Energie (67)

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

Osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1, h12)

Síť rozvodu tepla (která je ve vlastnictví výrobce tepla, který je současně i distributorem) se nachází jak pod povrchem pozemku (např. v kolektoru), tak i nad pozemkem na nosné konstrukci. Jak se vypočítá část příslušného pozemku pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. h) bod 12 v případě, že se jedná o podzemní vedení a v případě nadzemního vedení?

DPH u přefakturace vodného

Od pronajímatele jsme obdrželi fakturu za vodné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. DUZP na této faktuře je 31. 5. 2020, datum vystavení 16. 6. 2020. Sazba DPH u vodného je na této faktuře 15 %. Odvolávají se na par. 21 odst. 4 písmene b - cituji jejich odpověď "Jelikož den odečtu z měřících zařízení byl k 31. 12. 2019, je sazba 15 % správná." Při dotazu na datum DUZP, proč až 31. 5. 2020, nám bylo sděleno, že v těchto dnech obdrželi doklady od společností poskytující energie. Z čehož vyplynulo, že nám vodné přefakturovali. Prosím tedy o odpověď, zda je sazba 15% DPH u vodného na faktuře pronajímatele správně.

Bezúplatný převod sítí obci

Fyzická osoba nepodnikatel vlastní stavební pozemky. Zasíťování těchto pozemků provede na své náklady s.r.o, kterou si za tímto účelem tato fyzická osoba založila. Zájemcům o stavební pozemek pak samotný pozemek bude prodávat FO a sítě s.r.o. Část sítí se s.r.o. zavázala bezúplatně převést na obec. Jak bude v s.r.o. účtováno o převodu sítí na obec? Bude se jednat o daňově účinný náklad?

Sazba DPH u vytápění plynem

Podnikatel je v pronájmu nebytových prostor (provozuje fitko), které následně zčásti podnajímá (výživové poradkyni). Chodí mu od pronajímatele faktury na zálohy na vytápění plynem v sazbě 21 % a dál je fakturuje výživové poradkyni taky v sazbě 21 %. Je to v pořádku od 1. 1. 2020? 

Sazba DPH u služeb odvozu a likvidace odpadních vod od 1. 5. 2020

Vlastníme cisternu, se kterou zákazníkům poskytujeme službu, že zajedeme k jejich domu, z jímky nebo septiku vysajeme odpadní vodu a tuto odvezeme na čističku, kde ji vypustíme. Zákazníkovi pak za zlikvidování odpadních vod účtujeme, dosud jsme účtovali s 15% sazbou daně. Z čističky nám od 1. 5. 2020 za zlikvidování vypuštěné vody fakturují s 10% sazbou DPH. Jakou sazbu máme uplatnit od 1. 5. 2020 my na svou službu, spočívající v tom, že vysajeme zákazníkům z jejich jímky odpadní vodu a odvezeme ji cisternou na čističku, máme na celou službu také uplatnit 10% sazbu DPH? Výklad k příloze č. 2a uvádí, že se jedná o odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ale zde veřejná kanalizace není a my vlastně s naší cisternou nahrazujeme to odvedení odpadních vod na čističku. 

Sazba DPH - likvidace odpadní vody

Fakturujeme za likvidaci (částečně čištěné) odpadní vody a chtěla bych se zeptat, zda se sazbou DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 10 % podle přílohy č. 2. Není to naše hlavní ekonomická činnost, nemáme na to oprávnění, ale několikrát do roka, když vodárny mají odstávku, tak zlikvidujeme částečně čištěnou odpadní vodu. Myslíme si, že bychom měli fakturovat se sazbou 21 %, ale vodárny po nás chtějí opravenou fakturu, kde bude snížená sazba daně. 

Ukončení živnosti a DPH

OSVČ ukončila k 29. 2. 2020 živnost. O zrušení DPH jsme požádali dodatečně 10. 4. 2020. V majetku má OSVČ hmotný majetek pořízený více než před 15 lety, a dále drobný majetek pořízený více než před 3lety. Z hlediska DPH - použiji § 79a ZDPH - z výše uvedeného majetku mi nevznikne žádná povinnost zpětného odvodu DPH, je to tak (mate mě § 13 odst. 4a, majetek se nikdy prodávat nebude, zůstane ve vlastnictví fyzické osoby, přejde tímto automaticky do osobního užívání)? Jedná se o vybavení prodejny a prakticky je nemožné soukromě tyto věci používat. Nebo může majetek zůstat zařazen a nebudu ho vyřazovat do osobní spotřeby, i když už fyzická osoba nikdy nezačne podnikat? Při použití tohoto paragrafu by vyšel dopočet DPH, což je zcela opačná situace. Případně co se stane v případě budoucího prodeje, kdy už FO není podnikatelem a podařilo by se jí prodat někdy v budoucnu část vybavení? Dále jak naložit se zálohami na el. energie - poskytnuté zálohy na plnění, která se do dne zrušení registrace neuskutečnila se vrací ve výši plného uplatněného nároku na odpočet, podnikatel však rozúčtovával el. energii i podnájemci ve vedlejších prostorách, podle odpočtových měřidel měsíčně fakturoval spotřebu a odváděl z těchto plateb DPH. Nyní tedy přijde o veškerý nárok na odpočet ze záloh uhrazených dodavatelské firmě (zatím nebylo doručeno vyúčtování energií), i když část z těch plnění byla poskytnuta podnájemci a z tohoto DPH odvedeno?

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle KN?

Dodání chladu

Společnost vlastní budovu s větším množství bytových a nebytových jednotek. Do větší část jednotek společnost dodává chlad, který si vyrábí na vlastním zařízení. Zařízení je poháněno elektřinou a vyrábí studenou vodu, kterou následně dovádí do jednotlivých jednotek. Zařízení na výrobu chladu má samostatný elektroměr. Společnost pak přeúčtovává na jednotlivé nájemce poměrnou část spotřebované elektřiny na výrobu chladu. Jedná se i v tomto případě o dodávku chladu, který by měla podléhat snížené sazbě DPH? Nebo se plnění považuji za přeúčtování elektrické energie a je jedno, že to mělo souvislost s výrobou chladu?