Dary (564)

Podpora prodeje - věcné dary

Společnosti v rámci podpory prodeje (prodej kancelářských potřeb) poskytuje svým odběratelům za určitý objem odebraného zboží věcné dary. a) zboží, které běžně obchoduje (např. kancelářský papír) b) zboží, která nemá vůbec ve svém sortimentu, např. kávovar za 3 000 Kč, c) kupony, která nakoupí od třetí osoby, u které je zákazník může uplatnit na nákup zboží Jakým způsobem tyto věcné dary vykázat? Musí být uvedeny na faktuře nebo dodacím listě? Dosud je společnost uváděla pouze na své skladové výdejce, kde je dohledatelná souvislost s vydanou fakturou. Můžeme tyto dary fakturovat za 1 Kč nebo uvést cenu např. 2 000 Kč a současně poskytnout slevu ve výši 2 000 Kč? Doplním, že při pořízení je vždy uplatněn odpočet DPH, kromě kuponů.

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38 v ZDP - darování nemovitosti dceři

Daruji dceři darovací smlouvou pozemek (cena dle cenové mapy města je cca 20 mil. CZK). Musí dcera podat oznámení o osvobozených příjmech FÚ, i když je smlouva dostupná na KÚ?

Spolek - přijetí daru

Spolek (veřejně prospěšný poplatník) přijal dar na podporu vzdělávání. Do konce roku nestihne tento dar použít k danému účelu. Mimo tento dar má příjem pouze ze členských poplatků, které jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Bude dar předmětem daně z příjmů právnických osob, pokud ano, bude možné využít § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. že prostředky získané touto úsporou na dani použije v následujícím roce ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelskou činnosti? Nebo se jedná o osvobozený příjem?

Dar jako odčitatelná položka od základu daně

Právnická osoba (s. r. o.) poskytla dar fyzické osobě nezletilému dítěti závislému na péči osoby pečující (otec dítěte). Byla sepsána darovací smlouva, mezi dárcem (s. r. o.) a obdarovaným (nezletilé dítě zastoupené osobou pečující), kde předmětem daru je finanční dar ve výši 6 000 Kč. Částka byla zaslána bezhotovostně na bankovní účet fyzické osoby. Ve smlouvě se obdarovaný zavazuje použít dar za účelem rehabilitačního pobytu v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Ke smlouvě byla přiložena faktura od dodavatele: Centra pro rehabilitaci na rehabilitační pobyt dítěte. Jako odběratel ve faktuře figuruje nezletilé dítě. Může si s. r. o. tento dar na základě výše zmiňované darovací smlouvy uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci svého daňového přiznání?

Automobil darovaný v rámci příspěvku na škody tornádem na Moravě a DPH

S. r. o. darovala osobní automobil pro poškozené tornádem na Moravě. Je na to doklad o darování. Je nutné nějak řešit DPH na výstupu?

Dar fyzické osobě na opravu invalidního vozíku

Naše společnost má zájem poskytnout finanční dar na opravu invalidního vozíku bývalému zaměstnanci. Lze tento dar považovat dle § 20 odst. 8 ZDP jako bezúplatné plnění poskytnuté FO (poživateli invalidního důchodu) na zdravotnické prostředky nebo zvláštní pomůcky? Bude tento dar u bývalého zaměstnance osvobozen od daně z příjmů FO dle § 4a písm. j) ZDP?

Vstupné jako dar a odvod DPH

Spolek pořádá akci, kde se platí vstupné. Vybrané vstupné bude použito jako dar na postižené obce tornádem. Spolek je plátce DPH, v případě normálního vstupného na turnaj odvádí DPH. V tomto případě DPH odvádět nebude? Jak se tato transakce zaúčtuje?

Spolek a dar

Spolek založí transparentní účet na pomoc postiženým tornádem, je zveřejněn jako veřejná sbírka. Přijímají dary a následně dary darují postiženým. Sám spolek na tento účet daruje také peníze. Jak se tento jeho dar zaúčtuje u spolku? Jako dar na 543 a pak se vyloučí na řádku 40 z nákladů?

Prodej bytů v rámci rodiny za symbolickou cenu

Rodiče mají dvě dospělé děti. Partneři spolu žijí celý život, a nikdy neuzavřeli manželství. Nemovitosti (3 byty) jsou psány pouze na jednoho z partnerů. Nemovitosti byly pouze v jeho osobním vlastnictví. Nikdy nebyly součástí obchodního majetku. Vzhledem ke zrušení daně z převodu nemovitostí, teď dostali nápad, jak se vyhnout placení daní a odměně notáři. Chtěli by uzavřít kupní smlouvy tak, aby každé dítě mělo jeden byt a rodiče jeden byt napůl. Mohou si nemovitosti prodat za jakoukoliv cenu a nechat na základě těchto smluv zapsat změnu vlastnictví na katastru? Jedná se nemovitosti v Praze, kde je hodnota každého z bytů vyšší než 5.000.000 Kč. Můžou si je prodat za symbolickou částku a vyhnout se i ohlášení nabytí majetku větším než 5.000.000 Kč bezúplatně? Dotaz je hlavně na to, zdali tam opravdu nejsou žádné další daně a poplatky a nevznikají nějaké další povinnosti… A zdali je to opravdu tak jednoduché, jak se zdá.

Dar oblasti postižené tornádem

Spolek založil transparentní účet na pomoc lidem postiženým tornádem. Může vystavit potvrzení pro dárce na tento transparentní potvrzení o daru a bude toto potvrzení pro dárce daňově uznatelné. Jak se přijaté dary na tento transparentní účet u spolku zaúčtují? A jak se zaúčtují poslané peníze postiženým osobám? Jakým způsobem to ovlivní daňové přiznání spolku?