Společník (216)

Nespolehlivý plátce DPH

Občan podniká jako OSVČ, je plátcem DPH a následně se stane jako „občan“ společníkem v s. r. o., která je také plátcem DPH a po roce je označena jako nespolehlivý plátce DPH. Má nebo může mít tato situace u s. r. o. nějaký vliv na OSVČ jako plátce DPH? Má nebo může mít tato situace u s. r. o. nějaký jiný vliv na OSVČ? Jak by to bylo, pokud by si podíl koupil z pozice OSVČ? 

Fakturace OSVČ svému s. r. o.

Fyzická osoba má živnostenský list na dopravu a provozuje tuto živnost se svými dvěma zaměstnanci - řidiči. Bude fakturovat každý měsíc dopravu zaměstnanců včetně jednatele personální agentuře (jednočlenné s. r. o.). Fyzická osoba, jednatel i společník personální agentury s. r. o. je jedna a tatáž osoba. Doprava zaměstnanců není svozem jednotlivých zaměstnanců do jejich práce (přidělení k uživateli do továrny). Jedná se např. o dopravu na zdravotní prohlídky, na školení BOZP zamců atd. U jednatele se jedná o cesty z sídla firmy k jednotlivým uživatelům, kde jsou přiděleni zaměstnanci s. r. o. této personální agentury. Sám jednatel neřídí. Bude se jednat u s.r.o. o daňový náklad? Nebude docházet k dodanění mzdy u zaměstnanců a jednatele s. r. o.? Není problém, že ve smluvním vztahu vystupuje stejná osoba (OSVČ = jednatel = společník)?

Bezúplatné předání odstupujícímu společníkovi neodepsaného a nesplaceného firemního auta pořízeného na úvěr

Společnost s r. o. s jediným společníkem v 5/2020 čerpalo úvěr na nákup auta, část jeho pořizovací ceny hradilo ze svých zdrojů. Úvěr zaevidovala na účet 461xxx. Zároveň zaevidovala auto na 022xxx a začala ho odepisovat ve 2. odpisové skupině – tedy plán odpisů je do r. 2024. Dne 1. 3. 2021 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč, zůstatková cena automobilu je k 1. 1. 2021 ve výši 315 949 Kč (plánovaný roční odpis v r. 2021 je v kartě majetku ve výši 78 988 Kč). Dne 9. 3. 2021 prodal společník jednomu ze svých zaměstnanců celý svůj obchodní podíl. Zároveň se obě strany domluvily, že si odcházející společník s sebou vezme auto (bezplatně) a zároveň s tím se mu postoupí úvěr ve výši nesplaceného zůstatku.

1) Na jaké účty a daňově či nedaňově se bude účtovat zrušení nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč?

2) Předpokládáme, že je pro vyřazení auta z majetku třeba v poloviční výši doúčtovat odpisy r. 2021. Na jaké účty a daňově či nedaňově se doúčtuje zůstatková cena ve výši 276 455 Kč?

3) Má fakt, že auto bylo bývalému společníkovi předáno bezplatně (tj. pouze za cenu nesplaceného úvěru) nějaký daňový vliv na s. r. o.?

Společník a pronájem bytu

Pronájem bytu společníka společností s. r. o. (cizinec) bude nedaňový výdaj? Nemusíme odvádět SP a ZP? Jak by to bylo v případě zaměstnance, šlo by o nepeněžní příjem tzn. přidanění ve mzdě? 

Prodej zboží společníka do společnosti s. r. o.

Po založení splečnosti prodal společník společnosti zboží k prodeji. Vzhledem k tomu, že to bylo na začátku činnosti společnosti, neměla tato finanční prostředky k zaplacení. Je možné účtovat tuto transakci takto: MD 504/D 365 jako půjčka společníka s tím, že až se zboží prodá, tak se to společníkovi vrátí? 

Pohledávka za společníkem

Byly zjištěny nesrovnalosti v pokladní knize a převody z účtu společnosti na osobní účet jednatele, který vedl účetnictví. Prvotní doklady byly údajně odcizeny. Jedná se ale o převody prováděné již v roce 2013-2015. Na jednatele bylo podáno trestní oznámení. Jak prosím účtovat tyto pohledávky? Od roku 2016 provádíme rekonstrukci účetnictví, prvotní doklady do roku 2015 byly údajně odcizeny. Navést do účetnictví jako pohledávku za společníkem 355 oproti 426 anebo stačí mít uvedeno v podrozvaze? 

