Clo (65)

Dovoz do Polska z Běloruska

Naše společnost je plátcem DPH v ČR a plánujeme nakupovat zboží z Běloruska s dodáním a celním odbavením v Polsku. Celní prohlášení bude vypracováno takovým způsobem, aby naše společnost byla uvedena jako příjemce. Náš klient je společnost, která je plátcem DPH v Polsku, bude samostatně vyzvedávat zboží v Polsku ze skladu. Pokud jsem to správně pochopila, od naší společnosti se bude vyžadovat registrace v Polsku, avšak není mi jasné, bude-li nutné každý měsíc podávat hlášení o DPH?

Vrácení DPH občanovi ze 3. země, důkazní prostředky vs osvobozený vývoz

Firma prodala odběrateli občanovi ze Švýcarska (bez VAT a IČ) na prodejně v ČR kolo. Doklad byl nad 10 tis. Kč a prodavač vystavil úplný daňový doklad (fakturu), kde se podepsal i přebírající i prodávající. U odběratele je jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby. S odstupem (však v termínu předložení) Občan z Švýcarska poslal potvrzený prodejní doklad s 2 razítky celnic - Německá a Švýcarsko-Německá celnice se zprávou, že máme vrátit DPH. DPH firma odvedla z prodeje na ř.1 a nyní se po studiu zákona (je to první takový prodej) chystáme udělat odpočet na ř. 61 dle par. 84. Zajímá nás, zda však všechny formálnosti máme správně vyřešené a zároveň přemýšlíme, jak mít celou situace pro příště lépe pod kontrolou. Kupujícímu prodavač předal pouze jeden doklad bez popisku VAT Refund (tady si myslíme, že vše v pořádku - protože je v zákoně ustnanovení na požádání předložit 2x VAT REFUND + COPY). Dále přemýšlíme, zda jsme si neměli nechat vyhotovit nějaký důkazní prostředek dle § 84 odst. 1, že kupující nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika. Nevíme, zda máme právo si nějaký cestovní pas (občanku) např. kopírovat nebo nechat poslat, nebo je vhodné si nechat podepsat čestné prohlášení. Dále jsem se chtěl zeptat, zda nebylo pro tento případ vhodnější vystavit doklad o prodeji osvobozený od DPH na základě § 66. Tady však jako riziko vidíme, že bychom skrz důkazní prostředky měly vývoz zajistit přes našeho zmocněnce my jako prodávající a tyto administrativní starosti již při prodeji zvýšit cenu za dopravu. I v tomto případě je však podmínka v zákoně DPH, že kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu. Jak máme při takovém dokazování případně obstát, že občan nemá v tuzemsku místo pobytu? Nejjednoduší by pro nás asi bylo, aby si vývoz dle § 66 zajistil kupující, jenže tady vidíme u fyzické osoby riziko, že nám nedodá celní prohlášení o vývozu. Ovšem v zákoně je, že se dá doložit i jinými celními důkazy - tzn. stačila by i o razítkovaná faktura od celnice, že nakoupené věci překročili hranice EU a Švýcarsko.

Zboží z Velké Británie

Jsme s. r. o., plátci DPH, a dnes nám dorazilo zboží i faktura (bez VAT) z VB (taky plátce). Celkem za 6 000 Kč. Tzn. udělám reverse charge - řádek v přiznání k DPH 7 a 43. Je to prosím tak? A ještě bych měla otázku ke clu. Měla jsem za to, že clo řeší přepravní společnost (zboží nám dodalo DPD) - zatím nás ale nikdo nekontaktoval, žádný dokument jsme neobdrželi. Mám to nějak řešit nebo ne? 

Doplnění dotazu: K faktuře z Velké Británie nám přišla informace, že pod poplatky, kterou jsou v ní vyúčtovány, se kryje i dovozní poplatek účtovaný GSP. Může to tedy souviset s tím, že nám nebylo vyměřeno clo?

DPH vrácení zboží (náhradních dílů) zpět dodavateli-třetí země

Při nákupu zboží (náhradních dílů) od dodavatele ze Švýcarska je vystavena faktura, která je řádně proclena. Po použití náhradních dílů po opravě u zákazníka náš dodavatel potřebuje zaslat vadné díly zpět. Na základě obdržení těchto dílů následně vystaví dobropis k faktuře. Při odeslání vadný dílů do Švýcarka je provedeno celní řízení (JSD). Na řádku 22 přiznání k DPH je uvedena částka dle JSD. Po přijetí dobropisu od dodavatele je provedeno samovyměření DPH vstup, výstup, který snižuje řádek 7 DPH. Prosím je tento postup správný z hlediska cla a DPH? Má být při odeslaní vadných dílů uvedeno na ř. 22 - vývoz - i když se ve skutečnosti nejedná o vývoz, není účtováno do tržeb.

