Dary (473)

FKSP - věcné dary

Jsme základní škola - příspěvková organizace - zřizovatel město. Je možno v zásadách o hospodaření s finančními prostředky FKSP stanovit výši daru při životním jubileu takto: Při 50. narozeninách bude zaměstnancům poskytnut věcný dar do výše 2 000 Kč a peněžní dar ve výši 3 000 Kč. Myslíme si, že vyhláška o FKSP neukládá udělovat buď peněžní dar, nebo nepeněžní dar, z čehož vyplývá, že by námi uvedená možnost byla možná. 

Vyřazení automobilu z podnikání

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, která pořídila v roce 2010 osobní automobil do podnikání, DPH bylo uplatněno.

1) Pokud letos vyřadím automobil z obchodního majetku pro osobní potřebu, jsem povinna odvést DPH? Z jaké ceny by se DPH odvádělo? Na zdanění v dani z příjmů by toto vyřazení nemělo žádný vliv?

2) Pokud bych automobil darovala dceři, k datu darování bych musela odvést DPH? Jaký by toto mělo vliv na daň z příjmů?

Účtování daru příspěvkové organizaci ve formě bezplatného využití vozidla

Jsme příspěvková organizace zřízená městem (poskytujeme sociální služby pobytové i terénní) a obdrželi jsme darovací smlouvou od podnikatelského subjektu na dobu určitou (část roku) na bezplatné využití vozu, my budeme hradit jen pohonné hmoty. Ve smlouvě je vyčíslena maximální výše nákladů spojených s provozem tohoto (reklamního) vozu po dobu zapůjčení ve výši 96 000 Kč bez DPH. Nejsme plátci DPH. Jak budeme o zapůjčení účtovat, když se nejedná o převod vlastnictví k předmětnému majetku, a je toto plnění osvobozeno od daně z příjmu? 

Prodej darované nemovité věci

Nevýdělečná organizace před několika lety obdržela darem od fyzické osoby nemovité věci - pozemky a budovy, které používala k pronájmu. Nyní tyto nemovité věci prodává. Co může použít jako nabývací cenu, kterou bude pro účely zdanění daní z příjmů uplatňovat proti tržbám z prodeje - může to být cena stanovená znaleckým posudkem ke dni nabytí nemovitých věcí? Darovací daň ani daň z nabytí nemovitých věcí nebyla placena.

Dárek zdarma a DPH

Firma v rámci podpory a motivaci zákazníka k nákupu dává k prodanému zboží dárek zdarma. Dárek, který je zdarma, je někdy zboží s nižší hodnotou, které se normálně prodává, nebo drobný reklamní předmět, kde je uveden název firmy. Jak správně  nastavit fakturační systém, aby nebyla doměřena daň - je třeba dárek prodávat jako položku za 1 Kč + DPH? Nebo toto může být i za 0 Kč?

Dar nadačnímu fondu

Právnická osoba poskytne finanční dar nadačnímu fondu na financování v oblasti školství, vědy a vzdělání, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže. Bude se jednat o dar, který bude moci právnická osoba odečíst od základu daně (§ 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů)?

Bezúplatné příjmy - osvobození od daně z příjmů

Bratr a sestra mají ve spoluvlastnictví chatu – tedy bratr s manželkou mají v SJM podíl ve výši ¼ a sestra s manželem mají v SJM podíl ve výši ¾ této chaty. Sestra s manželem daruje tento jejich podíl v SJM bratrovi s manželkou do jejich SJM, takže bratr s manželkou budou mít v SJM poté celou chatu. Chtěla bych se ujistit, že si správně vykládám osvobození příjmů, když vycházím ze znění § 10 odst. 3 písm. c), který říká, že jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence atd. V tomto výčtu nejsou sice švagrové, ale já se domnívám, že to není třeba, protože příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují u jednoho z nich (odst. 2, stejného paragrafu). Viděla jsem ale výklady, které tvrdí, že manželka toho bratra by musela zdanit čtvrtinu darovaného podílu (tedy dar od švagra švagrové). Já si ale myslím, že tento výklad je naprosto chybný, že sestra nedaruje jen polovinu podílu a její manžel taky polovinu a ani bratr ani jeho žena nenabydou polovinu darovaného podílu, že každý z nich bude vlastnit celý podíl a po tom darování už celou nemovitost – vycházím přitom ze znění § 713 NOZ: „Povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně.“ Podle mě se nejedná o spoluvlastnictví, ale v SJM každý z manželů disponuje vlastnickými právy k celé nemovitosti, resp. k celému podílu zapsanému na listu vlastnictví jako podíl v SJM.

Lze tedy tento dar hodnotit jako dar sestry bratrovi, a považovat ho tedy za osvobozený bezúplatný příjem?

Dar školce - příspěvkové organizaci

Může si poplatník - FO, který podává přiznání, uplatnit dar školce - příspěvkové organizaci -, kterou provozuje město? Lze podmínky daru školce zařadit do organizačních složek státu dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů? Dar je ve výši 20 000 Kč. Kdyby daroval tento dar školce - s.r.o.-, pak si také může uplatnit odpočet? Jaké potvrzení musí poplatník k přiznání dodat? Stačí kopie smlouvy, kterou uzavřel se školkou, nebo potřebuje speciální potvrzení o přijetí daru školkou? Najdu toto někde v zákoně upraveno, případně kde - jaké podklady k daru musím do přiznání přiložit? 

Nájem bytu v rodinném domě

1) Od babičky jsme dostali před 7 roky darem rodinný dům. V roce 2018 jsme začali byt v rodinném domě pronajímat (1. patro) - chceme uplatit skutečné výdaje. Ocenění zatím nemáme. Musíme nechat ocenit rodinný dům k datu zahájení nájmu, tedy k 1. 10. 2018? Musí být v ocenění rozlišena stavba – rodinný dům a zahrada kvůli odpisům - to přesně znalec oddělí, resp. měl by oddělit pro daňové účely? Jak následně odpisy vypočteme? Zatím nemáme přesné údaje v cm o rozloze rodinného domu, ale pokud bych to zjednodušila - pronajímáme 50 m2, náš byt, kde bydlíme, má 75 m2 a chodba pro oba dva byty 20 m2. Pro elektřinu ani vodu nemáme měřáky. Jak nejlépe daňově vyřešit energie a jejich vyúčtování, resp. nemáme vyúčtovávat? Zatím je nájem pouze o ústní dohodě a chceme sepsat smlouvu. Děkuji za daňový pohled a řešení pro uplatnění skutečných nákladů pro příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP.

2) Můj otec koupit před 7 lety rodinný dům a nyní dvě malé místnosti pronajímá mamince s dítětem - bude daňové řešení stejné při uplatnění skutečných nákladů viz otázky č. 1?

Finanční dar 2 500 Kč pro Ukrajinu nebo zemi EU

Když občan zašle finanční dar na Ukrajinu nebo do EU přes církev ve výši 2 500 Kč, může si tuto částku uplatnit při ročním zúčtovaní zdanitelných příjmů u zaměstnavatele nebo přímo ve svém daňovém přiznání jako odčitatelnou položku dle § 15 zákona o dani z příjmů? Co všechno musí doložit k daňovému přiznání ohledně tohoto daru?