Daň z nabytí nemovitých věcí (142)

Základ daně z nabytí nemovitých věcí

Z jaké ceny se bude počítat daň z nabytí nemovitých věcí? Jedná se o vklad pozemku včetně rozestavěné stavby společníkem do s. r. o. Na katastru nemovitostí se bude převádět pozemek. Daň budeme počítat pouze z hodnoty pozemku nebo z celého ocenění včetně rozestavěné stavby?

Ukončení činnosti sdružení fyzických osob

Dva podnikatelé podnikající v rámci sdružení ještě podle starého občanského zákoníku nyní chtějí ke konci roku tuto svoji společnost činnost ukončit. Jaký bude daňový dopad při vyrovnání spoluvlastnických podílů na budovách, když si budou rozdělovat budovy, které byly dosud v jejich spoluvlastnictví tak, že každému nyní připadnou jednotlivé konkrétní budovy a bude případně nějaké finanční dorovnání. Bude toto rozdělení podléhat dani z nabytí nemovitých věcí a je potřebný znalecký posudek na nemovité věci? Dále jsou spolumajiteli zemědělské techniky, kterou si nyní také rozdělili, aby každému připadl určitý stroj. Tyto stroje se musí každému z nich prodat nebo je možno udělat jinak? A budou moci pokračovat v odpisech nebo bude nutné nové odpisy? 

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

V roce 2018 jsme do osobního vlastnictví koupili nemovitou věc včetně stavebního pozemku za 4,5 mil. Kč, budova dle znaleckého posudku oceněna 3 691 825,66 Kč, stavební pozemek a ostatní 796 131,26 Kč. Ještě v roce 2018 jsem tuto nemovitou věc prodali, bez stavebního pozemku, pouze budovu za 4 mil. Kč. Po odečtení uznatelných výdajů jsme zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí v částce 179 864 Kč. Mohu tuto daň z nabytí nemovitých věcí uznat jako výdaj do daně z příjmů?

Daň z příjmů

Český daňový rezident, fyzická osoba, pořídila v říjnu 2018 nemovitou věc, zároveň podle zákona o dani z nabyté nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Nemovitá věc je pronajímána a je předpoklad, že budou uplatněny výdaje ve skutečné výši, kde budou mj. zahrnuty i odpisy této nemovité věci. V souvislosti s tím bych se rád dotázal, zda zaplacená daň z nemovitých věcí má být zahrnuta do vstupní ceny této nemovité věci, nebo je možno ji posoudit jako běžný výdaj? V případě, že bude daň zaplacena až v roce 2019 – bude se jednat o položku posouzenou jako běžný výdaj nebo se změní vstupní cena nemovité věci?

Služebnost - daň z nabytí

Fyzická osoba koupila bytovou jednotku; v kupní smlouvě je zároveň uvedeno zřízení služebnosti (ve prospěch prodávající strany) – služebnost bude tedy zřízena ve stejný okamžik, jako dojde k převodu vlastnictví (den doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí). Pro určení daně z nabytí nemovitých věcí byla ze strany poplatníka zvolena tzv. zjištěná cena. Znalec, který vypracovává posudek na zjištěnou cenu, mi nechce zohlednit zřízenou služebnost, tj. nechce mi hodnotu nemovitosti ponížit o zřizovanou služebnost. Je jeho postup správný?

Daň z nabytí nemovitých věcí při zrušení spoluvlastnictví

Jako 4 spoluvlastníci, vlastníme celkem 20 pozemků. Na každém pozemku máme každý jednu ideální čtvrtinu. Pokud bychom chtěli zrušit spoluvlastnictví tak, aby každý vlastnil svoji část pozemku, Podléhalo by toto zrušení spoluvlastnictví dani z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí

Společník, fyzická osoba, provede příplatek mimo základní kapitál do s. r. o. formou vkladu nemovité věci. Podléhá tento převod nemovité věci dani z nabytí nemovitých věcí (společníkovi se podíl na s. r. o. nijak nezvětší ani nezmění, je stále stejný)? V situaci, kdy bude příplatek mimo základní kapitál vrácen, a to formou zpětného převodu této nemovité věci, je opět tento akt předmětem daně z nabytí? Pokud ano, jak je stanoven základ daně?

Daň z nabytí nemovitých věcí - pozemek od státu

Koupili jsme pozemek od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jakým způsobem vypočítat daň z nabytí nemovitých věcí, tj. jakou přílohu vyplnit - zda N nebo J a jakou cenu použít? Lze použít jen cenu sjednanou, když odhadujeme, že tato cena bude větší než jakákoliv jinak zjištěná?

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Dvě fyzické osoby (A a B) nabyly bytovou jednotku do podílového spoluvlastnictví, kdy každý vlastnil ideální 1/2. Pořizovací cena bytové jednotky v hodnotě 2 000 000 Kč byla financována hypotečním úvěrem ve 100 % výši, kdy dlužníky jsou obě fyzické osoby. Po dvou letech došlo ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví způsobem, kdy vlastnické právo k bytové jednotce nabyla pouze fyzická osoba A a současně došlo ke změně hypoteční smlouvy, kdy jediným dlužníkem je nově také pouze fyzická osoba A a zůstatek hypotečního úvěru je ve výši 1 500 000 Kč. Fyzická osoba B tak pozbude podíl na bytové jednotce a současně již nebude dlužníkem z titulu hypotečního úvěru, žádné další vyrovnání jí nebylo poskytnuto, ať už peněžní, či nepeněžní. Podléhá tento způsob zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dani z nabytí nemovitých věcí, a pokud ano, jak bude stanoven základ daně?

Daň z nabytí nemovitých věcí

Společnost s. r. o. koupila nemovitou věc s pozemkem, ve znaleckém posudku mám zvlášť vyčíslenou daň pozemek a budovy. Jak tuto daň zaúčtovat do pořizovací ceny a je to náklad daňově neuznatelný?