Dary (485)

Vrácení daru a DPFO

OSVČ (výdaje paušálem), poskytl v roce 2018 dar zdravotně-sociálnímu zařízení na jejich provoz, zakoupení zdrav. pomůcek, atd. Za rok 2018 si uplatnil dar v DP jako odečitatelnou položku. V roce 2019 došlo ke zrušení darovací smlouvy (důvody v dohodě o zrušení smlouvy nejsou uvedeny) a vrácení celé dříve darované částky. Musím provést dodatečné danové přiznání za rok 2018? Kde dar jako odečitatelná položka nebude? 

Zdanění darovaného pozemku

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela

Prosím o radu, jak lze pomoci zaměstnankyni, které zemřel manžel. Manžel byl také náš zaměstnanec, jeho žena má nyní finanční problémy, firma by ji ráda co nejrychleji pomohla jednorázovou výpomocí cca 50 000 Kč. Je nějaká možnost, abychom z toho my ani ona neodváděli daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

Účel daru

Jsme právnická osoba, darovali jsme jiné právnické osobě (jazykové škole, která pořádá vzdělávací kurzy i akreditované pomaturitní vzdělávání) finanční prostředky na opravy kancelářských prostor pro výuku a na pořízení nových učebních pomůcek. Je tento dar pro nás odčitatelný od základu daně? Jak si vyložit text „na vzdělání“? Je tím myšleno cokoliv, co nějak souvisí se vzdělávací činností, tedy i opravy prostor pro vzdělávání?

Dar pro zaměstnance

Zaměstnavatel (s. r. o.) předává zaměstnancům u příležitosti narození dítěte autosedačku. Jak postupovat z hlediska daní z příjmů u zaměstnavatele a zaměstnance?

Spolek - dar nemovitosti

Spolek, který byl založený za účelem (mimo jiné) zkvalitnění infrastruktury a dokončení komunikací v obci, dostane darem od členů spolku - fyzických osob - pozemky, na kterých zbuduje příjezdovou cestu. Prostředky dostane částečně od členů spolku a částečně z dotace. Vybudovanou komunikaci (příjezdovou cestu) pak daruje nebo prodá za symbolickou cenu (např. 1 Kč) městu. Jaké budou daňové dopady této transakce? Bude dar pozemku spolku předmětem daně z příjmů? A příspěvky na její vybudování? Nebo by bylo lepší, aby spolek pozemek za symbolickou cenu koupil? 

Darování pozemků potomkovi

Otec chce darovat zemědělské pozemky dceři. Zdaňuje příjmy z pronájmů pozemků podle § 9 zákona o daních z příjimů. Dcera je bude též pronajímat. Jedná se na straně otce a dcery o zdanitelný příjem, nebo osvobozený? Bude nutné si nechat zpracovat znalecký odhad ceny pozemků?

Dar na technické zhodnocení budovy ve vlastnictví s. r. o.

Společnost s ručením omezeným přijala dar na technické zhodnocení budovy, která je ve vlastnictví s. r. o. Dar přijala v roce 2019, ale technické zhodnocení bude provedeno až v roce 2020. Dar byl zaúčtován do výnosů. Je možné v roce 2019 snížit základ daně o částku poskytnutého daru na toto technické zhodnocení?

Darování nemovitosti

Rodiče mají dvě děti, svou nemovitost (vlastní 30 let) darují synovi a ten vyplatí svou sestru. Dcera tedy dostane vyrovnání v penězích od bratra. Má dcera nějaké daňové povinnost z tohoto příjmu? 

Daň z nabytí nemovitých věcí při vrácení daru

Manžel je výlučným vlastníkem nemovitosti. Za doby trvání manželství daruje manželce polovinu nemovitosti. Za manželství dojde k neshodám a manžel po manželce požaduje vrácení darované poloviny nemovitosti (žádost o vrácení byla doručena manželce ještě na doby trvání manželství). K vrácení nemovitosti dojde až po rozvodu. Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí? Musí manžel odvést daň z nabytí z poloviny vrácené nemovitosti nebo je nabytí osvobozené? Případně z jakého důvodu.