určité celkové hodnoty za rok - např. 20 000 Kč). Uvažujeme správně, když zaměstnanec této akce využije, tak se mu musí dodanit do mzdy (včetně soc. a zdrav.) v měsíci využití „této slevy“ rozdíl mezi běžnou prodejní ceny zboží a cenou zvýhodněnou, kterou nákladově vypočetl zaměstnavatel, přičemž obě ceny bereme včetně DPH. Z pohledu DPH zvýhodněná cena zaměstnanci (pokud není zároveň statutární orgán) nemá naopak na nějaké dodatečné dodanění DPH. Zaměstnavatel argumentuje, že zaměstnanci se v sortimentu vyznají a toto zboží by za plnou cenu nekoupili, proto se mu nelíbí varianta srovnání cen s ostatními zákazníky. A chtěl by zkrátka stanovit cenu níže bez dodanění, ale to si myslím není možné? Naopak pokud zaměstnanec nevyužije zvýhodněnou slevu v prodejně, tak mu nic za celý rok dodaňovat do mzdy nemusíme, je to tak?

Náhrada bankovních poplatků při poukazování spoření zaměstnance na jeho běžný účet

Zákon o dani z příjmů [§ 6 odst. 9 písm. písmeno u)] uvádí: „částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci“.

Platí osvobození i od bankovního poplatku pro poukazování spoření zaměstnance na jeho BÚ? Spoření mu srážím měsíčně ze mzdy a poukazuji na jeho běžný účet.

Odpis nemovitosti a její pronájem

Fyzická osoba koupila nemovitost před 5 lety. Začala ji pronajímat v průběhu roku 2020 a v daňovém přiznání uplatnila výdaje 30% paušálně. Od dalšího roku by však chtěla uplatnit odpisy. Výpočet odpisového plánu započne rokem nákupu nebo až rokem 2020, kdy začal pronájem? A tím pádem, že uplatnila paušální výdaje, tak se pro další odpisování vypustí a bude se pokračovat rokem 2021?

Úprava účetní ceny nemovitosti

Společnost (neplátce DPH) je vlastníkem nemovitosti, která byla pořízena v roce 2006. Od roku 2011 společnost provedla opravy, úpravy a technické zhodnocení, které byly hrazeny ze zdrojů společníka (tyto prostředky se neobjevily v účetnictví ani jako jeho půjčka). Objekt se společnost rozhodla prodat. Samozřejmě hodnota prodávané nemovitosti je vyšší než cena účetní a to právě proto, že byla zhodnocována. Lze nějakým způsobem o částky technického zhodnocení navýšit účetní cenu nemovitosti pro případný prodej? Objekt (dům) se účetně odepisoval, daňově ne. Firma negenerovala zisky. 

Opravy nemovitosti před zařazením do obchodního majetku

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů. OSVČ vedoucí daňovou evidenci, plátce dph, se rozhodl pořídit nemovitost, kterou zařadí do obchodního majetku. Tuto nemovitost bude ze 3/4 využívat pro ekonomickou činnost (kancelář, zázemí pro zaměstnance, skladovací prostory) a z 1/4 k soukromým účelům (vlastní bydlení). S prodávajícím (firmou s.r.o, rovněž plátce dph) uzavřeli na dobu 6 týdnů nájemní smlouvu z důvodu časové prodlevy než bude vyhotovena kupní smlouva a kupující chtěl co nejdříve na nemovitosti provést nutné opravy. Prodávající (pronajímatel) umožnil kupujícímu v době trvání nájmu provádět na nemovitosti opravy. Tyto opravy nebudou zahrnuty v kupní ceně, ta byla předem dohodnuta. Mohu opravy provedené na nemovitosti v době trvání nájemní smlouvy, tedy před zařazením nemovitosti do obchodního majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů? Stačí k tomu jasně deklarovaný závazek obou stran nemovitost prodat a koupit?

Odpočet úroků z hypotéky změna účelu stavby

Poplatník si vyřídil překlenovací hypoteční úvěr pro výstavbu domu pro bydlení a v roce 2019 uplatnil odpočet úroků z hypotéky. V roce 2021 došlo ke změně účelu stavby, která bude z poloviny používána pro podnikání a z poloviny pro bydlení. Stavba tohoto domu zatím nebyla zahájena. Jakým způsobem bude poplatník postupovat? Lze uvést polovinu uplatněných úroků z roku 2019 jako daňový příjem dle § 10 v roce 2021?

Reprodukční cena nemovitosti při pronájmu

Poplatník zdědil v r. 2013 od své matky (nepodnikatelky  -nikdy dům neodpisovala) nemovitost, kterou začal od 10/2020 pronajímat v § 9 ZDP. Nechali jsme si zpracovat znalecký posudek k zahájení nájmu - k 1. 10. 2020 (reprodukční cena) a z této čásky jsme začali odepisovat s ohledem na § 29 odst. 1 písm. d), e) ZDP. Je to takto správně?