Ing. Jiří Vychopeň (685)

Účtování bonusu z obratu a odvod DPH v roce 2019

Jak správně zaúčtuje firma s. r. o., plátce DPH bonus z obratu zboží v průběhu roku 2019? Obdrželi jsme daňový doklad od dodavatele dne 16. 4. 2019 bonus z obratu za odebrané zboží za 1. čtvrtletí 2019 / za období  1. 1. 2019 - 31. 3. 2019. Datum vystavení dokladu je 15. 4. 2019, datum DPH také 15. 4. 2019. Kdy vrátím z tohoto daňového dokladu státu DPH?

Technické zhodnocení versus přímé náklady

Fyzická osoba podnikatel, plátce DPH, má v obchodním majetku dům, který plně využívá k podnikání. Na této nemovité věci provádí technické zhodnocení. Okolo domu na cestičky použil drť a kačírek. Musí se tento materiál zahrnout do technického zhodnocení a poté odepisovat nebo se může zahrnout do přímých daňových nákladů?

Rezident x nerezident ČR

OSVČ poskytuje své služby - připravuje projektové dokumentace - pro zahraniční klienty - zejména Francouze, Němce a Slováky. Tyto služby poskytuje občanům, ale i podnikatelům. Vše dohaduje on-line ze své kanceláře z ČR - pobývá tedy fyzicky u nás v ČR a zde má i rodinu atd. Poměr fakturovaných služeb je přibližně 80 % zahraničí x 20 % fakturace do ČR.  Bude česká OSVČ z pohledu zákona o dani z příjmů považována za rezidenta ČR pokud tyto služby poskytuje on-line z ČR převážně do zahraničí? Změnila by se nějak situace, kdyby OSVČ vyjížděla do zahraničí na konzultace za klienty např. na 10 dnů v měsíci za předpokladu, že by nikde v zahraničí neměla kancelář, ale pouze vždy probíhaly konzultace „na půdě“ klienta?

DPH společnosti (sdružení)

Zpracovávám účetnictví pro sdružení dvou společníků, plátců DPH, každý má podíl na společnosti ve výši 50% a vedením účetnictví za celou společnost je pověřen jeden ze společníků. Tento společník je čtvrtletním plátcem DPH. V prvním čtvrtletí jsem zpracovala DPH podle informace GFŘ k uplatňování DPH. To jest že druhý ze společníků přefakturoval prvnímu svůj díl z tržby a první přefakturoval druhému podíl na nákladech. Tím jsem ale zjistila, že prvnímu společníkovi, který vede účetnictví, na hlášení DPH vzroste obrat o přefakturované náklady, tudíž díky tomu bude muset být měsíčním plátcem. Lze nějak ovlivnit tuto skutečnost?

Koupě budovy prodejny (odpisy)

Obec koupila budovu prodejny "Jednoty", aby zůstal pro obec zachován obchod. Nevím, zda mám budovu začít odpisovat znovu od začátku, nebo jsem někde četla, že je možné začít odpisovat už jen počet měsíců, který je aktuální dle odpisového plánu "Jednoty"? Prosím Vás tedy o radu, zda pro odpisy nastavit odpisování navazující už jen počet měsíců zbývajících po "Jednotě" (pokračovat v jejich odpisovém plánu), či začít od znova. Pokud začít od znova, tak prosím ještě o radu do které odpisové skupiny prodejna Jednoty a. s. patří? 

Technické zhodnocení - kuchyňské sestavy

Společnost s. r. o. koupila budovu, byla zařazena do 5. odpisové skupiny. V následujících letech proběhlo technické zhodnoceční této budovy, bylo zařazeno v roce 2018 jako samostatné technické zhodnocení této budovy do 5. odpisové skupiny. V roce 2019 byla do tří pater instalována kuchyňská sestava na míru vč. spotřebičů každá v ceně vyšší než 100 000 Kč. Domnívám se správně, že o hodnotu těchto kuchyňských sestav zvýším technické zhodnocení budovy zařazené v roce 2018? 

Finanční úvěr

Jak správně posoudit a zvolit podmínky pro poskytnutí úvěru? Matka, OSVČ (neplátce DPH, náklady paušálem), poskytne finanční prostředky spol. s r. o., kde jediný společník a jednatel je její syn. Jedná se o částku 300 000 Kč se splatností 3 roky. Jsou tyto osoby považovány na spojené? Jaký zvolit úrok, jak přijatý úrok u OSVČ zdanit, jsou zaplacené úroky spol. s r. o. daňově uznatelné? Je možné hradit splátky úvěru i nepravidelně dle možností společnosti? Bylo by poskytnutí finančních prostředků možné i jako bezúročná půjčka?

Příjmy ze Státního zemědělského investičního fondu

Zemědělský podnikatel, který uplatňuje 80 % paušální výdaje, dostal v roce 2018 od Státního zemědělského intervenčního fondu dotace na zvíře ve výši 5 000 Kč a dotace na plochu ve výši 50 000 Kč. Budou tyto příjmy podléhat zdanění? Je zde nějaké omezení, které by činilo příjmy osvobozené nebo vyňaté? Budu je tedy klasicky zdaňovat a mohu k nim využít paušál 80 %?

DPH při výstavbě rodinných domů určených k prodeji, pronájmu

Jsme s. r. o., plátce DPH, a chystáme se na výstavbu 10 rodinných domů (podlahová plocha do 350 m2). Některé z těchto domů chceme prodat a některé v budoucnu pronajímat k bydlení soukromým osobám. Budeme si moci nárokovat odpočet DPH u přijatých plnění na výstavbu všech domů a v jaké sazbě? Jaká sazba DPH bude při následném prodeji domů a jaká při pronájmu? Jak je to s DPH, když při výstavbě ještě nebude pevně rozhodnuto o tom, zda se daný dům prodá nebo bude pronajímat? Jak by to bylo s DPH, kdyby se stavěný rodinný dům, který byl původně plánován k prodeji a uplatňoval se odpočet DPH u přijatých plnění, nakonec nechal v majetku firmy a pronajímal se?

Zásoby ze sdružení

Prodal jsem svůj podíl zásob s DPH v roce 2019 společníkovi při ukončení sdružení k 31. 12. 2018. Mohu uplatnit protiplnění – zůstatek zásob bez DPH k 31. 12. 2018, a to v úpravě snižující hospodářský výsledek v oddíle E za rok 2019?