Jednatel (144)

Změna jednatelů s. r. o. - plné moci

V s. r. o. došlo k prodeji podílů a výměně jednatelů. Platí plné moci podepsané s původními jednateli k zastupování na FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťovnách, nebo se musí podepsat nové se současnými jednateli původní s. r. o.?

Silniční daň - jednatel

Jednatel na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá měsíční odměnu ve výši 2 000 Kč. K činnosti s.r.o. využívá svůj automobil. S.r.o. hradí za tento automobil silniční daň ve výši 25 Kč/1den (daňový náklad s. r. o.). Je tento postup správný? Může s. r. o. hradit silniční daň za vozidlo i v případě, že ve smlouvě o výkonu funkce jednatele bude nulová odměna? 

Benefity pro jednatele

Společnost má se svými společníky, kteří jsou zároveň i jednateli, sepsanou příkazní smlouvu na vedení společnosti. Za práci je stanovena odměna, ze které odvádíme pojištění vč. daně. Rozhodli jsme se, že zaměstnancům budeme poskytovat benefity ve formě příspěvků na životní a penzijní pojištění. Také svým zaměstnancům poskytujeme stravenky. Lze poskytnout stejné benefity také jednatelům, a to vč. stravenek - bude na ně pohlíženo v tomto případě stejně jako na zaměstnance s příjmem ze závislé činnosti a benefity i stravenky budou i u nich osvobozeny? A dále – je Smlouva příkazní v pořádku na výkon vedení společnosti, nebo by jednatelé měli mít sepsanou Smlouvu o výkonu funkce?

Společník pracující na DPP a cestovní náhrady

Malá společnost s ručením omezeným podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží. Firma nemá auto, na služební cesty používá jednatel soukromé vozidlo a uplatňuje náhrady dle zákona (tzv. kilometrovné). Firma má jako jediného zaměstnance jednatelku. Tato jednatelka je současně společníkem a druhým společníkem je její manžel. Jelikož jednatelka již nestíhá uzavírání obchodů, uvažují manželé, že by druhý z nich pracoval na DPP, ale jen jako společník.

1) Je možné, aby společník pracoval pro společnost a byl odměňován na DPP, pokud nepřesáhne za rok 300 hodin?

2) Pokud může společník na DPP pracovat, může používat své soukromé vozidlo (má jiné než manželka - jednatelka firmy) na cesty za účelem obchodování, když má DPP? V dohodě by bylo používání osobního vozidla s povinností vést řádně knihu jízd sjednáno. Dohodu by podepisovala jednatelka firmy (manželka společníka). Z DPP by byla odváděna srážková daň, případně SP a ZP dle výše dohody.

Soukromé vozidlo pro pracovní účely ve dvou společnostech

Jednatel a zároveň společník společnosti A používá pro pracovní účely své soukromé vozidlo. Zároveň je jednatelem a společníkem ve společnosti B. Dosud používal své soukromé vozidlo k pracovním účelům pouze ve společnosti A. Společnost A hradila silniční daň. Nyní ale nastala situace, kdy bude vykonávat pracovní cesty i ve společnosti B, kde rovněž bude využívat své soukromé vozidlo. V jednom měsíci tak mohou být pracovní cesty za obě společnosti. 1) Kdo bude hradit silniční silniční daň? 2) Pokud pouze 1 společnost, má dojít mezi nimi k nějakému vypořádání? 3) Cestovní náhrady za použití soukromého vozidla budou vypláceny za každou společnost samostatně, bez ohledu na to, kdo platí silniční daň?

Pojištění odpovědnosti

Jednatel, společník a také zaměstnanec s. r. o. v jedné osobě, si sjednal skupinové pojištění pro pojištění odpovědnosti za škodu. Je tento výdaj daňově uznatelný pro firmu a za jakých podmínek pro zaměstnance?

Autorizovaný inženýr - jediný společník a jednatel s. r. o.

Mám klienta - s. r. o., kde jediný společník a zároveň jednatel tohoto s. r. o., je autorizovaným inženýrem (kulaté razítko se státním znakem) uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle informací, co se mi o tom podařilo na komoře zjistit je tam zapsán jako fyzická osoba, na kterou je razítko se státním znakem vydáno, nelze zapsat firmu. A fyzická osoba za členství musí platit komoře poplatky. V mém případě autorizovaný inženýr vykonává práci pouze jako zaměstnanec s. r. o. a s. r. o. si založil za účelem výkonu práce Autorizovaného inženýra. V "radách komory členům", je uvedeno, že pouze pokud poskytují služby autorizovaného inženýra jako fyzické osoby, mohou si dát fakturu za členství k v komoře do daňově uznatelných nákladů jinak nikoliv. Jednatel s. r. o. po mě požaduje zahrnout členské poplatky komoře, kde je jako fyzická osoba, do nákladů společnosti, ale obávám se, že to není možné, a to nejen z důvodu, že faktury jsou na fyzickou osobu jednatele nikoliv na s. r. o. Můžete mi na toto sdělit Váš názor?

Cestovní náhrady - jednatel žijící ve Švýcarsku

Jednatel české společnosti je Švýcar a tam i žije. Do společnosti jezdí tak na 2 dny v týdnu. Můžeme mu počítat pracovní cesty začínající a končící ve Švýcarsku, nebo toto není možné a pracovní cesty musí vždy začínat v Praze (u pražské společnosti)?

Fakturace fyzické osoby OSVČ (společníka) do vlastní společnosti

Fyzická osoba podnikatel a současně 50% podílem společník ve společnosti, které by fakturoval za obchodní činnost. Obchodní činnost by byla jak administrativního charakteru, tak i sjednávání kontaktů na nové obchodní partnery pro společnost. Lze takto fakturovat i přesto, že má společník a současně jednatel v dané společnosti sjednanou smlouvu o výkonu funkce? 

Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům

Jednatel společnosti pronajme svůj osobní automobil společnosti, ve které je jednatel, na rok, za cenu obvyklou na trhu. Může používat tento svůj (pronajatý) automobil i k osobním účelům po dobu nájmu? Pokud ano, jaké to má souvislosti - například musí si přidanit 1 % automobilu, nebo si firma nemůže dát 100 % nájemného do nákladů...?