Koeficient (29)

Prodej vozidla a krácená DPH

Společnost s ručením omezeným v roce 2013 koupila vozidlo, u kterého uplatnila při nákupu nárok na odpočet DPH pouze ve výši 50 %, po dobu používání vozidla krátila veškeré náklady s provozem vozidla také v poměru 50:50 a stejně i tak odpisy. Nyní v roce 2019 bude vozidlo prodávat, bude muset odvádět DPH z celé prodejní ceny nebo může jen ve výši 50 % a zdaňovat jen poloviční část daní z příjmů?

Nárok na odpočet

Plátce DPH, vede daňovou evidenci. 

a) Jak nejlépe vyřešit zápis faktury, kdy má plátce DPH pouze poměrný nárok na odpočet z celkové částky na faktuře? Umí toto účetní programy automaticky vyřešit „nějak paušálně“, tj. lze nastavit nějaké členění DPH, které by umělo automaticky při zadání celkové částky rozpočítat poměrově částku např. 20 % pro soukromé a 80 % pro ekonomické činnosti nebo se může pouze udělat propočet ručně na faktuře a pak ručně zadat do jednolitých řádků částky a k tomu potřebné DPH - uplatnit DPH x neuplatnit DPH? Je toto možnost?

b) Jak nejlépe propočty poměrného nároku na odpočet evidovat pro případnou kontrolu z finančního úřadu? Stačí si udělat ruční propočet na faktuře a zadat do programu, aby nárok, který má být, seděl na přiznání?

c) V případě, že má poplatník na faktuře některé položky daňově uznatelné (benzin) a některé daňově neuznatelné (pohoštění), pak stačí do účetního programu zadat jednu položku s daňovým nákladem a jednu s nedaňovým?

d) V případě, že má poplatník nárok na 80 % výdajů daňových z faktury a 20 % nedaňových, pak také stačí fakturu rozpočítat ručně tak, aby se částky daňové a nedaňové správně zobrazily v přiznání k DPFO?

e) Jsou v přiznání k DPFO vidět i např. částky nedaňové, které neovlivní základ daně, a to např. 20 % paušálu, který nemohu uplatnit jako daňově uznatelný náklad, neboť jako OSVČ používám paušál na dopravu a 20 % ostatních nákladů je pro mne nedaňových?

Vstupní cena automobilu pro daňové odpisování u plátce DPH

Plátce DPH, OSVČ, vede daňovou evidenci a na automobil uplatňuje paušální výdaje na dopravu. V červnu chce nakoupit automobil za 1 000 000 Kč + 210 000 DPH. Auto bude využívat z 50 % pro podnikání a z 50 % pro své soukromé účely. Předpokládáme, že nákup proběhne v červnu a 1 210 000 Kč bude z účtu v červnu zaplaceno.

1) Uvede OSVČ do přiznání k DPH na řádku 40 - 500 000 Kč a 105 000 Kč DPH?

2) Případnou změnu poměru využití budeme řešit v prosincovém přiznání na řádku 60?

3) Doklady od PHM nechce OSVČ uplatňovat jako odpočet - je to možné ačkoliv budeme uplatňovat odpočet u auta? Nemusíte tedy žádné doklady za PHM do DPH, resp. i do daňové evidence dávat? Můžete ale dát do daňové evidence doklady např. z oprav či např. nákup zimních pneumatik a uplatnit odpočet také v poměru 50/50 a pak je případně také vyrovnat v posledním zdaňovacím období?

4) Z pohledu daňové evidence - kdy musíme automobil zařadit a v jaké ceně (máme ho zařadit např. v červenci, kdy ho začneme užívat a vstupní cena bude 1 000 000 + částka neuplatněné DPH, tj. celkem 1 105 000 Kč)? V dalších letech již vstupní cenu neupravujeme dle poměrového koeficientu - ta zůstává stejná jako na začátku, tj. změna poměrného koeficientu na DPH vliv nemá - najdu toto někde v zákoně o daních z příjmů?

5) Je možné tento automobil po 5 letech, po odepsání, vyřadit z obchodního majetku? Nebudeme tímto krokem nic danit?

Pronájem prostor k podnikání plátci DPH

Společnost (plátce DPH) má pronajatou nemovitou věc od neplátce. Pokud její část bude dále podnajímat dalšímu plátci DPH, může účtovat bez DPH, ale musí uvádět částku do přiznání DPH (řádek 50). Případné náklady by podnajímatel krátil koeficientem, ale prozatím žádné nejsou. Uvažuji správně?

