Flexi pass a poukázky

Firma s. r. o., plátce DPH, má 9 zaměstnanců. Od firmy Sodexo |Pass nakoupila pro zaměstnance poukázku za 500 Kč jako vánoční dárek. Jak toto zaúčtovat? Jednatelka firmy si zakoupila kredit FPC-Flexi Pass CARD 20 000 Kč, bude využívat výhody této karty. Jak toto zaúčtovat? A jak s DPH, účtují nám 0%? Použití může být v jakýkoliv obchodech.

Různé výše příspěvku FKSP

a) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy dlouhodobě nemocnému zaměstnanci v průběhu roku – např. 2 měsíce? b) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy dlouhodobě nemocnému zaměstnanci, jehož pracovní nemoc v době výdeje vitaminu trvá (např. nemoc delší než 1 rok)? c) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy zaměstnanci, který je ve výpovědi? d) Může organizace krátit příspěvek na vitaminy zaměstnanci, který je ve výpovědi a současně v pracovní neschopnosti, a je za něj v organizaci přijatý nový pracovník? Lze krátit tomuto novému pracovníkovi příspěvek na vitaminy? e) Lze poskytnout zaměstnancům různé výše příspěvku na penzijní připojištění a za jakých podmínek? f) Lze poskytnout zaměstnanci vyšší měsíční příspěvek na penzijní připojištění, než je měsíční splátka penzijní připojištění konkrétního zaměstnance? g) Lze krátit příspěvky v souvislosti s nižším pracovním úvazkem (např. úvazek 0,5)?

Proplacená spoluúčast

Zaměstnanec měl v areálu společnosti, kde pracuje zaparkované své vlastní - soukromé vozidlo, které bylo poškozeno. Viník se nezjistil ani nepřiznal. Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnancem, aby si nechal vozidlo opravit na své vlastní náklady, škodu uplatnil u své pojišťovny. Spoluúčast na pojistce zaměstnance činí 5 000 Kč. Tuto částku zaměstnavatel zaměstnanci uhradil. Na straně zaměstnavatele je jedná o nedaňový náklad? Co na straně zaměstnance?

Příspěvek na penzijní připojištění u zaměstnavatele

Mám několik otázek ohledně příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění:

1) Může zaměstnavatel přispívat na penzijní připojištění i u DPČ a DOPP, když jsou do 10 000 Kč (není zde odvod na sociální a zdravotní pojištění)?

2) Je někde stanovený maximální daňově uznatelný měsíční příspěvek na penzijní připojištění pro jednoho zaměstnance?

3) lLze například ve vnitřní směrnici firmy uvést, že ten, kdo má pracovní smlouvu, má nárok na příspěvek 2 000 Kč, jinak se přispívá 1 000 Kč? (Jde o DPP, kde odpracují zaměstnanci jen 25h/měsíc a dostávali by příspěvek jen 1 000 Kč/měsíc)?

3) Pokud zaměstnanec donese smlouvu na penzijní připojištění uzavřenou až v 09/2018, je možné mu přispět jednorázově např. 50 000 Kč na penzijní připojištění bez daňových dopadů pro zaměstnavatele nebo zaměstnance?

Jak by to bylo po daňové stránce a u odvodů na sociální a zdravotní pojištění, pokud by místo penzijního připojištění šlo o životní pojištění? 

Limit osvobození u zaměstnance

V areálu společnosti je masérna, kam jednou týdně dojíždí masér (OSVČ). Tyto službu mohou zaměstnanci firmy jednou za měsíc využít. Společnost uhradí masérovi měsíčně fakturu, kde si účtuje za poskytnutou službu 300 Kč/osoba, hrazeno z FKSP (rozdíl zaměstnanci hradí přímo masérovi). Žádný pronájem za poskytnuté prostory si společnost neúčtuje. Je nutné sledovat po jednotlivých zaměstnancích, kolikrát službu využili, aby nepřekročili limit 2 000 Kč pro osvobození, nebo se tato „výhoda“ do limitu nepočítá?

Naturální mzda

Jako zemědělský podnik jsme doposud poskytovali zaměstnancům benefit ve formě naturálií - brambor z naší produkce. Jelikož jsme v letošním roce výrobu brambor ukončili, ale rozhodli jsme se tento benefit zaměstnancům ponechat, rozhodli jsme se brambory nakoupit od dodavatele. Jaký dopad bude mít u nás tato změna z daňového hlediska? Můžeme si uplatnit odpočet DPH a zejména mě zajímá, zda můžeme tento náklad uplatnit jako daňově uznatelný v dani z příjmů právnických osob, když se nejedná o náš výrobek? Musí tento nepeněžní (naturální) příjem zároveň zdanit zaměstnanec ve své mzdě? 

Mzdový list a osvobozené příjmy

Zaměstnanci mimo jiné dostávají příspěvky z FKSP na rekreaci, příspěvky na sport, kulturu, stravné a také bezúročné půjčky. Jak toto uvádět na mzdovém listu zaměstnance? Dále mimo FKSP dostávají příspěvky na penzijní a životní pojištění a v celkové výši je hrazena rehabilitace. Je možné, aby mzdový list mimo jiné vypadal následovně: základní plat příplatky náhrady odměny celkem hrubá mzda (součet základní mzdy, náhrad, odměn, příplatků). Dále příspěvky na sport příspěvky na kulturu příspěvky na stravné příspěvky na pojištění celkem hrubý příjem (součet hrubé mzdy + příspěvků). Částky osvobozené od daně (součet příspěvky, které jsou osvobozené - rekreace nad 20 000 Kč, příspěvky penzijního a životního nad 50 000 Kč atd.). Je nutné uvádět do mzdového listu bezúročné půjčky zaměstnancům?

Čerpání FKSP na masáže a plavání

Základní škola dosud hradila zaměstnancům masáže. Novelou zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. je v § 6 odst. 9 písm. d) mimo jiné stanoveno, že pořízení služeb zdravotního charakteru (kam podle mě masáže spadají) musí být od zdravotnických zařízení (na školení nám řekli, že musí být poskytovatel služby zapsán v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb). Pokud bude na faktuře za masáž uvedeno, že se jedná o "sportovní masáž", platí toto také? A je nadále možné objednávat a hradit z FKSP pro zaměstnance vstupenky do sauny a plaveckého bazénu, který provozuje tělovýchovná jednota?

Kompenzace mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti ze strany zaměstnavatele

Společnost - právnická osoba - by ráda u svého nového zaměstnance do pracovní smlouvy (v souladu s pravidly, které fungují u zahraniční matky) uvedla toto ustanovení: "Zaměstnavatel se zavazuje kompenzovat mzdu zaměstnanci v průběhu trvání prvních 14 dní pracovní neschopnosti dle § 192 zákoníku práce, tak aby zaměstnanec dosáhl v těchto dnech 100 % své obvyklé mzdy."

Je takové ustanovení možné/platné v rámci pracovní smlouvy v kontextu § 192 odst. 3 zákoníku práce, tzn. může zaměstnavatel takový bonus vůbec poskytnout? Chová se i tato náhrada mzdy stanovená v pracovní smlouvě dle § 192 odst. 3 z pohledu odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů fyzických osob stejně, tzn. nepodléhá jim? Z pohledu daně z příjmu právnických osob je pak taková kompenzace daňově účinný náklad?

Sportovní stroje pro relaxaci zaměstnanců

Firma zakoupila pro zaměstnance do relaxační místnosti posilovací stroj a stolní fotbal, jednotlivě pod 20 000 Kč. Jak řešit účetně a z hlediska daně z příjmů?