Fond kulturních a sociálních potřeb (156)

Odvod prostředků za porušení rozpočtové kázně u právnické osoby zřízené obcí

Z jakých zdrojů lze hradit odvod do rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v případě, že se jedná o nesprávné čerpání FKSP? Jedná se o právnickou osobu zřízenou obcí.

Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela

Prosím o radu, jak lze pomoci zaměstnankyni, které zemřel manžel. Manžel byl také náš zaměstnanec, jeho žena má nyní finanční problémy, firma by ji ráda co nejrychleji pomohla jednorázovou výpomocí cca 50 000 Kč. Je nějaká možnost, abychom z toho my ani ona neodváděli daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

Souběh benefitů u dvou zaměstnavatelů

Zaměstnanec pracuje souběžně u dvou zaměstnavatelů. Oba mu poskytují benefit v podobě nepeněžního plnění na rekreaci ve výši 20 000 Kč. V případě, že zaměstnanec tento benefit využije u obou zaměstnavatelů, posuzuje se limit 20 000 Kč u každého zaměstnavatele samostatně, a zaměstnanec tak má osvobozenou částku ve výši 2 x 20 000 Kč za zdaňovací období?

Schvalovací postupy u příspěvkové organizace - finanční kontrola

Podléhají, nebo nepodléhají následující příjmy a výdaje povinnému schvalovacímu procesu z hlediska zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky?

a) příjmy za obědy od vlastních zaměstnanců krajské příspěvkové organizace – strháváno rovnou z platu, nejedná se o příjem zvenčí, zůstává na provozním bankovním účtu organizace;

b) příjem do pokladny za soukromé telefonní hovory od vlastních zaměstnanců organizace – není strháváno z platu, inkasujeme individuálně po provedeném vyúčtování;

c) odvod přídělu do FKSP ze samostatného bankovního účtu provozního (účtováno MD 262/D 241) na samostatný bankovní účet FKSP (účtováno MD 243/D 262);

d) příspěvek z FKSP na obědy zaměstnanců převáděný ze samostatného bankovního účtu FKSP (účtováno MD 262/D 243) na samostatný bankovní účet provozní (účtováno MD 241/D 262) e) čerpání vlastních fondů – rezervní fond, fond odměn, fond investic např. na údržbu – výmalba ředitelny a výměna podlahové krytiny – zde se domnívám, že analytické převody uvnitř organizace mezi provozem a příslušným fondem schvalování nepodléhají, ale úhrada přijaté faktury, která znamená faktický odliv peněz z organizace ven, již ano.

Doklad o zaplacení

Zaměstnanec mi donesl doklad o úhradě akce z FKSP, kterou zorganizovali zaměstnanci školy - úhrada z FKSP. Doklad je za večeři - vypadá tak, že je to prázdný papír, kde je uvedeno počet večeří krát jednotková cena a výsledná cena, datum a razítko restaurace. Stačí mi to na vložení do účetnictví školy, nebo musí dodat daňový doklad už kvůli EET? Moc se mi to nezdá a požaduji daňový doklad nebo fakturu. Jaký je Váš názor?

Faktura za zahraniční rekreaci zaměstnance hrazenou z FKSP - místo plnění

Jsme střední škola, zřízená krajem. Zaměstnanec nám donesl fakturu za rekreaci v Rakousku. Cena je uvedena bez DPH. Jedná se o ubytování v Rakousku. Platba v eurech. Faktura v němčině. Budeme hradit z FKSP. Jsme plátci DPH. Vadí, že je faktura v němčině? Přiložím překlad? Jak řešit DPH? Musím zde dodanit a odvést DPH? Místo plnění je v Rakousku.

Mzdový list a osvobozené příjmy

Zaměstnanci mimo jiné dostávají příspěvky z FKSP na rekreaci, příspěvky na sport, kulturu, stravné a také bezúročné půjčky. Jak toto uvádět na mzdovém listu zaměstnance? Dále mimo FKSP dostávají příspěvky na penzijní a životní pojištění a v celkové výši je hrazena rehabilitace. Je možné, aby mzdový list mimo jiné vypadal následovně: základní plat příplatky náhrady odměny celkem hrubá mzda (součet základní mzdy, náhrad, odměn, příplatků). Dále příspěvky na sport příspěvky na kulturu příspěvky na stravné příspěvky na pojištění celkem hrubý příjem (součet hrubé mzdy + příspěvků). Částky osvobozené od daně (součet příspěvky, které jsou osvobozené - rekreace nad 20 000 Kč, příspěvky penzijního a životního nad 50 000 Kč atd.). Je nutné uvádět do mzdového listu bezúročné půjčky zaměstnancům?

FKSP

Platíme fakturu do Rakouska z FKSP za rekreaci našeho zaměstnance. Faktura je v eurech, banka nám čásku přepočítá na Kč. Je nutné řešit kurzové rozdíly, když například úhrada činí 8 500 Kč a zaměstnanec nám 6 000 Kč uhradí, protože my mu z FKSP přispějeme jen 2 500 Kč? Mohu dát tedy z FKSP 2 500 Kč a zbytek jako úhradu zaměstnance a neřešit kurzové rozdíly?

Náklady na teambuilding v příspěvkové organizaci

Příspěvková org. zřizovatelem je město: Jak správně zaúčtovat doklad za zaplacení tzv. teambuildingu, jednalo se o zážitkovou hru "Escape room", pro 4 zaměstnance na 1 den. Lze účtovat i náklady na pracovní cestu, event. při podobné akci na více dnů i ubytování, stravování atd.? Domnívám se, že lze považovat zmíněné náklady za zákonné sociální náklady, tj. účtovat na účet 527, cestovné 512, popř. z FKSP ? Půjde o daňově uznatelné náklady? 

Srážka ze mzdy

Zasílám každý měsíc zaměstnancům příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění na jejich účty u penzijního fondu, a to z účtu FKSP. Mohu jim na základě dohody o srážkách ze mzdy jednou za rok srazit v úhrnné výši poplatky za převod, které musela organizace uhradit z FKSP peněžnímu ústavu? Je tato povinnost, aby zaměstnanec uhradil bankovní poplatky svému zaměstnavateli, podložena nějakým předpisem?