Valná hromada (17)

Schválení účetní závěrky s. r. o. valnou hromadou

Jednatel společnosti s r. o., svolal řádným způsobem valnou hromadu společnosti (společnost má 3 společníky z toho 2 jednatelé a 1 společník). Podíly ve společnosti mají rozděleny: jeden společník 33%, druhý společník 33%, třetí společník 34% tento je jednatelem a odeslal pozvánky. Programem VH bylo schválení účetní závěrky roku 2019. Pozvánky byly odeslány do vlastních rukou Českou poštou 20 dní před konáním valné hromady. Na VH se dostavil pouze jednatel (34 %) a zbývající dva společníci se bez omluvy nedostavili. Jak má společnost s r. o. řešit situaci, když se nepodařilo svolat VH (ani v jiných termínech), která by rozhodla o účetní závěrce roku 2019, a tudíž nemohou být zaslány listiny k založení do sbírky listin. Jaké postihy hrozní společnosti s r. o., když neuloží listiny do sbírky listin?

Valná hromada s. r. o.

Firma s. r. o. má pouze jediného společníka. Pojmenovaným výstupním dokumentem o rozhodnutí zisku/ztráty na základě účetní závěrky je "valná hramada" nebo "rozhodnutí jediného společníka"? Je chybné, pokud je to pojmenované valnou hromadou?

Započtení zůstatků na účtech č. 428 a č. 429

Jestliže má s. r. o. na účtech č. 428 a č. 429 zůstatky:

a) je možné tyto zůstatky na účtech proti sobě započíst?

b) může se to provést na základě rozhodnutí jednatele nebo jen na základě rozhodnutí valné hromady? 

Výplata podílů ze zisku

Valná hromada společnosti s r. o. rozhodla o výplatě podílů ze zisku s tím, že odsouhlasená částka podílů bude vyplácena postupně - každý měsíc poměrná část (do konce kalendářního roku). Jak máme postupovat při srážkách daně a jaké formality musíme provést (k jaké dani zaregistrovat společnost, kdy a jaká hlášení provádět)?

Podíly na zisku v cizí měně

Společnost s ručením omezeným by chtěla vyplatit podíly na zisku. Může valná hromada rozhodnout o výplatě podílů v cizí měně? Společnost má dostatek EUR, protože obchoduje převážně v této měně. Při účtování o rozhodnutí valné hromady mám použít stejný kurs jaký používáme v účetnictví, t.j. 1. středu, platný ke dni rozhodnutí valné hromady? Z podílů na zisku musím odvést srážkovou daň 15 %. Tuto daň musím ocenit jakým kurzem pro odvod finančnímu úřadu? Jak správně účtovat o těchto operacích a vzniklých kurzových rozdílech? Jsou kursové rozdíly daňově uznatelné?

Úhrada ztráty

Výsledek hospodaření s. r. o. za rok 2017 byla ztráta v hodnotě 300 000 Kč. Na účtu 428 má počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 900 000 Kč. Ztrátu za rok 2017 převedla na účet 429. Je možné aby na úhradu ztráty použila nerozdělený zisk z minulých let? Účtování MD 429/D 431 a MD 428/D 429.

Doručení pozvánky na valnou hromadu

Je možné doručení pozvánky na valnou hromadu v režimu zkrácené úložní doby na 3 dny pro vyzvednutí poštovní zásilky. Zásilku jsem nebyla schopna vyzvednout, je přesto tedy 4. den považovaný za den doručení?

Výplata rezervního fondu

Společnost vykazuje k 31. 12. 2017 základní kapitál 400 mil. Kč, ostatní rezervní fondy 28 mil. Kč, neuhrazenou ztrátu minulých let 200 mil. Kč, výsledek hospodaření za běžné období 45 mil. Kč. Vlastní kapitál tedy činí 273 mil. Kč. Může valná hromada při schvalování řádné účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2017 rozhodnout o výplatě rezervního fondu? Společenská smlouva povinnost ani možné použití tohoto fondu nezmiňuje. Společnost má na výplatu rezervního fondu dostatek vlastních prostředků.

Výplata podílů na zisku

Naše společnost (družstvo) má podíl 33% na jiné společnosti (s. r. o.) delší než 12 měsíců. Na valné hromadě s. r. o. bylo rozhodnuto, že se rozdělí mezi všechny podílníky zisk roku 2016 a k tomu nerozdělený zisk minulých let. Bude výplata podílu u s. r. o. osvobozena od srážkové daně a u příjemců osvobozena od zdanění? V roce 2017 ještě budeme muset z daňových nákladů vyloučit 5 % z obdrženého podílu. Je to tak správně? 

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Společnost s. r. o. byla založena v roce 1999. Zakladatelský dokument - společenská smlouva - mj. obsahovala ustanovení, že se společníci (dva) dohodli, že prvními jednateli společnosti budou oba společníci. Měli 50 000 Kč a 50 000 Kč vkladu. Dále po roce k nim přistoupil další společník s 20 000 Kč vkladu. Jednatelé zůstali dva původní společníci. Výše základního jmění činí tedy 120 000 Kč - mají tedy 5/12 a 5/12 a 2/12 podílu na společnosti. V roce 2014 nedošlo k žádné reakci na NOZ. Smlouva o výkonu funkce nebyla při založení sepsána. Jeden jednatel (zároveň společník s 5/12 podílu nyní ale musí mít smlouvu písemnou kvůli kontrole ze státní správy. 1) Musí být smlouva o výkonu funkce písemná, pokud jí vyžaduje orgán státní správy? 2) Musí být tato smlouva schválena valnou hromadou, resp. stačí schválení - jedním společníkem, který je zároveň jednatel? 3) Pokud musí být schválena valnou hromadou a ostatní dva by se jí neúčastnili - může si sám společník (jednatel) schválit tuto smlouvu o výkonu funkce a podepsat? 4) Musí být doložitelné, že tento společník (jednatel) svolával valnou hromadu - musí být nějaké doručenky nebo stačí nějaké prohlášení těch dvou dalších společníků, že se nechtěli VH účastnit či není potřeba státní správě dokládat žádné dokumenty? 5) Kdo podepisuje smlouvu o výkonu funkce jednatele - zároveň jednatel a společník ve stejné osobě? Nyní je potřeba doložit státní správě kvůli kontrole smlouvu o výkonu funkce, ale společnost tuto smlouvu zatím nemá. Jak tedy nejlépe postupovat v daném případě pokud chce orgán státní správy tuto smlouvu doložit - určitě jí společnosti doložit chce.