Clo (70)

Osvobození celního režimu 42

Náš obchodní partner z Anglie zvolil pro dodávku do naší firmy v ČR následující postup, který je popsán v textu na faktuře takto (citlivá data jsem označila jako XXXX): Instructions for carrier: Customers EU EORI NO: CZXXXXXXXX, Incoterms 2020: DDP Brno, EU EORI BEG000722, Frictionless Trade Services SAS, Calais, France, Global VAT Number - FR75899352884, VAT Exemtion per intra community supply, Regime 42, Art 138 of VAT Directive, Discharge location/country of import: FRANCE/ Final ship to location: Czech republic. (Goods in EU free circulation), Country of origin: UK (Box 34), No export licence required (box 44), Parmanent export of free circulation goods (box 37). Náš dodavatel nám v doprovodném dopise dále vysvětluje, že při dodací podmínce DDP, která je zvolena, máme na dodávku pohlížet nikoliv jako na „import“ tedy dovoz ze 3. země, ale jako na intrakomunitární plnění. Dopravce, který má francouzské VAT, zboží veze z Francie do ČR, dodávku máme uvést v Intrastatu, do přiznání k DPH máme uvést VAT francouzského dopravce místo UK VAT našeho dodavatele. Dále popisuje metodu, kterou zvolili pro tuto dodávku: VAT Exemtion per intra community supply, Regime 42, Art 138 of VAT Directive. Údajně také nemusíme z této dodávky platit DPH ani clo z dovozu, protože dodávka je v režimu reverse-charge. Zboží je schváleno k vývozu při vstupu na přechod tunelu kanálu ve Velké Británii pomocí čísla EORI britského dodavatele. Zboží je schváleno pro dovoz v evropském skladu ve Francii - zde se použije opět čísla EORI britské dodavatele. Přeprava do ČR je již Intrakomunitární v rámci EU. Dále je nám vysvětlováno, že: Tento režim DPH se ve východní Evropě běžně nepoužívá, ale každý den jej používají podniky mimo EU, které dovážejí do evropských námořních přístavů, které nemusí být ve stejné zemi jako konečné určení zboží. Například zboží z Dálného východu, přijíždějící do Rotterdamu pro konečné dodání do Německa. Chtěla bych si ověřit správnost postupu při vykázání této dodávky v rámci přiznání k DPH případně Intrastatu - koho vlastně máme uvést jako dodavatele? Dodavatele z Británie nebo přepravce s francouzským VAT? Jako další dokument, který jsme kromě faktury našeho britského dodavatele obdrželi, je také zřejmě nějaký nákladní list, či deklarace (tedy nikoliv dovozní JSD) pod názvem Communaute Europeenne, kde je uveden náš dodavatel z Britanie (Destinataire) a dopravce z Francie (Déclarant), naše firma jako odběratel zde uvedena není. Opravdu nevím, jak postupovat, protože mám pochybnost, že z celé transakce můžeme našeho britského dodavatele, který je uveden na faktuře, a kterému bude směřovat platba za zboží, jen tak snadno vyloučit.

Dovoz do Polska z Běloruska

Naše společnost je plátcem DPH v ČR a plánujeme nakupovat zboží z Běloruska s dodáním a celním odbavením v Polsku. Celní prohlášení bude vypracováno takovým způsobem, aby naše společnost byla uvedena jako příjemce. Náš klient je společnost, která je plátcem DPH v Polsku, bude samostatně vyzvedávat zboží v Polsku ze skladu. Pokud jsem to správně pochopila, od naší společnosti se bude vyžadovat registrace v Polsku, avšak není mi jasné, bude-li nutné každý měsíc podávat hlášení o DPH?

Vrácení DPH občanovi ze 3. země, důkazní prostředky vs osvobozený vývoz

Firma prodala odběrateli občanovi ze Švýcarska (bez VAT a IČ) na prodejně v ČR kolo. Doklad byl nad 10 tis. Kč a prodavač vystavil úplný daňový doklad (fakturu), kde se podepsal i přebírající i prodávající. U odběratele je jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby. S odstupem (však v termínu předložení) Občan z Švýcarska poslal potvrzený prodejní doklad s 2 razítky celnic - Německá a Švýcarsko-Německá celnice se zprávou, že máme vrátit DPH. DPH firma odvedla z prodeje na ř.1 a nyní se po studiu zákona (je to první takový prodej) chystáme udělat odpočet na ř. 61 dle par. 84. Zajímá nás, zda však všechny formálnosti máme správně vyřešené a zároveň přemýšlíme, jak mít celou situace pro příště lépe pod kontrolou. Kupujícímu prodavač předal pouze jeden doklad bez popisku VAT Refund (tady si myslíme, že vše v pořádku - protože je v zákoně ustnanovení na požádání předložit 2x VAT REFUND + COPY). Dále přemýšlíme, zda jsme si neměli nechat vyhotovit nějaký důkazní prostředek dle § 84 odst. 1, že kupující nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika. Nevíme, zda máme právo si nějaký cestovní pas (občanku) např. kopírovat nebo nechat poslat, nebo je vhodné si nechat podepsat čestné prohlášení. Dále jsem se chtěl zeptat, zda nebylo pro tento případ vhodnější vystavit doklad o prodeji osvobozený od DPH na základě § 66. Tady však jako riziko vidíme, že bychom skrz důkazní prostředky měly vývoz zajistit přes našeho zmocněnce my jako prodávající a tyto administrativní starosti již při prodeji zvýšit cenu za dopravu. I v tomto případě je však podmínka v zákoně DPH, že kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu. Jak máme při takovém dokazování případně obstát, že občan nemá v tuzemsku místo pobytu? Nejjednoduší by pro nás asi bylo, aby si vývoz dle § 66 zajistil kupující, jenže tady vidíme u fyzické osoby riziko, že nám nedodá celní prohlášení o vývozu. Ovšem v zákoně je, že se dá doložit i jinými celními důkazy - tzn. stačila by i o razítkovaná faktura od celnice, že nakoupené věci překročili hranice EU a Švýcarsko.

