Jiný členský stát (314)

Osvobození při vývozu zboží

Česká společnost s. r. o., plátce DPH, bude prodávat své výrobky slovenské společnosti s. r. o., registrované k DPH na Slovensku (není plátcem v ČR, ani zde nemá sídlo či provozovnu). Výrobky budou přepraveny ze závodu české společnosti přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a celní řízení organizuje slovenská společnost, která české společnosti předloží potvrzení od výstupu zboží z EU (celní řízení proběhne v Gdaňsku, PL). Lze v souladu se závěry KOOV 365/04.04.12 dodání zboží od české společnosti na slovenskou společnosti osvobodit od DPH (§ 66), a tedy uvést v přiznání k DPH na řádek 22? A pokud bychom situaci otočili, tj. česká společnost s. r. o., plátce DPH, by nakupovala zboží od slovenské společnosti s. r. o. registrované k DPH na Slovensku, zboží by bylo přepraveno ze Slovenska přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a proclení by organizovala česká s. r. o.: Slovenská s. r. o. by vykázala ve svém přiznání k DPH vývoz (osvobozeno) a česká s. r. o. by vykázala plnění na řádku 26 (fakturace slovenské s. r. o., místo plnění není v ČR)? 

Fyzická osoba registrovaná identifikovaná osoba, jako poskytovatel přepravy prostřednictvím aplikace UBER

Postupujeme daňově správně v případě poskytování přepravy fyzickou osobou prostřednictvím aplikace UBER? Fyzická osoba se registrovala ode dne přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku, tj. firmy UBER jako identifikovaná osoba. Od této doby podáváme každý měsíc daňové přiznání k DPH a souhrnné hlášení, kde uvádíme výši příjmů, které obdrží FO na svůj účet navýšené o poplatek za služby, který si strhává UBER a zasílá již odměnu za služby o tento poplatek méně. Klient nyní přišel s tím, že DPH by měl odvádět, což si myslím, že není pravda, pokud není plátcem DPH. Příjmy ponížené o výdaje procentem z příjmů 60 % (nemá jinou činnost a určitě skutečné výdaje nebudou vyšší) zdaní podle mého názoru při zpracování daňového přiznání k DPFO za celé zdaňovací období. A tím bude daňová povinnost splněna?

Faktura za služby od neplátce z EU

Tuzemská firma - plátce DPH přijala od slovenského dodavatele fakturu za potrubářské práce (výstavba nového vedení potrubí nebo oprava stávajícího). Práce byly prováděny v tuzemsku. Faktura je vystavená bez DPH, na faktuře je uvedeno, že dodavatel není plátcem DPH. Jedná se o poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti s místem plnění v tuzemsku? Je tuzemská firma povinna přiznat DPH, i když slovenský podnikatel není plátcem DPH? Případně, je dodavatel – slovenská firma povinna registrovat se k dani v tuzemsku nebo na Slovensku?

Práce na nemovitosti v jiném členském státě

Česká OSVČ, neplátce, plánuje poskytovat stavební práce (omítky) na nemovitostech v Německu. Jaké povinnosti z hlediska DPH bude muset splnit v případě, že práce provede v Německu pro podnikatele, a jaké, pokud práce provede v Německu pro nepodnikatele?

Pronájem kontejneru s odvozem odpadu pro polského plátce DPH

Jsme firma s. r. o., plátce DPH v ČR, která pronajme kontejner polské firmě plátci DPH, která zde v ČR nemá stálou provozovnu, a současně jí odveze odpad - stavební suť z místa v ČR na skládku v ČR. Použije se u vystavené faktury sazba DPH 21 % i přesto, že fakturujeme polské firmě, plátci DPH dle § 10 zákona o DPH? 

Přefakturace a DPH

S. r. o. zakoupila vstupenky na konferenci, která se koná v Německu místo plnění je v Německu). Uhradila německou DPH a nyní chce přefakturovat náklady na vstupenky jiné české s. r. o. Musí se z této přefakturace odvést česká DPH?

Nákup automobilu z bazaru v Německu

Podnikatel CZ i bazar v Německu jsou plátci DPH, na daňovém přiznání DPH se bude uvádět na ř. 3 nákup zboží nebo na ř. 12 ostatní zdanitelná plnění, v kontrolním hlášení to bude v kolonce A2? 

Místo plnění

Český plátce (právnická osoba) veze svůj materiál z provozovny v Česku do provozovny slovenského plátce (právnická osoba) na Slovensku. Slovenský plátce materiál opracuje. Český plátce si tento opracovaný materiál (výrobek) následně doveze zpět. Jak bude slovenský plátce svoje služby fakturovat, s přenesenou daňovou povinností nebo se slovenskou DPH? 

Mzdy

Česká firma zaměstnává na dohodu o provedení práce slovenské občany. Rovněž majitel firmy je občan Slovenské republiky. Je potřeba u hlavního pracovního poměru nebo u dohody o provedení práce podávat hlášení na úřad práce o těchto zaměstnancích?

Pořízení majetku plátcem od neplátce nepodnikajícího občana ze Slovenska

Společnost pořizuje zařízení od majitele s bydlištěm na Slovensku. Prodejce je nepodnikajícím občanem. Podle našeho názoru nepodléhá nákup povinnosti přiznat DPH u příjemce - české společnosti. Pokud ano, ve které části kontrolního hlášení a přiznání k DPH se transakce uvede?