Kontrolní hlášení (175)

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

Pořízení elektrického motocyklu z EU

Společnost s. r. o., plátce DPH, chce prodávat elektrické motocykly. Pořídila první motocykl z EU, který bude sloužit jako předváděcí kus. Pořizovací cena motocyklu je 30 000 CZK. Motocykl se označkuje na dopravním inspektorátu. Na jaký účet zaúčtovat tuto předváděčku? A jak z hlediska DPH? Do kterého řádku ve výkazech k dani z přidané hodnoty?

Oprava základu daně - DUZP v kontrolním hlášení

Jaké datum uskutečnění zdanitelného plnění uvede v kontrolním hlášení příjemce plnění, když opravný doklad (dobropis) byl vystavený v červenci 2019, ale doručený byl až v únoru 2020? Může příjemce odvést DPH z tohoto dokladu až v 1.Q 2020 (jedná se o čtvrtletního plátce), kdy obdržel opravný daňový doklad? Doklad je v hodnotě nad 10 000 Kč.

 

Faktura z EU s vyměřenou DPH

Podnikatel, plátce DPH, obdržel od plátce z Německa fakturu za zboží, kde je vyčíslena německá daň 19 %. Německý plátce odmítá vystavenou fakturu opravit. Jak má český podnikatel s touto fakturou naložit v souvislosti s DPH a kontrolním hlášení?

Režim DPH u pozemku prodávaného stavební firmou nepodnikateli

Společnost s r. o., plátce DPH, která poskytuje stavební práce, prodá majetek - pozemek, který není stavební. Prodává občanovi. Jde tedy o osvobozené plnění bez nároku na odpočet dle § 51 odst. 1 písm. f). Peníze za něj obdrží 6. 4. 2020 na základě kupní smlouvy. K nabytí právní moci zápisu do katastru dojde v průběhu května.

1. Jsem povinna vystavit daňový doklad?

2. Pokud ano, potom bude na něm DUZP datum nabytí právní moci?

3. Měla jsem vystavit už DD k přijetí platby ke dni 6. 4. 2020 a do Přiznání k DPH vstupuje už v dubnu?

4. Vstupuje do přiznání prostřednictvím ř. 50 a započítává se do výpočtu koeficientu? Do kontrolního hlášení nevstupuje?

Pozdní úhrada splátky dle splátkového kalendáře

Společnost má automobil na leasing a hradí splátky dle splátkového kalendáře, kde je stanoveno datum úhrady na 15, den v měsíci. V lednu a únoru bohužel splátky neodešly (skončila platnost trv. příkazu), takže se doplácejí se zpožděním. S jakým datem máme splátky zařadit do kontrolního hlášení? Má to být 15. 1. a 15. 2., přestože k úhradě došlo až v březnu?

Kontrolní hlášení - nájemné

Musím dávat do kontrolního hlášení do kategorie B2 přijaté faktury za nájemné, i přesto, že hodnota faktury není vyšší než 10.000 Kč? Nejedná se o splátkový nebo platební kalendář, ale o obyčejnou fakturu - daňový doklad (například nájemné za operativní leasing). Na školeních ke kontrolnímu hlášení nás učili, že nájemné je výjimka a vždy náleží do kategorie B2, ale nevím, kde v zákoně toto najít. 

Opravný daňový doklad - bonus na konci účetního období

Dodavatel zboží vystavil v lednu 2020 dva opravné doklady-bonusy za včasnou platbu s datem 3.1. a 6.1.2020, s totožným datem zdanitelného plnění. V souhrnu se jedná o částku přesahující 1 milion Kč. Je zřejmé, že se jedná o platební vztahy v roce 2019, i když na daňových dokladech toto není uvedeno. Jakým způsobem v účetnictví odběratele řešit otázku daně z příjmů právnických osob za rok 2019 a DPH za 12/2019? Je možné celou záležitost ponechat k řešení v roce 2020? S tím souvisí i otázka kontrolního hlášení k DPH.

Nákup automobilu z bazaru v Německu

Podnikatel CZ i bazar v Německu jsou plátci DPH, na daňovém přiznání DPH se bude uvádět na ř. 3 nákup zboží nebo na ř. 12 ostatní zdanitelná plnění, v kontrolním hlášení to bude v kolonce A2?