Koeficient (45)

Pronájem nemovité věci plátci a DPH

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně v § 56a ZDPH, jak správně chápat § 56 odst. 3 písm d)? Pokud se bude jednat o nájem části stavby plátcům pro ekonomickou činnost, kdy bude pronajímám např. jednomu plátci obytný prostor, tak se uplatní osvobození a druhému plátci nebytový prostor se uplatní 21% daň nebo se postupuje tak, že u pronajímané části stavby se posoudí oba prostory společně a zjistí se, že např. podlahová plocha těchto dvou pronajímaných částí, těmto dvěma plátcům je z více než 60 % je tvořena obytným prostorem a pak by oba pronajímané prostory podléhaly osvobození od daně?

Kráticí koeficient DPH u nákupu bytu

Nepodnikající osoba plátce DPH pronajímá objekt s nebytovými prostory vč. DPH. Nyní se  rozhodl koupit byt, který bude sloužit částečně k pronájmu a částečně k jiným než ekonomickým účelům. Daňový subjekt si chce DPH z pořízeného bytu uplatnit alespoň poměrnou částí. Jelikož v dalším roce již nebude možné si vybrat, zda pronájem bytových prostor osvobodit nebo zatížit DPH, nevím, zda má nyní (kdy je ještě možnost výběru) uplatnit si DPH na vstupu když je zřejmé, že od příštího roku bude pronájem muset být osvobozen bez nároku na odpočet DPH. Případně kdyby si nyní uplatnil DPH poměrovým kofecientem ve výši např. 80%, jak postupovat příští rok při vypořádání?

Služební automobil pro soukromé účely

Firma pořídila v roce 2019 vozidlo, které zaměstnanec může používat k soukromým účelům. Při pořízení vozidla došlo ke krácení DPH a lhůtu na úpravu odpočtu 5 let sledujeme. Úpravu odpočtu DPH za dlouhodobý majetek děláme v prosinci na základě zjištění skutečného poměru soukromých a služebních kilometrů za celý rok. Pokud se liší o více než 10 % od kvalifikovaného odhadu, provedeme úpravu. Benzín projetý na soukromé cesty zaměstnavatel naúčtuje zaměstnanci a odvede DPH. Moje otázka směřuje na stanovení poměrného koeficientu při opravách, nákupu materiálu, službách, atd. Naše firma je měsíční plátce DPH. Na konci každého měsíce se každému autu vytiskne karta oprav, nákupu materiálu a služeb, který se v daném měsíci uskutečnil. Zjistí se skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů v daném měsíci a interním dokladem se v tomto měsíci upraví odpočet DPH. Každý měsíc je to tedy jinak, např. v leden máme poměr 20:80, v dubnu 50:50, v srpnu 80:20. Pokud tedy v březnu 2020 dojde k opravě auta za 80 000 Kč + DPH, na konci měsíce března 2020 zjistím skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů a upravím odpočet DPH v tomto skutečném poměru. K těmto úpravám odpočtu DPH za opravy, služby a materiál již v prosinci daného roku nevracíme. Je to tak možné?

Vyřazení automobilu z pohledu DPH

V roce 2015 plátce DPH koupil automobil a zařadil jej do obchodního majetku - využil poměrový koeficient, který každý rok upravoval. 1) Nyní pokud dojde v letošním roce 2020 k prodeji auta - tj. nejdříve automobil vyřadím z majetku a následně prodám - jak správně odpočet upravit či příjem z pohledu DPH zdanit? Bude se prodej či vyřazení danit? A bude se upravovat původně uplatněný odpočet (v roce 2015 byl odhad 80 % pro ekonomickou činnost a 20 % pro soukromé jízdy) - jaký by byl konkrétně výpočet úpravy odpočtu? Např. byl-li uplatněn 2015 odpočet 80 Kč ze 100 Kč, pak bude v roce 2020 - 80 x 1/5 = 16 Kč odpočtu vracím? 2) Sleduje se 5 leté lhůta na měsíce, tj. nákup 05/2015 a prodej 08/2015 pak již by to bylo jinak zdaněno než prodej do 05/2020 nebo se nákup a prodej, resp. vyřazení sleduje na 5 letou lhůtu během celého roku? 3) Dojde-li k vyřazení v roce 2021 a následně k prodeji, pak jak je vyřazení či prodej zdaněn či se provádí nějaké úpravy?

DPH ve školství

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i v rámci doplňkové činnosti např. ubytování, stravování pronájmy atd. Také jsme plátci DPH. Ve svém účtování využíváme krácenou daň pomocí krátícího koeficientu. Údajně způsob rozpočítávání DPH je na různých školách různý, zatím prý je to v pořádku, ale že dojde, snad v letošním roce, ke sjednocení, jak postupovat. Také se hovořilo, že do výpočtu koeficientu se bude zahrnovat i dotace od státu na mzdy. Tím pádem by došlo k radikálnímu snížení vypočítávaného koeficientu. Tato položka by značně ovlivnila jmenovatele krátícího koeficientu.V současné době nevíme jak se věci mají. Jestli již je určený nějaký jednotný postup, zda se do krátícího koeficientu má počítat ta dotace na mzdy od státu? 

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle katastru nemovitostí?

Metodika výpočtu rozpuštění vedlejších nákladů na konci roku

Společnost nakupuje zboží a zásoby účtuje způsobem A na účet 132001. Ostatní pořizovací náklady (dopravné) ke zboží účtuje na účtě 132002. Na konci roku byla provedena inventura zboží a zjištěn přebytek zboží na skladu. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění ostatních pořizovacích nákladů - konečný stav účtu 132 002? Má se inventurou zjištěný přebytek skladu zaúčtovat až po výpočtu a zaúčtování koeficientu, nebo před výpočtem?

Koeficient u společnosti (sdružení)

Dvě fyzické osoby, plátci DPH mají společnost (sdružení). Po každém čtvrtletí si 50 % příjmů i výdajů vstupujících do DPH přefakturovávají. Jak vyřešit přefakturaci ř. 50? Když to přefakturuji z 50 %, u jednoho zůstane celých 100 % a u druhého bude 50 % plnění osvobozených bez nároku na odpočet. A pak při výpočtu koeficientu nevím, zda tyto přefakturace mají správně vstupovat do přepočtu koeficientu na konci roku. 

Poměrný koeficient při pořízení automobilu

U vozidla používaného i pro soukromé účely jsme při pořízení stanovili poměrný koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH odhadem. Ke konci roku určíme dle evidence poměrný koeficient ve skutečné výši. Pokud se nebude lišit o více než 10 % od koeficientu stanoveného odhadem, nic opravovat nebudeme. V dalších letech se porovnává nově vypočtený poměrný koeficient s koeficientem určeným při pořízení odhadem, nebo přesně určeným ke konci roku, v němž bylo vozidlo pořízeno? 

Vypořádací koeficient DPH § 76

Společnost s. r. o., měsíční plátce DPH, poprvé uskutečnila v průběhu roku osvobozené plnění - finanční činnosti podle § 61. Předtím uskutečňovala pouze plnění zdanitelná, bez krácení na vstupu. Po celý tento rok se ponechal zálohový koeficient ve výši 100 %. V prosinci společnost provedla úpravu odpočtu, kdy se koeficient podstatně snížil. Jak vyrovnat plnění, která byla do přiznání po začátek roku uplatňována jako plný nárok a v programu nebylo zadáno plnění krácené? Je nutné podat dodatečná přiznání za všechny tyto předchozí měsíce, z důvodu přeřazení na odpočet krácený, i když se daňová povinnost nezmění?