Zápůjčka (55)

Úrok ze smlouvy o zápůjčce

Společnost s r. o. přijala od fyzické osoby v r. 2019 částku 50 000 Kč na základě smlouvy o zápůjčce. Částka je splatná v r. 2020, domluven je úrok 1,8 % ročně ze zapůjčené částky. Úrok za rok 2019 byl uhrazen až v lednu 2020. Jak zaúčtovat do účetnictví r. 2019 předpis úroku ze zápůjčky? Bude tento úrok v r. 2019 daňově uznatelný, když byl uhrazen až v následujícím roce? 

Vzájemný zápočet

Společnost A poskytla zápůjčku jiné společnosti B, kterou nyní vymáhá soudně. Současně si u této společnosti B objednala reklamní služby a eviduje tutu fakturu jako neuhrazenou. Lze jednostranně u společnosti A započíst fakturu se zápůjčkou nebo po 30 měsících musí tuto fakturu dodanit daní z příjmů?

Zápůjčka společníka do s.r.o.

Společník FO poskytl úročnou zápůjčku do své společnosti v roce 2018, byl proveden výpočet úroků a byl zaúčtován předpis 562/365. Vzhledem k tomu, že úroky nebyly v roce 2018 zaplaceny, byly vyloučeny v rámci daňového přiznání na ř. 40 . Na konci roku 2019 se společník rozhodl, že zápůjčka bude bezúročná od svého počátku. Lze takto postupovat, když je již rok 2018 je uzavřen a jak provést zaúčtování?

Zákonný úrok z prodlení, okamžik účtování o výnosech

Firma půjčila fyzické osobě podnikateli úročenou zápůjčku v penězích. Zápůjčka včetně naběhlých úroků je po splatnosti. Ve smlouvě je dohodnutá zákonná výše úroku z prodlení dle nařízení. 1) Firma se chystá tyto zákonné úroky uplatnit, ovšem neví, v jakém momentě o nich může (musí) účtovat? 1) Např. Je situace, že k 31. 12. poslala vyčíslený zákonný úrok z prodlení druhé straně - tak má o tomto účtovat a tuto částku má mít ve výnosech k 31. 12.? Výnosy vyloučí ze zdanění, jelikož úroky nebyly zaplaceny a budou zdaněny až při úhradě v dalším roce. 2) Ale u jiné půjčky se domluvila s podnikatelem e-mailově, že vyčíslený úrok (včetně jistiny a smluvního úroku) ke konkrétnímu budoucímu dni podnikatel zaplatí (např. ke dni 15. 11. 2019). Ovšem podnikatel nezaplatil, jak má firma evidovat výnosy v účetnictví v takovéto situaci k 31. 12. Má tam mít pouze část k 15. 11. nebo vše k 31. 12. nebo nic? U další zápůjčky je dohodnutý zákonný úrok z prodlení, ale firma ještě neřešila a neposlala upozornění druhé straně, má i tak k 31. 12. vypočíst výnosy ze zákonného úroku z prodlení do účetnictví?

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci a vliv na zaměstnavatele

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezúročnou zápůjčku ve výši 280 000 Kč. Tato zápůjčka je u zaměstnance osvobozena od daně z příjmů. Mají "nevybrané" úroky z této půjčky nějaký vliv na daně u zaměstnavatele?

Příplatek mimo základní kapitál

Společník tuzemské společnosti s ručením omezeným poskytl své společnosti úročenou zápůjčku. Nyní se rozhodl, že tuto zápůjčku včetně úroků chce převést na příplatek mimo základní kapitál. Je možné celý účet 365 včetně úroků převést na účet 413?

Zápůjčka a směnka

Společnost A poskytla společnosti B zápůjčku. Společnost B ji neuhradila a společnost A zaúčtovala v roce 2018 smluvní úroky a smluvní pokutu. Zápůjčka byla zajištěna směnkou, kde nominální hodnota směnky (jistina) zahrnuje i tyto úroky a smluvní pokutu. Soud rozhodl ve prospěch společnosti A. Zaniká tímto pro účetní a daňové účely úrok a smluvní pokuta z původní zápůjčky a stanou se součástí jistiny na směnce? Je to důležité zejména proto, že smluvní pokuta a úroky byly v minulosti zaúčtovány do výnosů a smluvní pokuta jako neuhrazená byla vyloučena v daňovém přiznání ze základu daně. Pokud společnost B směnku v budoucnu uhradí, bude podléhat smluvní pokuta ze zápůjčky dodanění daní z příjmu, nebo ji lze považovat nově jako jistinu u směnky? Lze popřípadě v účetnictví přeúčtovat pohledávku z úroku a smluvní pokuty na pohledávku z jistiny?

Zajišťovací směnka

Společnost s ručením omezeným poskytla zápůjčku právnické osobě. Právnická osoba zápůjčku neuhradila do doby splatnosti, tak byla vystavena zajišťovací směnka na částku zápůjčky s příslušenstvím. Nyní došlo k soudnímu řízení a avalista (fyzická osoba) má povinnost tuto směnku uhradit včetně nákladů soudního řízení. Společnost s r. o. vede v účetnictví pohledávku vůči právnické osobě na jistinu zápůjčky, úroky a smluvní pokutu. Jak správně zaúčtovat nově vzniklý stav, kterým přechází zaúčtovaná zápůjčka PO na účtu 378 na vymáhanou směnku po fyzické osobě? Bylo již zahájeno exekuční řízení. Má být vytvořena účetní opravná položka i k zaúčtovaným úrokům z prodlení?

Bezúročná zápůjčka jednateli ze s. r. o.

Společník a zároveň jednatel s. r. o. pobírající ze společnosti pouze odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele (zdaňována v § 6 ZDP), čerpá ze společnosti bezúročnou zápůjčku. Lze u něj využít osvobození dle § 4a písm. m) bod 4 ZDP, nebo se musí postupovat v souladu s § 6 bod 9 písm. v) ZDP a přidanit mu majetkový prospěch z jistiny nad 300 000? Závislou činnost nevykonává, ale je zdaňován v § 6 ZDP, tak nevím, zda pak musí dle § 6 postupovat i v případě majetkového prospěchu. 

Kapitalizace závazků

Společnost s. r. o. přijímá půjčky od fyzické osoby, která není jednatelem, ani v jiném vztahu ke společnosti. V s. r. o. jsou půjčky účtovány na účty MD 211/D 365. Fyzická osoba se rozhodla, že tyto půjčky nebude chtít od s. r. o. vrátit a chce je převézt na kapitálové fondy. Společnost funguje od roku 2018, za roky 2018 a 2019 je ve ztrátě 1500 000 Kč. Je možné to takto udělat a není v tom nějaký háček? Jaké bude správné účtování, místo účtu 365 použijeme 413? 

Pokud se půjčky v s. r. o. od fyzické osoby převedou na kapitálové fondy, je možné třeba za 3 roky znovu převést na účet 365?