Zemědělství (51)

Zemědělec a zdanění

OSVČ - ŽL na poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví... vystavuje faktury na těžbu dříví, přibližování apod. - tyto příjmy zdaňujeme podle § 7 ZDP, uplatňujeme paušální výdaje ve výši 60 %. Dále stejná osoba dostává dotace SZIF (platby na plochu, na zemědělskou půdu, pro zemědělské postupy příznivé pro klima pro horské oblasti apod.) v celkové výši za rok přes 40 000 Kč. Zemědělec je zároveň evidován jako zemědělský podnikatel. Tyto dotace zdaňujeme taktéž v § 7 ZDP, uplatňujeme k nim paušální výdaje 80 %. Je tento postup správný?

Výstavba rodinných domů

Společnost s. r. o. nakoupila v minulosti pozemek, který se zaúčtoval na účet 031. V současné době se na pozemku provádí stavba několika domů. Po dokončení staveb domů, budou tyto rodinné domy prodány. Má být tento pozemek ponechán na účtu 031, nebo přeúčtovat na jiný účet? Společnost provádí tyto stavby subdodavatelsky. Veškerý materiál spojený s těmito stavbami, včetně služeb za tyto subdodávky účtujeme na účet 501 a 518 a na konci roku se tyto náklady přeúčtují na Zúčtování změny stavu zásob MD 121/D 581? Je to takto v pořádku? Společnosti přišel dodatečně příkaz o předepsání odvodů za odnětí zemědělského půdního fondu. Kam tento odvod zaúčtovat?

Prodej dřeva z lesa ve spoluvlastnictví

Bratr se sestrou vlastní les, každý polovinu. Bratr podniká jako soukromý zemědělec, o tento les se stará (provádí výsadbu, úklid, těží dřevo) a nyní v důsledku kůrovcové kalamity musel vytěžit dřevo a prodat ho. Kdo bude zdaňovat příjem z prodeje dřeva, když les je ve spoluvlastnictví sourozenců?

Prodej dřeva fyzickou osobou nepodnikatelem

Fyzická osoba - občan ČR, nepodnikatel - má ve spoluvlastnictví les (1/3). V roce 2019 tito spoluvlastníci pokáceli část lesa, jelikož byl napaden kůrovcem. Dřevo bylo poté odprodáno dřevařské firmě, jakým způsobem tento příjem má spoluvlastník zdanit?

Finanční příspěvek v lesích

Na hospodaření v lesích poskytuje Ministerstvo zemědělství finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Žadatelem je vlastník nebo nájemce, vypůjčitel atd. dle vydané metodické příručky. Nájemce, právnická osoba, požádá o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a v rámci uzavřené nájemní smlouvy a souhlasu vlastníka s poskytnutím finančního příspěvku nájemci, příspěvek převede na účet nájemce. Jak tento převod finančního příspěvku posuzovat z hlediska DPH? Jak o něm účtovat u právnické osoby? Stornem výnosů nebo jej zaúčtovat do nákladů?

Smlouva o zemědělském pachtu

Je uzavřena smlouva mezi propachtovatelem a pachtýřem na pachtovné pozemku, cena pachtovného je zvýšena o částku ve výši daně z nemovitých věcí. Jde o období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, bude se jednat o časové rozlišení. Jaký účet se  použije při zaúčtování pachtovného? 

Zalesnění lesního pozemku v s. r. o.

Společnost s r. o. vlastní (vykácený) lesní pozemek. Rozhodla se ho zalesnit. Nakoupila stromečky za 30 000 Kč, zaplatila za výsadbu stromečků a za stavbu oplocenek 72 000 Kč. Dále v průběhu roku zaplatila za vyžínání pozemku 25 000 Kč. Jak správně účtovat (dle kterých ustanovení zákona) nákup stromků, výsadbu, stavbu oplocenek a vyžínání?

Přechod z daňové evidence na paušální výdaje

OSVČ - zemědělec přechází z daňové evidence na paušální výdaje. Musí podat dodatečné DPFO ohledně závazku a musí počítat mezi zásoby také nasušené seno na zimu pro dobytek, které v zimě zkrmí? Seno jen usušil, nenakupoval.

EET u zápočtu

Malé zemědělské s. r. o. má v pronájmu pozemky. Část majitelů využívá možnosti odkoupení obilovin. Fyzicky drobný prodej obilovin není hrazen pokladnou, ale je provedeno jako zápočet proti nájmu. Účetně je však vystaven pokladní doklad na příjem za prodej obilovin, vyčísleno DPH. Současně je vystaven výdajový doklad, kterým je "hrazen" pronájem. Oba doklady jsou ve stejné výši, peníze fyzicky nikdo nevydá, ani nepřijímá. Tento obrat je v řádu stovek korun. 99 % produkce je prodáno na fakturu velkoodběratelům v režimu přenesené DPH. Je nutné tyto "zápočty" vykazovat jako EET pohyby? 

Zahájení odepisování

Korporace, jejímž hlavním předmětem podnikání je zemědělství  začala s výstavbou posklizňové linky ( SILA ). Stavební povolení bylo žádáno na výstavbu technologie + 4 věžová sila. Firma ovšem dokončila pouze technologii a 2 věžové sila a další dvě v nejbližší době nedokončí z finančních důvodů. Technologie a 2 dokončené věže byly spuštěny do užívání na základě povolení zkušebního provozu na 1 rok s podmínkou od životního prostředí a inspekce práce přičemž se dá předpokládat že tyty podmínky budou splněny. Nicméně Stavební úřad nevydá kolaudaci, do té doby, nebudou-li dostaveny zbývající dvě věže tj. nebude-li dokončena celá stavba. Můj dotaz zní, zda-li může být stavba zařazena do užívání a daňově odepisována nehledě k tomu, že kolaudace není z důvodu výše uvedených zatím v dohlednu.