Přenesená daňová povinnost (DPH) (185)

Nákup předplatného software ze Švýcarska a DPH

Česká s. r. o., plátce DPH, nakoupila přes internet elektronickou službu - předplatné softwaru ze Švýcarska. Při objednávce uvedl české DIČ. Na faktuře je uvedeno české DIČ kupujícího a sídlo v ČR. Ale švýcarská firma uvedla na dokladu své DIČ začínající EU... sloužící pro MOSS a cena je uvedena včetně 21% DPH. Domnívám se, že se jedná o chybně vystavený doklad. Můžeme tento doklad zahrnout do nákladů a nezabývat se DPH, nebo musíme udělat reverse charge i z tohoto chybně vystaveného dokladu, nebo je jediná možnost snažit se o opravu dokladu?

Pořízení apartmánu

Společnost, plátce DPH, kupuje nový apartmán, který zvažuje dlouhodobě pronajímat plátci DPH. Kupní smlouva je uzavřena na koupi „bytové jednotky“ a je v ní uvedena kupní cena + 15% DPH. V katastru nemovitostí je tato nemovitost vedena jako „objekt občanské vybavenosti“ a prodávající řeší „převod na bytový dům"“, tudíž přepis na kupujícího bude ještě nějakou dobu trvat. Nicméně kupující už hradí na své náklady některé dodělávky v apartmánu - instalace kuchyňské linky, elektroinstalace apod. Protože se jedná o služby v režimu přenesené daňové povinnosti - kupující z dodavatelských faktur odvádí 15% DPH, ale prozatím jej nenárokuje. Tyto částky budou navyšovat vstupní cenu apartmánu s možností dodatečného nároku na odpočet DPH? Dále je nakupováno i vybavení - postele, příbory atd. - je možno u těchto faktur uplatňovat DPH nebo až po zápisu vlastníka do katastru nemovitostí?

DPH u služby v EU

Firma Stroje s. r. o. , pro zákazníka s Daňovou evidencí, plátce DPH zajišťuje obrábění polotovarů. Vtahy jsou však složitější. Zákazník, plátce DPH si ve své režii nakoupí polotovar v Česku. Předá k prvnímu opracování naší firmě Stroje s. r. o. My zajistíme opracování dle požadavku a polotovar dále předáváme k dalšímu zpracování. Firma s. r. o. polotovar nenakupuje a dále neprodává. Provede jen a pouze opracování dle požadavku zákazníka. Proto fakturujeme poskytnutí služby v rámci EU do Německa plátci DPH v systému reverse change, bez DPH s nárokem na odpočet. Je to správný postup?

Přenesení daňové povinnosti u konstrukčních prací

Firma A plátce DPH bude fakturovat firmě B také plátci DPH konstrukční práce k technickým záležitostem. Můžeme uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH?

Přefakturace služby do EU

Tuzemská firma, plátce DPH, přijala od jiného tuzemského plátce fakturu za dopravu (stěhování zaměstnance - jeho majetku) z Polska do Česka. Kompletní faktura se bude přeúčtovávat plátci do Polska. Je správné, když přijatou fakturu zaúčtuju s daní (tj. základ/účet přefakturace + 21% DPH) a zároveň vystavím fakturu na polského odběratele (plátce) v režimu reverse charge?

Dovoz ze Švýcarska

Dovezli jsme pomocí spediční dodávkové firmy zboží ze Švýcarska. Na vyžádání jsme obdrželi "Steuerbescheid", zásilka byla propuštěna do volného oběhu v Německu. Na potvrzení je uvedeno pouze "vertreten durch DE28635610000. Bohužel nevím, je-li to jejich EORI nebo neúplné DIČ. Kdo v tomto případě hlásí celnímu úřadu, platí clo a odvádí DPH? Jak to máme hlásit my, jako dovoz ze 3. země nebo odvést daň - reverse charge?

Jsme německá firma GmbH a máme společné EORI pro Německo a pobočku v ČR (ale každý má jiné DIČ/VAT), přepravní firma materiál proclila v Německu na naše EORI na německou adresu. Materiál, ale doručili až do ČR, k nám na pobočku.

