Daň z nabytí nemovitých věcí (153)

Prodej darované nemovité věci

Nevýdělečná organizace před několika lety obdržela darem od fyzické osoby nemovité věci - pozemky a budovy, které používala k pronájmu. Nyní tyto nemovité věci prodává. Co může použít jako nabývací cenu, kterou bude pro účely zdanění daní z příjmů uplatňovat proti tržbám z prodeje - může to být cena stanovená znaleckým posudkem ke dni nabytí nemovitých věcí? Darovací daň ani daň z nabytí nemovitých věcí nebyla placena.

Daň z příjmu při směně nemovité věci

Před rokem jsem dostala darem od otce nemovitost - v katastru vedenou jako rodinný dům. Předtím tam otec asi 10 let provozoval pohostinství a ukončil před dvěma lety. Chceme dům zrekonstruovat a nastěhovat se tam (zatím bydlíme v bytě). Ale než jsme požádali o stavební povolení, město nám nabídlo (protože tam chce zachovat hospodu) směnou stavební pozemek a doplatek oproti našemu domu. Peníze bychom použili na stavbu nového rodinného domu. Chci se zeptat, zda v tomto případě budu muset platit daň z příjmu z prodeje, když vlastně jde o směnu a zájem na tom má město? A jak s daní z nabytí nemovitých věcí? 

Změna znaleckého posudku na nemovitou věc

Společnost s r. o. koupila v prosinci 2018 nemovité věci za účelem pronájmu. Nemovité věci byly zařazeny do majetku dle znaleckého ocenění. Nyní FÚ zpochybnil znalecký odhad kvůli dani z nabytí nemovitých věcí a bude vypracován nový posudek. Tím se ale změní poměr ceny mezi oceněním a kupní cenou. U stavby nyní vychází vyšší pořizovací cena a u pozemku nižší. Jak zadat změnu v letošním roce do karty majetku? Jako zvýšení a snížení ceny? A rozdíly zaúčtovat na MD 021/D 031? Rozdíl daně z nabytí nemovitých věcí lze účtovat přímo do nákladů?

Prodej nemovité věci z dědictví - zdanění

Když zdědí fyzická osoba po rodičích dům a ten následně prodá cca za 2 mil. Kč, má povinnost platit nějakou daň? Daň dědickou, z nemovitosti, z příjmu, případně jinou?

Daň z nabytí nemovitých věcí

Z iniciativy Státního pozemkového úřadu došlo ke směně pozemků mezi státem a fyzickou osobou. SPú potřeboval pozemek pro provedení komplexních pozemkových úprav v sousedním katastru. FO vyhověla SPÚ a došlo ke směně pozemků o stejných výměrách. Z důvodu vyšší bonity byl ze strany FO ale určitý doplatek. Je prosím možné tuto směnu pozemků z hlediska daně z nabytí nemovitostí posuzovat tak, jako že by nebyla předmětem daně z nabytí, obdobně jako § 5 vyloučení z předmětu daně? Jedná se o to, že byla směňována velká výměra, tedy odhadní cena pozemků je velmi vysoká a protože se jedná o směnu se státem, nebyl by základem daně pouze ten doplatek, ale cena pozemku, který FO přenechává státu. Pro FO by to bylo velmi zatěžující a v podstatě nespravedlivé. Děkuji velmi za odpověď a přeji hezký den

Převod jednotky (nebytového prostoru) do osobního vlastnictví

Podléhá bezúplatný převod nebytové jednotky do osobního vlastnictví od bytového družstva dani z příjmů a dani z převodu nemovitých věcí?

Převod nového rodinného domu

FO - OSVČ postavila rodinný dům, již je dokončen a chce ho prodat. Jaké jsou její povinnost vůči správci daně? Bude prodávat fyzickým osobám - rodinám. Jaké se z této transakce musí zaplatit daně - pokud bude prodej např. 3 500 000 Kč - bude se muset stát OSVČ plátcem DPH? Bude platit nějaké převodové daně? Jaký by byl rozdíl ve zdanění a převodu z pohledu daní, pokud by rodinný dům prodávala s. r. o.? A dále - pokud vlastní OSVČ pozemky již několik let, tak z nich musí jako OSVČ platit daň z nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí

Společnost "A" koupila pozemek, na kterém původní vlastník pozemku "B" rozestavěl halu bez stavebního povolení. Nový vlastník pozemku získal dodatečné stavební povolení. Původní vlastník "B" halu dostaví pro majitele pozemku na základě smlouvy o dílo. Nový majitel "A" halu zkolauduje a zapíše do katastru. Vznikne společnosti "A" povinnost platit daň z převodu nemovitých věcí?

Vrácení již zaplacené daně z nabytí nemovité věci

Je možné u finančního úřadu nárokovat navrácení již zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí (plátcem byl nabyvatel)? Pokud ano, za jakých podmínek? Původní majitel se s majitelem novým domluvil na odstoupení od smlouvy poté, co bylo podáno řádné daňové přiznání a daň zaplacena (v roce 2018). Vlastníkem nemovité věci je opět původní vlastník.

Musí nabyvatel podat dodatečné daňové přiznání, nebo jakou formou o navrácení daně může FU požádat? V Zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí je to totiž napsáno v § 55: „Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“ Znamená to, že o tom bude FÚ rozhodovat, takže vyhotoví oficiální rozhodnutí o vrácení daně, které zašle poplatníkovi?

Jak doložit skutečnost, že vlastníkem nemovitosti je původní vlastník - výpisem z katastru?

Existují přesně stanovené důvody odstoupení od smlouvy, aby mohla být daň navrácena poplatníkovi?

Existuje nějaká lhůta, do kdy lze o navrácení daně požádat? Do roku 2013 platilo, že GFŘ na žádost daň subjektu daň z „převodu“ nemovitosti promine v případě odstoupení od smlouvy, pokud k němu dojde ve lhůtě 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí.

Ukončení činnosti sdružení fyzických osob

Dva podnikatelé podnikající v rámci sdružení ještě podle starého občanského zákoníku nyní chtějí ke konci roku tuto svoji společnost činnost ukončit. Jaký bude daňový dopad při vyrovnání spoluvlastnických podílů na budovách, když si budou rozdělovat budovy, které byly dosud v jejich spoluvlastnictví tak, že každému nyní připadnou jednotlivé konkrétní budovy a bude případně nějaké finanční dorovnání. Bude toto rozdělení podléhat dani z nabytí nemovitých věcí a je potřebný znalecký posudek na nemovité věci? Dále jsou spolumajiteli zemědělské techniky, kterou si nyní také rozdělili, aby každému připadl určitý stroj. Tyto stroje se musí každému z nich prodat nebo je možno udělat jinak? A budou moci pokračovat v odpisech nebo bude nutné nové odpisy?