Daň z nabytí nemovitých věcí (171)

Daň z nabytí nemovitých věcí a platba

Společnost s r. o. loni vydražila dům, převod zapsaný v katastru nemovitostí byl v listopadu. Daň z nabytí nemovitosti uhradí letos do konce února. Bude tento náklad hrazený až letos součástí vstupní cena majetku, který se bude již za r. 2019 odpisovat, nebo bude až nákladem letošního roku?

Rozdělení domu do podílového spoluvlastnictví

Jak to bude z pohledu daně z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí, zda budou muset některou daň platit, když se manželé rozvedli cca před 20 lety a dosud u nemovitostí je v katastru nemovitostí poznámka o společném jmění manželů? Teď je záměr si to rozdělit do podílového spoluvlastnictví 50 na 50, aby podíly potom mohli volně převádět na své některé děti. 

Směna bytů a zdanění

Dvě rodiny se dohodly o výměně bytu v rámci jednoho domu. Kupní smlouvy byly podloženy znaleckým posudkem a tyto ceny (1,6 mil. a 2,4 mil) byly proti sobě započteny s tím, že vyšší cena byla ve výši 800 000 Kč druhému vlastníkovi jednotky vyplacena. Vlastník, jehož cena jednotky je dle znalce 2,4 mil., byt v roce 2019 začal pronajímat. Výdaje související s příjmy z § 9 ZDP chce uplatňovat ve skutečné výši, minimálně z důvodu odpisů a hypotéky na byt. Z jaké ceny bude odpisovat? Daň z převodu nemovitých věcí byla vypočítána dle znaleckých posudků, protože byty měli vlastníci od roku 2011. Je to správně?

Daň z nabytí nemovitých věcí

Fyzická osoba od bytového družstva koupila dva nebytové prostory s tím, že bude přijata za člena družstva. Bohužel se během měsíce dnes již bývalé družstvo rozhádalo a rozjelo akci SVJ. Bytové a nebytové jednotky byly vydány. Fyzická osoba v domnění, že převod bytů a nebytových jednotek procesem prohlášení vlastníka je osvobozen od daně z nabytí, nic neřešila. Po roce přišla výzva FÚ k podání daně z nabytí a následně docela slušná penalizace za pozdní podání přiznání daně k nabytí a zaplacení 4% daně. Stále se domníváme, že převod bytových a nebytových jednotek z družstva do vlastnictví nového SVJ není klasickým převodem, ale jen změnou podstaty domu. Dům byl a je, družstevníci přešli na statut vlastníka, ale nic nepřibylo, nic neubylo?

Daň z nabytí nemovitých věcí a její uznatelnost v daňových výdajích

Jaká je správná cena pro stanovení daně z nabytí nemovitostí - cena pozemku 2 000 000 Kč + ve smlouvě projekt k rodinnému domu 150 000 Kč + poplatek 20 000 Kč - jaké cena bude rozhodná pro stanovení daně z nabytí nemovitostí? Najdu nějaké ustanovení zákona, které toto řeší, zda je to pouze částka 2 000 000 Kč či i ty dvě ostatní? A pokud následně došlo k zaplacení daně z nabytí např. ve výši 30 000 Kč - ale byly dva společníci, tj. pro každého 15 000 Kč a 15 000 Kč, pak si v případě prodeje tohoto pozemku mohou dát dva společníci do daňových výdajů 15 000 a 15 000 Kč? Je v tomto případě podstatné, kdo tuto daň z nabytí platil - zda celých 30 000 Kč zaplatil jeden z nich či daň zaplatila za společníky jejich babička? Bude tak i tak pro společníky byť by tuto daň nezaplatily oni samotní daňově účinná částka 15 000 Kč a 15 000 Kč, při případném zdaněném prodeji pozemku? Jaká bude částka dále v případě prodeje pozemku dle § 10 ZDP daňově účinná - pouze částka za pozemek 2 000 000 Kč nebo i částka za dokumentaci a poplatek?

