Lhůta (14)

Lhůta pro standardní rozhodnutí o stížnosti

Při dotazu na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kdy obec měla nařízeno jejím nadřízeným orgánem poskytnout informace dle žádosti občana do 15 dní (po stížnosti na nečinnost), 15. den bylo odesláno obcí oznámení o výši úhrady. Je to správně, když do 15 dní má žadatel už informace obdržet? Oznámení na úhradu nemá být s dostatečným předstihem? Záměrně je toto poskytnutí prodlužováno, jelikož žádost měla být vyřízena již 3. 1. 2019 a požadované informace připraveny? Proč ta prodleva? 

Vrácení již zaplacené daně z nabytí nemovité věci

Je možné u finančního úřadu nárokovat navrácení již zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí (plátcem byl nabyvatel)? Pokud ano, za jakých podmínek? Původní majitel se s majitelem novým domluvil na odstoupení od smlouvy poté, co bylo podáno řádné daňové přiznání a daň zaplacena (v roce 2018). Vlastníkem nemovité věci je opět původní vlastník.

Musí nabyvatel podat dodatečné daňové přiznání, nebo jakou formou o navrácení daně může FU požádat? V Zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí je to totiž napsáno v § 55: „Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“ Znamená to, že o tom bude FÚ rozhodovat, takže vyhotoví oficiální rozhodnutí o vrácení daně, které zašle poplatníkovi?

Jak doložit skutečnost, že vlastníkem nemovitosti je původní vlastník - výpisem z katastru?

Existují přesně stanovené důvody odstoupení od smlouvy, aby mohla být daň navrácena poplatníkovi?

Existuje nějaká lhůta, do kdy lze o navrácení daně požádat? Do roku 2013 platilo, že GFŘ na žádost daň subjektu daň z „převodu“ nemovitosti promine v případě odstoupení od smlouvy, pokud k němu dojde ve lhůtě 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí.

Podání e-tiskopisu

Pokud plátce DPH podává přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez podpisu (přes EPO), musí dodat do 5 dní na finanční úřad tzn. e-tiskopis. Jedná se o 5 dní pracovních nebo kalendářních? Zajímalo by mne to v souvislosti s podáním přiznání a kontrolního hlášení za listopad 2018, které bylo odesláno na úřad 21. 12. 2018. Stačí tedy na FÚ podat 27. 12. 2018 e-tiskopis pro DPH i kontrolní hlášení?

Odklad daňového přiznání s daňovým poradcem - hospodářský rok

Máme povinnost podat daňové přiznání za období od 1. 1. - 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2018 společnost přechází na hospodářský rok. Byla tedy zvolena varianta kratšího přechodného období. Je možné, aby i toto podání DAP bylo odloženo o 3 měsíce s daňovým poradcem? Ustanovení § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu, který hovoří o odkladu, zde poukazuje pouze na zdaňovací období v délce nejméně 12 měsíců.

Účet 426 v návaznosti na chybu v roce 2015

V roce 2018 bylo zjištěno, že nebyla provedena dobře inventarizace přijatých záloh a chybí zúčtovat do nákladů roku 2015 celou její zaplacenou částku. Dodavatel služeb (OSVČ) ukončil podnikání a nekomunikuje. Je správnější účtovat vyrovnání zálohy jako daňově neúčinný náklad na účet 518 nebo proúčtovat proti účtu 426? Účet 426 se pak vyrovnává s účtem 428(429) nebo s účtem 431? Je možné podat za rok 2015 dodatečné daňové přiznání k DPPO?

Lhůta pro úpravu odpočtu daně

Společnost s ručením omezeným v současné době prodala nemovitou věc (rok pořízení 2009) včetně dlouhodobého hmotného majetku a provádí úpravu odpočtu daně dle § 78d zákona o DPH. Dlouhodobý hmotný majetek (např. stoly, židle, zařízení do kuchyně atd.), který byl nakoupen v r. 2012 a ihned se úžíval, ale v účetnictví pořád byl na účtu 042, jen v r. 2013 byl tento majetek přeúčtován na účet 022 a odpisován. Lhůta pro úpravu odpočtu daně začne běžet od r. 2012?

Druhý dotaz: Výměna kabiny výtahu v restauraci, která byla zařazena do odpisové skupiny 3, lhůta pro úpravu odpočtu daně je 10 let?

DPH u autorských práv

Klient je plátce DPH jako OSVČ, zároveň je v hlavním pracovním poměru. Je dědicem autorských majetkových práv k výtvarným dílům svého dědečka. Letos bude poskytovat nevýhradní licenční smlouvu na použití díla svého dědečka za úplatu. Je povinen odevzdat i z honoráře za poskytnutí licence DPH, když to není předmětem jeho podnikání a bude to jen jednorázově přijatá platba?

Uznání dluhu s dohodou o splátkovém kalendáři

Společnost s r. o. uzavřela v r. 2017 se svým dodavatelem smlouvu o uznání dluhu s dohodou o splátkovém kalendáři. V dohodě jsou zařazeny faktury vystavené v r. 2015 a v r. 2016, o jejichž existenci účetní nevěděla, takže tyto faktury nejsou zohledněny ve vytvořených dohadných položkách. Budou tedy splátky provedené na základě této dohody daňově neúčinné? Nelze z faktur uplatnit odpočet DPH? 

Kontrolní hlášení - elektronické podání

Platí stále, že u kontrolního hlášení podaného elektronicky přes portál finanční správy bez ZAREPu musí být e-tiskopis doručen ve lhůtě pro podání KH anebo toto ustanovení bylo v rámci nálezu ÚS zrušeno a může být doručen do 5 pracovních dnů jako to je u jiných podání? A které paragrafové ustanovení tuto povinnost ukládá, případně ukládalo?

Lhůta pro uložení pokuty

Dobrý den, existuje nějaká lhůta, během které může finanční úřad uložit pokutu např. za opožděné tvrzení daně? Neexistuje zde také něco jako pětiletá promlčecí lhůta? V § 250 zákona č. 280/2009 Sb. jsem nic nenašla. Čím se tyto lhůty řídí?