Kontrolní hlášení (155)

Přijetí služby z třetí země

Český plátce DPH přijal službu z třetí země - zaměstnanec mateřské společnosti školil v ČR české zaměstnance, poskytl supervizi/podporu aktivit společnosti. Jak je to s DPH prosím? Vztahuje se na českého plátce § 72 odst. 1 zákona o DPH? Do kterých řádků se uvede povinnost přiznat daň, resp. nárok na odpočet v přiznání k DPH a kontrolním hlášení? 

Postupné uplatnění odpočtu DPH

Klient si pořídil nový automobil. Je čtvrtletní plátce DPH a nechce mít nadměrný odpočet, takže by rád odpočet z faktury uplatnil ve dvou čtvrtletí. Tedy si ho rozložil na dvakrát. Je toto možné? A jak tuto situaci vykázat v kontrolních hlášeních?

Špatně uvedené DIČ

Máme přijatou fakturu, kde jsou špatně uvedené údaje naší firmy (název a DIČ). Faktury byly uhrazeny. Chybu jsme zjistili až potom a dodavatel nereaguje, aby opravil údaje. Máme zaúčtovat odchozí platby MD 315/D 221 nebo můžeme dát do účetnictví faktury ze špatným DIČ – v případě že máme prokazatelné objednávky?

Následné kontrolní hlášení

Podali jsme řádné kontrolní hlášení za listopad 2017 dne 21. 12. 2017, poté jsme zjistili chyby v DPH a podali jsme 6. 12. 2018 dodatečné DPH za 11/2018 a následné kontrolní hlášení za 11/2018. Po podání následného kontrolního hlášení nám byl doručen platební výměr a pokuta na 1 000 Kč, s odůvodněním:

„Shora uvedený správce daně rozhodl podle § 101h odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon‘), o uložení pokuty výše uvedenému daňovému subjektu podle § 101h odst. 1 písm. a) a § 101f odst. 3 zákona za podání následného kontrolního hlášení po stanovené lhůtě za období listopad 2017. Odůvodnění: Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení za období listopad 2017 uplynula dne 21. 11. 2018 (§ 101f odst. 2 zákona). Následné kontrolní hlášení za předmětné období bylo podáno dne 6. 12. 2018. Správce daně následné kontrolní hlášení zaevidoval pod čj. 8907195/18/2011-51523-108121. Vzhledem ke skutečnosti, že daňový subjekt následné kontrolní hlášení dodatečně podal, aniž by k tomu byl vyzván, vznikla mu podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč.“

Je odůvodnění finančního úřadu správné? Mysleli jsme, že máme na opravu chyb lhůtu 3 roky. Předpokládali jsme, že pokuta 1 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH se vztahuje pouze v případě nepodání řádného kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě.

Vydaná faktura do Švýcarska

V akciové společnosti jsme vyrobili dvě skříně do rodinného domu pro zákazníka, občana ze Švýcarska. Hotové výrobky zaplatil tento zákazník hotově v Kč. Výrobky do Švýcarska si vezl osobně vlastním autem. Faktura a příjmový doklad byly vystaveny na jeho švýcarskou adresu. Jak se postupuje při vyhotovení přiznání k DPH a kontrolního hlášení? Jsme měsíční plátci DPH. 

Změna zdaňovacího období identifikované osoby

Může identifikovaná osoba požádat stejně jako plátce (a za stejných podmínek) o změnu období z měsíčního na čtvrtletní?

Podání e-tiskopisu

Pokud plátce DPH podává přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez podpisu (přes EPO), musí dodat do 5 dní na finanční úřad tzn. e-tiskopis. Jedná se o 5 dní pracovních nebo kalendářních? Zajímalo by mne to v souvislosti s podáním přiznání a kontrolního hlášení za listopad 2018, které bylo odesláno na úřad 21. 12. 2018. Stačí tedy na FÚ podat 27. 12. 2018 e-tiskopis pro DPH i kontrolní hlášení?

Oprava faktury vydané v režimu přenesené daňové povinnosti

V červenci 2018 vyhotovila a. s., měsíční plátce DPH, za provedené truhlářské práce fakturu v přenosu DPH ve výši 112 000 Kč. V daňovém přiznání za červenec uvedeno v řádku 25, kontrolní hlášení v části A 1. V měsíci září 2018 omylem vyhotovena pro stejného odběratele ta samá faktura, stejného změní a stejné částky. Údaje opět uvedeny v řádku 25 daňového přiznání a A1 kontrolního hlášení. Jak správně postupovat při opravě této účetní chyby? Truhlářské práce byly skutečně provedeny pouze jednou. 

Přijetí služby ze třetí země

Klient přijímá službu za reklamu od Googlu, který má sídlo ve třetí zemi mimo EU, na faktuře není vyčísleno DPH. Musíme z takové služby odvádět DPH? Kam je povinnost toto přijetí služby zapsat do přiznání DPH a kontrolního hlášení? 

Odpočet DPH ze záloh před registrací a kontrolní hlášení

V říjnu 2018 nám přišla vyúčtovací faktura na zakoupení nemovité věci. Tato faktura je vyúčtována do nuly, tj. jsou zde odečteny všechny zaplacené zálohy včetně rozpisu DPH, tj. i zálohy z října roku 2017, kdy jsme ještě nebyli plátci DPH, tak i za období 2018, kdy už jsme plátci DPH byli (stali jsme se plátci DPH až v dubnu 2018). Čekali jsme na vyúčtování záloh s tím, že si pak uplatníme DPH za období 2017 (zálohy), ale narážíme na problém, jak uvést vše správně do kontrolního hlášení. POokud uplatníme část z vyúčtovací faktury, tak se to v kontrolním hlášení nepotká, protože faktura je vystavena do nuly - u dodavatele do kontrolního hlášení nevstoupí. Pokud uplatníme z daňových dokladů k zaplaceným zálohám v roce 2017 vystavených před naším plátcovstvím, tak na nich není naše DIČ a zase se to v kontrolním hlášení nepotká. Jak lze uplatnit DPH za rok 2017 ze zaplacených záloh?