Zaměstnanecké benefity (42)

Daňová uznatelnost výdajů na firemní pohoštění

Firma pořádá pro své zaměstnance posezení (několikrát do roka) s pohoštěním. Náklady účtujeme jako daňově neuznatelné (výdaje na reprezentaci). Akce nejsou pořádány v pracovní době, nejsou pro zaměstnance povinné. Musí se poměrná část těchto nákladů připadající na jednotlivé zaměstnance dodaňovat zaměstnancům ve výplatě jako nepeněžní příjem?

Benefity pro jednatele

Společnost má se svými společníky, kteří jsou zároveň i jednateli, sepsanou příkazní smlouvu na vedení společnosti. Za práci je stanovena odměna, ze které odvádíme pojištění vč. daně. Rozhodli jsme se, že zaměstnancům budeme poskytovat benefity ve formě příspěvků na životní a penzijní pojištění. Také svým zaměstnancům poskytujeme stravenky. Lze poskytnout stejné benefity také jednatelům, a to vč. stravenek - bude na ně pohlíženo v tomto případě stejně jako na zaměstnance s příjmem ze závislé činnosti a benefity i stravenky budou i u nich osvobozeny? A dále – je Smlouva příkazní v pořádku na výkon vedení společnosti, nebo by jednatelé měli mít sepsanou Smlouvu o výkonu funkce?

Mzdový list a osvobozené příjmy

Zaměstnanci mimo jiné dostávají příspěvky z FKSP na rekreaci, příspěvky na sport, kulturu, stravné a také bezúročné půjčky. Jak toto uvádět na mzdovém listu zaměstnance? Dále mimo FKSP dostávají příspěvky na penzijní a životní pojištění a v celkové výši je hrazena rehabilitace. Je možné, aby mzdový list mimo jiné vypadal následovně: základní plat příplatky náhrady odměny celkem hrubá mzda (součet základní mzdy, náhrad, odměn, příplatků). Dále příspěvky na sport příspěvky na kulturu příspěvky na stravné příspěvky na pojištění celkem hrubý příjem (součet hrubé mzdy + příspěvků). Částky osvobozené od daně (součet příspěvky, které jsou osvobozené - rekreace nad 20 000 Kč, příspěvky penzijního a životního nad 50 000 Kč atd.). Je nutné uvádět do mzdového listu bezúročné půjčky zaměstnancům?

Úhrada školného dítěte zaměstnance

Zaměstnavatel se rozhodl hradit budoucímu vedoucímu zaměstnanci - cizinci, který k němu v příštím roce nastoupí, školné pro jeho dítě v Britské škole v Praze. Faktura za školné bude hrazena zaměstnavatelem přímo škole. Prosím o sdělení, zda je školné předmětem daně z příjmů na straně zaměstnance, a jak je to s úhradou sociálního a zdravotního pojištění.

Příspěvek na stravování

Jsme s. r. o., plátce DPH, provozující hotel, máme vlastní kuchyni. Chceme pozměnit zaměstnanecké benefity.

a) Je možné zkombinovat poskytování stravenek dle platných zákonů s nižší cenou za snídaně, obědy a večeře (např. dle kalkulace vlastních nákladů)? Tzn. zaměstnanci dostanou dle odpracovaných dnů příslušný počet stravenek (nebudou přispívat vůbec nic), které mohou využít v různých zařízeních, ale také u nás, kde budou mít zvýhodněnou cenu.

b) Jaký bude dopad na zdanění u zaměstnance - ze stravenky neplyne žádné dodanění, z poskytnutí nižších cen jídel?

c) daňově uznatelný a neuznatelný náklad s. r. o.? Daňově uznatelný náklad bude 55 % z ceny stravenky, maximálně však do výše 70 % stravného, nedaňový náklad zbývajících 45 %. U poskytnutí nižší ceny jídel budou náklady na snídaně, obědy, večeře daňové, pokud do výnosů zúčtujeme rozdíl mezi zaměstnaneckou cenou a běžnou?

d) Pokud odvedeme z rozdílu mezi „zaměstnaneckou“ a běžnou cenou DPH na výstupu, není třeba krátit DPH na vstupu? Máme koeficient pro DPH z jiných důvodů a neradi bychom si to zkomplikovali.

Dovolená, čerpání FKSP

Zaměstnanci jsme zaplatili v roce 2017 tuzemskou dovolenou na rok 2018. Počítá se tato částka do limitu zaměstnance 20.000 Kč (osvobození od daně) za rok 2017 nebo 2018. Je rozhodující rok čerpání nebo rok úhrady? Musí být na faktuře uvedeno jméno zaměstnance, nebo stačí jeho podpis na námi vyhotoveném zápisu, že se jedná o jeho dovolenou?

Sportovní stroje pro relaxaci zaměstnanců

Firma zakoupila pro zaměstnance do relaxační místnosti posilovací stroj a stolní fotbal, jednotlivě pod 20 000 Kč. Jak řešit účetně a z hlediska daně z příjmů?

Dioptrické brýle pro zaměstnance/účtování

Zaměstnanec přinesl poukaz od očního lékaře a účtenku za zaplacené dioptrické brýle. Na jaký účet správně zaúčtovat tento nákup v "podvojném" účetnictví? Jde o nedaňový náklad firmy? U zaměstnance je to příjem osvobozený od daně?

Kurz pro zaměstnance

Společnost, která podniká v holičství, uhradila zaměstnanci holičský kurz v Holandsku na zvýšení kvalifikace. Faktura je ale vystavena na zaměstnance. Pokud fakturu zaúčtuji jako nedaňový náklad, musí zaměstnanec tuto částku zdanit jako benefit?

Limit pro zdanění benefitu hrazeného ze zisku

Existuje nějaký limit pro osvobození benefitu hrazeného zaměstnancům ze zisku společnosti? Limit je u poskytnutí rekreace (20 000 Kč), ale je i u např. pořízení vstupenek nebo dioptrických brýlí, nákupu vitaminů atd.? Může firma nakoupit vstupenky pro zaměstnance např. v hodnotě 5 000 Kč za rok a zůstane to u zaměstnance osvobozeno od pojistného i daně z příjmů?