Zemědělství (87)

Odpis při změně vstupní ceny

Jsem zemědělský podnikatel, vedu daňovou evidenci. V roce 2020 jsem pořídil traktor, ve stejném roce jsem obdržel dotaci na pořízení traktoru, o kterou jsem snížil vstupní cenu traktoru. V roce 2020 jsem daňový odpis majetku neuplatnil. Nyní, v roce 2021 jsem obdržel fakturu za poradenství při zpracování žádosti o dotaci, která byla podmíněná tím, jestli obdržím ještě další část dotace. Tu jsem v roce 2021 obdržel. Budu postupovat tak, že vstupní cenu z roku 2020 nyní zvýším o fakturu za poradenství a snížím o další část dotace? Budu odpisovat jako v prvním roce z upravené ceny (ne ze sloupce zvýšené/snížené? vstupní ceny)?

Úroky z dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesního fondu v DPFO

Zemědělský podnikatel OSVČ obdržel dotaci na úroky z úvěru od PGRLF (úvěr byl poskytnut na stroj do podnikání). Úroky zahrnul do daňového přiznání k dani z příjmů. Uvedené příjmy budou součástí daňového základu § 7 nebo § 8 zákona o daních z příjmů?

Zemědělská výroba nebo živnost - paušální výdaje

Chovám myši za účelem prodeje jako krmení pro hady. Mám oprávnění zemědělského podnikatele na živošišnou výrobu i živnostenský list na chov zvířat. Myši usmrtím a zpracuji jako zavakuovanou potravinu a prodávám chovatelům hadů. Výdaje uplatňuji procentem z příjmů. Jaké procento paušálního výdaje je správné, 80 % nebo 60 %?

Odpisy stroje, na který byla poskytnuta dotace

Na zemědělský stroj má OSVČ vedoucí daňovou evidenci zažádáno o dotaci. Stroj je pořízen v říjnu 2020, Dohoda o poskytnutí dotace uzavřena v následujícím roce a samotná dotace obdržena taktéž v následujícím roce. Jak je to s odpisy v roce 2020, v roce 2021 a dalších letech? Je možné i v tomto případě uplatnit odpisy dle volby, tj. rovnoměrné, zrychlené případně mimořádné odpisy?

Výdaje za pracovní oděvy a ochranné pomůcky

OSVČ podnikající v zemědělství vede daňovou evidenci. Jsou daňově uznatelnými výdaji výdaje na pracovní oděv a obuv a dále výdaje na ochranné pomůcky ve smyslu respirátory z důvodu COVID? A jak je to s povinnými testy na COVID, pokud by nebylo zažádáno o proplacení u zdravotní pojišťovny?

Účetnictví - hospodářská zvířata

Jsme zemědělská firma. Nakoupili jsme plemenného býka v hodnotě 44 175 Kč bez DPH. Jak zaúčtovat - do DKP a ihned odepsat, nebo do DHM a odepisovat ho? Základní stádo odepisujeme 3 roky, účetní odpisy se rovnají daňovým. 

Silniční daň

OSVČ, která podniká v oblasti lesnictví a využívá z pohledu daně z příjmů paušální výdaje ve výši 60 % chce využít ke své činnost automobil, resp. automobil, kde je v technické průkazu uvedena jeho maminka. OSVČ má živnosti jako vedlejší - má i zaměstnání. Jaký je případ, kdy OSVČ využívá ke své činnost auto, které podléhá silniční dani? Je to např. 1 a) cesta z bydliště (trvalého bydliště) do lesa, kde sází stromky? 1 b) cesta z bydliště do obchodu, kde stromky nakoupí a pak jedete sázet a pak do svého bydliště? Jsou tyto cesty předmětem daně silniční ((je nepodstatné pro silniční daň, kde má OSVČ trvalé bydliště, resp. z jakého místa za prací vyráží? 2) Kdo podá a zaplatí daň - ten kdo je zapsaný v technickém průkazu či OSVČ ačkoliv žádný auto nevlastní? 3) Pokud přiznání podá maminka - může pak silniční daň zaplatit syn jako OSVČ - může jít platba z jeho účtu?

Dotace od SZIF

OSVČ, nepodnikající v zemědělství čerpá dotace na půdu od SZIF, kterou obdělává. Jednou za jeden až dva roky prodá krávu. Tento příjem zdaním v § 10 ZDP - příležitostný příjem ze zemědělství a uplatním 80% výdaje. Dotace budu danit v § 10 ZDP bez možnosti uplatnění 80% výdajů? Ty bych mohla použít pouze, pokud by podnikal v zemědělství a danil v § 7 ZDP?

Spolupracující osoba

Podnikám v zemědělství. Vedu daňovou evidenci. Za rok 2020 uplatňuji skutečné výdaje. Manželka se mnou celoročně spolupracuje a je registrovaná jako moje spolupracující osoba, je to její hlavní činnost. Platí si zdravotní pojištění, sociální pojištění i nemocenské. Od 15. 1. 2020 do 12. 3. 2020 byla na neschopence. Při sestavování daňového přiznání za rok 2020 můžu na ni můžu rozdělit příjmy a výdaje za celý rok 2020? Je tam nějaké omezení, když měla neschopenku? Pokud ano, jak to mám propočítat. 

Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny

Chtěl bych vás požádat o zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny, jednalo by se o kontejner na návěs PRONAR, na který jsme si nakoupili železo od firmy (plátce DPH) a jiná firma nám ho vyrobila (není plátce DPH). Cenu majetku stanovím sečtením částek bez DPH, ale nevím, do jaké odpisové skupiny to mám zařadit, anebo to navýší vstupní cenu návěsu PRONAR. Do budoucna bychom si chtěli touto cestou nechat vyrobit ještě další kontejnery. Cena kontejneru vychází nad 40 000 Kč.