Daň z nabytí nemovitých věcí (166)

Převod části závodu na dceřinou společnost prodejem/nepeněžním vkladem/odštěpením

Akciová společnost má část závodu (nemovitost a s ní spojené činnosti, pohledávky a závazky). Zvažuje úplatné postoupení této části závodu na nově vytvořenou dceřinou společnost. Jedná se o 3 možné varianty, je potřebné zajistit, aby zároveň s nemovitostí přešly i závazky a pohledávky: - prodej části závodu - vklad části závodu jako nepeněžitého vkladu - rozdělení společnosti odštěpením Jak se odlišují jednotlivé varianty z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí? Co znamená nebo jak zajistit, aby převáděná část závodu splňovala definici samostatné ekonomické jednotky. Postačí, když je o ni účtováno v rámci společnosti na samostatných zakázkách? Co když součástí prodávaného/vkládaného/odštěpovaného závodu nejsou zaměstnanci? Je potřebné, aby představenstvo a valná hromada definovala a vyčlenila v rámci a.s. tyto prostory, tento majetek? Jakým způsobem uvedené provést? V daném případě se jedná o 2 parkovací domy, které na základě nájemní smlouvy provozuje cizí s r.o. Akciová společnost má ve svém účetnictví pouze výnosy z nájmu, případně náklady nad rámec běžné údržby. Splňují za daných skutečnosti tyto parkovací domy definici části závodu?

Dodatečné přiznání k DNNV - změna vstupní ceny pořizované nemovitosti či účtování do výsledku

Společnost s r. o. pořídila nemovitost, proběhl zápis do KN a s. r. o. zařadila nemovitost do užívání, přičemž DNNV s tímto nabytím související dohadně účtovala do pořizovací (i vstupní ceny pro DO). Poté proběhlo vyměření DNNV ve stejné částce, jak byla dohadována. Následně však, cca po půl roce, stále však ve stejném zdaňovacím období, došlo k podání dodatečného přiznání k DNNV na daň nižší, a to z důvodu využití závěrů z rozsudku NCC 4 Afs 88/2017-35, kdy daň byla vypočtena ze základu daně bez DPH. Nyní nevím, zda o nižší DNNV upravovat pořizovací (a vstupní cenu) a přepočítat odpisy, či rozdíl účtovat do výnosů. Nejedná se již o upřesnění dohadné položky, která již byla rozpuštěna, ale o nově nastalou událost a nový účetní případ... 

Nákup podniku - daň z nabytí nemovitých věcí

Naše společnost koupila v červnu 2019 obchodní závod od společnosti, která se nachází v konurzu (konkurz byl prohlášen na společnost v roce 1998). Jak se stanoví základ daně pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí v tomto případě?

Daň z nabytí nemovitých věcí při přeměně právnické osoby

Společnost A a. s. vlastnila k 1. 1. 2019 pozemek č. 1 a č. 2. V průběhu roku 2019 společnost A a.s. nakoupila nebo směnila pozemky č. 3 až č. 15. K 1. 10. 2019 byl zpracován Projekt rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti B a.s.. Rozhodným dnem rozdělení je 1.1.2019. Podle Projektu se ze společnosti A a.s. odštěpily do společnosti B a.s. mj. pozemky č. 1 až č. 10. U pozemků č. 1 a č. 2, které společnost A a.s. vlastnila již k 1. 1. 2019, předpokládám vyloučení z předmětu daně podle § 5 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Vztahuje se vyloučení z předmětu daně i na pozemky č. 3 až č. 10, které společnost A a. s. k rozhodnému dni 1. 1. 2019 nevlastnila?

Anulace (zrušení) prodeje nemovitosti do 2 let po prodeji

Dobrý den, doslechla jsem se, že je možné anulovat prodej nemovitosti v době do 2 let po prodeji. Tzn. po dohodě s kupujícím zrušit tento prodej a vrátit nemovitost původnímu majiteli. Pokud se to stihne do 2 let po prodeji, bude finančním správcem vrácena daň z nabytí. Je tato informace pravdivá? Také by mě zajímalo, že pokud lze tento prodej tzv. anulovat bude mít původní majitel právo na osvobození od daně z příjmu v případě následného prodeje nemovitosti, pokud se vejde do časového testu 5 let od původního nabytí nemovitosti do svého vlastnictví. Děkuji za odpověď.

Převod nemovitosti na dceru

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Převedení nemovitostí v rámci sdružení

Jsme 20 let sdružení bez právní subjektivity, ve sdružení jsou 3 členové rodiny matka, syn a dcera. Ve sdružení je několik budov, které jsou psány na matku, na její IČO. Minulý rok proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov, z některých oprav byla nárokována DPH. Tento rok by matka chtěla nemovitosti převést na děti. Jakým způsobem by měla postupovat? Měla by vystoupit ze sdružení nebo nemovitosti darovat či prodat? Jaká z možností je nejvýhodnější? Jaké daně bude odváděny a jak to bude s DPH, které bylo uplatněno?

Zdanění darovaného pozemku

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Daně u zřízení věcného břemene (smlouvy o zřízení služebnosti)

Na které daně nezapomenout u zřízení věcného břemene (nyní smlouvy o zřízení služebnosti)? Které daně je nutné řešit, a to jak ze strany „povinného“, tak i ze strany „oprávněného“, pokud bylo zřízeno věcné břemeno: a) bezúplatně, b) úplatně.

Vklad pozemku v SJM do podnikání

Manželé vlastní pozemek, který společně koupili (SJM). Manžel je OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, manželka na rodičovské dovolené. Manžel chce v rámci podnikání na pozemku postavit dům a následně prodat. Může pozemek vložit do svého obchodního majetku (manželka souhlasí) za cenu znaleckého odhadu? Pokud ano, nebude platit daň z nabytí? Pokud ne, jak jinak lze provést převod? Při následném prodeji domu se bude odvádět DPH jen z prodeje domu, prodej pozemku bude osvobozen od DPH?