Základní kapitál (44)

Zdanění vkladu obchodního podílu jako příplatek mimo základní kapitál

Společník vlastnící 100% podíl na s. r. o. („společnost A“) po dobu 3 let (není tedy splněn časový test osvobození příjmů z převodu podílu od daně z příjmů) se rozhodl vložit tento svůj 100% podíl do jiné společností v níž je společníkem vlastnící 50% podíl („společnost B“). 100% podíl na „společnosti A“ bude do „společnosti B“ vložen formou příplatku mimo základní kapitál. Znalec ocenil 100% podíl „společnosti A“ na 50 mil. CZK.

Je vklad podílu společnosti A do společnosti B zdanitelným příjmem z pohledu zákona o dani z příjmů? Musí tedy společník, který nesplnil 5letý časový test pro osvobození příjmů tento příjem zahrnout do přiznání k dani z příjmů a zaplatit daň z těchto 50 mil. CZK?

 

Příplatek mimo základní kapitál

V ZOK stojí, že valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příplatek bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu společnosti, vrácen společníkovi. Pokud je v roce 2017 poskytnut příplatek mimo ZK ve výši 900 000 Kč, kumulovaná ztráta za rok 2017 + 2018 ve výši 2,2 mil., k 31. 12. 2019 zisk po zdanění ve výši 2,2. mil. Kč. Je možné k 31. 12. 2019 vrátit celý příplatek mimo ZK společníkovi zpět, nebo musí zisk převýšit ztrátu o právě těch 900 000 Kč, aby mohl být vrácen příplatek v plném rozsahu?

Vklad podniku a účetní závěrka

Fyzická osoba - OSVČ vkládá svůj podnik jakožto nepeněžní vklad do základního kapitálu existující s. r. o., kde je jediným společníkem, a to k datu 1. 5. 2020. Obchodní závod byl zatímto účelem oceněn znalcem. OSVČ vede rovněž podvojné účetnictví. Obě zúčastněné strany účtují v kalednářním roce. Musí některá ze zúčastněných stran sestavovat mimořádnou či jinou zákonem stanovenou účetní závěrku k datu 30. 4. 2020?

Půjčka jednatele

Jednatel s. r. o. v minulých letech poskytl půjčky společnosti, s. r. o. má 2 společníky s rovnoměrným podílem. Nyní se jednatel rozhodl, že půjčky nechce vrátit, že je nechá ve společnosti, ale navyšovat základní jmění nechce. Jakým způsobem to ošetřit v účetnictví a na jaký účet tuto částku zaúčtovat? Nyní je na účtě 365. 

Příplatek mimo ZK

V roce 2017 akcionář - fyzická osoba realizoval tzv. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál do společnosti, v roce 2017 byl jejím jediným akcionářem. V roce 2019 došlo k prodeji přibližně 10 % akcií jinému akcionáři (opět fyzická osoba). Nyní na podzim roku 2019 se uvažuje o vrácení tohoto příplatku mimo základní kapitál - je možné tento příplatek vrátit jen a pouze původnímu akcionáři, nebo je nutné vrátit poměrem akcií jednotlivých akcionářů na základním kapitálu společnosti?

Vyplacení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společníkům

Společnost s r. o. má dva společníky - každý má 50% podíl. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady každý ze společníků vložil do společnosti příplatek mimo základní kapitál 2 000 000 Kč v peněžité formě na běžný účet společnosti. Společnost celkově vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Společníci si chtějí každý vyplatit 1 000 0000 Kč a zbytek prozatím ponechat ve firmě. Oba společníci jsou zároveň i původní vkladatelé. První společník je českým rezidentem - spadá pod § 36 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů, vychází mi, že ke srážková daň je 0, protože vložená prokázaná nabývací cena příplatku mimo základní kapitál je 2 000 000 Kč a podíl 50 % na její vrácení je 1 000 0000 Kč, takže cena ke zdanění je 0. Druhý společník je švýcarským rezidentem - český nerezident - tady si nevím rady, pod jaký paragraf spadá, ale jeho nabývací prokázaná cena podílu je stejná jako u prvního společníka - to co vložil do firmy, chce částečně zpět.

Založení s. r. o. - účty, data účtování

Jak se správně účtuje o založení s. r. o.? Na jakých účtech se zobrazí základní kapitál ještě nesložený v bance, daný zakladatelskou listinou u notáře? Samotná úhrada základního kapitálu? Jak je to s daty? Berou se data založení u advokáta nebo zapsané v obchodním rejstříku? Od jakého data můžeme dávat účtenky do účetnictví? 

Předložení smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál

Podle § 127 odst. 3 písm. c) daňového řádu je registrovaný daňový subjekt povinen předložit správci daně smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření. Platí tato povinnost i u smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál? Případně je jiná povinnost poskytnout tuto smlouvu do určitého data správci daně?

Rozdělení zisku

Jsem jediným společníkem a jednatelem s. r. o. Ve společnosti mám nerozdělený zisk minulých let. Nebudu si nikdy vyplácet podíl na tomto zisku, proto bych chtěl o tento nerozdělený zisk zvýšit základní kapitál nebo ho převést na účet 413. Jestli je to tedy možné. Je nutné zvýšení základního kapitálu zapsat do obchodního rejstříku? Pokud budu chtít společnost po zvýšení podílu prodat, musím čekat dalších 5 let, aby byl prodej osvobozen od daně? Při likvidaci firmy je možné od likvidačního zůstatku odečíst tento zvýšený podíl? Vstupuje zůstatek na účtu 413 do likvidačního zůstatku, který se zdaňuje?

Zvýšení základního kapitálu - rozdíl na ocenění znalcem

Jediný společník zvýšil základní kapitál („ZK“) ve své s.r.o. o 100 mil. Kč nepeněžitým vkladem oceněným znalcem ve výši 110 mil. Kč. Společník ve svém rozhodnutí o zvýšení ZK neuvedl, jak naložit/zaúčtovat rozdíl ve výši 10 mil. Kč. Je nutné, aby společník výslovně uvedl ve svém rozhodnutí jediného společníka, co dělat s rozdílem 10 mil. Kč? Nebo se to automaticky účtuje na emisní ážio dle § 144 odst. 2 ZOK? V případě, že to není uvedeno v rozhodnutí společníka, je možné o rozdílu 10 mil. Kč vůbec neúčtovat?