Zemědělství (28)

Dohoda o provedení práce mezi manželi

Jsme manželé a oba jsme z důvodu zrušení pracovních pozic odešli do předčasného důchodu. Od r. 1992 jsem zároveň OSVČ podnikající v zemědělství. Může manželka u mě vykonávat práce na dohodu o provedení práce (do 10 000 Kč) a mohu ji zároveň uplatnit do daňového přiznání jako spolupracující osobu (do 50 %)? Na OSSZ, ZP a FÚ je jako spolupracující osoba přihlášená. Manželka má ještě příjem na DPP 3 000 Kč/měs. a u této firmy podepsané prohlášení. 

Ukončení činnosti sdružení fyzických osob

Dva podnikatelé podnikající v rámci sdružení ještě podle starého občanského zákoníku nyní chtějí ke konci roku tuto svoji společnost činnost ukončit. Jaký bude daňový dopad při vyrovnání spoluvlastnických podílů na budovách, když si budou rozdělovat budovy, které byly dosud v jejich spoluvlastnictví tak, že každému nyní připadnou jednotlivé konkrétní budovy a bude případně nějaké finanční dorovnání. Bude toto rozdělení podléhat dani z nabytí nemovitých věcí a je potřebný znalecký posudek na nemovité věci? Dále jsou spolumajiteli zemědělské techniky, kterou si nyní také rozdělili, aby každému připadl určitý stroj. Tyto stroje se musí každému z nich prodat nebo je možno udělat jinak? A budou moci pokračovat v odpisech nebo bude nutné nové odpisy? 

 

Dotace z PGRLF (Podpůrný garanční a lesnický fond)

Požádal jsem PGRLF o dotaci (příspěvek) na pojištění zvířat (skotu). Částka by měla být ve výši 50 %. Bude se zahrnovat do příjmů FO?

Dotace na sucho

Jsem OSVČ v zemědělství. Zahrnuje se do daní z příjmů FO dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v r. 2018 dle § 7 zákona č. 218/2000 Sb.?

Zveřejňování smluv v registru smluv

Jsme povinni zveřejňovat smlouvy v registru smluv, když jsme lesní firma, která spravuje majetek obcím?

Náhrada škody a DPH

Lesní společnost uhradí zemědělci škodu způsobenou zvěří na jeho porostech. Smlouva o náhradě neřeší DPH. Je toto plnění od DPH osvobozeno? Pokud ano, vstupuje tato částka do výpočtu ročního koeficientu (krácení DPH na vstupu)?

Ukončení pronájmu stroje

Česká společnost s ručením omezeným měla uzavřenu (z července 2014) se svou sesterskou společností nájemní smlouvu na dobu neurčitou na nájem zemědělského stroje – traktoru. V nájemní smlouvě bylo uvedeno, že nájem lze ukončit dohodou, nebylo zde žádné ustanovení, že při ukončení nájmu by byla možnost či povinnost traktor odkoupit, čtvrtletně jsme platili nájemné vlastníkovi. Nyní došlo k ukončení této nájemní smlouvy a je uvažováno, že traktor bude odkoupen. Musí kupní cena za tento stroj být v nějaké minimální výši, abychom nemuseli doposud nájemné uplatněné jako daňově uznatelný náklad dodaňovat jako v případě u finančního leasingu? Jaká ustanovení se na daný vztah uplatní? 

Režim přenesené daňové povinnosti

Společnost koupila seno. Čáska je účtována bez DPH. Na faktuře je uvedeno: "Režim přenesené daňové povinnosti v první snížené sazbě". Patří opravdu seno do tohoto režimu? Není povinnost uvést na daňovém dokladu i konkrétní ustanovení zákona o DPH, který toto nařizuje?

Náklady na ubytování

Jsme zemědělská firma a využíváme různé zemědělské služby od dodavatelů nebo přes zprostředkovatele. Například přes zprostředkovatele máme uzavřenou smlouvu o pronájmu stroje včetně obsluhy. Jednou z podmínek ve smlouvě je, že objednatel poskytne přiměřené ubytování a celodenní stravování na své náklady. Náklady za ubytování jsou vystaveny na jméno naší firmy a jsou zahrnuty do daňových nákladů. Celodenní stravování zajišťujeme také, ale tuto fakturovanou hodnotu účtujeme jako náklady daňové neuznatelné. Pokud bychom na podmínku stravy a ubytování nepřistoupili, cenu za poskytnuté služby by dodavatel samozřejmě navýšil o hodnotu stravy a ubytování. Ale vzhledem k charakteru zemědělských prací je lepší, když ubytování a hlavně stravu zajišťuje objednatel služby. Může být rozdíl v účtování nákladů za ubytování a stravu, v případě, že máme uzavřenou Smlouvu o dílo na zemědělské práce nebo Zprostředkovatelskou smlouvu na pronájem stroje včetně osádky? Je tento postup správný z hlediska daňově uznatelných nákladů? 

Tvorba dohadné položky na dotace

Dne 10. 7. 2017 a 18. 8. 2017 jsme obdrželi datovou schránkou rozhodnutí na dotaci "finanční kázeň" a "dobré životní podmínky zvířat" za rok 2016. Účtovala jsem v roce 2017 v červenci a srpnu MD 346/D 648 a MD 378/D 346. Měla jsem v roce 2016 tvořit dohad na tyto dvě dotace? Pokud ano, jak mám tyto dotace v tomto roce zaúčtovat?