Daň z nabytí nemovitých věcí (186)

Darování bytu synovi s příkazem vyplatit podíl druhému sourozenci

Otec daroval dceři v 1/2016 byt. Dcera chce zmíněný byt v 6/2021 darovat svým dvěma dětem. Ve smlouvě je dohodnuto, že byt převezme jako dar první ze sourozenců a příkazem ve smlouvě je zavázán polovinu podílu druhému sourozenci vyplatit. Na vyplacení si vezme hypotéku. Vyplacením tedy dojde k vypořádání budoucích dědických nároků obou sourozenců. Dle právníka je tento typ smlouvy vhodný zejména pro zamezení budoucích sporů mezi sourozenci. Jak se v tomto případě nahlíží na zdanění příjmu druhého sourozence, který obdrží peníze, za svůj podíl? Bude muset podat přiznání k DPFO a dodanit příjem, když při vypořádání nedojde k převodu vlastnictví? Pokud ano lze oproti příjmu postavit polovinu podílu na nemovitosti, i když neprojde zápis vlastnictví v katastru, nebo se na základě darovací smlouvy s příkazem jedná i v případě vyplacení podílu druhému sourozenci, také o dar, tedy bude také osvobozen od daně z příjmu? Je možná jiná varianta jak tuto záložitost vyřešit, aby oba sourozenci měli dar osvobozen?

Doplňující otázka:

Může první ze sourozenců uplatnit v plné výši úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku v daňovém přiznán FO ?

Prodej rodinného domu a jeho zdanění

Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat. 

1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají?

2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku?

3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně?

4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu?

5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?

Dílčí daňové přiznání - daň z nemovitých věcí

V loňském roce klient zdědit část nemovitosti po svém dědečkovi. Vlastní ji tedy více majitelů. K 1. 1. 2021 již je zapsán i v katastru nemovitostí jako dílčí vlastník. Jak mám postupovat při podání a placení daně z nemovitých věcí pro rok 2021? Daň z nemovitosti - dům platí jeden z vlastníků a domluví se na tom, že ostatní mu na to svým podílem přispějí, nebo přizná do daňového přiznání podíl a z toho mu bude daň vypočtena? Musí podat i přiznání k dani z nabytí nemovitosti po dědění po dědovi, když je tento převod vlastně osvobozen od daně z nabytí?

Likvidace s. r. o. - s nemovitostmi, určení výše příjmů, § 10 ZDP

Dva společníci - manželé před 8 lety zakoupili s.r.o. - rekreační středisko za cenu 10 m. Kč. Nyní by chtěli s.r.o. zlikvidovat a majetek využívat pro vlastní potřebu, popř. postupně rozprodat. Cenu nemovitostí odhadl znalec na 13 mil. Kč, daňová zůstatková cena je 5 mil. Kč. Dále ve znaleckých cenách (v podstatě stejné jako na rozvaze) = cca 0,5 mil. Kč jsou drobný hmotný majetek a zásoby, 1 mil. Kč peníze na účtech a 0,2 mil. Kč pohledávky. Závazky 0,5 mil. Kč, 0,2 mil. Kč - základní kapitál a ostatní jsou fondy ze zisku a nerozdělený zisk (6 mil. Kč). Budou muset zaplatit daň z příjmů z částky 14,2 - 10 = 4,2 mil. Kč, nebo se bude postupovat dle jiného způsobu určení zdanitelného příjmu. Bude to příjem dle § 10 ZDP a bude možné, aby to danil některý z manželů nebo oba 1/2? Prosil bych odpověď dle novely zákona o daních z příjmů platné pro rok 2021. Dodatečná otázka - daň z nabytí nemovitostí se tohoto problému týká, nebo byla úplně zrušená?

Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění

OSVČ zakoupila v 5/2018 jako soukromá, nepodnikající osoba pozemek za účelem výstavby rodinného domu k vlastnímu bydlení (za cca 1 mil. Kč). V 6/2020 tento pozemek ale prodala (za cca 2 mil. Kč) a v 7/2020 koupila jiný pozemek (za cca 1,2 mil. Kč) za stejným účelem. Dále pak, opět jako soukromá osoba, v 11/2020 koupila byt (za cca 2,6 mil. Kč). Tento byt využije buď k vlastnímu bydlení nebo jej poskytne k dočasnému bydlení rodičům. Jak bude postupovat, v souvislosti s uvedeným, při zdanění příjmů (jak vypočte daň z příjmů) a jaké musí podat další přiznání v souvislosti s těmito nákupy a prodeji?

Prodej nemovitosti postavené na darovaném pozemku

Fyzická osoba dostala v roce 10/2017 darem pozemek od rodičů, na kterém postavila rodinný dům pro vlastní bydlení. Tento dům ale musela letos z finančních důvodů prodat a následně koupila pro vlastní bydlení byt. Bude muset zaplatit daň z příjmů z prodeje domu? Případně co vše může odečíst z prodejní ceny domu, aby zjistila základ pro daň? Jakým způsobem bude tyto výdaje prokazovat? Může ke snížení základu daně použít jednotlivé faktury za výstavbu domu? Může oproti příjmu za prodej domu použít i kupní cenu bytu? Platí se daň z nemovitostí i v případě získání pozemku darováním od rodičů? Jaká další přiznání a daně musí podat a zaplatit v této souvislosti? A v jaké výši? Jaké jsou termíny pro podání případných přiznání a jejich úhrady?

Daň z nabytí nemovitých věcí - termín pro podání přiznání

Společnost s r. o. koupila garáž s pozemkem. Do kdy se musí podat přiznání k dani z nabytí nemovitostí a k dani z nemovitosti? 

Daň z nabytí nemovitých věcí u komitenta

Komitent společnost s r.o. se dohodla s komisionářem (fyzickou osobou - občanem) na zajištění koupě družstevních bytů. Komisionář tedy byty "nakoupil" a komitent byty zaplatil. Následně bylo v katastru nemovitostí zapsáno vlastnictví bytů nejdříve na komisonáře. Nyní se byty "převádějí" na komitenta a budou se přepisovat do katastru na komitenta. Moje otázka zní, zda-li platí komitent při převodu bytů daň z nabytí nemovitých věcí. Samotný převod z komisionáře na komitenta je totiž bezúplatný (resp. komisionáři se za zprostředkování zaplatí odměna, ale nikoliv už cena za byty), tudíž tam by daň z nabytí NV být neměla, nejedná se o úplatný převod. Ovšem pokud se na celou transakci podíváme jako na celek, tak v podstatě se jedná o převod z prodávajícího na komitenta, komisionář celý obchod pouze zprostředkuje, kde by normálně daň z nabytí NV figurovat měla. Kdo tedy platí daň z nabytí NV? Jak se na to prosím díváte? 

Vrácení daně z nabytí a odměny za znalecký posudek

Dne 24. 9. 2020 byl zákon, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů. Pokud poplatník splňuje podmínky pro vrácení daně z nabytí nemovitých věcí, může požádat o její vrácení. Jak postupovat při podání žádosti o vrácení daně z nabytí nemovitých věcí? Jak postupovat při poddání žádosti o úhradu odměny a nákladů znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nemovitost. Do pořizovací ceny byla zahrnuta i daň z nabytí nemovitých věcí a z ní byly vypočteny odpisy. Vklad na katastrálním úřadě byl povolen v prosinci 2019. Pokud bude zrušena tato daň z nabytí a koupě nemovitosti bude od ní zpětně osvobozena, jak v roce 2020 opravím pořizovací cenu, kterou bych měla snížit o tuto daň? Muselo by se podávat dodatečné přiznání k dani z příjmů kvůli snížení odpisů, nebo by se oprava mohla zaúčtovat v roce 2020?