Zboží z Velké Británie

Jsme s. r. o., plátci DPH, a dnes nám dorazilo zboží i faktura (bez VAT) z VB (taky plátce). Celkem za 6 000 Kč. Tzn. udělám reverse charge - řádek v přiznání k DPH 7 a 43. Je to prosím tak? A ještě bych měla otázku ke clu. Měla jsem za to, že clo řeší přepravní společnost (zboží nám dodalo DPD) - zatím nás ale nikdo nekontaktoval, žádný dokument jsme neobdrželi. Mám to nějak řešit nebo ne? 

Doplnění dotazu: K faktuře z Velké Británie nám přišla informace, že pod poplatky, kterou jsou v ní vyúčtovány, se kryje i dovozní poplatek účtovaný GSP. Může to tedy souviset s tím, že nám nebylo vyměřeno clo?

DPH vrácení zboží (náhradních dílů) zpět dodavateli-třetí země

Při nákupu zboží (náhradních dílů) od dodavatele ze Švýcarska je vystavena faktura, která je řádně proclena. Po použití náhradních dílů po opravě u zákazníka náš dodavatel potřebuje zaslat vadné díly zpět. Na základě obdržení těchto dílů následně vystaví dobropis k faktuře. Při odeslání vadný dílů do Švýcarka je provedeno celní řízení (JSD). Na řádku 22 přiznání k DPH je uvedena částka dle JSD. Po přijetí dobropisu od dodavatele je provedeno samovyměření DPH vstup, výstup, který snižuje řádek 7 DPH. Prosím je tento postup správný z hlediska cla a DPH? Má být při odeslaní vadných dílů uvedeno na ř. 22 - vývoz - i když se ve skutečnosti nejedná o vývoz, není účtováno do tržeb.

Celní poplatky při dovozu z Číny

Jsem OSVČ, plátce DPH. Pro svou ekonomickou činnost nakupuji zboží v Číně. V JSD - část výpočet poplatků ř. 47 je uvedena částka cla. Zboží (uhrazeno předem) mi doručuje DHL domů s fakturou za služby DHL (úhrada faktury hotově), v které je vyčísleno clo (stejné jako na JSD ř. 47) a zajištění platby celních poplatků (základ daně + 21% sazba DPH). Částka celních poplatků není uvedena na JSD ř. 47. Jak správně vše vyměřit a nárokovat DPH?

Daňový doklad při dovozu zboží

Jsme s. r. o., plátce DPH. Dovážíme zboží z Velké Británie. Přepravcem zboží je firma UPS, která na základě plné moci zajistila pro s. r. o. proclení zboží (JSD-volný oběh, konečné proclení). Od přepravce jsme obdrželi daňový doklad (Importní faktura). Na této faktuře je uvedeno datum importu, číslo zásilky, hodnota zásilky, celní identifikace, směnný kurz a vyčíslení cla. Můj dotaz je, zda můžeme tento doklad použít pro zaúčtování DPH nebo potřebujeme doklad přímo od celního úřadu. Můj druhý dotaz se týká základu DPH. Jako plátce jsme povinni přiznat DPH a zároveň máme nárok na odpočet. Přijaté plnění bude použito pouze pro ekonomickou činnost. Do základu daně pro DPH bude v tomto případě vstupovat hodnota zboží, která je uvedena na daňovém dokladu od přepravce + celní poplatky? Na kterých řádcích daňového přiznání vykazujeme?

Faktura od celního deklaranta, základ daně z dovozu

Firma dováží zboží z Číny přes velké dopravní společnosti (TNT, DHL), které zajistí i služby celní deklarace. Dopravní společnost nám vyfakturuje clo 1000 Kč ( bez DPH) a zajištění platby celních poplatků 500 Kč +105 (21% DPH). Do výpočtu základu daně z dovozu jde pouze clo, nebo i služby dopravní společnosti (včetně DPH nebo bez DPH)?

Přeprava z Číny společností z EU

Přepravu při dovozu zboží z Číny nám zajišťuje společnost ze Slovinska. Tato společnost vystavila fakturu za přepravu v režimu reverse charge. Bude přeprava vykázaná v DPH jako samovyměření účetním kurzem nebo bude součástí základu daně spolu se clem a hodnotou zboží na JSD, a tedy přepočtena celním kurzem?

Celní služby - režim DPH

Přepravní společnost nám vždy celní služby při dovozu osvobozovala od DPH. Nyní však DPH uplatňuje s následující argumentací. Ustanovení § 69 odst. 2 písm. a) ZDPH je od daně z přidané hodnoty osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na dovoz, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Současně, podle § 38 odst. 1 písm. b) ZDPH se do základu daně při dovozu zboží zahrnují také vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku. Předmětné služby však vznikly, resp. jejich poskytování bylo ukončeno až poté, co zboží dorazilo do prvního místa určení, a proto nemohou být zahrnuty do základu daně při dovozu zboží, a tudíž nemohou být osvobozeny od DPH. Je tento postup správný?