Společník (155)

Půjčka jednatele do s. r. o.

Jednatel, který není zároveň společníkem, půjčil v roce 2019 do s. r. o. 5 mil. Kč. V průběhu roku se mu 4 mil. Kč zase ze společnosti vrátily. Ke konci roku 2019 bude na účtu 379 pravděpodobně zůstatek ve výši 1 mil. Kč. Zápůjčky jsou sjednány jako bezúročné. Prosím o napsání, zdali vzhledem k tomu, že jednatel není zároveň společníkem, vzniká tímto ve společnosti majetkový prospěch. Částka nevrácené zápůjčky bude k 31. 12. 2019 vyšší než 100 000 Kč. Půjčené peníze jsou použity pro účely dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jak toto prosím zohlednit v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019? 

Vyplacení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společníkům

Společnost s r. o. má dva společníky - každý má 50% podíl. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady každý ze společníků vložil do společnosti příplatek mimo základní kapitál 2 000 000 Kč v peněžité formě na běžný účet společnosti. Společnost celkově vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Společníci si chtějí každý vyplatit 1 000 0000 Kč a zbytek prozatím ponechat ve firmě. Oba společníci jsou zároveň i původní vkladatelé. První společník je českým rezidentem - spadá pod § 36 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů, vychází mi, že ke srážková daň je 0, protože vložená prokázaná nabývací cena příplatku mimo základní kapitál je 2 000 000 Kč a podíl 50 % na její vrácení je 1 000 0000 Kč, takže cena ke zdanění je 0. Druhý společník je švýcarským rezidentem - český nerezident - tady si nevím rady, pod jaký paragraf spadá, ale jeho nabývací prokázaná cena podílu je stejná jako u prvního společníka - to co vložil do firmy, chce částečně zpět.

Fakturace mezi vlastním OSVČ a vlastním s. r. o.

Pan X má živnostenský list na reklamní služby. Zároveň má s. r. o. (plátce DPH), kde je jediným společníkem a toto s. r. o. má obchod, ve kterém prodává počítače. Pan X byl ve svém obchodě zaměstnán jako prodavač. Nyní zvažuje, že tento pracovní poměr ukončí a bude v obchodě prodávat z titulu majitele firmy. Pro zvýšení obratu potřebuje zajišťovat reklamu a marketing. Tyto práce plánuje vykonávat jako OSVČ s tím, že je bude svému s. r. o. fakturovat.

1) Je tato fakturace svému s. r. o. schůdná (i za situace, že jako OSVČ jiným firmám reklamní služby nefakturuje), pokud bude fakturovat v ceně obvyklé?

2) Přináší tato fakturace nějaká rizika?

Odprodej osobních automobilů společníkům s. r. o.

Společnost s. r. o. plánuje ukončit činnost a společníci měli představu, že si odkoupí osobní vozy z jejího majetku za ca 20 000 Kč za vůz. Vzhledem k tomu, že společnost je plátcem DPH a byl uplatněn odpočet DPH, bylo jim vysvětleno, že prodej podléhá DPH na výstupu a cena musí odpovídat reálné tržní ceně. Společníci si nyní opatřili potvrzení z bazarů, že výkupní cena automobilů se pohybuje od 200 000 do 300 000 Kč. Když jsme si cenu ověřovali na internetu, tak to neodpovídá, protože tyto bazary stejné vozy (typ, stáří, počet kilometrů) prodávají za prodejní ceny od 350 000 do 550 000 Kč, tady mnohem vyšší, a takto vysoké ceny jsou i u soukromých inzerátů na internetu. Jak určit prodejní cenu automobilů společníkům? My bychom se klonili k průměru cca tří bazarových prodejních cen, ale společníci tlačí na cenu co nejnižší a chtěli by odkup za výkupní cenu v bazaru. Jak postupovat správně, tak aby nedošlo k porušení zákonů a prodej byl v pořádku?

Změna společníků v s. r. o. a dopad na účetnictví

Společnost s. r. o. byla založena 2 společníky - A měl 51% a B měl 49% podíl. Takto podnikali a po 2 letech měli nerozdělený zisk ke konci roku např. 600 000 Kč. V dubnu se společníci rozhodli společnost částečně prodat. Vznikla nová struktura - společník C má 70% a původní společník A má jen 30% podíl. Společník B již nemá nic. Jak správně tuto skutečnost zaúčtovat - pouze nové rozdělení účtu 411-Základní kapitál? Měla společnost sestavit účetní závěrku k datu změny společníka? Jak se vypořádat s nerozděleným ziskem původních společníků? 

Oblečení na motocykl

Společník a jediný zaměstnanec firmy zakoupil do společnosti motocykl a využívá ho místo služebního automobilu. Zároveň nakoupil oblečení a obuv na tuto motorku. Je oblečení a obuv daňově uznatelným nákladem a lze uplatit z tohoto nákupu DPH? Nebo se jedná o daňově neuznatelný náklad pro firmu a zároveň nepeněžní příjem zaměstnance, který podléhá zdanění ze závislé činnosti?

Prodej pozemku - daňový náklad

Fyzická osoba koupila v roce 1995 pozemek za 100. V roce 2000 jej vložila do s. r. o. v odhadní ceně 150 a v roce 2010 jej s. r. o. vložila do a. s. za 160. A. s. nyní tento pozemek prodává. Bude daňově uznatelným nákladem účetní hodnota pozemku ve výši 160?

OSVČ zaměstnána ve vlastním s. r. o.

Podnikatel, OSVČ, má v živnostenském rejstříku mimo jiné jako hlavní činnosti „projektové činnosti ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti“. Jako OSVČ vykonává převážně činnosti technického dozoru na stavbách. Zároveň je jediným společníkem a jednatelem v s. r. o., které má v obchodním rejstříku jako činnosti uvedené „provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě“. Zvažuje možnost zaměstnání se v s. r. o. Domníváme se, že by se činnosti, které by vykonával jako zaměstnanec s. r. o., neměly shodovat s činnostmi OSVČ a činnostmi jednatele (obchodní vedení společnosti) v s. r. o. Je to tak v pořádku? Může mít v pracovní smlouvě uvedenou pracovní pozici např. stavební dělník, pomocné stavební práce, atd. i vzhledem k tomu, že tyto práce ve skutečnosti pro s. r. o. vykonává?

Rozdělení zisku s. r. o. a dluh společníků

Společnost s. r. o. má dva společníky. Oba si půjčili peníze (méně jak 1 mil. Kč) od společnosti. Společnost s. r. o. má zisk a společníci si chtějí zisk rozdělit (každý asi 1 mil. Kč). Je toto možné? Vyplácet si podíl na zisku, i když mají dluh/půjčku od společnosti? (Společnost je na tom finančně dobře, ani dluh ani rozdělení zisku v žádném případě neohrozí její cash flow, či jinak neohrozí chod společnosti). Musí se tento dluh/půjčka danit a jak?

Rozdělení zisku

Jsem jediným společníkem a jednatelem s. r. o. Ve společnosti mám nerozdělený zisk minulých let. Nebudu si nikdy vyplácet podíl na tomto zisku, proto bych chtěl o tento nerozdělený zisk zvýšit základní kapitál nebo ho převést na účet 413. Jestli je to tedy možné. Je nutné zvýšení základního kapitálu zapsat do obchodního rejstříku? Pokud budu chtít společnost po zvýšení podílu prodat, musím čekat dalších 5 let, aby byl prodej osvobozen od daně? Při likvidaci firmy je možné od likvidačního zůstatku odečíst tento zvýšený podíl? Vstupuje zůstatek na účtu 413 do likvidačního zůstatku, který se zdaňuje?