Společník (143)

Zástavní právo

Společnost s r. o. zakoupila obchodní podíl společnosti s ručením omezením od jednoho společníka - 100% vlastníka tohoto podílu. Noví vlastníci - tři společníci - tento podíl zakoupili v poměru 10 %, 30 %, 60 % se splatností 10 let. Pro splátky byl podepsán splátkový kalendář a zřízeno zástavní právo k pozemkům této společnosti. Jakým způsobem účtovat o této koupi a zástavním právu?

Zápůjčka společníkovi s. r. o.

Společnost s r. o. má dva společníky, kteří nejsou zaměstnanci. Může s. r. o. poskytnout společníkovi bezúročnou půjčku ve výši 300 000 Kč?

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží?

Zápůjčka společníkovi

Jediný společník společnosti s. r. o. si vypůjčil v prosinci 2018 ze společnosti 700 000 Kč. Jakou smlouvu musí se společností uzavřít a jak počítat úroky z této půjčky? Jsou úroky z této půjčky daňově účinné až při zaplacení? Jak o této půjčce a postupných splátkách účtovat?

Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Společnost s. r. o. má společníka a jednatele, který má bydliště asi 100 km vzdálené od sídla společnosti (společnost pronajímá nemovitou věc, která je na adrese sídla společnosti). Společník nemá uzavřený pracovní poměr a nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele. Čerpání PHM i ostatní náklady spojené s využíváním automobilu se odehrávají v místě bydliště společníka a jednatele. Je to přípustné? A jak nejlépe ošetřit tuto situaci z pohledu daní? Je cesta společníka z místa bydliště do sídla firmy jízdou pro firemní účely?

Účtování zápůjček

Jaké je správné zaúčtování níže uvedených zápůjček:

1) zápůjčka od mateřské a. s. do dceřiné a. s.,

2) zápůjčka od dceřiné a. s. do mateřské a. s.,

3) zápůjčka od předsedy představenstva v a. s.,

3) zápůjčka od jednatele s. r. o., není společníkem,

4) zápůjčka od s. r. o. do s. r. o., mají stejného společníka a jednatele.

Výplata podílu ze zisku, srážková daň

Jsme s. r. o., vyplatili jsme část podílu ze zisku společníkovi, který je zároveň i jednatelem společnosti, odvedli jsme srážkovou daň 15 % na účet - daň z příjmu právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby. Je potřeba vyhotovit a zaslat na FÚ i nějaký přehled o zaplacení srážkové daně?

Rozdělení zisku ve společnosti

Otec a syn podnikali ve sdružení bez právní subjektivity. Dnes jsou společníky ve společnosti podílem 50/50. Samostatně nepodniká žádný z nich. Daňovou evidenci vede otec. Mezi společníky došlo k roztržce, proto se rozhodli, že bude podnikat každý sám. Během podnikání ve sdružení (dnes ve společnosti) vyplácel otec synovi měsíčně 50 000 Kč, ale doklad o tom účetní nemá. Co vše je nutno započítat při ukončení společnosti? Může si otec vzít před rozdělením společníků zpět peníze a majetek, který byl do tehdejšího sdružení vložen?

Prodej části obchodního podílu

Společník vlastnil 50% obchodní podíl v s. r. o. od r. 2000 v hodnotě 50 000 Kč, v roce 2018 koupil od druhého společníka jeho 50% obchodní podíl za cenu 1 mil. Kč. Stal se 100 % vlastníkem s. r. o. V roce 2019 chce prodat 50% obchodní podíl, a to za částku 1,2 mil. Kč. Podíly nebyly rozděleny. Bude tento prodej osvobozen, nebo bude nutné provést zdanění v § 10 ZDP? Pokud ano, bude se danit celá částka nebo lze část osvobodit?

Nabývací cena nepeněžitého vkladu v podobě podílu na obchodní společnosti

Společníci - fyzické osoby - ve firmě A s. r. o. vlastní své obchodní podíly déle než 5 let. Podíly ve firmě A nemají a ani je nikdy neměli vloženy v obchodním majetku. Podíly ve firmě A byly splaceny částečně peněžitým vkladem do základního kapitálu, částečně byly nabyty koupí. Dále ti stejní společníci založili v roce 2018 společnost s ručením omezeným B, kde jsou rovněž společníky. Své podíly ve firmě A vloží do společnosti B jako nepeněžitý vklad formou příplatku mimo základní kapitál (v okamžiku vkladu vlastní své podíly ve firmě A již déle než 5 let). Pro účely tohoto vkladu budou podíly ve firmě A oceněny znalcem. Jaká bude nabývací cena tohoto vkladu u společníků-fyzických osob ve firmě B dle § 24 odst. 7 ZDP pro účely daňové?