Daň z nemovitých věcí (119)

Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí - jeho úhrada a vliv na základ daně

Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021? 

Daň z nemovité věci jako součást pořizovací ceny

Realitní kancelář vlastní pozemek k prodeji již 3. rokem. Pozemek je pořízen na sklad jako zboží, zatím žádný prodej, nic se neděje, akorát každý rok se malá částka platí na daň z nemovité věci. Lze o tuto daň každým rokem navyšovat pořizovací cenu „zboží“ tedy pozemku? Nebo částka patří do nákladů roku placení? A další hypotetická úvaha - kdyby se společnost rozhodla, že pozemek raději použije k výstavbě třeba jinou firmou, je možné takto "reklasifikovat" zboží na pozemek účetním zápisem MD 031/D 112?

Daň z nemovitých věcí dle katastrálního území

Podali jsme přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 na pořízenou bytovou jednotku a uvedli kód katastrálního územní dle listu vlastnictví 727164 (Praha - Vinohrady 2) a uvedli koeficient dle § 11 ve výši 2,5. Přišel nám ale platební výměr s opraveným kastastrálním územím na 727547 (Praha - Vinohrady 3) a koeficientem 5 a vyšší daňovou povinností. Dle správkyně daně je to bez debaty správně. Opravdu je možný takový rozpor mezi katastrálním územím uvedeným na listu vlastnictví v katastru nemovitostí a katastrálním územím pro účely daně z nemovitých věcí? Jak je možné tedy přiznání vyplnit správně? Druhý problém nastal v otázce, zda "byt" (takto zapsáno v KN) určený k nájmu dle § 9 ZDP je možné ponechat pod kódem R (pro bydlení - byt) nebo je nutné přeřadit do kódu U (pro ostatní druhy podnikání). Dle správce daně je nutné U. 

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

Prodala jsem nemovitost, kupní smlouva na nemovitost byla sepsána v prosinci 2020, vklad do katastru nemovitostí byl proveden 18. 1. 2021. Musím nemovitost vyřadit se svého daňového přiznání letos, nebo až k 31. 1. 2022. Je důležité datum podpisu smlouvy, nebo datum zápis vkladu do katastru... co se bere jako stav k 1 .1. 2021?

Prodej rodinného domu a jeho zdanění

Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat. 

1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají?

2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku?

3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně?

4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu?

5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?

Daň z nemovitých věcí - orná půda

Jaká výměra pozemku orné půdy se použije pro zjištění základu daně v případě, že poplatníkem je uživatel podle § 3 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí - výměra pozemku uvedená v katastru nemovitostí nebo překryv uvedený v LPIS? 

Dílčí daňové přiznání - daň z nemovitých věcí

V loňském roce klient zdědit část nemovitosti po svém dědečkovi. Vlastní ji tedy více majitelů. K 1. 1. 2021 již je zapsán i v katastru nemovitostí jako dílčí vlastník. Jak mám postupovat při podání a placení daně z nemovitých věcí pro rok 2021? Daň z nemovitosti - dům platí jeden z vlastníků a domluví se na tom, že ostatní mu na to svým podílem přispějí, nebo přizná do daňového přiznání podíl a z toho mu bude daň vypočtena? Musí podat i přiznání k dani z nabytí nemovitosti po dědění po dědovi, když je tento převod vlastně osvobozen od daně z nabytí?

DPH u přefakturace pojištění nemovitosti a daně z nemovitých věcí

Pronajímatel fakturoval nájemci prostor jako plnění osvobozené bez nároku na odpočet. Na konci roku nájemci přefakturoval částku za pojištění nemovitosti, roční odvoz komunálního odpadu a daň z nemovitosti. U všech těchto položek vyčíslil 0% DPH. Je to v pořádku?

Daň z nemovitých věcí

Koupil jsem si bytovou jednotku do osobního vlastnictví v bytovém domě. Smlouva o koupi bytové jednotky byla podepsána 16.12. 2020. V katastru nemovitostí nejsem do dnešního dne (12. 1. 2021) zapsán jako vlastník bytové jednotky. Mám podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2021 (za rok 2020 - zápis není proveden v KN) nebo až 31. 1. 2022 (zápis do KN bude proveden předpokládám v lednu 2021).

Daň z nemovitých věcí

V roce 2020 jsem koupil bytový dům. Na listu vlastnictví: - Bytový dům na parcele č. 1 - tato parcela č. 1 není zcela zastavěna bytovým domem a část nezastavené parcely je využívána jako parkovací místo pro nájemního bytů. Dále na LV je koupě dvou malých pozemku - ostatní plocha - parcela č. 2 a trvalý travní porost parcela č. 3. Tyto jsou hned vedle parcely č.1 a také jsou využívány k parkování aut pro bytový dům. V bytovém domě je 6 bytových jednotek + 1 nebytový prostor - půda - zda nikdo nebydlí. 1) Budou bytové jednotky dle zákona zdaněny pod jednotkou a do přiznání půjdou pod písmenkem R? Nedaní se celá budou pod H, je to tak? 2) Jak bude zdaněn nebytový prostor - půda? ( Je pro to podstatné, zda např. půdu mohou využít nájemci např. k sušení prádla či jí nesmí využívat - je to pro zdanění podstatné - zdaní se pod písmenem Z? 3) Ostatní plocha a trvalý travní porost - budou mimo předmět daně když jsou využívány s bytovými jednotkami či musí být přímo nějak jejich součástí např. v prohlášení vlastníka či jinak? 4) To samé pozemek na němž leží bytový dům - ta nezastavěná část na parcele č. 1 - nemusí to být nikde v prohlášení vlastníka, že je část toho pozemku využívána jako součást jednotky? Pak kdyby to nebylo v prohlášení musí být část nezastavěného pozemku zdaněna či mimo předmět daně? 5) Bude využit pro bytové jednotky koeficient 1,22 - když není zcela zastavěna parcela č.1, na které bytový dům stojí? Předpokládám, že ano a že celá parcela č.1 bude mimo předmět daně.