Ing. Jiří Vychopeň (696)

OSVČ ZTP/P

Kamarád, který je ZTP/P, pracuje jako OSVČ. Podal na Finanční úřad daňové přiznání v řádném termínu, vše potřebné doložil, ale stále čeká na vrácení přeplatku (o který žádal přímo v přiznání) a který činí několik desítek tisíc. Finanční úřad mu ho stále zadržuje s odůvodněním, že musí přezkoumat slevy, které mu plynou z titulu ZTP/P a že na to mají půl až tři čtvrtě roku. Údajně je tato lhůta i v zákoně. Nemám s tímto žádné zkušenosti, proto se obracím na odborníky. Je zadržování přeplatku opravdu oprávněné a kde v zákoně je to uvedeno? Jak se může kamarád domoct co nejdřív svých peněz, popř. co může udělat pro příště, aby k takovému zdržení nedošlo? 

Uznatelnost bankovních úroků u spoluvlastníků nemovitosti

Existují dvě nájemní nemovitosti X a Y a dva vlastníci A a B. Každý z vlastníků vlastní v nemovitosti X a v nemovitosti Y ideální polovinu. Nemovitosti byly pořízeny s pomocí úvěrů od banky, banka poskytla dva úvěry ve stejné výši. Protože banka neumí poskytnout na nemovitost vlastněnou dvěma vlastníky dva samostatné úvěry na každého vlastníka zvlášť, bylo s bankou dohodnuto, že u nemovitosti X bude celý úvěr na vlastníka A a u nemovitosti Y bude celý úvěr na vlastníka B. Budou moci si vlastníci uplatňovat jako náklad daňově uznatelné zaplacené úroky z úvěrů, a to vlastník A z celého úvěru na nemovitost X a vlastník B z celého úvěru na nemovitost Y, i když každý vlastní jen ideální polovinu?

Stavební úpravy před kolaudací provedené budoucím nájemcem

Jsme a. s. a uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem kanceláří v budově, která je ještě ve výstavbě. Současně jsme dostali možnost zasáhnout do stavebního uspořádání kanceláří. Po dokončení dojde k vyčíslení námi požadovaných úprav, tato hodnota bude snížena o částku, která byla na kanceláře původně určena a případný rozdíl doplatíme. Jak tento doplatek zaúčtuji? Jak to je řešeno v zákoně o daních z příjmů a jak v zákoně o DPH? 

Oprava veřejného osvětlení

Plátce DPH opravuje veřejné osvětlení pro obce, které jsou plátci DPH, ale osvětlení nemají jako hlavní činnost. Kdy se při fakturaci použije režim přenesení daňové povinnosti?

Oprava a TZ najatého majetku

Nájemce provedl na pronajaté nemovitosti technické zhodnocení a zároveň větší opravy nad rámec běžného udržování. Práce provedl na vlastní náklady, nepožaduje úhradu po pronajímateli ani kompenzaci s nájemným. Má souhlas pronajímatele s provedením oprav i TZ a souhlas s odpisováním TZ.

Kdy a zda bude oprava (nikoliv TZ, kde vznikne případné nepen. plnění až při ukončení nájemního vztahu) pro pronajímatele nepeněžním plněním a případně jaký vliv by mělo nepeněžní plnění na DPH u pronajímatele?

Pronajatá budova je administrativní budovou, ale pronajímatel jí odepisoval ještě před rokem 2003, tudíž jí odepisuje v 5. odpisové skupině. Nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Prodej pozemku

Soukromá osoba - nepodnikatel - koupil před 15 lety pozemek o výměře cca 10 ha. V tomto roce se rozhodl polovinu pozemku rozparcelovat, napojit na inženýrské sítě a následně rozprodat zájemcům. 1. Z pohledu daně z příjmů - Bude příjem z prodeje osvobozen? Pokud ne, bude se jednat o ostatní příjem (dle § 10 zákona o dani z příjmů), nebo půjde již o podnikatelskou činnost dle § 7? A může být výdajem cena pozemku dle znaleckého posudku plus skutečné výdaje na realizaci inženýrských sítí? 2. Z pohledu DPH - bude se jednat o nahodilou (příp. jednorázovou činnost), anebo již o ekonomickou činnost, a pokud obrat přesáhne 1 mil. Kč, musí se registrovat jako plátce, případně se registrovat v předstihu aby si mohl odečíst DPH z faktur za výstavbu inženýrských sítí?

Vklad nemovité věci do s. r. o.

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Podnikatel má v obchodním majetku nemovitost, na které prováděl technické zhodnocení, kde si uplatňoval odpočet DPH. Technické zhodnocení ukončil v lednu 2019 a byla provedena kolaudace. Nemovitost používal k podnikatelským účelům. Podnikatel je zároveň společníkem s 30% podílem v s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou. Podnikatel by chtěl nemovitost převést do své s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou, kde by nemovitost i nadále používal k podnikatelským účelům. Musel by při vkladu nemovitosti do své s. r. o. vrátit DPH z technického zhodnocení nemovitosti, kde si uplatňoval odpočet? A jak by to bylo u daně z příjmů?

Stravování zaměstnanců

Můj klient se rozhodl, že od ledna 2019 nebude zaměstnancům dávat stravenky. Rozhodl se, že si zaměstnanci dojdou do restaurace na oběd, který si sami zaplatí a předají mu účtenku do účetnictví. On jim ji proplatí a oni mu vrátí 45 % z ceny. A podle něj je to daňově pro firmu a pro zaměstnance v pořádku. Podle mne ale to v pořádku není. Mohli byste mi poradit, abych to mohla klientovi vysvětlit?

Služební vozidlo pro soukromé účely

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci služební vozidlo i pro soukromé účely. Vozidlo je pořízeno na operativní leasing. Pohonné hmoty bude zaměstnanec dostávat od zaměstnavatele jako benefit. Jaký to bude mít dopad na zaměstnavatele z pohledu DPH a daně z příjmů a jaký to bude mít dopad na zaměstnance?

Stanovení ceny při prodeji podílu na HM při ukončení sdružení bez právní subjektivity

V majetku sdružení bez právní subjektivity je hala na zemědělské stroje, která byla pořízena za trvání činnosti sdružení, které tuto činnost ukončilo ke dni 31. 12. 2018 (otec se synem, syn pokračuje). Hala má pořizovací cenu 571 000 Kč, zkolaudovaná byla v r. 2012 na syna a dosud nebyla odepisovaná a byla zařazena do obchodního majetku. Otec podíl na společném majetku synovi prodává. Můžeme vzít podíl z pořizovací ceny nebo z ceny obvyklé? A jak se tento prodej dotkne daně z příjmu a daně z přidané hodnoty.