Jednatel (228)

Životní pojištění jednatele placené s. r. o.

Prosím o potvrzení správnosti postupu a účtování: dva jednatelé a jediní vlastníci společnosti s. r. o. mají u České pojišťovny uzavřenou pojistku životního pojištění Můj život. Jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v roce 2014 na 20 let. Za oba dva jednatele platí pojistku s. r. o.

1) Za 1. jednatele platí částku 2 443 Kč, z toho je 2 115 Kč na životní pojištění, 262 Kč úraz.

2) Za 2. jednatele platí částku 840 Kč, z toho je 661 Kč na životní pojištění, 179 Kč na úraz. Účtováno takto: a) 2115 Kč MD 527/D 325 - daňově, 262 Kč MD 518/D 325 – nedaňově, b) 661 Kč MD 527/D 325 - daňově, 179 Kč MD 518/D 325 - nedaňově.

Částka jednatelům není v rámci mzdy (smlouva o jednatelství) nijak odečítána ani nikde zohledňována, platí ji celou s. r. o. a dále se nikde nevyúčtovává. Je tento postup správný?

Podnájemní smlouva

Jednatel společnosti s r. o. vykonává podnikatelskou činnost v pronajímaném bytě (sídlo společnosti je zapsané jinde).

1) Může si jednatel sepsat podnájemní smlouvu na prostory k podnikání v tomto bytě (např. podle podlahové plochy) - pronajímatel bytu dal souhlas a z poloviny hradit nájemné z firmy jako daňově uznatelný náklad?

2) Jaké daňové dopady vzniknou u jednatele - musí pronájem zdanit v § 9 zákona o daních z příjmů?

Jednatel jako nový dlužník - cena obvyklá

Společnost poskytla v roce 2018 zápůjčku fyzické osobě s úrokem a smluvní pokutou. Dluh byl zajištěn převodem družstevního podílu na byt v bytovém družstvu. V roce 2020 se stalo to, že jednatel tento dluh převzal na sebe, je novým dlužníkem a ve smlouvě o převzetí dluhu je částka vyšší než výše pohledávky s úroky a smluvní pokutou. Společnosti tím vzniká výnos - zřejmě ostatní provozní výnos 648. Je potřeba zkoumat cenu obvyklou celé transakce, když ve smlouvě o převzetí dluhu je částka pohledávky vyčíslená a je vyšší než cena pohledávky včetně příslušenství v účetnictví? Částka je vyšší z důvodu, že se dluh mezi původním dlužníkem a jednatelem započítává na kupní cenu převodu za byt, který si jednatel ponechává. Jednatel tedy nově dluží své společnosti tuto novou částku, je potřeba ji prozkoumávat z pohledu ceny obvyklé, když je vlastně "tržní" (kupní smlouva). Skutečně stačí z pohledu firmy zaúčtovat výnos 648 - novým dlužníkem je jednatel, který si závazek vypořádá zápočtem, v minulosti poskytl bezúročné zápůjčky společnosti.

Vozidla společnosti s. r. o. - příslušnost PO či FO k plnění za pojistné

Společnost s r. o. vlastní několik vozidel, jsou na tuto společnost i zapsána (v TP jakožto vlastník uvedena s. r. o.), vozidla jsou standardně zanesena do majetku firmy, kde se odepisují. Na prac. cesty využívá vozidla jednatel s. r. o. nebo zaměstnanci. Jednatel, který založil s. r. o. smluvně, sjednává u většiny vozidel povinné ručení (u některých i havarijní pojištění) na svoji fyzickou osobu, taktéž toto pojistné hradí ze svého soukromého, nefiremního b. ú. Provádí takto kvůli úspoře, neboť je značná (pokud by pojistil vozidla na PO, tzn. na svoji s. r. o., pak cena za pojištění by byla proti pojištění na FO mnohem vyšší). Logicky se aktuálně neuplatňuje veškeré shora uvedené pojištění do nákladů firmy (když nezní smlouvy k pojistnému na firemní IČ a když jednatel vede/hradí pojistné soukromě). Ostatní náklady za vozidla se z firmy hradí standardně, tedy se i uplatňují do nákladů této společnosti (PHM, opravy...). Otázkou je, jakým se vystavuje firma případně rizikům, když pojistné za vozidla není smluveno a hrazeno za ni? Provotně možná právně-bezpečnostním rizikům? Nejspíš kvůli odpovědnosti z bezp. provozu na pozemních komunikacích, např. v rámci dopravní nehody, kdy nehodu příkladmo způsobí ve firemním voze zaměstnanec s.r.o. - pak by snad měla být uvedena jakožto účastník nehody firma se kterou se dále nehoda bude řešit a dále příp. řidič, který způsobil nehodu, kterým by byl hypoteticky zaměstnanec (řízení ohledně nehody by se tak vedlo s firmou, popř. zaměstnancem, nikoliv tak s FO). Další riziko by nejspíš mohlo vyvstat v rámci účetnictví a daňové agendy s.r.o. - je povinností jednatele, resp. dané společnosti vést a hradit za vozidla firmy pov. ručení (havarijní poj.) z firemních finančních prostředků, když je firma vlastníkem vozidla? Je toto příp. legislativně někde upraveno, že je tato záležitost povinností firmy?

