Koeficient (26)

Využití automobilu na leasing pro soukromé účely

S. r. o. má od 1. 1. 2018 v nájmu na 2 roky osobní automobil (od leasingové společnosti). Vůz bude jediný společník používat i k soukromým účelům. Je správná moje úvaha, že: 1) použije paušál na PH ve zkrácené výši 4 000 Kč, 2) měsíční nájemné + pojištění (splátkový kalendář) bude krátit 20 %, 3) hradí silniční daň a ta je v plné výši daňovým nákladem, 4) z hlediska DPH se odpočet bude řídit rozhodnutím, že z 50 % je vůz použit pro svá zdanitelná plnění a z 50 % se bude využívat soukromě. Jediný společník, který je zaměstnanec, bude přidaňovat ve své mzdě 1% ze vstupní hodnoty vozu?

Pronájem prostor k podnikání plátci DPH

Společnost (plátce DPH) má pronajatou nemovitou věc od neplátce. Pokud její část bude dále podnajímat dalšímu plátci DPH, může účtovat bez DPH, ale musí uvádět částku do přiznání DPH (řádek 50). Případné náklady by podnajímatel krátil koeficientem, ale prozatím žádné nejsou. Uvažuji správně?

Pronájem nebytových prostor - DPH

Fyzická osoba, plátce DPH, od 1. 1. 2019 pronajímá nemovitou věc s. r. o., jejímž je vlastníkem. Jakým způsobem nejlépe fakturovat pronájem - s DPH, nebo bez DPH tak, aby nemuselo docházet ke krácení DPH? V případě, že bude nájem fakturován s DPH, může si DPH s. r. o. uplatnit v plné výši?

DPH - stavba, střední škola

Jsme střední škola, plátce DPH. DPH uplatňujeme koeficientem nyní u nás probíhá stavba - je tam podružný elektroměr. Budeme tedy přefakturovávat el. energii stavební firmě. My si uplatňujeme koeficientem. Např. 1 kWh stojí bez DPH 5 Kč, DPH 1,05 Kč. My přefakturujeme také jako základ daně 5,- Kč a DPH 1,05? Nebo bude základ daně 6,05 a teprve k tomu DPH? Zatím nemáme s tímto zkušenost. A jaké dávat datum zdanitelného plnění? Bylo by možné přefakturovávat to stavební firmě třeba čtvrtletně?

Postoupení pohledávky a DPH

Společnost A, plátce DPH pronajímá prostory a krátí koeficientem. V rámci své činnosti ale pravidelně vypomáhá i jedné společnosti B, od které vykupuje pohledávky pod jejich jmenovitou hodnotou (klasické výnosové pohledávky, nominální hodnota např. 100, nákup za 95), věřitel následně hradí již na účet společnosti A, jedná se o pohledávky před lhůtou splatnosti. Ve smlouvě je zároveň uvedeno, že společnost B ručí za jejich dobytnost, pokud by dlužník neuhradil, tak společnosti A bude uhrazena částka co uhradila společnosti B. Společnost A tak v podstatě nenese riziko a ani aktivně nevymáhá pohledávky, jen pomáhá společnosti B zabezpečit likviditu (věřitel totiž má nastaveny dlouhé lhůty splatnosti). Má společnost A nějak "řešit" DPH z titulu této pohledávkové činnosti - v současnosti rozdíl mezi nákupem a inkasem pohledávky účtuje do výnosů, toť vše.

Odpočet DPH - koeficient při pronájmu administrativní budovy

Společnost, plátce DPH, vlastní administrativní budovu, ve které jsou pronajímány prostory. Některé prostory jsou pronajímány s DPH (typicky plátcům DPH), jiné prostory jsou pronajímány bez DPH (typicky neplátcům DPH) – společnost má stanoven koeficient, společné vstupy krátí tímto koeficientem. V současnosti se na budově realizuje rekonstrukce – přistavují se další 4 patra, kdy v těchto prostorách opět vzniknou nové nebytové prostory, které budou pronajímány. Záměr společnosti je pronajmout jakémukoliv zájemci kdo zaplatí (plátci, neplátci). Je předpoklad, že budeme mít dodavatele stavebních prací, společnost co dodá silnoproud, slaboproud, architektonická studie apod. Realizace bude trvat cca 2-3 roky. Jak uplatnit DPH z těchto vstupů – máme uplatňovat 100 % a v okamžiku zařazení do užívání považovat za dodání zboží (jak stanovit základ daně – jen sečíst veškeré základy daně od dodavatelů za jednotlivé roky nebo dělat znalecký posudek), nebo máme z každé faktury si odečíst DPH aktuálním koeficientem?

Přefakturace nákladů od neplátce DPH

Jsme dvě firmy s. r. o., obě plátci DPH sídlící ve společných prostorách, a objednali jsme si úklidové služby od neplátce DPH. Jsme s dodavatelskou firmou na úklid domluveni, že služby fakturuje pouze na jednu firmu a my si poté náklady na druhé s. r. o. přefakturujeme podle propočtu hodin úklidu. Při přefakturaci nákladů musím přefakturaci úklid kancelářských prostor zatížit i DPH v sazbě 21 %? Mohu účtovat na nákladové a výnosové účty, pokud se nejedná o přefakturaci s marží?

Náhrada škody a DPH

Lesní společnost uhradí zemědělci škodu způsobenou zvěří na jeho porostech. Smlouva o náhradě neřeší DPH. Je toto plnění od DPH osvobozeno? Pokud ano, vstupuje tato částka do výpočtu ročního koeficientu (krácení DPH na vstupu)?

Podnájem nemovité věci a nárok na odpočet DPH

Právnická osob (s. r. o.), plátce DPH, provozuje svou hlavní činnost v podobě pořádní kurzů a školení, tj. zdanitelná plnění s daní na výstupu v základní sazbě daně. Tato společnosti si dále pronajímá od jiné právnické osoby, plátce DPH, nemovitou věc – budovu - nájemné je zatíženo daní z přidané hodnoty. Celou tuto budovu dále podnajímá, a to: (i) část plátci DPH (odvod daně na výstupu) a (ii) část neplátci DPH (osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně). Jaký bude správný postup při uplatnění odpočtu DPH z pronajaté nemovité věci?

V úvahu podle našeho názoru přidá:

1) Krácení nároku na odpočet daně na vstupu z nájemného podle § 76 ZDP. V tomto případě je ale výše koef. 1 – to je způsobeno zejména zdanitelnými plněními s daní na výstupu z druhé činnosti (pořádání kurzů), kde jsou tržby výrazně vyšší než je tomu u podnájmu.

2) Uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu z nájemného jen v části, která se přímo váže na následný podnájem, u kterého se uplatňuje daň na vstupu – tzn. např. podle poměru podlahových ploch podnájmů osvobozených a zatížených DPH. V případě, že by měla být správná druhá varianta, prosím o odkaz na příslušné ust. ZDPH. 

DPH na vstupu krácená koeficientem

Firma, plátce DPH, vlastní nemovitou věc, jejíž části pronajímá. Plátcům DPH na faktuře vyčísluje i DPH, občanům nájem fakturuje bez DPH jako plnění bez nároku na odpočet. Na vedení účetnictví celé firmy a právní rady využívá firma externí služby odborníků, kteří jsou plátci DPH. V souvislosti s uvedenými fakty si firma není jistá, zda musí DPH na vstupu krátit i u faktur za účetnictví a právní služby.