Přenesená daňová povinnost (DPH) (197)

Přefakturace elektroinstalačních prací

Jsme plátci DPH a jinému plátci chceme přefakturovat elektroinstalaterské práce. Firma A nám vyfakturuje elektroinstalační práce ve výši 50 000 Kč v režimu přenesení daňové povinnosti a my tyto práce přefakturujeme firmě B též v režimu přenesení daňové povinnosti, ale cenu si zvýšíme o 5 %, tedy 52 500 Kč. Je toto řešení správné? 

Přenesená daňová povinnost

Jsme stavební společnost., plátce DPH. Pro jiného plátce opravujeme stavbu. Fakturujeme v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci oprav na stavbě jsme si nechali dodavatelsky udělat tesařské práce od plátce DPH, také v režimu přenesené daňové povinnosti. Dodavatel na faktuře správně uvedl: daň zaplatí zákazník (tesařské práce budou součástí mé faktury odběrateli v přenesené daňové povinnosti). Jakou daň mám u dodavatelské faktury v rámci přenosu za tesařské práce uvést? Program mi nabízí 21 %,15 % a 0 %. Pokud uvedu nulovou daň, nebude tato faktura uvedena v kontrolním hlášení a to mě mate. 

Oprava faktury s přenesenou daňovu povinností

V únoru letošního roku jsme obdrželi fakturu na tablety s částkou přesahující 100 000 Kč bez DPH. Nevšimla jsem si toho a zaúčtovala jsem s vyčíslenou daní, druhá strana také zaúčtovala s daní. Zpětně jsem si toho všimla v tomto měsíci. Faktura měla být v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak přesně postupovat při opravě - otevřít a poslat opravu za únor 2019 nebo stačí opravu provézt teď v říjnu, listopadu? Kde bych vše našla v zákonech? 

Místo plnění

Český plátce (právnická osoba) veze svůj materiál z provozovny v Česku do provozovny slovenského plátce (právnická osoba) na Slovensku. Slovenský plátce materiál opracuje. Český plátce si tento opracovaný materiál (výrobek) následně doveze zpět. Jak bude slovenský plátce svoje služby fakturovat, s přenesenou daňovou povinností nebo se slovenskou DPH? 

Nabíjecí stanice pro elektromobil

Společnost poskytující pronájem nebytových prostor zřídila ve svém areálu nabíjecí stanici pro elektromobil, kterou mohou využívat jednotliví nájemci nebytových prostor pro své elektromobily. Spotřeba elektrické energie se jednotlivým nájemcům (plátci i neplátci DPH) fakturuje. Jedná se o plnění, které podléhá režimu přeneseně daňové povinnosti?

Přenesená povinnost u rodinného domu

Firma, plátce DPH, má pro podnikání pronajatý rodinný dům. Práce, opravy, rekonstrukce provádí na své náklady. Má dodavatel těchto prací vystavit fakturu v režimu přenesené povinnosti? Vystavil totiž s DPH 15% s tím, že se jedná o práce na rodinném domě dle katastru nemovitostí.

Technologická linka na míchání substrátu

Česká firma, plátce DPH, bude fakturovat jinému českému plátci technologickou linku na míchání substrátu. Bude fakturovat s daní nebo v režimu přenesené daňové povinnosti?

Přenesená daňová povinnosti - stavební práce

Naše společnost provádí stavební práce v rámci přenesené daňové povinnosti jak pro firmy - plátce DPH jako subdodavatel, tak pro konečné spotřebitele - občany. U občanů samozřejmě fakturuje stavební práce s DPH se sazbou podle toho, zda jsou práce zařazeny do 15% nebo 21% sazby DPH. Máme ale povinnost při vystavování daňových dokladů pro firmy - plátce DPH uvádět sazbu DPH?

Jeden z našich odběratelů to vyžaduje, ovšem my bohužel nevíme, zda práce, které se např. vykonávají na rodinném domě, mají být v 15% sazbě DPH, zda naplňuje podmínky zákona nebo je dům užíván pro podnikání a má být v 21% DPH, vzhledem k tomu, že figurujeme jen jako subdodavatelé a nemáme konkrétní informace. Má na to odběratel právo, a je to tedy naše povinnost správně určit výši sazby DPH, ve které má být PDP vypořádána ze strany odběratele?

Chybné DUZP, nárok na odpočet DPH

Dodavatel nám v září 2019 doručil fakturu vystavenou v režimu přenesené daňové povinnosti (montážní práce), na které je uvedeno DUZP 16. 9. 2019. U faktury je přiložen předávací protokol ze dne 31. 7. 2019. Je možné na základě takto vystaveného daňového dokladu odvést v měsíci 9/2019 DPH a zároveň uplatnit nárok odpočet? Nebo máme trvat na opravě DUZP na 31. 7. 2019, aby nevznikl problém s uplatněním odpočtu DPH? Jak by to bylo u faktury, která by nespadala pod režim přenesené daňové povinnosti? Je chybné DUZP důvodem pro neuznání nároku na odpočet u odběratele? 

DPH - cestovní služby

Obdrželi jsem fakturu od společnosti Company UniTravel se sídlem v CZ s DIČ v CZ, za ubytování v EU. Na vystaveném dokladu o ubytování v EU je specifikace "Zvláštní režim-cestovní služba". Částka tedy bez vyčísleného DPH. Naše společnost je plátce DPH. S tímto dokladem se setkávám prvně a nevím si rady, jak správně s tímto dokladem naložit pro evidenci DPH. Uvádí se tento doklad do DPH přiznání? Pokud ano jak správně bude tento doklad zařazen ( systém revers charge)? Objeví se tento doklad také v kontrolním hlášení?