Zprostředkovatel (62)

DPH u zaplacené provize do třetí země

Tuzemská společnost plátce DPH obdržela fakturu za zprostředkování ze společnosti registrované v UAE. Zprostředkování se týkalo dodání stroje vlastní výroby do členského státu EU. Výroba byla realizováno v CZ. Dodávka stroje byla bez montáže. Jak to bude v tomto případě s DPH a místem plnění?

Depozitum realitní kanceláře

Realitní kancelář má smlouvu s prodávajícím o zajištění prodeje nemovitostí. Přijímá od zájemců o koupi nemovitosti rezervační depozitum, které se stane v okamžiku uzavření obchodu provizí (tržbou) za zprostředkování tohoto obchodu. Na jaké účty toto depozitum účtovat a jak vypořádávat DPH?

Provize za zprostředkování příležitosti prodeje nemovitosti

Klient s. r. o. se stal plátcem DPH a jedna z jeho činností je fakturace realitní společnosti. Náplň fakturací: 1) provize za zprostředkování příležitosti prodeje nemovitosti, 2) provize za zprostředkování příležitosti prodeje družstevního podílu - § 54 odst. 1 písm. a), 3) provize za zprostředkování příležitosti pronájmu, 4) provize za zprostředkování tipu na úvěr Body 1-4 jedná se o fakturaci osvobozenou od DPH v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 - podle kterých písmen - y)? Nebo některý z bodů podléhá DPH? Klient s. r. o. sám o sobě žádné úvěru, ani prodeje nemovitostí nerealizuje, pouze dává tipy.

Doplnění dotazu:

Firma se bude přímo zapojovat do realitních služeb - tedy bude realitním makléřem, ale ne realitní kanceláří. Náplň fakturace bude stejná, jen bude nabízet a prodávat. Klient bude fakturovat realitní kanceláři za - 1) provize za zprostředkování příležitosti prodeje nemovitosti, 2) provize za zprostředkování příležitosti prodeje družstevního podílu, 3) provize za zprostředkování příležitosti pronájmu, 4) provize za zprostředkování tipu na úvěr. Z hlediska DPH, které budou osvobozené, a které budou podléhat DPH?

Vyúčtování provize - fakturace

Jsme s. r. o. a máme s jinou s. r. o. smlouvu, že nám budou měsíčně posílat vyúčtování za provize, na které máme nárok podle počtu klientů, kteří s nimi uzavřeli smlouvu a my měsíčně budeme na základě vyúčtování vystavovat fakturu. Stalo se ale, že nám firma rok nic neposlala a my zjistili, že jsem nárok na provize měli. Můžeme nyní vystavit fakturu bez jejich vyúčtování a odvést DPH až nyní z vystavené faktury? Jedná se o smlouvu o postoupení smlouvy - provize, kde se uvádí, že nám budou měsíčně předkládat podklad, na jakou provizi máme nárok za sehnání nových klientů. Zpětně jsme zjistili, že jsme sehnali více klientů, ale žádný podklad nám nepředložili. Oni s provizí souhlasí, ví, že na ní máme nárok. Jen mě nyní zajímá hledisko DPH, když jsme zapomněli na fakturaci.

Zprostředkování prodeje nemovitosti

Česká právnická osoba - realitní kancelář (dále jen realitní kancelář), plátce DPH, zprostředkuje prodej nemovitosti, která je umístěna v Rakousku, a to rakouskému občanovi - osoba nepovinná k dani (ten je příjemcem služby). Pro realitní kancelář tuto službu subdodávkou zajistila fyzická osoba - podnikající fyzická osoba z ČR, neplátce DPH (dále jen makléř). Bude následující postup z hlediska DPH správný: a) Realitní kancelář se z důvodu poskytnutí služby - zprostředkování prodeje nemovitosti rakouskému občanovi s místem plnění v Rakousku (§ 10 ZDPH) musí registrovat k DPH v Rakousku a bude tedy odvádět z poskytnuté služby rakouskou DPH. V ČR tato transakce DPH nepodléhá. b) Makléř se musí ze stejných důvodů jako v ad a) registrovat k DPH v Rakousku a při fakturaci realitní kanceláři zatíží provizi rakouskou DPH. Realitní kancelář bude mít za splnění podmínek nárok na vrácení DPH v Rakousku. V závislosti na odpovědi k výše uvedenému prosíme o případnou informaci, zda služby v podobě zprostředkování prodeje nemovitosti spadají pod § 10 ZDPH a nikoliv pod § 9 odst. 1 ZDPH. 

