Zemědělství (92)

Dodávka obilí a přenesená daňová povinnost

Soukromý zemědělec dodává obilí do skladu zpracovatele. Ten jeho jménem vystavuje daňový doklad. V případě, že jde o dodávku nad 100 000 Kč, je faktura vystavená v režimu PDP (dle § 92f zákona o DPH), ale pokud jde o dodávku do 100 000 Kč, je faktura vystavená s DPH 15%. Má pro zařazení do režimu PDP limit 100 000 Kč nějakou oporu v zákoně o DPH nebo jde pouze o nějaký vnitřní předpis odběratele zboží? 

Práce ve svátek

Zaměstnanec měl plánovanou směnu ve svátek - pondělí. Kvůli počasí odpracoval v tento svátek pouze 3 hodiny (práce v zemědělství - kombajnér). Jak mu tento svátek zaplatím?

Zůstatková cena zničeného majetku

OSVČ vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, koupil v roce 2020 malotraktor a ten zařadil do obchodního majetku. Malotraktor byl používaným majetkem, byl pořízen od fyzické osoby-také plátce dph a zaplacen hotově. Nebyl proto v záruce a nelze ho nijak reklamovat. V letošním roce byl traktor kvůli závadě na elektroinstalaci zcela zničen. Traktor nebyl pojištěn. Policie vyloučila cizí zavinění. Vrak bude odvezen k likvidaci. Je možné uplatnit v letošním roce poloviční odpis a je zůstatková cena daňově uznatelným výdajem? Je nutné upravit uplatněný nárok na odpočet DPH?

DPH a instalace stroje

Naše společnost provozuje čistící linku osiv (posklizňová úprava semen), linka se skládá z několika desítek strojů. Linku pořád doplňujeme a vylepšujeme o různé stroje. Nyní došlo k doplnění o 3 stroje. V objednávce bylo dodání strojů, jejich instalace a zprovoznění. Dodavatel fakturuje celou dodávku včetně DPH. V přílohách faktury je podrobný rozpis prací, dodávka strojů, práce, doprava a také faktura od subdodavatele na elektro práce (zapojení strojů mezi sebou a napojení na elektroinstalaci budovy), a faktura je v přenesené daňové povinnosti. Je prosím správně dodávka a instalace strojů nám jako konečnému objednateli s 21 % DPH? Jedná se o Instalaci průmyslových strojů a zařízení CZ-CPA 33?

Zápis skutečného majitele

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Odpis při změně vstupní ceny

Jsem zemědělský podnikatel, vedu daňovou evidenci. V roce 2020 jsem pořídil traktor, ve stejném roce jsem obdržel dotaci na pořízení traktoru, o kterou jsem snížil vstupní cenu traktoru. V roce 2020 jsem daňový odpis majetku neuplatnil. Nyní, v roce 2021 jsem obdržel fakturu za poradenství při zpracování žádosti o dotaci, která byla podmíněná tím, jestli obdržím ještě další část dotace. Tu jsem v roce 2021 obdržel. Budu postupovat tak, že vstupní cenu z roku 2020 nyní zvýším o fakturu za poradenství a snížím o další část dotace? Budu odpisovat jako v prvním roce z upravené ceny (ne ze sloupce zvýšené/snížené? vstupní ceny)?

Úroky z dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesního fondu v DPFO

Zemědělský podnikatel OSVČ obdržel dotaci na úroky z úvěru od PGRLF (úvěr byl poskytnut na stroj do podnikání). Úroky zahrnul do daňového přiznání k dani z příjmů. Uvedené příjmy budou součástí daňového základu § 7 nebo § 8 zákona o daních z příjmů?

Zemědělská výroba nebo živnost - paušální výdaje

Chovám myši za účelem prodeje jako krmení pro hady. Mám oprávnění zemědělského podnikatele na živošišnou výrobu i živnostenský list na chov zvířat. Myši usmrtím a zpracuji jako zavakuovanou potravinu a prodávám chovatelům hadů. Výdaje uplatňuji procentem z příjmů. Jaké procento paušálního výdaje je správné, 80 % nebo 60 %?

Odpisy stroje, na který byla poskytnuta dotace

Na zemědělský stroj má OSVČ vedoucí daňovou evidenci zažádáno o dotaci. Stroj je pořízen v říjnu 2020, Dohoda o poskytnutí dotace uzavřena v následujícím roce a samotná dotace obdržena taktéž v následujícím roce. Jak je to s odpisy v roce 2020, v roce 2021 a dalších letech? Je možné i v tomto případě uplatnit odpisy dle volby, tj. rovnoměrné, zrychlené případně mimořádné odpisy?

Výdaje za pracovní oděvy a ochranné pomůcky

OSVČ podnikající v zemědělství vede daňovou evidenci. Jsou daňově uznatelnými výdaji výdaje na pracovní oděv a obuv a dále výdaje na ochranné pomůcky ve smyslu respirátory z důvodu COVID? A jak je to s povinnými testy na COVID, pokud by nebylo zažádáno o proplacení u zdravotní pojišťovny?