Zaměstnanecké benefity (49)

Sauna jako osvobozený benefit

Lze považovat využití sauny a páry za využití tělovýchovného a sportovního zařízení dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, bude-li jinak dodržena forma nepeněžního plnění? Máme na mysli jen taková zařízení, které nejsou součástí registrovaného zdravotnického zařízení či vyloženě součástí sportovních zařízení jako jsou bazény, fitcentra apod., ale jsou provozována zcela samostatně. K provozování sauny je nutné živnostenské oprávnění s názvem „Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“. V definici této živnosti se však dále uvádí, že obsahem této živnosti je „Zabezpečování provozu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici (například atletických a zimních stadionů, tělocvičen, plaveckých bazénů, koupališť, fit-center, saun...). V bližší obsahové definici se tedy už nepoužívá jen pojem tělovýchova a sport, ale i pojem rekondice a regenerace, což je pro nás zavádějící.

Účtování poukázek za odpracované roky u firmy dle kolektivní smlouvy

Kam se má správně zaúčtovat náklad (účet) za benefitní poukázky vyplacené zaměstnanci za odpracovaná léta u firmy? Nárok na poukázky je dán kolektivní smlouvou. Firma je ve ztrátě a poukázky nejsou vypláceny z fondu ze zisku. 

Řidičské oprávnění pro zaměstnance

Je daňově uznatelným výdajem pro s. r. o. zaplacení autoškoly pro studenta, který u s. r. o. pracuje na dohodu o provedení práce? A jak by to bylo v případě studenta a jeho mzdy - musel by tento nepeněžní příjem danit? 

Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci

Platí stále pravidlo, že lze příspěvek poskytnout pouze v nepeněžní formě a celá hodnota musí být uhrazená na základě dokladu vystaveného na organizaci, která příspěvek poskytuje, s tím, že případný podíl na financování hradí zaměstnanec přímo organizaci? Ptám se proto, že se setkáváme s dotazy zaměstnanců ohledně internetových rezervací rekreačního pobytu v zahraničí např. přes "booking". Po potvrzení rezervace je zaměstnanci předepsaná částka měsíc před nástupem rekreace inkasována z jím uvedené platební karty, která byla ověřena při podání žádosti na rezervaci. Jak máme postupovat v tomto případě při poskytování příspěvku z FKSP?

Doplňující otázka:

Existuje reálná možnost poskytnout příspěvek v peněžní formě? Např. když si zaměstnanec nejdříve zažádá na konkrétní rekreaci v zahraničí, u které musí uvést osobu, na kterou je voucher vystaven a současně musí uvést číslo své platební karty, z níž si sami zinkasují platbu měsíc před nástupem. Je možno, abychom mu potvrdili, že si může pobyt zarezervovat výše uvedeným způsobem a mi mu poskytneme příspěvek z FKSP v peněžní formě? Samozřejmě včetně zdanění a provedení odvodů, o které mu bude poskytnutý příspěvek pokrácen v rámci mzdy. Nebo v případě, že tvoříme FKSP, musíme dodržovat nepeněžní formu plnění, tj. vyžadovat fakturaci na poskytovatele.

Souběh benefitů u dvou zaměstnavatelů

Zaměstnanec pracuje souběžně u dvou zaměstnavatelů. Oba mu poskytují benefit v podobě nepeněžního plnění na rekreaci ve výši 20 000 Kč. V případě, že zaměstnanec tento benefit využije u obou zaměstnavatelů, posuzuje se limit 20 000 Kč u každého zaměstnavatele samostatně, a zaměstnanec tak má osvobozenou částku ve výši 2 x 20 000 Kč za zdaňovací období?

Limit pro zdanění benefitu hrazeného ze zisku

Existuje nějaký limit pro osvobození benefitu hrazeného zaměstnancům ze zisku společnosti? Limit je u poskytnutí rekreace (20 000 Kč), ale je i u např. pořízení vstupenek nebo dioptrických brýlí, nákupu vitaminů atd.? Může firma nakoupit vstupenky pro zaměstnance např. v hodnotě 5 000 Kč za rok a zůstane to u zaměstnance osvobozeno od pojistného i daně z příjmů? 

Multisport karta

Jak správně zaúčtovat fakturu za Multisport karty, které firma nakupuje pro své zaměstnance? Zaměstnanci nijak nepřispívají. Je to daňově uznatelné? Musí nějak zdaňovat zaměstnanci?

Zdanění příspěvku na masáže

Jsme město a v roce 2018 jsme zaměstnancům zajišťovali 1x za 3 týdny masáž, kterou si z 50 % platili (srážkou ze mzdy). S masérkou máme smlouvu a není to zdravotnice. Zřejmě jsme měli 50 % (výše příspěvku ze sociálního fondu) masáže každému zaměstnanci ve mzdě zdanit, což se nestalo. Jak máme teď postupovat? Můžeme dodanit v ročním vyúčtování daně?

Výše hodnoty stravenek pro zaměstnance na různých pracovištích

Máme zaměstnance v různých krajích republiky. Je možné, abychom jim dávali stravenky s různou výší hodnoty podle místa pracoviště a nebylo to považováno za diskriminaci? Např. zaměstnanci v Praze by měli stravenky v hodnotě 110 Kč z důvodu vyšších cen v restauracích a v Moravskoslezském kraji by měli zaměstnanci stravenky za 90 Kč. 

Flexi pass a poukázky

Firma s. r. o., plátce DPH, má 9 zaměstnanců. Od firmy Sodexo |Pass nakoupila pro zaměstnance poukázku za 500 Kč jako vánoční dárek. Jak toto zaúčtovat? Jednatelka firmy si zakoupila kredit FPC-Flexi Pass CARD 20 000 Kč, bude využívat výhody této karty. Jak toto zaúčtovat? A jak s DPH, účtují nám 0%? Použití může být v jakýkoliv obchodech.