Daň z nabytí nemovitých věcí (146)

Převod nového rodinného domu

FO - OSVČ postavila rodinný dům, již je dokončen a chce ho prodat. Jaké jsou její povinnost vůči správci daně? Bude prodávat fyzickým osobám - rodinám. Jaké se z této transakce musí zaplatit daně - pokud bude prodej např. 3 500 000 Kč - bude se muset stát OSVČ plátcem DPH? Bude platit nějaké převodové daně? Jaký by byl rozdíl ve zdanění a převodu z pohledu daní, pokud by rodinný dům prodávala s. r. o.? A dále - pokud vlastní OSVČ pozemky již několik let, tak z nich musí jako OSVČ platit daň z nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí

Společnost "A" koupila pozemek, na kterém původní vlastník pozemku "B" rozestavěl halu bez stavebního povolení. Nový vlastník pozemku získal dodatečné stavební povolení. Původní vlastník "B" halu dostaví pro majitele pozemku na základě smlouvy o dílo. Nový majitel "A" halu zkolauduje a zapíše do katastru. Vznikne společnosti "A" povinnost platit daň z převodu nemovitých věcí?

Vrácení již zaplacené daně z nabytí nemovité věci

Je možné u finančního úřadu nárokovat navrácení již zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí (plátcem byl nabyvatel)? Pokud ano, za jakých podmínek? Původní majitel se s majitelem novým domluvil na odstoupení od smlouvy poté, co bylo podáno řádné daňové přiznání a daň zaplacena (v roce 2018). Vlastníkem nemovité věci je opět původní vlastník.

Musí nabyvatel podat dodatečné daňové přiznání, nebo jakou formou o navrácení daně může FU požádat? V Zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí je to totiž napsáno v § 55: „Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“ Znamená to, že o tom bude FÚ rozhodovat, takže vyhotoví oficiální rozhodnutí o vrácení daně, které zašle poplatníkovi?

Jak doložit skutečnost, že vlastníkem nemovitosti je původní vlastník - výpisem z katastru?

Existují přesně stanovené důvody odstoupení od smlouvy, aby mohla být daň navrácena poplatníkovi?

Existuje nějaká lhůta, do kdy lze o navrácení daně požádat? Do roku 2013 platilo, že GFŘ na žádost daň subjektu daň z „převodu“ nemovitosti promine v případě odstoupení od smlouvy, pokud k němu dojde ve lhůtě 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí.

Základ daně z nabytí nemovitých věcí

Z jaké ceny se bude počítat daň z nabytí nemovitých věcí? Jedná se o vklad pozemku včetně rozestavěné stavby společníkem do s. r. o. Na katastru nemovitostí se bude převádět pozemek. Daň budeme počítat pouze z hodnoty pozemku nebo z celého ocenění včetně rozestavěné stavby?

Ukončení činnosti sdružení fyzických osob

Dva podnikatelé podnikající v rámci sdružení ještě podle starého občanského zákoníku nyní chtějí ke konci roku tuto svoji společnost činnost ukončit. Jaký bude daňový dopad při vyrovnání spoluvlastnických podílů na budovách, když si budou rozdělovat budovy, které byly dosud v jejich spoluvlastnictví tak, že každému nyní připadnou jednotlivé konkrétní budovy a bude případně nějaké finanční dorovnání. Bude toto rozdělení podléhat dani z nabytí nemovitých věcí a je potřebný znalecký posudek na nemovité věci? Dále jsou spolumajiteli zemědělské techniky, kterou si nyní také rozdělili, aby každému připadl určitý stroj. Tyto stroje se musí každému z nich prodat nebo je možno udělat jinak? A budou moci pokračovat v odpisech nebo bude nutné nové odpisy? 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

V roce 2018 jsme do osobního vlastnictví koupili nemovitou věc včetně stavebního pozemku za 4,5 mil. Kč, budova dle znaleckého posudku oceněna 3 691 825,66 Kč, stavební pozemek a ostatní 796 131,26 Kč. Ještě v roce 2018 jsem tuto nemovitou věc prodali, bez stavebního pozemku, pouze budovu za 4 mil. Kč. Po odečtení uznatelných výdajů jsme zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí v částce 179 864 Kč. Mohu tuto daň z nabytí nemovitých věcí uznat jako výdaj do daně z příjmů?

Daň z příjmů

Český daňový rezident, fyzická osoba, pořídila v říjnu 2018 nemovitou věc, zároveň podle zákona o dani z nabyté nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Nemovitá věc je pronajímána a je předpoklad, že budou uplatněny výdaje ve skutečné výši, kde budou mj. zahrnuty i odpisy této nemovité věci. V souvislosti s tím bych se rád dotázal, zda zaplacená daň z nemovitých věcí má být zahrnuta do vstupní ceny této nemovité věci, nebo je možno ji posoudit jako běžný výdaj? V případě, že bude daň zaplacena až v roce 2019 – bude se jednat o položku posouzenou jako běžný výdaj nebo se změní vstupní cena nemovité věci?

Služebnost - daň z nabytí

Fyzická osoba koupila bytovou jednotku; v kupní smlouvě je zároveň uvedeno zřízení služebnosti (ve prospěch prodávající strany) – služebnost bude tedy zřízena ve stejný okamžik, jako dojde k převodu vlastnictví (den doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí). Pro určení daně z nabytí nemovitých věcí byla ze strany poplatníka zvolena tzv. zjištěná cena. Znalec, který vypracovává posudek na zjištěnou cenu, mi nechce zohlednit zřízenou služebnost, tj. nechce mi hodnotu nemovitosti ponížit o zřizovanou služebnost. Je jeho postup správný?

Daň z nabytí nemovitých věcí při zrušení spoluvlastnictví

Jako 4 spoluvlastníci, vlastníme celkem 20 pozemků. Na každém pozemku máme každý jednu ideální čtvrtinu. Pokud bychom chtěli zrušit spoluvlastnictví tak, aby každý vlastnil svoji část pozemku, Podléhalo by toto zrušení spoluvlastnictví dani z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí

Společník, fyzická osoba, provede příplatek mimo základní kapitál do s. r. o. formou vkladu nemovité věci. Podléhá tento převod nemovité věci dani z nabytí nemovitých věcí (společníkovi se podíl na s. r. o. nijak nezvětší ani nezmění, je stále stejný)? V situaci, kdy bude příplatek mimo základní kapitál vrácen, a to formou zpětného převodu této nemovité věci, je opět tento akt předmětem daně z nabytí? Pokud ano, jak je stanoven základ daně?