Odměňování společníka/jednatele s. r. o.

Fyzická osoba (podnikatel vedoucí podvojné účetnictví) založí příští rok s. r. o. Jaký je rozdíl mezi tím, když bude: 1) Jejím zaměstnancem a současně jediným společníkem, 2) pouze jediným společníkem, který pobírá odměnu, 3) pouze jediným společníkem bez nároku na odměnu?

Jednatel - 1 % vstupní ceny automobilu

Společnost s r. o. má jednatele, který vykonává svou funkci bez odměny. V majetku s. r. o. je automobil v pořizovací ceně 240 000 Kč. Tento automobil jednatel využívá k soukromým účelům. Z tohoto důvodu chce přidanit 1 % vstupní ceny automobilu, tj. 2400 Kč měsíčně. Je nutno jednatele přihlásit k odvodu zdravotního a sociálního pojištění jako zaměstnance? Pokud nepodepsal prohlášení, budu odvádět daň srážkovou nebo zálohovou?

Dohoda o provedení práce u společníka s. r. o.

Česká společnost s r. o. má dva jednatele a dva společníky, jeden má podíl 70 % a druhý má podíl 30 %. Společnost se zabývá stavební činností. Je možné s osobou, která je zároveň jednatelem a společníkem, uzavřít dohodu o provedení práce s vymezením činnosti provedení prací na dané stavební zakázce a daňově na ni pohlížet jako na dohodu sjednanou s normálním zaměstnancem? Tato osoba se skutečně podílí na fyzickém provedení dané zakázky. Fyzické osoby smlouvy o výkonu funkce sjednány nemají.

Práce společníka pro vlastní společnost

Právnická osoba (s. r. o.) má jediného společníka, který je zároveň jediným jednatelem. Tato společnost poskytuje instalatérské služby. Společnost nemá žádné zaměstnance. Instalatérské práce vykonává pro tuto společnost její společník. Je možné, aby společník za tyto instalatérské práce, které vykonává pro svoji společnost, nepobíral žádnou odměnu dle § 6 zákona o daních z příjmů? Případně, že by společník, který je zároveň jednatelem, pobíral jen odměnu za výkon funkce jednatele a nepobíral žádnou odměnu za instalatérské práce, které pro svoji společnost vykonává? Existuje k této problematice nějaká aktuální judikatura? 

Půjčka společnosti od společníka

Když společník-jednatel (fyzická osoba) půjčí společnosti hotovost, jak je to s úroky? Pokud bude společník vyžadovat odměnu ve formě úroků, jak se stanovují? A když nebude požadovat společník žádnou odměnu, nebude to napadnutelné?

Fakturace mezi jednatelem a OSVČ

Společnost s ručením omezeným, dva společníci, jeden ze společníků je jediným jednatelem, jednatel nepobírá jednatelskou odměnu a není ani ve společnosti zaměstnán. Jednatel současně podniká jako OSVČ (společenská smlouva obsahuje akceptaci tohoto podnikání). OSVČ provozuje činnosti v oblasti masáží, konzultací v oblasti zdraví, "živých" odborných kurzů. Společnost s r. o. tvoří on-line kurzy obsahově podobné, v čem podniká jednatel jako OSVČ. Je v takovém případě akceptovatelná fakturace ze strany této osoby, kdy osoba (která je současně ve funkci jednatele) dodává společnosti vývoj produktu a za tento vývoj je fakturována částka např. na principu provize z tržeb s nějakým horním finančním stropem? Současně tak na společnost přechází licence k užití produktu (nejedná se o fakturaci za zajištění obchodního vedení společnosti, ale na jiné činnosti – např. vývoj produktu, správa webu apod.). Jedna smluvní strana tedy bude obchodní společnost (zastoupená jednatelem společnosti) a druhá smluvní strana bude dodavatel – OSVČ (formálně se ale bude jednat o tutéž osobu)?