Jiný členský stát (252)

Místo plnění - oprava silnice v Polsku

Klient prování opravu cest tryskovou technologií - opravy v rámci ČR jsou prováděny v režimu přenesené daňové povinnosti jako stavebně montážní práce dle § 92. Nyní má ale nabídku provádět stejné práce v Polsku. Bude místo plnění dle § 9 nebo dle § 10 zákona o DPH? Je silnice nemovitost?

Pořízení vozidla z JČS

Podnikající fyzická osoba, neplátce DPH, poskytla dne 8. 4. zálohu ve výši 5 000 EUR na koupi ojetého nákladního vozidla z Německa. Ke dni 12. 4. se tato fyzická osoba stala plátcem DPH. Dne 13. 4. došlo k samotnému předání vozidla a vystavení faktury od prodejce, na které je kupní cena vozidla ponížena o zaplacenou zálohu (38 000 - 5 000 = 33 000 EUR), uvedeno DIČ odběratele a poznámka o intrakomunitárním plnění. Jak se se zaplacenou zálohou a finální fakturou vypořádat v daňovém přiznání? Je potřeba přiznat DPH i ze zaplacené zálohy (uhrazena před plátcovstvím DPH)? A DPH z finální faktury se bude počítat z částky 38 000 nebo 33 000 EUR? 

Prodej osobního automobilu

1/Fyzická osoba, plátce DPH, vložila do majetku firmy automobil, který byl původně zakoupen na rodné číslo. Tento automobil bude používat k podnikání a opravovat, uplatňovat DPH z oprav a náhradních dílů. Jak se bude chovat prodej tohoto automobilu z hlediska DPH?

2/ Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupila do majetku osobní automobil v Německu bez DPH. Je třeba odvod DPH v případě prodeje?

Internetový e-shop

Budu si zakládat e-shop na prodej zboží z Číny. Jaký živnostenský list si mám pořídit? Zboží objednám v Číně a bude putovat převážně do zahraničních zemí. Zboží se do ČR ke mně vůbec nedostane, poputuje z Číny rovnou k zákazníkovi. Já budu mít v ČR účet, kam pouze přijde zaplacené zboží zákazníkem a já samozřejmě zaplatím čínskému obchodu. Jak se to bude celé danit? 

Nákup serveru ze zahraničí

Společnost s r. o., plátce DPH, dne 13. 3. 2019 zakoupila ve Velké Británií použitý server. Dodavatel - firma z Velké Británie - platné VAT ID, tzn. fakturováno bez DPH. Celková cena je 1 855 GBP + 40 GBP za dopravu. Jak tento server správně zaúčtovat a jak je to s daňovými odpisy (odpisová skupina, od kdy je možné odpisovat). Prosím ještě o informaci, na kterém řádku přiznání k DPH pořízení tohoto serveru uvést, a jak se to projeví v kontrolním hlášení? 

Podíl na zisku vyplácený českou s. r. o. rakouskému společníkovi fyzické osobě

Česká společnost s ručením omezeným bude vyplácet podíl na zisku svému jedinému společníkovi, rakouské fyzické osobě (rezident Rakouska). Jaká výše srážkové daně se v tomto případě uplatní - 15 % dle českého ZDP, či 10 % dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Rakouskem?

Příjem z Francie - OSVČ

OSVČ podniká v architektonické činnosti - nabízí a zpracovává architektonické studie, poskytuje inženýrskou činnost. OSVČ je daňovým rezidentem ČR - žije zde, má zde trvalé bydliště. V roce 2018 fakturovala částku 500 000 Kč pro české klienty a částku 1 000 EUR pro francouzské klienty. Na účet jí přišla částka 24 800 Kč.

1) OSVČ poskytuje služby do zahraničí na dálku, tj. nikam nejezdí a „pracuje“ ze své kanceláře v ČR on-line na dálku - má nějakou povinnost přiznat příjem ve Francie, tj. vznikne jí stálá provozovna, nebo vzniknout nemůže, když pracuje vždy na dálku z ČR?

2) Bude všechny příjmy zdaňovat dle § 7 s paušálními výdaji včetně přijatého příjmu 24 800 Kč z Francie?

3) Bude-li mít v následujících letech více takovýchto zahraničních příjmů, např. 80 % ze zahraničí a bude-li pracovat na dálku z ČR online - také se jí nebude týkat stálá provozovna ve Francii, protože ta by vznikla pouze v případě, že by 6 měsíců vykonávala činnost z Francie - nebude tedy žádný zápočet a přílohu č. 3 k přiznání přikládat?

4) Může OSVČ uplatnit všechny slevy a odpočty pokud bude mít na dálku ze zahraničí více než 80 % příjmů?

5) Má OSVČ z pohledu DPH nějaké povinnost k našemu „českého či francouzskému“ DPH - poskytuje-li takovéto služby do EU na dálku z ČR?

Kurz vyúčtování pracovní cesty

Zaměstnanec vyjíždí na služební cesty na Slovensko. Jakým kurzem může vyúčtovat? V s. r. o. používáme pevný měsíční kurz. Může i on vyúčtovat pevným měsíčním kurzem? Bylo by to pro nás nejjednodušší. 

Dodání zboží z českého nebo slovenského DIČ

Česká obchodní s. r. o., je registrována k DPH současně i na Slovensku, kde má umístěný distribuční sklad. U dodávek putujících z ČR přímo slovenským zákazníkům používá české DIČ a u dodávek ze slovenského skladu používá slovenské DIČ. Je to tak správně?

Společnost (sdružení) DPH při dodání do JČS

Společnost (sdružení) má dva společníky 50% a 50%. Za společnost jedná pouze pověřený účastník a to vlastním jménem a na účet dašího společníka. Dodávají zboží na Slovensko, společník A vystaví fakturu na celé plnění a uplatní osvobození při dodání do JČS. Společník B vystaví fakturu společníkovi A na 50% plnění. Bude to plnění také osvobozeno jako dodání do JČS nebo tam bude tuzemské DPH? (Dle GFŘ v případech uvedených v situaci 1/ a 2/ budou plnění uskutečněná vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem podléhat stejnému daňovému režimu. Pokud jsou odběrateli poskytnuty např. stavební práce včetně projektové dokumentace, bude každým ze společníků (při splnění zákonných podmínek) aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH). Dá se to považovat za stejný daňový režim? Jak prokáže společník B dodání do JČS pro účely osvobození? Případně pokud by společník B nemohl osvobodit a vystavil by fakturu s tuzemskou DPH, nebude mít společník A problém s odpočtem DPH?