Dary (510)

Dary a ozdravné pobyty spolku

1) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. K zajištění některých činností v podobě výpomoci rodičů s dětmi je s dobrovolníky sjednaná smlouva dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Tyto osoby se budou na příslušné místo pobytu dopravovat společně s dětmi, budou ubytovány ve společném místě a budou se také s těmito účastníky stravovat. Tyto výdaje za všechny účastníky bude hradit společně pořadatel této akce - spolek. Na jejich financování přitom používá peněžní dary od individuálních subjektů. Díky vztahu uzavřeného dle Nepojmenované smlouvy tedy nejsou řešeny v tomto případě vůbec cestovní náhrady. Jak ale v této situaci posoudit na straně dobrovolníků fakt, že za ně spolek uhradil jízdné, ubytování a stravu. Je potřeba toto posoudit jako nepeněžní ostatní příjem, jež bude potřeba zdanit, pokud jeho hodnota přesáhne částku 15 000 Kč u jednotlivce viz §10 odst.3 písmeno c) bod 5? Pokud tomuto tak bude, může situaci vyřešit fakt, že by tito dobrovolníci přispěli na výše uvedené výdaje v takovém rozsahu pokrývajícím rozdíl o kolik konečná částka u jednotlivce překračuje oněch 15 000 Kč? Tím by se zbylých 15 000 Kč neuhrazených dobrovolníky posuzovalo jako konečná výše osvobozeného příjmu bez nutnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

2) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. Spolu s dětmi se tohoto pobytu účastní také rodiče, kteří přispívají určitou částkou za sebe a za dítě. Zbylé výdaje na dopravu, ubytování a stravu hradí za rodiče a děti spolek ze zdrojů vytvořených z peněžních darů jednotlivých subjektů. Jaké jsou případné daňové dopady této situace na straně rodičů a dětí? 3) Spolek na podporu dětí s poruchou autistického spektra přispívá peněžními dary rodičům těchto dětí na financování zdravotních pomůcek. Jaké jsou daňové dopady těchto darů jak na straně spolku, tak na straně rodičů těchto dětí, jež jsou příjemci těchto peněžních darů?

Darování služeb - zaúčtování

Mateřské škole s. r. o. (vede účetnictví) byly poskytnuty služby auditora formou daru ve výši 15 000 Kč. Na základě jeho požadavku mělo být v s. r. o. účtováno MD 548/D 648. Je tento postup správný? Popřípadě jaké navrhujete zaúčtování?

Poskytnutí poukazů na pizzu a Dárkové poukázky SODEXO

Soukromé odběrové centrum plasmy (s. r. o.) poskytuje svým dárcům finanční náhradu ve formě peněz (hodnota peněz je v maximální výši, jak ji povoluje zákon, víc už dát firma nemůže). Proto kromě peněz poskytuje dárcům navíc také poukazy na pizzu a benefitní poukázky SODEXO Dárkový Pass (ani jedno není označené logem naší společnosti).

1) Na základě počtu vydaných poukazů na pizzu nám na konci měsíce přijde faktura od pizzerie. Například za 17 poukazů přijde faktura, kde základ daně je 1 773,91 Kč + DPH 15 % 266,09, celkem 2 040 Kč. Účtuji celou částku 2 040 Kč nedaňově na účet 513 Náklady na reprezentaci, kdy na to pohlížím jako na „občerstvení“, tudíž si neuplatním ani DPH. Management si ale stojí za tím, že je to součást finanční náhrady pro dárce, proto by to mělo být daňově uznatelný i s nárokem na odpočet DPH. Kdo má tedy pravdu a jaký je tedy správný postup při účtování? Byl by rozdíl v tom, kdyby poukazy byly označeny logem naší společnosti?

2) Poukázky SODEXO Dárkový Pass v nominální hodnotě 50 Kč nebo 100 Kč obdrží dárci za určitý počet odběrů, kdy mi na konci měsíce zaměstnanci recepce vyjedou počet vydaných poukázek. Je mi jasné, že účtování vydaných poukázek bude na MD nějaký nákladový účet a na DAL odepíšu z 213 počet poukázek. Jaký nákladový účet použít a je to daňový nebo nedaňový výdaj? Poukázky nejsou označeny logem firmy. Opět management firmy tvrdí, že je to součást finanční náhrady dárce a mělo by se na to pohlížet jako na daňový náklad.