Pronájem nebytových prostor - DPH

Fyzická osoba, plátce DPH, od 1. 1. 2019 pronajímá nemovitou věc s. r. o., jejímž je vlastníkem. Jakým způsobem nejlépe fakturovat pronájem - s DPH, nebo bez DPH tak, aby nemuselo docházet ke krácení DPH? V případě, že bude nájem fakturován s DPH, může si DPH s. r. o. uplatnit v plné výši?

Postoupení pohledávky a DPH

Společnost A, plátce DPH pronajímá prostory a krátí koeficientem. V rámci své činnosti ale pravidelně vypomáhá i jedné společnosti B, od které vykupuje pohledávky pod jejich jmenovitou hodnotou (klasické výnosové pohledávky, nominální hodnota např. 100, nákup za 95), věřitel následně hradí již na účet společnosti A, jedná se o pohledávky před lhůtou splatnosti. Ve smlouvě je zároveň uvedeno, že společnost B ručí za jejich dobytnost, pokud by dlužník neuhradil, tak společnosti A bude uhrazena částka co uhradila společnosti B. Společnost A tak v podstatě nenese riziko a ani aktivně nevymáhá pohledávky, jen pomáhá společnosti B zabezpečit likviditu (věřitel totiž má nastaveny dlouhé lhůty splatnosti). Má společnost A nějak "řešit" DPH z titulu této pohledávkové činnosti - v současnosti rozdíl mezi nákupem a inkasem pohledávky účtuje do výnosů, toť vše.

Odpočet DPH - koeficient při pronájmu administrativní budovy

Společnost, plátce DPH, vlastní administrativní budovu, ve které jsou pronajímány prostory. Některé prostory jsou pronajímány s DPH (typicky plátcům DPH), jiné prostory jsou pronajímány bez DPH (typicky neplátcům DPH) – společnost má stanoven koeficient, společné vstupy krátí tímto koeficientem. V současnosti se na budově realizuje rekonstrukce – přistavují se další 4 patra, kdy v těchto prostorách opět vzniknou nové nebytové prostory, které budou pronajímány. Záměr společnosti je pronajmout jakémukoliv zájemci kdo zaplatí (plátci, neplátci). Je předpoklad, že budeme mít dodavatele stavebních prací, společnost co dodá silnoproud, slaboproud, architektonická studie apod. Realizace bude trvat cca 2-3 roky. Jak uplatnit DPH z těchto vstupů – máme uplatňovat 100 % a v okamžiku zařazení do užívání považovat za dodání zboží (jak stanovit základ daně – jen sečíst veškeré základy daně od dodavatelů za jednotlivé roky nebo dělat znalecký posudek), nebo máme z každé faktury si odečíst DPH aktuálním koeficientem?

Náhrada škody a DPH

Lesní společnost uhradí zemědělci škodu způsobenou zvěří na jeho porostech. Smlouva o náhradě neřeší DPH. Je toto plnění od DPH osvobozeno? Pokud ano, vstupuje tato částka do výpočtu ročního koeficientu (krácení DPH na vstupu)?

Podnájem nemovité věci a nárok na odpočet DPH

Právnická osob (s. r. o.), plátce DPH, provozuje svou hlavní činnost v podobě pořádní kurzů a školení, tj. zdanitelná plnění s daní na výstupu v základní sazbě daně. Tato společnosti si dále pronajímá od jiné právnické osoby, plátce DPH, nemovitou věc – budovu - nájemné je zatíženo daní z přidané hodnoty. Celou tuto budovu dále podnajímá, a to: (i) část plátci DPH (odvod daně na výstupu) a (ii) část neplátci DPH (osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně). Jaký bude správný postup při uplatnění odpočtu DPH z pronajaté nemovité věci?

V úvahu podle našeho názoru přidá:

1) Krácení nároku na odpočet daně na vstupu z nájemného podle § 76 ZDP. V tomto případě je ale výše koef. 1 – to je způsobeno zejména zdanitelnými plněními s daní na výstupu z druhé činnosti (pořádání kurzů), kde jsou tržby výrazně vyšší než je tomu u podnájmu.

2) Uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu z nájemného jen v části, která se přímo váže na následný podnájem, u kterého se uplatňuje daň na vstupu – tzn. např. podle poměru podlahových ploch podnájmů osvobozených a zatížených DPH. V případě, že by měla být správná druhá varianta, prosím o odkaz na příslušné ust. ZDPH. 

DPH na vstupu krácená koeficientem

Firma, plátce DPH, vlastní nemovitou věc, jejíž části pronajímá. Plátcům DPH na faktuře vyčísluje i DPH, občanům nájem fakturuje bez DPH jako plnění bez nároku na odpočet. Na vedení účetnictví celé firmy a právní rady využívá firma externí služby odborníků, kteří jsou plátci DPH. V souvislosti s uvedenými fakty si firma není jistá, zda musí DPH na vstupu krátit i u faktur za účetnictví a právní služby.