Časové rozlišení - služby realitního agenta

Realitní agent uzavře s prodávajícím smlouvu o zprostředkování prodeje. K této činnosti mu v průběhu roku vzníkají různé náklady. Pokud se prodej nemovitosti uskuteční až další rok, na jaké účty tyto náklady v daném období zaúčtovat? A jak je proúčtovat, pokud k prodeji vůbec nedojde z důvodu, že realitnímu agentovi se nemovitost prodat nepodaří?

Příjmy a výdaje a jejich zápočet u zprostředkování služby

Fyzická osoba - terapeut, vede daňovou evidenci, neplátce DPH - poskytuje služby (terapeutické konzultace) prostřednictvím webového portálu. Má „smlouvu o spolupráci“ s provozovatelem portálu = zprostředkovatelem. Za zprostředkování konzultací platí terapeut provozovateli webu zprostředkovatelský poplatek vázaný na počet provedených konzultací. V praxi to vypadá tak, že klient si objedná konzultaci, ta proběhne, klient zaplatí na účet zprostředkovatele příslušnou cenu, zprostředkovatel vystaví klientovi doklad/fakturu, kde jako poskytovatel služby je uveden terapeut (nikoliv zprostředkovatel). Na konci měsíce pošle zprostředkovatel terapeutovi vyúčtování, kde je uveden počet konzultací za měsíc, cena, kterou za ně klienti uhradili na účet zprostředkovatele (např. 10.000 Kč) a související výše zprostředkovatelského poplatku (např. 1.500 Kč). Zprostředkovatel částku příjmů za konzultace a zprostřed. poplatku započte a na účet terapeuta zašle "čistý příjem" (8.500 Kč) za daný měsíc. Jaký je správný postup zdanění u terapeuta? Je jeho zdanitelným příjmem jen "čistý" příjem po odečtení zprostředkovatelského poplatku? Nebo musí ve svém přiznání uvést příjem ve výši celé ceny konzultací a ve výdajích zprostředkovatelskou provizi? Příjem ve výši celkové ceny za konzultace uvedené na fakturách klientům se do jeho dispozice však nikdy nedostane, přestože na vystavovaných fakturách figuruje jako poskytovatel služby. Cenu za služby vybírá zprostředkovatel na svůj účet jménem terapeuta. Předpokládám, že terapeut zdaní příslušný příjem až ve chvíli, kdy jej skutečně obdrží (tedy vždy následující měsíc po provedení vyúčtování ze strany zprostředkovatele). 

Zprostředkování převodu družstevního podílu a DPH

Realitní makléř - plátce DPH - vystavuje fakturu za zprostředkování převodu družstevního podílu. Jedná se o prodej družstevního podílu mezi dvěma občany (nepodnikající, neplátci DPH). Má být toto zprostředkování osvobozeno od DPH, bez nároku na odpočet, nebo má být z fakturované částky DPH odvedeno? V otázkách a odpovědích jsem našla podobný dotaz, který je ale už z roku 2016 (Zprostředkování převodu členství v bytovém družstvu DAUC ID 17338). Nedošlo v mezidobí k nějakým změnám?

Provize za zprostředkování prodeje

Česká firma ČS1 fakturuje německé firmě provizi za zprostředkování prodeje zboží, kdy jiná česká firma ČS2 firma odebere od německé firmy zboží. Všichni jsou plátci. K dohodnutí obchodu došlo na území ČR, zboží jde z Německa a fakturuje ho německá firma přímo české firmě ČS2. Jak bude vypadat faktura firmy ČS1 německé firmě?

Prodej družstevního podílu jako osvobozené plnění

Plátce DPH, realitní makléř, zprostředkovává prodeje družstevních podílů (bytů), které vede jako osvobozená plnění. Coby jeho účetní jsem se setkala s názorem, že osvobození dle § 54 odst. 1 písm. a) a § 54 odst. 1 písm. y) nelze použít, protože pro prodávajícího prodej družstevního podílu není ekonomickou činností. Jak správně uplatňovat DPH z těchto činností?