Jiný členský stát (269)

Přemístění obchodního majetku do JČS

Česká s. r. o., plátce DPH, bude provádět přemístění svého zboží (kuchyňské potřeby) do Německa (sklad Amazon) a v Německu je bude přes Amazon prodávat koncových spotřebitelům. Jaký doklad bude pro toto přemístění vystavovat? Je takový doklad stejný jako při dodání zboží do JČS, jen na obou stranách (dodavatel a odběratel) bude tatáž s. r. o.? Přemístění majetku je osvobozeno, na faktuře tedy bude bez DPH? Kam se tento doklad uvádí, a na který řádek - přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení? Jakým dokladem je třeba doložit přemístění majetku? Jak se určí základ daně/cena přemisťovaného majetku?

Těžební práce v lese

Společnost s r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v lese pro německého odběratele, který mu poskytl německé DIČ. Práce jsou prováděny jak v Německu, tak v Česku. Z hlediska DPH se u obou míst plnění postupuje podle § 9 zákona o DPH + souhrnné hlášení?

Pořízení zboží z EU, kdy zboží nekončí v tuzemsku, ale v jiném členském státě (upřesnění k DAUC ID: 23263)

Objednávku vystavila na německé firmy C a D česká firma B. Důvod proč zboží předala německá firma D německé firmě C je důvod dopravy. Obě firmy se znají a chtěli tak ušetřit za náklady za dopravu. Dodání pak uskutečňuje na Slovensko německá firma C. Česká firma B pak fakturuje dodání zboží slovenské firmě A. Slovenská firma A vystavila objednávku na českou firmu B.

Montáž klimatizace v CZ plátcem EU

Jsme český plátce DPH. Dodavatel, slovenský plátce DPH (není registrovaný k DPH v CZ), nám dodal klimatizace a nainstaloval (zalištoval rozvody) do naší budovy. Jedná se plnění podle jakého paragrafu DPH? Do kterého řádku přiznání k DPH patří toto plnění?

Záloha na službu do EU

Jsem plátce DPH v České republice a poskytuji poradenskou činnost firmě v EU, která je ve své zemi plátcem DPH. Vystavím firmě zálohovou fakturu. Patří tato zálohová faktura do souhrnného hlášení a přiznání k DPH? K jakému datu a na které řádky přiznání k DPH? Při vystavení vyúčtování za poskytnutou službu uvedu do přiznání k DPH a souhrnného hlášení jakou hodnotu?

Reklamace a pohyb náhradního zboží

Prostřední osoba (CZ), zákazník (PL), dodavatel (DE) - byl uskutečněn třístranný obchod. Zákazník PL zjistil vadu na dodaném zboží či chybějící kus, vystaví prostřední osobě reklamační protokol, ta následně řeší s dodavatelem. Je možné, aby chybějící kus či nový kus dodavatel (DE) zaslal okamžitě zdarma zákazníkovi do PL s tím, že vystaví fakturu se 100% slevou na prostřední osobu? Dle zákona je pohyb takto napřímo povolen pouze v třístranném obchodě, ale zde se podle mého názoru nejedná o prodej. Pokud je tento postup nesprávný, musí DE dodavatel poslat nejdříve kus prostřední osobě (CZ) opět s fakturou se 100% slevou a prostřední osoba ho musí odeslat zákazníkovi do PL? Celý tento případ dle mého názoru nezakládá žádné vykazovaní dph, nejedná se ani o službu ani o prodej (vše je zdarma). Je to tak? Ještě je zde složitější verze. Zákazník PL před reklamací vyveze vadné zboží do Ameriky a zjistí vadu až tam a požaduje poslat nový kus přímo do Ameriky . Prostřední osoba (CZ) si v tomto případě vyžádá od dodavatele (DE) zaslání tohoto kusu do CZ (opět ho dostane zdarma) a musí ho poslat zákazníkovi do PL nebo může vyhovět jeho přání a uskutečnit vývoz do Ameriky? Prostřední osoba (CZ) by v tomto případě opět nevykazovala žádnou evidenci DPH, a to i v případě vývozu, jelikož se nejedná o prodej za úplatu. Ještě poslední otázka - je vyřizování reklamací považováno vlastně za uskutečnění služby? 

Stát, který vydal DIČ, a stát ukončení odeslání nebo přepravy zboží není shodný

Pokud nesplníme podmínky pro třístranný obchod a neprokážeme, že jsme splnili podmínku odvést DPH v místě ukončení dopravy, pak místem plnění dle § 11 odst. 2 bude ve stát, který vydal DIČ (tedy v případě, kdy si česká firma objedná zboží z Německa a německá firma dodá zboží přímo na Slovensko, pak je místem plnění ČR). Česká firma pak musí odvést DPH z pořízení zboží ř. 3 přiznání, ale nemá nárok na odpočet DPH ř. 43 (dodatečně nesplní také podmíky § 11 odst. 3). Do kterého řádku přiznání ale česká firma uvede prodej zboží na Slovensko? O dodání do EU se jednat podle mého názrou nebude, tedy neuvedu prodej v řádku 20, ale podle mne ani do řádku 26. Je pak prodej zboží vůbec předmětem českého přiznání DPH? A do kterého řádku přiznání DPH bych prodej zboží uvedla, pokud bych splnila podmínky § 11 odst. 3 nebo i prokázala, že jsem zboží zdanila na Slovensku, a není tak místem plnění ČR, ale Slovensko? 

Zprostředkování z jiného členského státu od neplátce DPH

Jsme plátci DPH. Rumunská firma, neplátce DPH, nám fakturuje zprostředkování prodeje našich výrobků. Vzniká nám nějaká povinnost ohledně DPH? Jak bude tato faktura vykázána v přiznání k DPH?

Zaplacená záloha do EU / montáž klimatizace

Dodavatel, slovenský plátce DPH, nemá v tuzemsku provozovnu, nám (jsme plátci DPH v CZ) instaloval do budovy klimatizaci. Jedná se o plnění podle § 10? Patří námi zaplacená záloha ke dni zaplacení do přiznání k DPH na ř. 12 a ř. 43, nebo do přiznání k DPH patří až vyúčtující faktura ve 100% výši fakturace?

Komisní prodej knih na Slovensku - z pohledu DPH v ČR

České s. r. o. uzavře se slovenským s. r. o.( obě jsou ve své zemi plátci) smlouvu na komisi knih na Slovensku. Smlouva byla podepsána českým s. r. o. 29. března 2019, slovenským s. r. o. v dubnu na Slovensku. Závoz knih proběhl 25. 4. 2019. Jak má české s. r. o. tuto situaci zaúčtovat do účetnictví a jak má postupovat v DPH? Na základě jakých dokladů to bude účtováno v účetnictví a pro DPH? Dotaz potřebuji vyřešit z pohledu DPH v ČR.