Dary a uplatnění v daních

OSVČ věnovala v r. 2019 peníze Milionu chvilek z.s. Dále darovala příspěvek Nadaci Via na oživení památkově chráněného objektu a Post Bellum o.p.s. na Paměť národa. Všechny organizace jí zaslaly potvrzení o daru. OSVČ si není jistá, zda dary pro všechny tyto organizace jsou uznatelné do daňového přiznání. Zároveň bychom rádi věděli, zda je někde možno dohledat seznam organizací, pro něž jsou dary uznatelné do daňového přiznání.

Zboží z EU jako dar

Jako plátce dph jsem nakoupila zboží z EU, které jsem následně prodala v ČR. Zboží z EU přišlo s tím, že se jedná o dar a k uvedenému zboží nebude faktura. Jak se účtuje nákup tohoto zboží a je třeba něco vyměřit pro přiznání k dph? 

Darování nemovitosti z hlediska DPH

Jak je to s odvodem DPH při darování nemovitosti? Fyzická osoba, plátce DPH pořídila nemovitost v roce 1991, v roce 2005 nemovitost vyřadila do osobního vlastnictví a dále ji pronajímala v §9. DPH v roce 2005 nebylo vypořádáno, jelikož fyzická osoba zůstala plátcem DPH a pronájem byl uskutečňován s DPH. Při pořízení nemovitosti bylo DPH uplatněno a pak se uplatňovalo i ze všech oprav. Za posledních 10 let nebylo pořízeno žádné technické zhodnocení, které by zvyšovalo vstupní cenu majetku. Všechna technická zhodnocení byla v ceně do 40 000 Kč, tudíž byla účtována do spotřeby, ale DPH bylo vždy nárokováno. Nyní by tato fyzická osoba ráda darovala nemovitost synovi. Bude nutné provádět úpravu odpočtu DPH podle § 78 ZDPH, a bude se muset odvést DPH při darování? Z jaké ceny se bude vycházet? Pokud bude nutné DPH při darování odvést, mohl by syn nárokovat odpočet z tohoto daru, v případě, že by nemovitost začal používat k podnikání nebo například k pronájmům? 

Dárkový poukaz do tomboly

OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, provozující cykloservis, daruje (bezplatně poskytne) do tomboly obecního plesu dárkový poukaz na odběr zboží nebo služeb v částce 2 000 Kč. Jak bude postupovat OSVČ v okamžiku, kdy si fyzická osoba (nepodnikající) vybere do hodnoty poukazu zboží nebo službu? Kam se to všude promítne, prosím? Z hlediska DPH, DPFO, skladové evidence? 

Zboží zdarma zákazníkům

Máme dvě společnosti. Jedna provozuje malý pivovar, druhá společnost provozuje restauraci, ve které prodává výhradně pivo z malého pivovaru. Restaurace koupila od pivovaru pivo v PET lahvích s firemním logem a rozdala ho zákazníkům - konkrétně firmám, které si v restauraci objednaly firemní večírek. Nákupní cena 1 ks piva v PET láhvi je cca 40 Kč, pivo podléhá spotřební dani. Jsou náklady na nákup tohoto piva daňově uznatelné? Kdyby pivo zákazníkům rozdal přímo pivovar jako propagaci vlastních výrobků, byl by jiný pohled na daňovou uznatelnost? 

Vánoční dar - alkohol nad 500 Kč a DPH

Firma nakoupí láhev alkoholu s cenou nad 500 Kč + DPH, který předá obchodnímu partnerovi jako bezúplatný dar (ekonomická významnost dobrého vztahu s partnerem tam pro firmu je). Jelikož se jedná o částku vyšší než 500 Kč, tak si nebude moci uplatnit odpočet DPH. Předpokládám, že ani na výstupu nemusí odvést DPH při darování obchodnímu partnerovi. Je to tak? Pokud by firma rozdala jednomu obchodnímu partnerovi 2 kusy různého rumu po jednotkové ceně 300 Kč + DPH (celkem za 600 Kč + DPH), byl by režim stejný?

Právnická osoba - přijatý dar ve formě poukázek

Naše firma se domluvila s dodavatelem stravenek na bezplatném poskytnutí kupónů na nákup zdravotních potřeb, kulturních akcí. Mělo by to probíhat formou daru, tzn. ročně od nich dostaneme poukázky ve výši cca 15 000 Kč. Jak má poskytnutí vypadat (mají nám to prodat třeba za 1 Kč, má to být zdarma na základě nějaké smlouvy)? Kam budeme my jako obdarovaný tyto kupóny účtovat? Jak to bude při hodnotě cca 1 Kč a jak by to bylo, kdybychom poukázky dostali úplně zdarma. Zahrnujeme to do daňového přiznání (DPH, darovací, DPPO)?