Společník (138)

Využívání firemního vozu společníkem a jednatelem (v jedné osobě)

Společnost s. r. o. má společníka a jednatele, který má bydliště asi 100 km vzdálené od sídla společnosti (společnost pronajímá nemovitou věc, která je na adrese sídla společnosti). Společník nemá uzavřený pracovní poměr a nepobírá žádnou odměnu za výkon funkce jednatele. Čerpání PHM i ostatní náklady spojené s využíváním automobilu se odehrávají v místě bydliště společníka a jednatele. Je to přípustné? A jak nejlépe ošetřit tuto situaci z pohledu daní? Je cesta společníka z místa bydliště do sídla firmy jízdou pro firemní účely?

Účtování zápůjček

Jaké je správné zaúčtování níže uvedených zápůjček:

1) zápůjčka od mateřské a. s. do dceřiné a. s.,

2) zápůjčka od dceřiné a. s. do mateřské a. s.,

3) zápůjčka od předsedy představenstva v a. s.,

3) zápůjčka od jednatele s. r. o., není společníkem,

4) zápůjčka od s. r. o. do s. r. o., mají stejného společníka a jednatele.

Výplata podílu ze zisku, srážková daň

Jsme s. r. o., vyplatili jsme část podílu ze zisku společníkovi, který je zároveň i jednatelem společnosti, odvedli jsme srážkovou daň 15 % na účet - daň z příjmu právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby. Je potřeba vyhotovit a zaslat na FÚ i nějaký přehled o zaplacení srážkové daně?

Rozdělení zisku ve společnosti

Otec a syn podnikali ve sdružení bez právní subjektivity. Dnes jsou společníky ve společnosti podílem 50/50. Samostatně nepodniká žádný z nich. Daňovou evidenci vede otec. Mezi společníky došlo k roztržce, proto se rozhodli, že bude podnikat každý sám. Během podnikání ve sdružení (dnes ve společnosti) vyplácel otec synovi měsíčně 50 000 Kč, ale doklad o tom účetní nemá. Co vše je nutno započítat při ukončení společnosti? Může si otec vzít před rozdělením společníků zpět peníze a majetek, který byl do tehdejšího sdružení vložen?

Prodej části obchodního podílu

Společník vlastnil 50% obchodní podíl v s. r. o. od r. 2000 v hodnotě 50 000 Kč, v roce 2018 koupil od druhého společníka jeho 50% obchodní podíl za cenu 1 mil. Kč. Stal se 100 % vlastníkem s. r. o. V roce 2019 chce prodat 50% obchodní podíl, a to za částku 1,2 mil. Kč. Podíly nebyly rozděleny. Bude tento prodej osvobozen, nebo bude nutné provést zdanění v § 10 ZDP? Pokud ano, bude se danit celá částka nebo lze část osvobodit?

Nabývací cena nepeněžitého vkladu v podobě podílu na obchodní společnosti

Společníci - fyzické osoby - ve firmě A s. r. o. vlastní své obchodní podíly déle než 5 let. Podíly ve firmě A nemají a ani je nikdy neměli vloženy v obchodním majetku. Podíly ve firmě A byly splaceny částečně peněžitým vkladem do základního kapitálu, částečně byly nabyty koupí. Dále ti stejní společníci založili v roce 2018 společnost s ručením omezeným B, kde jsou rovněž společníky. Své podíly ve firmě A vloží do společnosti B jako nepeněžitý vklad formou příplatku mimo základní kapitál (v okamžiku vkladu vlastní své podíly ve firmě A již déle než 5 let). Pro účely tohoto vkladu budou podíly ve firmě A oceněny znalcem. Jaká bude nabývací cena tohoto vkladu u společníků-fyzických osob ve firmě B dle § 24 odst. 7 ZDP pro účely daňové?

Prodej obchodního podílu

Obchodní podíl s. r. o., zapsaný v OR, činí 100 tis. Kč a vložil ho do společnosti jediný společník v 10/2015. Společnost má v obchodním majetku nemovitost, kterou zakoupila za 6 mil. Kč. Společník se chystá prodat svůj obchodní podíl v 12/2020. Z jaké částky by se počítala daň z příjmu v případě, že by obchodní podíl prodal za: 1) 500 tis. Kč, 2) 6 mil. Kč

Půjčky mezi spojenými korporacemi

Korporace s jediným, stejným, jednatelem a společníkem si půjčují mezi s sebou finanční prostředky. Podléhají vratky těchto půjček v hotovosti EET a mohou být půjčky bezúročné?

Faktura v cizí měně hrazená společníkem

Společnost s r. o. přijala fakturu v cizí měně, kterou uhradil společník ze svého soukromého účtu. Bude se závazek vůči společníkovi evidovat v cizí měně a na konci roku se přepočte kurzem k 31. 12.?

Ukončení společnosti (sdružení) a vypořádání

Dva společníci společnosti (sdružení) se rozhodli k 31. 12. 2018 ukončit společné podnikání a následně budou pokračovat samostatně, každý zvlášť. Historicky měli podepsanou smlouvu o sdružení tak, že jeden z účastníků sdružení se na sdružení podílel pouze na příjmech a výdajích v určeném poměru. Výslovně je ve smlouvě uvedeno, že se nepodílí na majetku, pohledávkách a závazcích vzniklých při existenci sdružení. Tedy jinými slovy řečeno, náležel mu výhradně a pouze finanční podíl. Bylo takové ujednání ve smlouvě platné? Pokud ano, pak nebude při skončení společného podnikání kromě samotného podílu na příjmech a výdajích za poslední rok podnikání, nic dalšího k vypořádání (hlavně daňově).