Faktura od švýcarského dodavatele byla vystavena na naši německou firmu GmbH, jako zasílací adresu uvedli ČR. Myslím si, že nám přepravní firma zašle ještě fakturu (přefakturaci) s vyčísleným DPH a clem, bohužel zatím jsem fakturu neviděla. Tuto fakturu by účtovali kolegové v Německu, aby si mohli DPH nárokovat.

Domníváme se, že správný postup je tento:

-          fakturu od švýcarského dodavatele zaúčtují naši kolegové v Německu

-          zaúčtují také případnou fakturu s vyměřením cla a DPH

-          naskladní u nich v Německu

-          poté udělají přemístění k nám do ČR

-          my nahlásíme na jejich německé DIČ

Práce na kiosku na koupališti - přenesená daňová povinnost

Pro firmu - plátce DPH - byla provedena práce: zhotovení výdejního okénka v kiosku na koupališti. Kiosek je buňka, která má zajištěn přívod vody i elektřiny. Lze v tomto případě uplatnit či neuplatnit režim přenesené daňové povinnosti?

Vyplnění přiznání k DPH - zvláštní režim s použitým zbožím

Prosím o uvedení postupu: Fyzická osoba, plátce DPH, zakoupí na burze (Rakousko, Německo) ve zvláštním režimu automobil.

1) Cena automobilu po přepočtu z EUR 100 000 Kč, zvl. režim cena služby (přirážky) po přepočtu 5 000 Kč, režim přenesení daňové povinnosti, nakoupeno 1. 6. 2019. Kdy a jak se zahrne pořízení automobilu a přirážka do přiznání k DPH (prosím čísla řádků v přiznání)? U služby (přirážky) vypočítá DPH za měsíc červen a nemá nárok na odpočet? Tedy DPH odvede.

2) Zaplatí výdaje: TP vozidla 1 000 Kč + 210 Kč DPH, oprava 1 000 Kč + 210 Kč DPH. Tam si uplatní odpočet DPH a výdaje zahrne do nákladů.

3) Automobil prodá za cenu 150 000 Kč dne 10. 7. 2019 Jak bude postupovat prosím v přiznání k DPH (prosím čísla řádků)? Předpokládám, že 100 000 Kč zůstane a z 50 000 Kč odvede DPH 8 677,83 Kč. Poplatky (přirážka k obchodní ceně) se už nikde neobjeví? Pořízení automobilu bude v DPH u měsíčního plátce za červen a prodej za měsíc červenec. Je to tak správně?

DPH při přeprodeji služeb v režimu přenesené daňové povinnosti

Plátce DPH má od druhého plátce DPH pronajaty nemovitosti. Dle nájemní smlouvy úhrady za větší opravy (stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti) nájemce vlastním jménem „přeúčtovává/přeprodává“ ve stejné výši pronajímateli, o nákladech účtuje na účtu zúčtovacích vztahů (315), na přijatá plnění uplatňuje plný nárok na odpočet a na výstupu fakturuje pronajímateli s DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti, DPH odvádí pronajímatel). Stavební práce jsou poskytovány dodavatelsky, nájemce se zabývá jinou ekonomickou činností. Pokud bude nájemce „přefakturovávat“ stavební práce, které provedl neplátce DPH, je možno je přefakturovat bez daně, tedy mimo režim přenesené daňové povinnosti, nebo je třeba postupovat tak, že se jedná o nové zdanitelné plnění mezi dvěma plátci a režim přenesení daňové povinnosti použít?

Reverse charge při výměně měniče - modulu u FVE

Jaký režim má být uplatněn při výměně měniče VACON, který je součástí fotovoltaické elektrárny? V měniči VACON byla diagnostikována porucha IGBT modulu pro fázi W, který byl vyměněn a měnič byl poté znovu uveden do provozu. Faktura za opravu přišla s 21% DPH, nejsem si jist, že je takto správně.