Ing. Jiří Vychopeň (735)

Prodej zasíťovaných pozemků nevložených do obchodního majetku

Fyzická osoba, působící i jako OSVČ, před více než 5 lety nakoupila pozemky, které jsou nyní zařazeny do územního plánu jako stavební a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do obchodního majetku, občan je koupil jako FO nepodnikatel a i zasíťování provádí mimo svou podnikatelskou činnost. Bude prodej zasíťovaných pozemků osvobozený od daně z příjmů? Případně bude zdaněný v § 7 nebo § 10 ZDP?

Dotace z EU vyplácena v zálohových platbách

V roce 2019 nám byla přiznána dotace na projekt oper. program zaměstnanost od mpsv z rozpočtu EU (metoda Ex-ante) částečně na pořízení majetku a částečně na mzdy nově přijatých zaměstnanců. Jedná se o fyzickou osobu,vedeme daňovou evidenci. V listopadu 2019 nám přišla na účet 1. zálohová platba,která zahrnuje jednak částečnou platbu na pořízení majetku,ale také částku na mzdy zaměstnanců. Zaměstnance budeme přijímat do pracovního poměru dle plánu realizace v průběhu měsíce března 2020. Můžeme celou částku přijaté zálohy dát do příjmů neovlivňujících základ daně, nebo má být částka připadající na mzdy pro budoucí pracovníky zahrnuta do příjmů ovlivňující základ daně? 

Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců

Jsem zaměstnavatelem více než 50 % osob se zdravotním postižením za rok 2019 (po celý rok, uzavřena dohoda s Úřadem práce). Pro stanovení výše limitu, který mohu poskytnout odběratelům výrobků (náhr. plnění) pro rok 2020 provedu výpočet ročního přepočteného stavu zaměstnanců OZP. Započítám při výpočtu svého limitu osoby ve třetím stupni invalidity 3krát? 

Daň z příjmů fyzických osob

V červenci 2008 jsem koupil rekreační objekt (o rozměrech 7,2 m x 4,8 m) s pozemkem o výměře 414 m2. Tento dům nebyl vhodný k bydlení, pouze k rekreaci dle znaleckého posudku a já, jako majitel jsem ho nikdy neužíval. Odhadní cena byla 288 330,- Kč, kupní cena v roce 2008 byla 300 000 Kč. V minulých letech byla provedena demolice zmíněného objektu a poté byl na pozemku postaven zcela nový rodinný dům. V roce 2019 proběhla kolaudace a současně jsem dům prodal. Prodejní cena byla 7 150 000 Kč. Musím prodej uvedené nemovitosti uvést v dani z příjmů fyzických osob za rok 2019? Pokud ano, v jaké výši (náklady na stavbu jsem nesledoval a proto nevím přesnou částku nákladů výstavby)? 

Bezúročná zápůjčka s podílem na zisku

Společnost s r. o. zapůjčila peníze do svěřenského fondu, se kterým není osobou spojenou s tím, že vrácení zápůjčky je smluveno za 5 let. Dle smlouvy je zápůjčka bezúročná a v době vrácení peněz s. r. o. obdrží podíl na zisku svěřenského fondu, vypočítaný od druhého do pátého roku zápůjčky. Hodnotu podílu určuje dle smlouvy hodnota kmenových listů. Je třeba na podíl na zisku dělat nějaké roční dohadné položky, a pokud ano, jakým způsobem by se měly vypočítat?

Revolvingový úvěr v daňové evidenci

OSVČ vede daňovou evidenci, uzavřel se svou bankou smlouvu o poskytování revolvingového úvěru. Na výpisu z banky jsou poté účtovány různé poplatky - např. odměna za rezervaci zdrojů, správa úvěru, pojištění splátek. Dále úrok z úvěru v určité částce. A v poslední řadě splátka úvěru v určité částce. Budeme účtovat klasicky jako u jakéhokoliv jiného úvěru, tzn. všechny poplatky a úroky jako provozní výdaj a splátku úvěru samostatně jako nedaňový výdaj? 

