Osoba blízká (25)

Fakturace práce vlastní firmě

Podnikatel, pokrývač, f. o., vede podvojné účetnictví pořídil nemovitost společně s manželkou. Manželka nepodniká a ani není spolupracující osobou. Podnikatel si zařadil nemovitost do svého obchodního majetku s tím, že až bude nemovitost opravena, bude v ní podnikat. Dosud probíhaly opravy dodavatelsky, ale nyní si sám opravuje střechu. Jelikož na opravu střechy dostal dotaci, musí doložit fakturu za opravu střechy. Může sám sobě nebo sobě + manželce vystavit fakturu, a může zde vyčíslit DPH? A tuto fakturu si pak vložit do svého účetnictví? 

Ukončení zemědělské činnosti OSVČ a následný převod - prodej z otce na syny

Zemědělský podnikatel, OSVČ, chce vzhledem k věku ukončit podnikání a předat zemědělský závod svým 3 synům, kteří by za tímto účelem založili s. r. o. s předmětem podnikání „zemědělská výroba“ a pokračovali v zemědělské činnnosti společně. Převod chce uskutečnit formou prodeje zemědělského závodu jako celku. Cena by byla stanovena součtem: zůstatkových cen HIM, zásob (živá zvířata) oceněných skutečnými náklady, pohledávek a závazků dle účetnictví (knihy pohledávek a závazků). Bude tento prodej osvobozený od daně z příjmů pro otce a může s. r. o. tento prodej zahrnout do svých nákladů (odpisy, zásoby)?

Darování pozemků potomkovi

Otec chce darovat zemědělské pozemky dceři. Zdaňuje příjmy z pronájmů pozemků podle § 9 zákona o daních z příjimů. Dcera je bude též pronajímat. Jedná se na straně otce a dcery o zdanitelný příjem, nebo osvobozený? Bude nutné si nechat zpracovat znalecký odhad ceny pozemků?

Dohoda o provedení práce

OSVČ pracuje jako švadlenka ve své dílničce doma v rodinném domě. Při práci jí pomáhá její 17letá dcera a maminka v důchodu. Je možné, aby OSVČ uzavřela s dcera a maminkou dohodu o provedení práce na výpomoc? Jaké pak povinnosti plynou OSVČ z pohledu zaměstnavatele? Dcera nebude podepisovat prohlášení, maminka ano. Musí OSVČ podat jednotnou přihlášku ke srážkové a zálohové dani do kdy a jak? V průběhu roku bude pouze OSVČ odvádět dan na příslušný učet, žádné jiné povinnosti mít nebude? Po skončení roku podává dvě vyúčtování? Musí dodržovat OSVČ nějaké povinnosti, co se týká zákoníku práce či jiných bezpečnostních pravidel atd., případně musí schovávat docházku či výplatních pásky? Pokud jsou s tímto spojeny ještě jiné povinnosti, prosím, o jejich stručný popis.

Finanční úvěr

Jak správně posoudit a zvolit podmínky pro poskytnutí úvěru? Matka, OSVČ (neplátce DPH, náklady paušálem), poskytne finanční prostředky spol. s r. o., kde jediný společník a jednatel je její syn. Jedná se o částku 300 000 Kč se splatností 3 roky. Jsou tyto osoby považovány na spojené? Jaký zvolit úrok, jak přijatý úrok u OSVČ zdanit, jsou zaplacené úroky spol. s r. o. daňově uznatelné? Je možné hradit splátky úvěru i nepravidelně dle možností společnosti? Bylo by poskytnutí finančních prostředků možné i jako bezúročná půjčka?

Podnájem propachtované budovy osobě blízké majiteli budovy

Fyzická osoba vlastní památkově chráněnou budovu vč. okolních zemědělských pozemků. Veškerý tento majetek užívá na základě pachtovní smlouvy s. r. o., ve které je majitel nemovitých věcí 100% vlastníkem. V současné době se plánuje přestěhování fyzické osoby do části propachtované budovy. Je zájem na tom, aby pachtovní smlouva zůstala nezměněna a veškeré výdaje související s údržbou budovy hradila s. r. o. Může s.r.o. účtovat fyzické osobě (vlastníkovi) „podnájem“ v ceně obvyklé za užívání části nemovité věci? Pokud ne, je možné účtovat podnájem v ceně obvyklé manželce vlastníka za předpokladu, že SJM je rozděleno? Popř. jiným osobám blízkým, které budou v části budovy ubytovány?

Daňová uznatelnost faktury

Zaměstnanec s. r. o., zároveň podniká jako OSVČ. Nyní na konci roku tento zaměstnanec-OSVČ vystavil na s. r. o. fakturu v přenesení daňové povinnosti. S. r. o. i OSVČ jsou plátci DPH. Myslím si ale, že tato faktura nemůže být daňově uznatelná za rok 2018 u s. r. o. Je moje domněnka správná? Platba proběhne někdy v lednu nebo únoru 2019. Zároveň se chci zeptat, zda tento vztah je v rovině podnikání osoby blízké? Nebo výše uvedené platí, jenom pokud by OSVČ byl jednatelem, společníkem s. r. o.?

Použití otcova automobilu v podnikání

Otec - důchodce - vlastní automobil, který chce bezplatně půjčit svému synovi, který je OSVČ a bude ho používat k podnikání. Je možné auto půjčit bezplatně? Co si v takovém případě může syn dát do nákladů? Co za povinnost z toho plyne pro otce, který mu auto půjčí (kromě povinnosti platit silniční daň)? 

Podíl ve společnosti

Společnost s. r. o. má dva společníky, otce a syna. Pokud daruje otec svůj podíl ve společnosti synovi, bude to mít na některého z nich daňový dopad? Otec vlastní svůj podíl 25 let.

Pronájem bytu - nezletilý

Manželé a jejich dcera vlastní každý polovinu bytu. Byt je v současnosti pronajímán dcerou dle dohody mezi rodiči a ní, takže veškeré příjmy a výdaje uplatňuje ve svém přiznání dcera. Manželé by chtěli svoji polovinu darovat na syna dcery, tedy na vnuka. Vnuk je nezletilý. Jak by se postupovalo v dalších odpisech bytu a jak by bylo možné optimalizovat příjem z pronájmu bytu v tomto případě, kdy polovinu bude vlastnit dcera a druhou polovinu nezletilý vnuk?