Dary (555)

Dar oblasti postižené tornádem

Spolek založil transparentní účet na pomoc lidem postiženým tornádem. Může vystavit potvrzení pro dárce na tento transparentní potvrzení o daru a bude toto potvrzení pro dárce daňově uznatelné. Jak se přijaté dary na tento transparentní účet u spolku zaúčtují? A jak se zaúčtují poslané peníze postiženým osobám? Jakým způsobem to ovlivní daňové přiznání spolku?

Zrušení registrace DPH ve sdružení a danění nájmů z nemovitostí

Rodina podniká ve sdružení fyzických osob. Maminka - zakladatel sdružení - danila roky příjmy z prodeje zboží a součástí obchodního majetku byly také nemovitosti. Teď je v důchodu a chce skončit s podnikáním, tak se rozhodla darovat dětem, které byly součástí sdružení, nemovitosti na základě dědické smlouvy.

1. Jedna nemovitost zůstala mamince, na kterou bylo sdružení napsáno, nyní v důchodu v podstatě nepodniká, má jen tuhle nemovitost a chtěla by ji do budoucna danit dle § 9, ne podle § 7 ZDP. Může zrušit registraci k DPH, protože nájmy z nemovitosti jsou pouze osvobozené, jedná se jen o byty, tj. pronajímá byty fyzickým osobám

2. Obdarovaná dcera - budova byla původně ve sdružení, teď pronajímá byty - osvobozeno od DPH, nemá je obchodním majetku a je neplátce.

3. Obdarovaný syn - budova při stavbě uplatněno DPH, jedná se o prodejnu a byty, nájem bytů bude osvobozen od daně, pronajímá fyzickým osobám dle § 9 prodejnu pronajímá právnické osobě, účtuji DPH 21 %. Může danit dle § 9, je plátce DPH a má příjmy dle § 7. Nemá nemovitosti zařazeny do obchodního majetku. Můžu účtovat příjmy z nájmů dle § 9 - nejsou tam žádné služby, jen nájem - nebo musí být dle nebo § 7? A evidence DPH je vedená jen jednou, rozděluji jen příjmy dle § 7 a 9?

Příjem nezletilého sportovce

Nezletilý 16letý sportovec má uzavřenou smlouvu na sponzorský dar, z kterého hradí své cesty do zahraničí (zahraniční turnaje letenka, ubytování, strava), dále za sportovce hradí přímo sponzor trenéra a zdravotní péči (masér atp.), dále má smlouvu na poskytování reklamy (sportovní oblečení a vybavení určené značky). Pokud má příjem ze zahraničních soutěží, ty jsou přímo daněny poskytovatelem a obdrží potvrzení, pokud má příjem ze soutěže v tuzemsku, ta daněna není. Dále obdržel dotace z kraje na realizaci své činnosti. Jak bude příjmy danit? Jelikož příjmy a výdaje nejsou realizovány v jednom kalendářním roce - výdaje mohou vzniknout v roce 2020 a sponzorský dar obdrží až po prokázání v roce 2021, nebo obráceně. Kdo bude danit, když jsou smlouvy podepisovány zákonným zástupcem a dle jakého ustanovení zákona o dani z příjmů. Jak naložit s příjmy ze soutěží? Vzniká také povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, pokud se bude jednat o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Oznámení dle § 38v ZDP - výše příjmu

Otec daroval synovi obchodní podíl v s. r. o. Bezúplatný příjem je osvobozený od daně z příjmů. Jak se však ocení hodnota obchodního podílu, abychom mohli tento osvobozený příjem oznámit na FÚ? Vychází se ze znaleckého posudku (reálné ocenění s. r. o.) nebo z výše základního kapitálu, který je ve výši 100 000 Kč nebo z vlastního kapitálu? Dle rozvahy jsou aktiva a pasiva kolem 5 mil. Kč.

Bezúplatné pořízení stroje za odběry materiálu

Provozujeme opravnu automobilů, dodavatel olejů a jiných kapalin do aut nám vyfakturoval zvedák za 190 000 Kč + DPH 21 %, uhradili jsme mu ale jen DPH, toto jsme si nárokovali. Samotných 190 000 Kč nemusíme hradit, pokud budeme během 2,5 roku odebírat oleje aj. za 50 000 Kč/měsíc. Musíme 190 000 Kč zdanit jako dar pro podnikání? Anebo lze využít § 23 odst. 3 písm. a) odst. 14 ZDP (tj. účelově poskytnutý dar na pořízení hmotného majetku) s tím, že jej nelze odepisovat?

Daňový odpočet daru fyzické osobě

Může právnická osoba odečíst od základu daně poskytnutý dar konkrétní fyzické osobě (zaměstnanci) na odstranění následků živelné pohromy (tornádo - zničilo rodinný dům)?

Poskytnutý dar

Společnost s r. o., plátce DPH, chce poskytnout dar školce. Tento dar musí být materiální povahy, tedy bude kupovat výtvarné potřeby a drobné vybavení. Cena bude za 10 000 Kč vč. DPH. Jak se tento poskytnutý nepeněžitý dar u firmy zaúčtuje? Firma účtuje metodou B.

Dar nebo prodej nemovitosti

Vlastním nemovitost více než 5 let, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním podle § 9 zákona o daních z příjmů. Chci tuto nemovitost převést na syna. 1. Darováním nemovitosti nebude možné nemovitost odpisovat a nebudou se platit žádné daně? 2. Je možné nemovitost synovi prodat za odhadní cenu a ten ji pak bude odepisovat? Musím z z prodejní ceny platit daň z příjmu? 3. Za jakou dobu musí být ověřená darovací smlouva podána na katastr nemovitostí?

Věcný dar obchodnímu partnerovi

Společnost s r. o. daruje hodinky v hodnotě 20 000 Kč svému obchodnímu partnerovi jako poděkování za spolupráci a zaúčtuje dar na účet 543. Má povinnost uvádět, komu byl dar poskytnut? Musí se s obdarovaným něco podepsat, že dal převzal? Má obdarovaný povinnost dar uvést ve svém daňovém přiznání a zdanit jej?

Dar pro zaměstnance

Zaměstnankyni byly jako dar zakoupeny zlaté náušnice v hodnotě 14 000 Kč. Tento dar byl zaměstnankyni předán k 20. výročí práce u společnosti. Společnost nechce zaměstnankyni navyšovat daňový základ mzdy - je možné náušnice zaúčtovat jako nedaňovou položku na MD 513/D 321 s tím, že pro zaměstnankyni toto nebude znamenat žádné vyšší odvody daně? Pokud by byla nějaká možnost jak zaúčtovat náušnice daňově, ale zároveň tím nijak finančně nepostihovat zaměstnankyni, tak poprosím o radu i k této možnosti.