Jiný členský stát (364)

Osvobození od DPH při přemístění zboží do jiného členského státu

Které důkazní prostředky potřebujeme k prokázání osvobození od DPH při přemístění zboží do jiného členského státu, když přepravu si zajišťuje odběratel sám vlastním osobním automobilem? Jeden důkazní prostředek je čestné prohlášení odběratele, ale co druhý důkazní prostředek?

Sazba zdanění licenčních poplatků

Jaká je sazba daně uplatněná při zdanění licenčních poplatků, pokud dodavatelem licence jsou společnosti z Polska, Slovenska a Rakouska?

Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka

Ve firmě již po několik let pracuje pracovník zahraniční německé mateřské společnosti na manažerské pozici. Německá společnost za tuto svoji službu externího manažera měsíčně fakturuje. Česká firma měsíčně odvádí zálohy na daň z příjmu fyzických osob. Vzhledem k tomu, že se již jedná o dlouhodobý vztah, německý pracovník již nemá k dispozici formulář A1 a sociální a zdravotní pojištění tedy již musí být hrazeno v České republice. V rámci zjednodušení administrativy se rozhodlo, že registraci pracovníka provede česká společnost tedy nikoliv právní, ale ekonomický zaměstnavatel. Sociální a zdravotní pojištění tedy v České republice odvádí česká společnost, přičemž částku pojistného, která má být srážena zaměstnanci přefakturuje na německou mateřskou společnost, ale pojistné, které je hrazeno za organizaci zůstává v nákladech na účtu 524 české společnosti. Můžeme tento náklad považovat za daňově uznatelný i vzhledem k tomu, že registraci pracovníka na pojišťovnách v počátku již zřejmě chybně provedla česká společnost místo německého právního zaměstnavatele?

Občan Slovenska, student pracující v ČR

Občan Slovenska pracuje a studuje převážnou část roku v ČR. Má zde byt, své koníčky, práci, studium. Svou vlastní rodinu zatím nemá, ale svou matku a otce má na Slovenku a jezdí tam několikrát ročně. Bude tento student považován za rezidenta ČR? Práci má pouze v ČR a jiné příjmy ze zahraničí ani ze Slovenska nemá.

Zprostředkování krátkodobého pronájmu lodí v Chorvatsku

Klient chce provozovat zprostředkování krátkodobého pronájmu lodí v Chorvatsku. Klient je českým plátcem DPH. Na každý jednotlivý případ si krátkodobě - např. na do 14 dnů pronajme loď v Chorvatsku a loď dále podnajme slovenskému plátci DPH. Kde bude z pohledu klienta místo uskutečnění zdanitelného plnění a jak se vypořádá s DPH? 

Prodej auta z obchodního majetku na Slovensko

Plátce DPH zakoupil před 3 lety automobil, uplatnil si DPH na vstupu a auto vložil do obchodního majetku. Nyní chce automobil prodat plátci DPH na Slovensko. Fakturovanou částku vloží do souhrnného hlášení. Bude mít tento prodej za následek nějaké úpravy odpočtu DPH na vstupu?

Prodej zboží do třetí země

Společnost s r. o., tuzemský plátce DPH, prodá nefunkční kombajn do Polska neplátci DPH. Je tento prodej zdanitelným plněním osvobozeným od DPH dle § 66 zákona o DPH, nebo je nutno vystavit fakturu včetně DPH?

Registrace k DPH v JČS

Právnická osoba, plátce DPH v ČR, se nově zaregistruje v jako plátce DPH v Německu. Tato právnická osoba bude přemisťovat své zásoby zboží do externího skladu v Německu, aby toto zboží dále prodávala konečným zákazníkům (většinou nepodnikatelům) v Německu. Přemístění zboží uvede tato právnická osoba do řádku č. 20 českého přiznání k DPH a zároveň do souhrnného hlášení. Následné prodeje zboží z externího skladu v Německu s 19% německou sazbou DPH již nijak v českém přiznání uvedeny nebudou. Je tento postup správný? 

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů

Mám dotaz ohledně oznámení příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů. Konkrétně mi jde o poskytnutí služeb od společností z EU, jako je například účetní a právní poradenství a zprostředkování obchodu. Předpokládám, že ustanovení míří na příjmy se zdrojem příjmů v ČR, které jsou uvedeny v § 22 odst. 1 ZDP. Na dotčené služby se mohlo vztahovat ustanovení uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), nicméně jestli správně rozumím textu zákona, tak je zde rovněž podmínkou, že služba musí být poskytnuta na území ČR. Pokud je služba poskytnuta například ze Slovenska a společnost poskytující službu tuto práci nevykonala fyzicky v ČR, je i tak nutné oznamovat tento příjem?

Dodání zboží do jiného členského státu - podklady

Co vše potřebujeme k prokázání osvobození od DPH při přemístění zboží do jiného členského státu? První varianta, dopravu zajišťujeme my jako dodavatel, a to u externího přepravce. Druhá varianta, odběratel má vlastního přepravce, dopravu si platí sám.