Dar společníka jednočlenné s. r. o. manželce

Společník jednočlenné právnické osoby (spol. s r. o.) daroval automobil, který měl v době před darováním v obchodním majetku, své manželce. Automobil pořídil před dvěma lety. Jaké bude řešení darování z pohledu daně z příjmů na straně společnosti s ručením omezeným a na straně manželky?

Náklady nesouvisející z obchodní činnosti hrazené z firemních prostředků

Som daňový rezident ČR a vlastním českú s. r. o. plátca DPH. Som jediným majiteľom, nemám zamestnancov, obrat do 1 mil CZK. Môžem z firemných prostriedkov hradiť aj náklady nesúvisiace s obchodnou činnosťou? Mám na mysli súkromnú potrebu majiteľa sro. Príklad: predstavme si, že mám e-shop a od DHL skvelé ceny na posielanie balíkov do celej Európy. Brat žijúci v Nemecku potrebuje 10kg balík zo Slovenska. Ak by som odoslal ako s. r. o. tak zaplatím 10 EUR, ak by som posielal ako fyzická osoba, tak zaplatím 50 EUR. Príklad 2: potrebujem kupovať napr. potraviny alebo čistiace prostriedky do domácnosti pre seba a svoju rodinu a mám výrazný rabat od dodávateľa (kupujem za velkoobchodní ceny na ďalší predaj). Som si vedomý, že takéto náklady nebudú daňovo uznateľným nákladom. To mi neprekáža, pretože na hore uvedenom príklade s prepravou by som stále zaplatil menej cez s. r. o. v porovnaní s tým, čo by som musel zaplatiť ako fyzická osoba. 

Podíl v s. r. o. - prodej, darování, vstup nového společníka

Stávající jediný společník (právnická osoba) v již existující s.r.o. chce přijmout dalšího společníka - fyzickou osobu, jejíž práce bude pro další rozvoj firmy klíčová. Nový společník není aktuálně zaměstnancem této s.r.o. či jednatelem firmy, a to ani u stávajícího společníka, ani ve společnosti, do níž má vstoupit. Firma byla oceněna znalcem nedávno pro účely jiné transakce na cca 20 mil. Kč. Základní kapitál firmy činí aktuálně 100 tis. Kč. 1. Je možné, aby stávající společník prodal novému společníkovi 20% na společnosti za smluvní cenu, která nebude odpovídat 20% znaleckého ocenění hodnoty firmy, ale za částku 20 000 Kč, která odpovídá 20% základního kapitálu? Nižší cenu lze odůvodnit právě očekávaným přínosem pro společnost. Hrozilo by některé straně doměření daně v souvislosti s §23/7 ZDP? 2. Předpokládáme správně, že kdyby stávající společník daroval 20% podíl na společnosti novému společníkovi, že by u nového společníka šlo o zdanitelný příjem dle §10 ZDP, který by bylo nutno ocenit dle zákona o oceňování majetku? §23/7 ZDP by se v tomto případě u společníka prodávajícího svůj podíl nepoužil? 3. Kdyby oproti zadání měl být novým společníkem stávající zaměstanec společnosti (není však zaměstnán u společníka právnické osoby), muselo by vždy dojít ke zdanění a zpojistnění rozdílu mezi znaleckou a skutečnou prodejní cenou podílu zaměstnance v rámci § 6 ZDP? 4. Pokud by v bodě 3. bylo nutné použít § 6 ZDP, šlo by toto řešit nikoli prodejem podílu, ale navýšením základního kapitálu a vstupem zaměstnance coby nového společníka, který by splatil svou odpovídající část podílu na základním kapitálu, aniž by to mělo negativní daňové dopady, pro některou ze stran?

Zdanění ručení společníka za úvěr s. r. o.

Společník ručí své s. r. o. za bankovní úvěr svou nemovitostí nezahrnutou do obchodního majetku. Za toto ručení hodlá požadovat od své s. r. o. odměnu. V jaké procentní výši úvěru se pohybuje cena obvyklá odměny za ručení? O příjem podle kterého § ZDP se bude u společníka jednat?