Zápůjčka (92)

Test nízké kapitalizace

Jednatel zapůjčil na základě smlouvy o bezúročné zápůjčky do své firmy 500 000 Kč. V roce 2021 udělal dodatek ke smlouvě, že částka 400 000 Kč se mění na zápůjčku úročenou, 100 000 Kč zůstává bezúročná. Dle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je nutné vypočítat test nízké kapitalizace v případě spojených osob. Do výpočtu průměrného denního stavu se započítávají všechny půjčky od jednatele, tedy i ty bezúročné - vychází se z částky 400 000 Kč nebo 500 000 Kč? Celková zápůjčka bude vrácena až za 5 let (2025).

Půjčka poskytnutá ze s. r. o. jinému s. r. o. a její účtování

Společnost s r. o. poskytla druhému s. r. o. (ve kterém je stejný společník, nicméně se nejedná o matku a dceru) půjčku s obvyklým úrokem. Dlužník si přijatou půjčku bude účtovat na účtu 249. Na jaký účet bude poskytnutou půjčku účtovat věřitel a v jakém řádku státního výkazu rozvahy v plném rozsahu se mu tím pádem poskytnutá půjčka projeví? Předpokládáme, že úroky pak bude věřitel účtovat na stejný účet.

Půjčka OSVČ do s. r. o.

OSVČ půjčil peníze své s. r. o., kde je jediný společník. Co z toho vyplývá a jak správně zaúčtovat? 

Zápůjčka a a oznámení o osvobozených příjmech dle § 38v ZDP

Zapůjčil jsem dceři 10 mil. Kč (smlouvou o zápůjčce) na nákup bytu. Dle § 3 odst. 4 ZDP úvěry a zápůjčky nejsou předmětem daně. Oznámení o osvobozených příjmech se na úvěry a zápůjčky nevztahuje. Nemusí proto dcera hlásit tuto zápůjčku na koupi bytu správci daně?

Půjčka jednatele do s. r. o.

Společnost s r. o. B má jednatele pana Nováka a 100% společníkem je s. r. o. A. Pan Novák je zároveň většinovým společníkem s. r. o. A. Pokud pan Novák dá půjčku do s. r. o.B (kde figuruje jako jednatel a společníkem je s. r. o. A), může být tato půjčka bezúročná? Jaký to bude mít daňový dopad? 

Úroky ze zápůjčky od společníka fyzické osoby

Právnická osoba společnost s ručením omezeným přijala úročenou zápůjčku od společníka fyzické osoby v prosinci 2020. K 31. 12. 2020 zápůjčka včetně úroku nebyla splacena. Úrok byl k 31. 12. 2020 vyčíslen a zaúčtován. Z důvodu aplikace § 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů se jedná o nedaňovou položku. Můj dotaz se vztahuje k § 25 odst. 1 písm. w), zda je nutné k 31. 12. 2020 provádět i test kapitalizace u tohoto nezaplaceného úroku ze zápůjčky od společníka fyzické osoby už v roce vypočtení úroku dle smlouvy o zápůjčce? A případně provádět již v tomto roce příplatek mimo základní kapitál? Nebo se může provádět test kapitalizace až v roce vyplacení úroků fyzické osobě společníkovi? A i až v tomto roce případně provádět příplatek mimo základní kapitál? Jde o to, abychom v budoucnu z tohoto neuskutečněného testu kapitalizace a případné úpravy vlastního kapitálu nepřišli o možnost daňové účinnosti těchto úroků? 

Prodej zboží společníka do společnosti s. r. o.

Po založení splečnosti prodal společník společnosti zboží k prodeji. Vzhledem k tomu, že to bylo na začátku činnosti společnosti, neměla tato finanční prostředky k zaplacení. Je možné účtovat tuto transakci takto: MD 504/D 365 jako půjčka společníka s tím, že až se zboží prodá, tak se to společníkovi vrátí? 

Zápůjčka společníka do vlastní s. r. o.

Pokud společník poskytne své s. r. o. bezúročnou půjčku (v případě nedostatečné hotovosti), je nějaká povinnost v určitém období půjčku vrátit? Případně pokud není splacena do 3 let (jako závazky z faktur) přidanit? Je povinnost uvádět příjmy z koňských dostihů (výhry, které jsou bez DPH) v nějakém řádku daňového přiznání k DPH (např. ř. 50)?

Půjčka otec - dcera

Dcera si chce pořídit byt. Vzhledem k tomu, že studuje, nedostane hypotéku. Není bonitní klient. Může dcera koupit byt, bude vlastníkem a otec uhradí ze svého účtu cenu bytu? Je možnost, aby otec dceři poslat peníze na její účet a dcera byt zaplatila za byt? Hodnota bytu bude cca 10 mil. Kč.

Úroky ze zápujčky synovi

Syn podniká a chtěl si pro svoje podnikání zakoupit stroj. Protože podniká první rok nedostane u banky úvěr na stroj, vezme si tedy u banky úvěr jeho matka. Synovi potom částku z úvěru poskytne pro zakoupení stroje. Syn hradí matce zpátky jistinu i úrok, který matka zaplatí své bance. Matka tedy zaplatí bance jistinu a úrok a stejnou částku jí vrací syn. Je u matky úrok zdanitelný příjem, který musí uvádět do svého daňového přiznání? Pokud ano, nemůže být uvedeno v § 10 zákona o daních z příjmů - kde by se uvedl příjem úroku od syna a zároveň částka úroku uhrazena bance do výdajů, tedy by základ daně byl 0 Kč? Ona na tom nic nezíská, pouze pomohla synovi k získání finančních prostředků na nákup stroje, který potřebuje k podnikání. Lze u syna uplatnit úrok do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů?