Ing. Jiří Vychopeň (710)

Vrácení daru a DPFO

OSVČ (výdaje paušálem), poskytl v roce 2018 dar zdravotně-sociálnímu zařízení na jejich provoz, zakoupení zdrav. pomůcek, atd. Za rok 2018 si uplatnil dar v DP jako odečitatelnou položku. V roce 2019 došlo ke zrušení darovací smlouvy (důvody v dohodě o zrušení smlouvy nejsou uvedeny) a vrácení celé dříve darované částky. Musím provést dodatečné danové přiznání za rok 2018? Kde dar jako odečitatelná položka nebude? 

Vyplacení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společníkům

Společnost s r. o. má dva společníky - každý má 50% podíl. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady každý ze společníků vložil do společnosti příplatek mimo základní kapitál 2 000 000 Kč v peněžité formě na běžný účet společnosti. Společnost celkově vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Společníci si chtějí každý vyplatit 1 000 0000 Kč a zbytek prozatím ponechat ve firmě. Oba společníci jsou zároveň i původní vkladatelé. První společník je českým rezidentem - spadá pod § 36 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů, vychází mi, že ke srážková daň je 0, protože vložená prokázaná nabývací cena příplatku mimo základní kapitál je 2 000 000 Kč a podíl 50 % na její vrácení je 1 000 0000 Kč, takže cena ke zdanění je 0. Druhý společník je švýcarským rezidentem - český nerezident - tady si nevím rady, pod jaký paragraf spadá, ale jeho nabývací prokázaná cena podílu je stejná jako u prvního společníka - to co vložil do firmy, chce částečně zpět.

Technologická linka na míchání substrátu

Česká firma, plátce DPH, bude fakturovat jinému českému plátci technologickou linku na míchání substrátu. Bude fakturovat s daní nebo v režimu přenesené daňové povinnosti?

Daň z příjmu fyzických osob - mezinárodní zdanění

Můj syn ukončil v roce 2018 VŠ v České republice. Od července 2017 pracuje ve Finsku (smlouva na dobu neurčitou), kde při práci studuje finskou VŠ. Trvalé bydliště má v Česku, ve Finsku však pobývá více než 200 dnů v roce. Z pracovní smlouvy odvádí ve Finsku daň z příjmů a zdravotní pojištění. Daň z příjmu odvádí ve výši cca 10 % (progresivní zdanění) a finský zaměstnavatel mu rovněž provádí roční vyúčtování daně. V Česku má příjem cca do 1 000 Kč ročně (příležitostná výpomoc) a příjem z dividend (zdaněn srážkovou daní) ve výši do 10 000 Kč ročně.

Je syn daňový rezident či daňový nerezident a musí v Česku podávat daňové přiznání?

Zdanění darovaného pozemku

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Daňový doklad k přijaté platbě služba do EU a třetí země

Jaký je správný postup vystavování daňového dokladu k přijaté platbě za poskytnutou službu do EU a třetí země a kam uvést v daňovém přiznání? Daňový doklad k přijaté platbě za službu do třetí země bych uvedla na řádek č. 26 daňového přiznání, do souhrnného hlášeni nikoliv. Po uskutečnění plnění by měla být na řádku č. 26 uvedená zbylá hodnota plnění? A jak to bude u EU?

Prodej vozidla a krácená DPH

Společnost s ručením omezeným v roce 2013 koupila vozidlo, u kterého uplatnila při nákupu nárok na odpočet DPH pouze ve výši 50 %, po dobu používání vozidla krátila veškeré náklady s provozem vozidla také v poměru 50:50 a stejně i tak odpisy. Nyní v roce 2019 bude vozidlo prodávat, bude muset odvádět DPH z celé prodejní ceny nebo může jen ve výši 50 % a zdaňovat jen poloviční část daní z příjmů?

Pronájem vozidla na Slovensku a srážková daň

Česká společnost pronajímá vozidlo slovenské společnosti. Příjem z pronájmu podléhá na Slovensku srážkové dani ve výši 10 %. Může česká společnost tuto srážkovou daň započíst na daňovou povinnost v tuzemsku v rámci svého daňového přiznání? Česká společnost má jednotlivá potvrzení o sražené dani na Slovensku.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá potvrzení slovenského správce o zaplacení srážkové daně jsou v měně EUR, jaký kurz pro přepočet měny při uplatnění metody prostého zápočtu v rámci daňového přiznání se uplatní - kurz ČNB k bilančnímu dni nebo kurz ČNB ke dni platby srážkové daně či účetní kurz stanovený účetní jednotkou při zaúčtování srážkové daně?

Prodej auta ve zvláštním režimu

Firma prodávající zahradnické zboží (není autobazar, právnická osoba, s. r. o.) chce prodat své firemní auto za 30 000 Kč (občanovi). Jedná se o automobil, nakoupený v 10/2009 od bazaru ve zvláštním režimu za částku Kč 500 000 Kč. Jedná se o automobil kategorie M1, první registrace vozidla byla v 8/2007. Může firma tento prodej osvobodit (z důvodu, že se jedná o automobil kategorie M1 a první registrace byla v roce 2007)? Nebo může firma použít zvláštní režim a prodat auto bez DPH z důvodu, že ho ve zvláštním režimu koupila? Pokud ano, je potřeba tento osvobozený prodej uvádět v přiznání k DPH?

Přenesení daňové povinnosti u konstrukčních prací

Firma A plátce DPH bude fakturovat firmě B také plátci DPH konstrukční práce k technickým záležitostem. Můžeme uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH?