Sociální pojištění (270)

Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění

Student střední školy začal nyní ve 3. ročníku řádného denního studia podnikat jako OSVČ. Příští rok v 6/2022 bude maturovat. Dokdy mohou rodiče uplatňovat daňové zvýhodnění na tohoto studenta (a student slevu na studenta), když řádně odmaturuje v 6/2022? Bude nadále zároveň podnikatelem. Jeho podnikání bude vedlejší činností a daňový základ určitě nebude dosahovat rozhodné částky. Nebude mu tedy plynout z podnikání povinnost platit důchodové pojištění?

Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění

Může OSVČ, která pobírala v roce 2020 mateřskou a poté rodičovský příspěvek, uvést v přehledu pro OSSZ, že vykonávala hlavní činnost? Při mateřské podnikala jako spolupracující osoba. Pokud ano, neztratí zpětně nárok na vyplacenou mateřskou?

Doplňující dotaz:

Může OSVČ uvést na přehledu pro OSSZ, že vykonávala hlavní činnost v době pobírání rodičovského příspěvku a peněžité podpory v mateřství? Zajímá mě to v souvislosti s tím, aby měla nižší doplatek na sociálním pojištění (odečet covidových záloh ve vyšší výši), a také se ale obává, aby nemusela zpětně vracet PPM, pokud to takto v přehledu uvede.

Autorský honorář a placení ZP a SP

Autorka přijala v r. 2020 celkem 4 honoráře - v srpnu 13 000 Kč, v září 0 Kč, v říjnu 5 000 Kč, v listopadu 9 000 Kč, v prosinci 12 000 Kč. Není zaměstnaná, je na rodičovské dovolené, ale rodičovský příspěvek už v r. 2020 nepobírala, stará se o dítě do 4 let. V daňovém přiznání zdaní příjem za srpen a prosinec, tj. celkem 25 000 Kč (zbylé příjmy jsou zdaněny u zdroje). V přehledu pro ZP uvede činnost v 08/2020 a 12/2020? Bude se jednat o činnost hlavní s povinností hradit zálohy, ale nebude se na ni vztahovat minimální základ? V přehledu pro ČSSZ uvede také činnost v 08 + 12/2020, bude se jednat o činnost hlavní? Ví, že v r. 2021 nebude mít příjem z autorských honorářů a nechce platit zálohy - jakým způsobem to má ZP a ČSSZ oznámit? Má se odhlásit z pojistného? 

Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

Podám-li zpětné uplatnění daňové ztráty za rok 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2018, musím podat i opravné přehledy za rok 2018 na OSSZ a zdravotní pojišťovnu? 

DPČ

Od dubna přijmeme zaměstnance na DPČ, měsíční odměna cca 7 000 Kč. Jiné příjmy nemá, není ani v kategorii, že by za něj pojištění platil stát. Sociální pojištění se nedoplácí do minimální mzdy? Zdravotní pojištění mu dopočítáme z čisté mzdy do výše odvodů z minimální mzdy 15 200 Kč, tj. 2 052 Kč? Na přehled pro zdravotní pojišťovnu a ossz se uvádí skutečná mzda nebo minimální 15 200 Kč?

Plná moc daňovému poradci

Mám plnou moc od daňového poradce na odklad podání přiznání k dani z příjmů FO do června. Nyní bych však potřebovala podat přiznání do konce března kvůli hypotéce. Je možné, aby daňový poradce podal přiznání nyní v březnu, ačkoliv s ním mám sepsanou plnou moc na odkad do června? Není to problém z pohledu daňového poradce či finančního úřadu, že by přijal přiznání dříve? Zůstane i tak zachována prodloužená lhůta pro podání přehledu pro OSSZ a ZP do konce července? 

Příjem na základě pracovní smlouvy

Fyzická osoba, trvale žijící v ČR, na základě pracovní smlouvy pracuje na velvyslanectví ze třetí země (není z EU). Z příjmu zaměstnanci není zaměstnavatelem odváděno pojištění ani sociální ani zdravotní a není odváděna daň. Zdravotní pojištění si řeší sám, hradí zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. Sociální pojištění si hradí dobrovolně. Nyní řešíme zdanění v ČR, zda uvést příjem do § 6 daně z příjmů fyzických osob, hrubý příjem navýšit o povinné pojištění sociální a zdravotní zaměstnavatele, i když není placeno a vše zdanit a zaplatit daň v ČR. Je tento postup správný?

Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem

Se zaměstnancem je uzavřena dohoda o pracovní činnosti, sjednáno je následující: práci bude vykonávat v rozsahu max. 20 hodin týdně, za vykonanou práci bude poskytována odměna ve výši 140 Kč/hod., sjednaný příjem za měsíc je v rozmezí 1 500 - 9 000 Kč. Pokud zaměstnanec v r. 2020 měl v jednom měsíci příjem ve výši 2 000 Kč (pracoval méně hodin, měl neplacené volno), i v tomto měsíci bude nemocensky pojištěn, nebude se provádět odhláška ze sociálního pojištění, a z výplaty se bude odvádět sociální pojištění? Chápu to správně?

Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020

Zpracovali jsme DPFO i přehledy na pojišťovny v daňovém SW pro OSVČ, která v měsících březen až srpen 2020 vykonávána vedlejší činnost, nedosáhla rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ (a k této účasti se dnem podání přehledu nepřihlásila). V přehledu na SP jí vyšel přeplatek ve výši „částky, o kterou se snižuje pojistné na DP na řádku 34“ – tedy ve výši minimálních záloh, které stát OSVČ „odpustil“ – 6 x 1018 Kč. Na přehledu pro ZP se prominuté minimální zálohy objevily obdobně. Znamená to tedy, že i když OSVČ tyto prominuté zálohy neplatila, bude jí je stát vracet?

Ukončení podnikání fyzické osoby

Fyzická osoba ukončila své podnikání. Eviduje pohledávky, které bude dodaňovat. Ovlivní tyto pohledávky i přehledy na OSSZ a VZP? Platí se z těchto dodaněných pohledávek pojistné?