Jednatel (247)

Osoba blízká jednateli s. r. o. vztah ke společnosti

Partner je jednatel společnosti s. r. o. (celkem jsou dva v podílu 50 %), mohu jako jeho partnerka (společná domácnost, nikoliv ale manželka) provádět práce na IČO, aniž by někdo zpochybňoval cenu obvyklou? Jedná se převážně o administrativní práce, které fakturuji měsíčním paušálem. Předpokládám, že vůči společnosti s. r. o. nejsem já (partnerka jednatele) osobou blízkou - je tento předpoklad správný?

Občerstvení na pracovních cestách

Je daňově uznatelné občerstvení jednatele na pracovní cestě, pokud má v jednatelské smlouvě stanoveny cestovní náhrady do výše stanovené pro zaměstnance. Cestovní náhrady si nevyúčtovává, dodává pouze doklady za občerstvení (cca 45 000 Kč ročně). 

Velký zůstatek v pokladně

Jednatel s. r. o. vybíral v minulosti peníze z účtu, které byly pokladními doklady účtovány jako vklad do pokladny. Při fyzické kontrole stavu pokladny je ovšem v pokladně jen malý zůstatek. Jedná se řádově cca o 1 mil. Kč, který chybí fyzicky v pokladně. Lze se účetně vypořádat s chybějících zůstatkem zaúčtováním na účet MD 569/D 211? Nebo zvolit raději jiný nedaňový účet z řady 5..? Nebo vůbec takovýto postup nelze volit? Jednatel tvrdí, že hotovost nemá a není schopen ji fyzicky do pokladny vrátit.

Zdanění příjmů občana Slovenska

Majitel firmy má trvalé bydliště v SR, v ČR se zdržuje denně kvůli práci. Ve své firmě pobírá jednatelskou odměnu a uplatňuje ze mzdy základní slevu na poplatníka. Nyní se mu narodilo dítě a on se ptá, zda může ve mzdě uplatnit slevu na dítě? Jeho rodina nyní žije na Slovensku. A dále pronajímá v ČR byt, tzn. bude muset podat daňové přiznání a je otázka, ve které zemi a jaké všechny příjmy zahrnout? A když se přesune i s rodinou do ČR, bude to jinak? 

Darování nemovité věci - daně

Fyzická osoba daruje svoji nemovitost do s. r.o., ve kterém je jediný společník a zároveň i jediný jednatel. Jaké budou prosím daňové dopady u společnosti? Dočetli jsme se, že v ZDP je uvedena povinnost dodanit bezúplatný příjem, nicméně zároveň v situaci, kdy je plnění použito pro zdanitelnou činnost, tak je možno o stejnou hodnotu ZD také snížit. Použije se tento postup i v případě darování nemovité věci? 

Specializační studium společníka/jednatele na VŠ

Společník a zároveň jednatel s. r. o. nemá ve smlouvě o výkonu funkce stanoven nárok na žádnou odměnu, má v ní však stanoven nárok na proplácení cestovného a případného školného souvisejícího s předmětem činnosti firmy. Firma provádí projekční a konzultační práce ve stavebnictví. Jednatel si nyní bude prohlubovat znalosti a začne studovat na VŠ ekonomické „Oceňování nemovitých věcí“ s tím, že tyto vědomosti při činnosti firmy následně využije. Faktura za školné je ve výši 52 000 Kč + DPH, jako odběratel je uvedena s. r. o. 1) Je nutné, aby na faktuře bylo uvedeno jméno studenta? 2) Je možno tento náklad považovat za daňově uznatelný a zároveň tento nepeněžní příjem nemusí jednatel nijak dodaňovat? Pokud by měl dodaňovat, jak toto provést? 3) Je možno si z faktury uplatnit DPH?

Kancelář jednatele ve firemním bytě

Společnost má virtuální sídlo a zároveň si pronajímá bytový prostor, kde z části bydlí jednatel - soukromé užití, tuto poměrnou částku vrací společnosti do pokladny, aby z toho neměl žádný osobní profit, (benefit) a nemusel nic dodaňovat jako fyzická osoba. Druhou část z nájemného, kterou jednatel používá jako kancelář, kde si zakoupil stůl a počítač a užívá to jako jediný prostor ke schůzkám a práci, si tato jeho společnost dává do nákladů jako nájemné. Energie ani žádné jiné služby již do nákladů společnosti nedává. Jednatel je sám, zaměstnance nemá, smlouvu o výkonu funkce defacto sepisuje sám se sebou. Otázka je, jestli společnost může uznat tuto "kancelář" tedy poměr nájemného v bytě, do svých daňových nákladů.

Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce

Jednatel společnosti na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá odměnu ve výši 1 000 Kč a dále má u stejné společnosti uzavřenou dohodu o provedení práce na administrativní práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Prohlášení k uplatnění slevy neučinil, podepsané prohlášení má u hlavního zaměstnavatele. Jak bude probíhat zdanění těchto příjmů? Ze smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce bude odvedena srážková daň nebo musí být příjem sečten a odvedena zálohová daň. Ze smlouvy o výkonu funkce bude odvedeno zdravotní pojištění?

Souběh odměny jednatele a dohody o provedení práce v roce 2021 - zdanění

Jednatel pobírá odměnu dle smlouvy o výkonu funkce Kč 1 000 Kč/měsíčně. Zároveň má příjem z dohody o provedení práce ve výši Kč 10 000 Kč/měsíčně. Podepsal prohlášení k dani. Jaký je správný postup zdanění souběhu těchto příjmů v roce 2021?

Daňové přiznání s. r. o. - jednatel společnosti je zároveň zaměstnancem

Společnost s. r. o. má jediného jednatele, který jedná samostatně. Ve společnosti je zároveň zaměstnancem s pracovní smlouvou - vedení účetnictví a personalistika. Podává pouze přiznání daně z příjmů právnických osob?