Celní poplatky při dovozu z Číny

Jsem OSVČ, plátce DPH. Pro svou ekonomickou činnost nakupuji zboží v Číně. V JSD - část výpočet poplatků ř. 47 je uvedena částka cla. Zboží (uhrazeno předem) mi doručuje DHL domů s fakturou za služby DHL (úhrada faktury hotově), v které je vyčísleno clo (stejné jako na JSD ř. 47) a zajištění platby celních poplatků (základ daně + 21% sazba DPH). Částka celních poplatků není uvedena na JSD ř. 47. Jak správně vše vyměřit a nárokovat DPH?

Daňový doklad při dovozu zboží

Jsme s. r. o., plátce DPH. Dovážíme zboží z Velké Británie. Přepravcem zboží je firma UPS, která na základě plné moci zajistila pro s. r. o. proclení zboží (JSD-volný oběh, konečné proclení). Od přepravce jsme obdrželi daňový doklad (Importní faktura). Na této faktuře je uvedeno datum importu, číslo zásilky, hodnota zásilky, celní identifikace, směnný kurz a vyčíslení cla. Můj dotaz je, zda můžeme tento doklad použít pro zaúčtování DPH nebo potřebujeme doklad přímo od celního úřadu. Můj druhý dotaz se týká základu DPH. Jako plátce jsme povinni přiznat DPH a zároveň máme nárok na odpočet. Přijaté plnění bude použito pouze pro ekonomickou činnost. Do základu daně pro DPH bude v tomto případě vstupovat hodnota zboží, která je uvedena na daňovém dokladu od přepravce + celní poplatky? Na kterých řádcích daňového přiznání vykazujeme?

Faktura od celního deklaranta, základ daně z dovozu

Firma dováží zboží z Číny přes velké dopravní společnosti (TNT, DHL), které zajistí i služby celní deklarace. Dopravní společnost nám vyfakturuje clo 1000 Kč ( bez DPH) a zajištění platby celních poplatků 500 Kč +105 (21% DPH). Do výpočtu základu daně z dovozu jde pouze clo, nebo i služby dopravní společnosti (včetně DPH nebo bez DPH)?

Přeprava z Číny společností z EU

Přepravu při dovozu zboží z Číny nám zajišťuje společnost ze Slovinska. Tato společnost vystavila fakturu za přepravu v režimu reverse charge. Bude přeprava vykázaná v DPH jako samovyměření účetním kurzem nebo bude součástí základu daně spolu se clem a hodnotou zboží na JSD, a tedy přepočtena celním kurzem?

Celní služby - režim DPH

Přepravní společnost nám vždy celní služby při dovozu osvobozovala od DPH. Nyní však DPH uplatňuje s následující argumentací. Ustanovení § 69 odst. 2 písm. a) ZDPH je od daně z přidané hodnoty osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na dovoz, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Současně, podle § 38 odst. 1 písm. b) ZDPH se do základu daně při dovozu zboží zahrnují také vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku. Předmětné služby však vznikly, resp. jejich poskytování bylo ukončeno až poté, co zboží dorazilo do prvního místa určení, a proto nemohou být zahrnuty do základu daně při dovozu zboží, a tudíž nemohou být osvobozeny od DPH. Je tento postup správný?

Zboží z Číny proclené v Holandsku

Jsme společnost s r. o., plátce DPH, registrace v ČR. Obdrželi jsme zboží od čínského dodavatele (fakturu máme z Číny), který měl toto zboží uskladněno v holandsku v celním skladu. Celní sklad (mají platné holandské DIČ) provedl i celní odbavení na jméno naše společnosti, Od této společnosti, která clila toto zboží, jsme obdrželi holandský JSD a zprávu, že zboží je již procleno. Poté bylo zboží dopraveno do ČR do naší společnosti. Mám za to, že pokud se toto zboží clilo v Holandsku, že tato holandská společnost má vypořádat i DPH, tudíž na základě jejich JSD odvést a nárokovat si zpět DPH v Holandsku. Je to správně? A pokud ano, v kterém řádku v přiznání k DPH, bychom my česká společnost, měli vykázat tento případ? Kde uvést hodnotu zboží... mám uvést sumu zboží+doprava z Holandska do ČR? Pokud to není správně, jak máme postupovat?