Dědictví (42)

Odpis po přerušení

Dědic převzal podnikání v 02/2019 po ukončení dědického řízení. Chce pokračovat v odpisování dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2019 má nárok na 50% odpis, ale jelikož je ve ztrátě, odpisy v roce 2019 přeruší. Znamená to, že se časová osa posouvá o 1 rok a bude mít nárok na 50% odpis v roce 2020 nebo v roce 2020 bude mít již nárok na 100% odpis? 

Prodej nemovitostí z dědictví

Syn prodal v prosinci roku 2019 rodinný dům, včetně pozemku, na kterém dům stojí a související zahradu, vše získal dědictvím po otci. Syn v rodinném domě neměl bydliště. Rodiče vlastnili výše uvedené nemovitosti od roku 2000 (společné jmění manželů). Matka zemřela v roce 2014, v rámci dědického řízení po zemřelé matce zdědil otec matčin podíl na nemovitosti (stal se jediným vlastníkem) a syn zdědil peníze. V prosinci 2018 zemřel otec a syn zdědil nemovitosti po otci. Dědické řízení po otci proběhlo v květnu 2019. Je pro syna příjem získaný prodejem zděděných nemovitostí osvobozen od daně z příjmů? V případě zdanitelného příjmu tj. prodejní ceny 2 mil. Kč budou daňové uznatelné výdaje spojené s vyklizením domu (30 tis Kč) a provizí realitní kanceláře za prodej nemovitostí (100 tis Kč)? Do výdajů lze zahrnout i ocenění nemovitostí pro dědické řízení (1 mil Kč)?

Prodej částečně darované nemovitosti

Tři sestry zdědily postupně nejprve po matce a později po otci pole, tzn. po smrti rodičů (je to více než pět let) vlastnila každá 1/3 polí (celkem několik různě velikých pozemků). V loňském roce se nejmladší ze sester rozhodla svůj podíl prodat. S tím nesouhlasily zbývající dvě sestry. Na to, aby od ní podíl koupily, ale bohužel neměly prostředky, dělení pozemků podle podílů také nepřipadalo v úvahu. Dohodly se na následujícím. Přepočetly podíly na m2 a podle toho si navzájem darovaly části pozemků tak, aby každá měla nakonec vždy celý pozemek (parc. číslo), případně několik pozemků. Nejmladší sestra tak získala celý jeden velký pozemek, který vlastnila pouze ona. Ten ještě v roce 2019 obratem prodala. Nyní můj dotaz. Podléhá tento prodej dani z příjmů? Před prodejem vlastnila 1/3 pozemku déle než 5 let, další 2/3 získala darováním (směnou) od sester, které pozemky zdědily od společných rodičů. Není možné osvobození, když základní podíl na pozemku vlastnila déle než 5 let před prodejem? Pokud musí příjem zdanit, bude danit pouze tu část (tj. 2/3 ceny), kterou nabyla v loňském roce? Co vše bude výdajem? Bude to pouze odhadní cena (stanovená znaleckým posudkem) prodávaného pozemku (je značně nižší)? 

Zdaňování pronájmu § 9

Otec s dcerou (nepodnikatelé) měli ve spoluvlastnictví bytový dům (každý vlastnil 1/2). Otec v červnu 2019 zemřel a dědické řízení skončilo v září 2019. Dcera zdědila i druhou polovinu domu. Do roku 2018 plynoucí příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP zdaňoval vždy jen otec. Jakým způsobem má dcera provést zdanění v roce 2019, přičemž v listopadu 2019 darovala 1/4 bytového domu svému manželovi? Může dcera za rok 2019 uplatnit paušální výdaje ve výši 30 %, nebo jak má správně postupovat?

Dědictví - daně

Dvě české fyzické osoby (ve vztahu neteř a teta) nabydou v rámci dědictví majetek. V rámci usnesení o nabytí dědictví je uvedeno, že neteř obdrží celou výši družstevního podílu na bytovém družstvu. Dále je v rámci usnesení uvedeno, že pokud nedojde do jednoho roku k prodeji tohoto družstevního podílu, tak je povinna neteř zaplatit své tetě částku 500 000,00 Kč, oproti tomu, pokud v rámci jednoho roku k prodeji podílu v bytovém družstvu dojde, tak své tetě je povinna zaplatit částku ve výši poloviny převodní ceny za tento podíl. Členský podíl nebyl prodán a teta v roce 2019 obdržela částku 500 000,00 Kč od své neteře. Nevíme, zda lze tuto částku považovat u tety jako majetek (pohledávku) nabytou v dědictví a osvobodit ji od daně nebo představuje nějaký zdanitelný příjem této osoby (pokud ano, existuje vůbec nějaký výdaj co by šel k tomuto příjmu uplatnit) a o jaký druh příjmu by se vůbce jednalo?

