Minimální mzda (50)

Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky

Zaměstnavatel má u zaměstnanců stanovenu základní mzdu nižší, než je minimální mzda nebo zaručená mzda, a k této základní mzdě pohyblivé složky. V souhrnu hrubá mzda vždy převyšuje úroveň zaručené mzdy danou zákonem. Je tento způsob stanovení mzdy v souladu se zákoníkem práce také v r. 2019, nebo je nutné, aby byla základní (fixní) složka mzdy na úrovni zaručené mzdy?

Minimální mzda u dohody o provedení práce

Vztahuje se v roce 2019 na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč zaručená mzda, nebo pouze minimální mzda? 

Částečný úvazek a odvod minimálního pojistného

Na částečný pracovní úvazek bude u s. r. o. zaměstnán odpovědný zástupce a měsíční mzdou 8 900 Kč. U zdravotního pojištění musíme provádět doplatek pojistného do minimální mzdy, ale tento doplatek nechceme strhávat zaměstnanci, nýbrž ho chceme hradit my jako zaměstnavatel. Je to možné? Bude takto zaplacené pojistné daňově uznatelné? Ten částečný úvazek je z důvodů na straně zaměstnavatele (rozjezd společnosti, málo zakázek, není možno dát plný úvazek). 

Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy

Jak chápat větu ustanovení § 119 zákoníku práce, kde se píše: "Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112)." Znamená to, že zaměstnavatel je povinen porovnat nejnižší zaručenou mzdu platnou pro daného zaměstnance s čistým příjmem v penězích nebo s hrubou mzdou poníženou o naturální mzdu nebo jinak? 

Dohoda o provedení práce

Chceme zaměstnat prvního zaměstnance na DPP. Prosíme o informace k níže uvedeným skutečnostem, které nám nejsou jasné, nebo si je chceme ověřit.

1)      Platí pro DPP od roku 2018 zaručená mzda nebo stále jen minimální mzda?

2)      Při nepodepsání prohlášení poplatníka a výdělku do 10 000 Kč měsíčně odvádíme srážkovou daň. Při podepsání prohlášení poplatníka nebo nepodepsání s výdělkem nad 10 000 Kč odvádíme zálohovou daň. Je to tak v pořádku?

3)      Odměna do 10 000 Kč měsíčně – bez přihlášení a odvodů na sociální a zdravotní pojištění?

4)      Platba na úrazové pojištění zaměstnanců v min. výši 100 Kč při odměně do 10 000 Kč měsíčně?

5)      Jako zaměstnavatel se registrujeme na finančním úřadě k zálohové a srážkové dani?

6)      Zaměstnanec sám nahlásil, že má exekuci z r. 2014. My tedy oznámíme exekutorovi nástup povinného? Od září 2015 se exekuce ze mzdy provádějí i u DPP. Exekuce zaměstnance je z roku 2014, ale nám přijde exekuční příkaz v roce 2018. Bude tedy odměna z DPP podléhat srážkám ze mzdy (nezabavitelná částka, rozdělení na třetiny)? Nebo máme očekávat přikázání jiné peněžité pohledávky, kde se sráží částka určená exekutorem? Do doby, než přijde exekuční příkaz, budeme srážet a deponovat?

Doplatky zdravotního pojištění za zaměstnance

Mám zaměstnance na poloviční úvazek, u kterého odměna nedosahuje výše minimální mzdy. Dohodli jsme se, že doplatek zdravotního pojištění do minimální částky odvede zaměstnanec 1/3 a zaměstnavatel 2/3. U mzdového listu jsem zjistila, že účetní program, který používám, doplatek zaměstnavatele odečítá zaměstnanci ze superhrubé mzdy. Je to tak správně? A pokud ano (protože je to u zaměstnavatele částka nepovinná), je to u zaměstnavatele daňový výdaj?

Správný výpočet mzdy

Podnikatel, OSVČ, má zaměstnance, který má zkrácenou pracovní dobu na 22,5 hodin týdně. Je zařazen do 4. skupiny zaručené mzdy, kde bude od 1. 1. 2018 minimální mzda pro 40 hod. pracovní dobu 16 400 Kč (98,50 Kč/hod.). Jaká bude správná výše min. hodinové mzdy? Je odměňován hodinovou mzdou. Bude to 55,41 Kč nebo nebo je správný jiný výpočet? 

Doplatek do zaručené mzdy

Zaměstnanec má hrubou měsíční mzdu 13.400,- Kč. Jde o minimální zaručenou mzdu pro 3. skupinu prací. Tento zaměstnanec čerpal v měsíci 7/2017 dovolenou 7 dní, přičemž jeho průměrný hodinový výdělek za předchozí čtvrtletí je 77,31 Kč / h a je nižší než minimální hodinová zaručená mzda pro 3. skupinu prací. Je průměrný hodinový výdělek takto v pořádku, vzhledem k tomu, že je menší než 80,50,- Kč? Mám ručně opravit v osobní evidenci zaměstnance průměr pro náhrady na minimální hodinovou zaručenou mzdu pro 3. skupinu prací, tedy na 80,50 Kč? Zvyšoval by se průměrný výdělek pouze pokud by byl nižší než minimální mzda? Po zpracování mzdy za 7/2017, tj. po výpočtu náhrady za 7 dní dovolené mu vyjde hrubá mzda 13.262,-Kč. Je hrubá mzda takto v pořádku? Vztahuje se zaručená mzda pouze ke skutečně odpracované době a ne ke dnům, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou? Měla bych poskytnout doplatek, tak aby byla hrubá mzda 13.400,- tj. do minimální zaručené mzdy?

Kontrola výše minimální mzdy

Jaký je správný výpočet pro kontrolu výše minimální mzdy?

Příspěvky na náklady provedených úkonů ve Švýcarsku

Společnost s r. o. dodává montované stavby do Švýcarska, ve většině případů je na místě stavby prováděna i montáž. Následně po ukončení montáže jsme vyzváni příslušnými švýcarskými úřady k doložení skutečnosti, že jsme zaměstnancům, provádějícím montáž ve Švýcarsku, poskytli minimální mzdy dle švýcarských předpisů. I když se o to snažíme, skutečnost je taková, že jsme úřadům vydáni na milost, a po jejich prověření námi zaslaných dokumentů a přepočtu dle jejich tabulek, je nám v 80 % případů vyměřena pokuta. Tyto pokuty uvádím na řádku 40 daňového přiznání a připočítávám je k základu daně. Je můj postup správný? Zároveň nám švýcarské úřady účtují vždy pololetně podle počtu hlášených dnů montáže, příspěvky na náklady provedených úkonů. Můžu tyto příspěvky ponechat jako daňové?