Účetní a daňová problematika víceprací na ukončené stavební zakázce

Stavební firma dokončila stavební zakázku dle uzavřené smlouvy o dílo a vyfakturovala zakázku jako celek do 100% ceny díla. Během díla vznikly vícepráce, které byly realizovány se souhlasem objednatele (zápisem ve stavebním deníku). V současné době probíhá jednání s objednatelem ohledně ceny těchto víceprací. Po jejím odsouhlasení by měl být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo a následně vznikne stavební firmě nárok na fakturaci provedených víceprací. Jak účetně a daňově řešit vzniklou situaci? Stavební firma má dvě podobné situace, obě stavební zakázky byly dokončeny a vyfakturovány v plné výši v roce 2019. Přičemž u jedné stavební zakázky došlo k předání a převzetí díla objednatelem a ve druhém případě bude dílo předáno až po dodání veškeré dokumentace v roce 2020. Je možné účtovat o výnosech z těchto víceprací až v roce 2020 (kdy dojde k odsouhlasení, resp. uzavření k dodatku ke smlouvě) nebo by stavební firma měla zohlednit očekávané výnosy (není jisté, že k okamžiku sestavení účetní závěrky bude znám výsledek, tj. odsouhlaseno finanční ocenění víceprací atd.) např. formou dohadných položek aktivních MD 388/D 602 (zde narážíme na problém nadhodnocení aktiv, což neodpovídá základním účetní zásadám opatrnosti dle § 25 odst. 3 zákona o účetnictví - zahrnovat jen zisky, kterých bylo dosaženo). Nebo vyloučit náklady roku 2019 související s těmito víceprácemi jako "nedokončenou" stavební výrobu MD 121/D 588 (zde bude muset být udělán odhad těchto nákladů z celkové výše vynaložených nákladů). Zde byly práce uskutečněny a pokud nebudou objednatelem uhrazeny v plné výši, resp. v očekávané výši, tak by došlo k ovlivnění nákladů až v roce následujícím. I když, dle našeho názoru, se jedná o náklady, které byly vynaloženy na dosažení příjmů (výnosů) v roce vynaložení. 

Vyřazení havarovaného automobilu z obchodního majetku

Společnost v roce 2018 koupila automobil ve výši 50 000 Kč + DPH. Zařadila do majetku a začala odpisovat. V 12/2019 byl automobil zničen - havárie. V roce 2019 uplatním pouze poloviční odpisy? Auto vyřadím z majetku MD 082/D 022. A pak zaúčtuji zůstatkovou cenu na účet 549 a vzhledem k tomu, že pojišťovna nic nezaplatí, tak je to nedaňový náklad? 

Zdanění sdružení fyzických osob za rok 2019

Tři společníci plátci DPH, kteří podnikají na základě smlouvy o sdružení FO. Pověřený člen sdružení vede daňovou evidenci a ve vztahu k DPH fakturuje konečnému spotřebiteli, další dva členové mu od 1. 1. 2019 fakturují a platí svůj podíl za stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti. 1. Pokud se týká daně z příjmů jak zařadit fakturaci podílů za stavební práce dvou společníků pověřenému členu sdružení, který vede daňovou evidenci? Mám navýšit příjmy a výdaje společníků, nebo je neúčtovat a vycházet z § 2728 NOZ? 2. Uvedené sdružení FO pořídilo za dobu společného podnikání 3 osobní automobily, které jsou zapsány v evidenci vozidel na pověřeného člena sdružení. Pokud by sdružení ukončilo činnost ke konci roku 2020, jakým způsobem by se převedly 2 automobily na ostatní členy sdružení - fakturovat a odvést DPH, nebo jinak? 

Příjmy z pronájmu USA

Jak má správně postupovat v oblasti daně z příjmů vlastník domu na Floridě (český daňový rezident), jenž má příjmy z pronájmu tohoto domu? Jak by měl správně postupovat z hlediska daně z příjmů při případném prodeji tohoto domu?