Daň z příjmů při úmrtí člena společnosti

Matka a syn podnikají spolu formou společnosti (bývalé sdružení bez právní subjektivity) v oblasti maloobchodního prodeje nábytku. Podíly na majetku společnosti jsou 1:1. V případě úmrtí matky je syn jediným dědicem a zdědí i matčin podíl na majetku společnosti. Pro zjednodušení předpokládejme, že jediným majetkem společnosti jsou nespotřebované zásoby zboží. Nepeněžní příjem z titulu nabytí při dědění by měl být u syna osvobozen podle § 4a písm. a). U matky pravděpodobně bude nutné zvýšit základ daně z příjmů o hodnotu jejího podílu na nespotřebovaných zásobách (jako při ukončení podnikání). K jakému dni se zjišťuje tato hodnota nespotřebovaných zásob a v daňovém přiznání za které období se toto zvýšení základu daně z příjmů provede? Bude toto zvýšení daňového základu u zemřelé matky mít následně nějaký dopad pro daň z příjmů u syna? Že by se např. při prodeji těchto zásob snížil příjem o hodnotu zdaněného matčina podílu?

Zdanění darovaného pozemku

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Úmrtí podnikatele a přehledy na OSSZ a VZP

Dne 17. 8. 2019 mě náhle zemřel manžel, který podnikal jako FO-OSVČ. V jeho činnosti se rozhodl pokračovat jeho syn. Tuto skutečnost jsme nahlásili na živnostenském úřadě a do ukončení dědického řízení bude pokračovat na RČ a IČ manžela. Jak budeme podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění? Daňové přiznání z příjmů FO budeme za manžela podávat od 1. 1. 2019 do 16. 8. 2019 a potom od 17. 8. 2019 ke dni předcházejícímu dni skončení o pozůstalosti na jeho rodné číslo a IČ.

Úmrtí podnikatele - fyzická osoba

Dne 17. 8. 2019 mě náhle zemřel manžel. Podnikal jako fyzická osoba, vedl daňovou evidenci, byl měsíční plátce DPH. V jeho činnosti se rozhodl pokračovat jeho syn. Tuto skutečnost jsme nahlásili na živnostenském úřadě a do ukončení dědického řízení bude pokračovat na IČ manžela. Na finančním úřadě jsem zjistila, že budu podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za období od 1. 1. - 16. 8. 2019 a od 17. 8. 2019 ke dni předcházejícímu dni skončení řízení o pozůstalosti. Dále jsem tam dostala tyto informace, které potřebuji ověřit. V přiznání od 1. 1. do 16. 8. 2019 si mohu uplatnit základní slevu na poplatníka pouze za 8 měsíců, s čímž nesouhlasím. Myslím, že celou částku Kč 24 840 Kč. Dále mě bylo řečeno, že základ daně nebudu upracovat podle § 23 odst. 8 v žádném daňovém přiznání z důvodu pokračování syna v činnosti. Myslím si, že bych měla základ daně upravit v přiznání za období od 17. 8. do ukončení pozůstalosti. Dále měl manžel s. r. o., byl plátce DPH, a v tomto případě se podávají veškerá daňová přiznání v řádných termínech?

Úmrtí zaměstnavatele zaměstnávajícího rodinné příslušníky

Zemřel zaměstnavatel - OSVČ, který zaměstnával svého syna a jeho manželku. Syn bude patrně pokračovat v provozování živnosti. Když bude syn pokračovat v živnosti do té doby, než získá vlastní živnostenské oprávnění, jaký bude jeho statut? Může sám sebe a svou manželku zaměstnávat, či jejich pracovní poměr úmrtím zaniká? Jak to bude se sociálním a zdravotním pojištěním?