Ing. Jiří Vychopeň (826)

Stravné podnikatelská sféra x státní sféra

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře se rozhodl poskytovat svým zaměstnancům horní hranici stravného pro státní sféru stanovenou příslušnou vyhláškou. Tedy v roce 2021 při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin 108 Kč. Na straně zaměstnance nejsou předmětem daně do tohoto limitu a na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelným výdajem?

Loss carryback

Je možné podat dodatečně přiznání za rok 2019 (2018) a uplatnit si daňovou ztrátu vytvořenou v roce 2020?

Prodej nezkolaudovaného rodinného domu

Je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nezkolaudovaného rodinného domu - dům je postaven na pozemku, který má prodávající ve vlastnictví déle než 5 let (prodej se uskutečnil v roce 2020)? Chápu správně, že doba od nabytí nemovitosti se počítá od nabytí pozemku, na němž je dům postaven, i když nezkolaudovaný dům stojí kratší dobu než 5 let, a tudíž je příjem z prodeje osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? 

Zápůjčka společníka do vlastní s. r. o.

Pokud společník poskytne své s. r. o. bezúročnou půjčku (v případě nedostatečné hotovosti), je nějaká povinnost v určitém období půjčku vrátit? Případně pokud není splacena do 3 let (jako závazky z faktur) přidanit? Je povinnost uvádět příjmy z koňských dostihů (výhry, které jsou bez DPH) v nějakém řádku daňového přiznání k DPH (např. ř. 50)?

Mimořádný odpis automobilu

Pokud pořídím do obchodního majetku osobní automobil, který autosalon používal dva měsíce jako předváděcí vozidlo, mohu u tohoto majetku uplatnit mimořádný odpis (považuje se tento automobil za nový?)

Daňový odpis pohledávek

Jak vyřešit daňový odpis tří pohledávek? 1. K pohledávce z roku 2018 jsou vytvořeny daňové opravné položky v plné výši 100%. Je možné pohledávku v roce 2021 daňově odepsat do výše vytvořené daňové OP = tedy celou, přestože nebyla soudně vymáhaná? Promlčení tři roky by proběhlo v letošním roce. 2. Druhá pohledávka za bývalým zaměstnancem (cca 190 tisíc) se soudně vymáhala, ale soud jsme prohráli, podali jsme odvolání, ale nakonec jsme ho vzali zpět a dohodli se, že žádná strana nebude požadovat náklady za řízení a právníka a pohledávku nám hradit nebude. Je možné tuto pohledávku také odepsat daňově, když máme vytvořené 100% daňové opravné položky. 3. Třetí pohledávka ve výši 51 000 Kč je za manko za bývalým zaměstnancem. Vzhledem k složitosti dokazování atd. to nešlo k soudu náš právník s ním uzavřel dohodu, že když zaplatí 37 000 Kč, tak mu bude zbytek odpuštěn. Mám 100% daňovou OP, mohu tedy odepsat zbytek 14 000 Kč daňově, i když byla pohledávka dlužníkovi odpuštěna?

Kancelář v rodinném domě

V rodinné domě, který není v obchodním majetku s. r. o., ale je ve vlastnictví manželky společníka s. r. o., si v podkroví vybudovala s. r. o. kancelář. Lze použitý materiál, pokud nepřesáhne výše 80 000 Kč, uplatnit v nákladech? Musí vlastník domu, když jde o spojené osoby, požadovat nájemné?

Fyzická likvidace majetku

Společnost s r. o. pořídila v roce 2012 za 355 000 Kč chemický sklad, jedná se o stavbu buňky uvnitř pronajaté nemovitosti, v roce 2015 tento sklad upravila a cena se zvýšila na 664 000 Kč. Dnes v roce 2021 již takový sklad nevyhovuje podmínkám skladování chemických materiálů a byl rozebrán a odvezen na likvidaci. V loňském roce byl postaven nový chemický sklad na jiném místě. Jak naložit se zůstatkovou cenou 531 000 Kč? Lze odepsat daňově, když máme potvrzení o převzetí k likvidaci? Musíme vrátit DPH ze zůstatkové ceny? Na jaký účet se zaúčtuje zůstatková cena? 

Technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti

Máme pronajatý prostor určený k podnikání a v roce 2019 jsme začali dělat stavební úpravy, které jsme dokončili v červnu 2020. Úhrnná hodnota stavebních úprav činila 55 000 Kč. Můžeme toto technické zhodnocení dát ihned do nákladů, v souvislosti se zvýšení limitu na 80 000 Kč? 

Dotace COVID-Nájemné a COVID-Gastro

Již v několika článcích jsem se dočetla, že dotace COVID-Nájemné a COVID-gastro se zdaňují do příjmu v roce 2021, kdy o nich bylo rozhodnuto, kdy bylo jasno, že bude dotace poskytnuta, v podstatě i žádost byla podána 2021, přestože je dotace poskytnuta na nájem roku 2020, dále se zdůrazňuje věcná a časová souvislost. Nikde ale není řečeno, jak mám splnit časovou souvislost. Dle mého názoru vyloučím v roce 2020 časovým rozlišením náklady a zahrnu do nákladů roku 2021, kde bude v příjmu dotace. Je tento názor správný? Nebo zůstanou náklady v roce 2020 daňově a příjem daňově v roce 2021?