Osoba blízká (35)

Fakturace manžel - manželka

Může manželka fakturovat manželovi za obchodně administrativní činnosti? Může manželka uzavřít smlouvu o nájmu s manželem (spoluvlastní s otcem dům), ve kterém její manžel má kancelář?

Úroky ze zápujčky synovi

Syn podniká a chtěl si pro svoje podnikání zakoupit stroj. Protože podniká první rok nedostane u banky úvěr na stroj, vezme si tedy u banky úvěr jeho matka. Synovi potom částku z úvěru poskytne pro zakoupení stroje. Syn hradí matce zpátky jistinu i úrok, který matka zaplatí své bance. Matka tedy zaplatí bance jistinu a úrok a stejnou částku jí vrací syn. Je u matky úrok zdanitelný příjem, který musí uvádět do svého daňového přiznání? Pokud ano, nemůže být uvedeno v § 10 zákona o daních z příjmů - kde by se uvedl příjem úroku od syna a zároveň částka úroku uhrazena bance do výdajů, tedy by základ daně byl 0 Kč? Ona na tom nic nezíská, pouze pomohla synovi k získání finančních prostředků na nákup stroje, který potřebuje k podnikání. Lze u syna uplatnit úrok do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů?

Stanovení ceny pozemku

Dcera koupila obytný dům od otce. Oba fyzické osoby. Příjmy z pronájmu jsou zdaňovány dle § 9 zákona o daních z příjmů. Nemovitost nebyla vložena v obchodním majetku. Dcera také nebude vkládat do obchodního majetku. Nejedná se o podnikatele. Při převodu byl vypracován znalecký posudek. Ve znaleckém posudku však není uvedena hodnota pozemku. Znalec považuje pozemek za součást budovy (pozemek navázán na stavbu). Jak však postupovat, aby bylo možné správně odloučit hodnotu pozemku od stavby z důvodu stanovení odpisů. Budovu bude fyzická osoba odepisovat. Je možné vycházet z cenové mapy pozemků? Nebo znaleckého posudku realitní společnosti, která je ochotna stanovit cenu jak budovy, tak pozemku. Nebo jak se v takovém případě postupuje? 

Prodej nemovitosti

Fyzická osob, občan (nepodnikatel), vlastní nemovitost, kterou hodlá prodat. Příjem z prodeje bude od daně z příjmů osvobozen (splněn časový test). Kupujícím bud (i) dcera majitelky a (ii) přítel této dcery. Každý kupující bude vlastnit ideální 1/2 nemovitosti a budou ji využívat k bydlení. Celková kupní cena bude stanovena zhruba ve výši 1/3 běžné (tržní ceny). To znamená, že každý z kupujících získá podíl na nemovitosti za výrazně nižší cenu, než je cena obvyklá. Hrozí některému z kupujících dodanění daní z příjmů z titulu koupě nemovitosti za výrazně nižší cenu?

Pronájem nemovitosti bez vlastnického práva k této nemovitosti

Vlastníkem nemovitosti je matka, pronajímat chce dcera podle § 7 zákona o daních z příjmů na základě živnostenského oprávnění. Jedná se o chalupu k rekreačním účelům. Může dát matka dceři souhlas k použití její nemovitosti k užívání za účelem podnikání? Pokud ano, může být tento souhlas udělen bez finanční náhrady pro matku? Bude v tomto případě podávat přiznání k dani z příjmů pouze dcera? V případě, že by dcera pronajala nemovitost na dobu 2 měsíců (pro stavebního dělníka za účelem přechodného ubytování z důvodu práce v dané lokalitě), mohla by tento příjem danit dcera dle § 9 zákona o daních z příjmů, i když není vlastníkem nemovitosti, nebo by tento příjem musela zdanit matka (jakožto vlastník nemovitosti)?

Zápůjčka s. r. o. jinému s. r. o.

Za jakých podmínek může firma s. r. o. půjčit jednorázově jinému s. r. o. finanční hotovost? Je omezena hranice půjčky (9 mil.)? Kde najít běžnou výši úroků? Zejména proto, že společníky s. r. o. jsou bratři. 

Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě

OSVČ chce zaměstnat na DPP ve své firmě syna, který dosáhne v říjnu 18 let a je student. Vztahuje se na pracovněprávní vztah otec-syn nějaké omezení? Otec si bude moci i nadále uplatňovat daňovou slevu na dítě - syna, i když ten bude mít vlastní příjem na základě dohody? Jsou nějaká omezení, pokud s ním uzavře dohodu před dovršením 18 let? Jedná se o jednoduché práce - prodej v obchodě, opravy kol...

Prodej rodinného domu

Jak je to s možností osvobození od daně z příjmu u prodeje rodinného domu, ve kterém vlastník nebydlí? Tento dům vlastní matka 15 let. Peníze z prodeje rozdělí dětem (synovi a dceři) stejným dílem 1/3, 1/3, a ponechá si 1/3 na opravy bytu, ve kterém má trvalé bydliště. Prosím o sdělení, zda je nutné uzavřít darovací smlouvu na mezi vlastníkem (matkou), synem a dcerou. Dotazuji se na osvobození podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů - bezúplatný příjem obou dětí.

Půjčka synovi

Náš zaměstnanec dostane od rodičů příspěvek na koupi pozemku. Částku nad 500 000 Kč mu chtějí částečně darovat a částečně půjčit. Bude si muset syn podat daňové přiznání a dar uvést, i když to bude osvobozené plnění nebo mu budu moci udělat zúčtování daně? U půjčky si musí počítat nějaký úrok?

Darování obchodního podílu v s. r. o. synům

Otec daroval v 5/2019 svým dvěma synům svůj obchodní podíl v s. r. o., každému 50 %. Vlastní kapitál s. r. o. k 31.12.2018 činil 24 mil. Kč. Ke dni darování nebyl proveden žádný znalecký posudek hodnoty obchodního podílu. Synové jsou nyní oba v s. r. o. společníci, jednatelé a zaměstnanci – řidiči nákladních aut. Jaké povinnosti mají synové z hlediska daně z příjmu za rok 2019 z titulu nabytí obchodního podílu darem? Je to příjem podléhající zdanění, pokud ano, podle jakého ustanovení? Nebo je to příjem osvobozený od daně podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů, a je tedy povinnost podle ustanovení § 38v zákona o dani z příjmu oznámit tento osvobozený příjem, pak jak se určí jeho výše?