Převod části závodu na dceřinou společnost prodejem/nepeněžním vkladem/odštěpením

Akciová společnost má část závodu (nemovitost a s ní spojené činnosti, pohledávky a závazky). Zvažuje úplatné postoupení této části závodu na nově vytvořenou dceřinou společnost. Jedná se o 3 možné varianty, je potřebné zajistit, aby zároveň s nemovitostí přešly i závazky a pohledávky: - prodej části závodu - vklad části závodu jako nepeněžitého vkladu - rozdělení společnosti odštěpením Jak se odlišují jednotlivé varianty z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí? Co znamená nebo jak zajistit, aby převáděná část závodu splňovala definici samostatné ekonomické jednotky. Postačí, když je o ni účtováno v rámci společnosti na samostatných zakázkách? Co když součástí prodávaného/vkládaného/odštěpovaného závodu nejsou zaměstnanci? Je potřebné, aby představenstvo a valná hromada definovala a vyčlenila v rámci a.s. tyto prostory, tento majetek? Jakým způsobem uvedené provést? V daném případě se jedná o 2 parkovací domy, které na základě nájemní smlouvy provozuje cizí s r.o. Akciová společnost má ve svém účetnictví pouze výnosy z nájmu, případně náklady nad rámec běžné údržby. Splňují za daných skutečnosti tyto parkovací domy definici části závodu?

Dodatečné přiznání k DNNV - změna vstupní ceny pořizované nemovitosti či účtování do výsledku

Společnost s r. o. pořídila nemovitost, proběhl zápis do KN a s. r. o. zařadila nemovitost do užívání, přičemž DNNV s tímto nabytím související dohadně účtovala do pořizovací (i vstupní ceny pro DO). Poté proběhlo vyměření DNNV ve stejné částce, jak byla dohadována. Následně však, cca po půl roce, stále však ve stejném zdaňovacím období, došlo k podání dodatečného přiznání k DNNV na daň nižší, a to z důvodu využití závěrů z rozsudku NCC 4 Afs 88/2017-35, kdy daň byla vypočtena ze základu daně bez DPH. Nyní nevím, zda o nižší DNNV upravovat pořizovací (a vstupní cenu) a přepočítat odpisy, či rozdíl účtovat do výnosů. Nejedná se již o upřesnění dohadné položky, která již byla rozpuštěna, ale o nově nastalou událost a nový účetní případ... 

Nákup podniku - daň z nabytí nemovitých věcí

Naše společnost koupila v červnu 2019 obchodní závod od společnosti, která se nachází v konurzu (konkurz byl prohlášen na společnost v roce 1998). Jak se stanoví základ daně pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí v tomto případě?

Daň z nabytí nemovitých věcí při přeměně právnické osoby

Společnost A a. s. vlastnila k 1. 1. 2019 pozemek č. 1 a č. 2. V průběhu roku 2019 společnost A a.s. nakoupila nebo směnila pozemky č. 3 až č. 15. K 1. 10. 2019 byl zpracován Projekt rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti B a.s.. Rozhodným dnem rozdělení je 1.1.2019. Podle Projektu se ze společnosti A a.s. odštěpily do společnosti B a.s. mj. pozemky č. 1 až č. 10. U pozemků č. 1 a č. 2, které společnost A a.s. vlastnila již k 1. 1. 2019, předpokládám vyloučení z předmětu daně podle § 5 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Vztahuje se vyloučení z předmětu daně i na pozemky č. 3 až č. 10, které společnost A a. s. k rozhodnému dni 1. 1. 2019 nevlastnila?

Anulace (zrušení) prodeje nemovitosti do 2 let po prodeji

Dobrý den, doslechla jsem se, že je možné anulovat prodej nemovitosti v době do 2 let po prodeji. Tzn. po dohodě s kupujícím zrušit tento prodej a vrátit nemovitost původnímu majiteli. Pokud se to stihne do 2 let po prodeji, bude finančním správcem vrácena daň z nabytí. Je tato informace pravdivá? Také by mě zajímalo, že pokud lze tento prodej tzv. anulovat bude mít původní majitel právo na osvobození od daně z příjmu v případě následného prodeje nemovitosti, pokud se vejde do časového testu 5 let od původního nabytí nemovitosti do svého vlastnictví. Děkuji za odpověď.