Dary (480)

Spolek - dar nemovitosti

Spolek, který byl založený za účelem (mimo jiné) zkvalitnění infrastruktury a dokončení komunikací v obci, dostane darem od členů spolku - fyzických osob - pozemky, na kterých zbuduje příjezdovou cestu. Prostředky dostane částečně od členů spolku a částečně z dotace. Vybudovanou komunikaci (příjezdovou cestu) pak daruje nebo prodá za symbolickou cenu (např. 1 Kč) městu. Jaké budou daňové dopady této transakce? Bude dar pozemku spolku předmětem daně z příjmů? A příspěvky na její vybudování? Nebo by bylo lepší, aby spolek pozemek za symbolickou cenu koupil? 

Darování pozemků potomkovi

Otec chce darovat zemědělské pozemky dceři. Zdaňuje příjmy z pronájmů pozemků podle § 9 zákona o daních z příjimů. Dcera je bude též pronajímat. Jedná se na straně otce a dcery o zdanitelný příjem, nebo osvobozený? Bude nutné si nechat zpracovat znalecký odhad ceny pozemků?

Dar na technické zhodnocení budovy ve vlastnictví s. r. o.

Společnost s ručením omezeným přijala dar na technické zhodnocení budovy, která je ve vlastnictví s. r. o. Dar přijala v roce 2019, ale technické zhodnocení bude provedeno až v roce 2020. Dar byl zaúčtován do výnosů. Je možné v roce 2019 snížit základ daně o částku poskytnutého daru na toto technické zhodnocení?

Darování nemovitosti

Rodiče mají dvě děti, svou nemovitost (vlastní 30 let) darují synovi a ten vyplatí svou sestru. Dcera tedy dostane vyrovnání v penězích od bratra. Má dcera nějaké daňové povinnost z tohoto příjmu? 

Daň z nabytí nemovitých věcí při vrácení daru

Manžel je výlučným vlastníkem nemovitosti. Za doby trvání manželství daruje manželce polovinu nemovitosti. Za manželství dojde k neshodám a manžel po manželce požaduje vrácení darované poloviny nemovitosti (žádost o vrácení byla doručena manželce ještě na doby trvání manželství). K vrácení nemovitosti dojde až po rozvodu. Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí? Musí manžel odvést daň z nabytí z poloviny vrácené nemovitosti nebo je nabytí osvobozené? Případně z jakého důvodu. 

Vlastní dárkový poukaz na odběr zboží

Obchodní firma vystavila vlastní dárkový šek na odběr zboží ve vlastní prodejně. Tento šek předala jako dar studentovi (při akci vyhlášení nejlepšího studenta). Výše poukazu je 1 000 Kč a platnost tři měsíce.

1. Jedná se o jednoúčelový poukaz z hlediska DPH, když firma žádné fin prostředky nevydala ani neobdržela? Musí odvést DPH v měsíci předání šeku nebo se to DPH vůbec netýká?

2. Jak o tom mám účtovat? V konečném důsledku se asi bude jednat o dar, ale jaké účty použít při vydání poukazu, nebo o tom nebudu účtovat vůbec? Domnívám se, že darování vlastního poukazu není uskutečněné zdanitelné plnění na rozdíl od prodeje.

Poskytnutí daru

Obvodní lékař - OSVČ chce poskytnout za své zdravotnické zařízení dar České lékařské komoře. Byl by tento dar daňově uznatelný? 

FKSP - věcné dary

Jsme základní škola - příspěvková organizace - zřizovatel město. Je možno v zásadách o hospodaření s finančními prostředky FKSP stanovit výši daru při životním jubileu takto: Při 50. narozeninách bude zaměstnancům poskytnut věcný dar do výše 2 000 Kč a peněžní dar ve výši 3 000 Kč. Myslíme si, že vyhláška o FKSP neukládá udělovat buď peněžní dar, nebo nepeněžní dar, z čehož vyplývá, že by námi uvedená možnost byla možná. 

Vyřazení automobilu z podnikání

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, která pořídila v roce 2010 osobní automobil do podnikání, DPH bylo uplatněno.

1) Pokud letos vyřadím automobil z obchodního majetku pro osobní potřebu, jsem povinna odvést DPH? Z jaké ceny by se DPH odvádělo? Na zdanění v dani z příjmů by toto vyřazení nemělo žádný vliv?

2) Pokud bych automobil darovala dceři, k datu darování bych musela odvést DPH? Jaký by toto mělo vliv na daň z příjmů?

Účtování daru příspěvkové organizaci ve formě bezplatného využití vozidla

Jsme příspěvková organizace zřízená městem (poskytujeme sociální služby pobytové i terénní) a obdrželi jsme darovací smlouvou od podnikatelského subjektu na dobu určitou (část roku) na bezplatné využití vozu, my budeme hradit jen pohonné hmoty. Ve smlouvě je vyčíslena maximální výše nákladů spojených s provozem tohoto (reklamního) vozu po dobu zapůjčení ve výši 96 000 Kč bez DPH. Nejsme plátci DPH. Jak budeme o zapůjčení účtovat, když se nejedná o převod vlastnictví k předmětnému majetku, a je toto plnění osvobozeno od daně z příjmu?