Energie (33)

Vyúčtování spotřeby plynu v daňové evidenci

V září 2018 přišla faktura za spotřebu plynu za období 11/2017-8/2018: spotřeba plynu 35 393 Kč bez DPH, uhrazené zálohy (11/2017-8/2018) -41 322 Kč bez DPH = -5 929 Kč bez DPH (platební kalendář - měsíčně 4 132,20 bez DPH). Jak zaúčtovat spotřebu v roce 2018? V roce 2017 jsem uplatňoval výdaje paušálem.

Dohadné účty

Když ke konci roku 2018 zaúčtuji dohadný účet pasivní (např. na energie) za spotřebu roku 2018, vyúčtování energie dojde v roce 2019 a je o např. 5 000 vyšší. Mohu dát tento rozdíl 5 000 Kč do uznatelných nákladů roku 2019?

Pokud nastane stejná situace jako v předešlé otázce, jen naopak (někomu jeho spotřebu já naopak účtuji a vyúčtování je vyšší než dohad), rozdíl musím, nebo nemusím dát do výnosů roku 2019? Nebo jsem i povinná udělat dodatečné daňové přiznání za rok 2018?

Změna způsobu uplatňování výdajů

Podnikající fyzická osoba, neplátce DPH, provozuje malý penzion (živnost ubytovací činnosti). Do roku 2017 uplatňovala výdaje ve skutečné výši, od roku 2018 bude uplatňovat výdaje paušální. K 31. 12. 2017 neexistovaly žádné pohledávky, závazky ani zásoby, předpokládám tedy, že dodatečné daňové přiznání za rok 2017 nebude nutné podávat. V únoru 2018 nicméně tato fyzická osoba obdržela vrácení přeplatku za elektrickou energii spotřebovanou v penzionu v předchozím vyúčtovacím období. Je třeba tento příjem zahrnout do zdanitelných příjmů roku 2018, a je případně možné i k tomuto příjmu uplatnit paušální výdaje? Případně jakým způsobem tuto částku ošetřit v popsané situaci změny způsobu uplatňování výdajů? 

Spalinová cesta - vývod dieselového agregátu

Je, nebo není vývod dieselového agregátu spalinovou cestou? Která legislativa tuto problematiku řeší? Prosím Vás o konkrétní ustanovení zákonů.

Pronájem kanceláře a přefakturace energií

Jak správně účtovat přefakturaci vody, el. enegie a služeb? Jak to bude s DPH? Jak se to bude evidovat v daňové evidenci? Jak to bude v účetnictví, na které účty se to má správně účtovat? Můžete prosím uvést příklady účtování? 

Režim a účtování o podporách na obnovitelné zdroje energie v zemědělských podnicích

Jaký byl způsob účtování do roku 2012 a jak se změnil od 1. 1. 2013, kdy do „hry“ vstoupil operátor trhu s energiemi v ČR - OTE a. s.:

a) v režimu výkupní ceny, tj. v případě, že provozovatel dodává veškerou produkci do distribuční sítě,

b) v režimu tzv. zelených bonusů, tj. v případě, že provozovatel vyrobenou energii spotřebovává a do distribuční sítě dodává pouze přebytky?

Zpětné vyúčtování plyn, voda

Majitel nebytových prostor (obchodní dům) platí celkovou částku za spotřebu vody a plynu. V obchodním domě pronajímá jeden obchod od roku 2015. Tento obchod má svůj plynoměr i vodoměr, ale nedopatřením se zaregistroval stav spotřeby až k červnu 2018. Jelikož jsou ceny energií v uplynulých letech rozličné, mohu udělat průměrný stav spotřeby za měsíc a potom za každý rok vynásobit cenou? Nebo je nějaký předpis, jak postupovat?

Vyúčtování energií

Naše firma s. r. o., vedeme účetnictví. U jedné z našich poboček, kde jsme v nájmu, jsme neobdrželi od našeho pronajímatele vyúčtování energií za uplynulý rok (2017). Jedná se o období plyn od února 2017 - březen 2018, energie od 08/17 – 03/18. Pronajímatel nám oznámil, že společnost, od které odebírali energie ukončila činnost (One Energy & One Mobila a.s.) k 23. 3. 2018. Dále jsme obdrželi vyrozumění, že energetická společnost nebude v nejbližší době poskytovat vyúčtování za předchozí období (nebudou řešit přeplatky a nedoplatky). Od 11. 6. 2018 je to v šetření Policií ČR. K 31. 12. 2017 jsem vytvořila dohadnou položku na energie dle odhadu (dle uplynulého obodobí) ve výši 32 000 Kč MD 502/D 389. A dále máme zaplaceny zálohy, stav 314 k 31. 12. 2017 byl 21 000 Kč bez DPH. Co se zůstatkem na účtu 389 a 314 v roce 2018? Jak se tato situace řeší?

Vodovodní přípojka - vybudování a následný prodej

Naše firma (s. r. o., plátce DPH) bude budovat vodovodní přípojku. Po vybudování ji prodáme VaK cca za 10 % pořizovací ceny. Sousední firma nám přispěje určitou částkou na vybudování této přípojky. Je správný následující postup? Přípojku zařadíme jako hmotný majetek, budeme odpisovat (pokud to stihneme do prodeje). Při prodeji přípojky budeme mít ve výnosech prodejní cenu a v nákladech (daňově účinných) zůstatkovou cenu? Sousední firmě vystavíme fakturu s vyčíslením domluvené sumy.

Přefakturace

Důchodce chce přefakturovat telefonní poplatky na jinou společnost. Jedná se o částku max. 499 Kč/měs. Současně má tento důchodce příjmy z pronájmu, které zdaňuje dle § 9 ZDP. Může příjem z přefakturace telefonních hovorů zahrnout do zdaňování dle § 9 ZDP? Nákladové faktury za telefon budou vždy vyšší nebo stejně vysoké jako přefakturovávaná částka. Tzn. nikdy nebude příjem vyšší než výdaj. Nebo je důchodce povinen zřídit živnostenský list, aby mohl telefonní poplatky přefakturovat na jinou osobu/společnost?