Daňová evidence (236)

Daňová evidence - kniha pohledávek a závazků

Musí drobný podnikatel, který vede peněžní deník, ve kterém jsou uvedeny veškeré příjmy a výdaje, vést i knihu: 1) pohledávek – vystavených faktur, 2) knihu závazků – přijatých faktur? 

Zařazení budovy do obchodního majetku - určení odpisové skupiny

Do jaké odpisové skupiny zařadit tuto budovu? Dle katastru nemovitostí se jedná o tzv. budovu občaského vybavení. Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu pevně spojenou se zemí. Cca 1/3 plochy tvoří byt, 2/3 plochy 2 kanceláře a šatny. 

Pořízení nemovitosti do obchodního majetku a částečně k soukromým účelům

Fyzická osoba, plátce DPH chce pořídit nemovitost od jiného tuzemského plátce a tu zařadit do obchodního majetku. Nemovitost zapsána v katastru nemovitostí jako stavba občanského vybavení. Kolaudace proběhla v roce 2005. Fyzická osoba hodlá tuto nemovitost používat částečně pro soukromé účely, z toho 40 % podlahové plochy tvoří bytová jednotka, 60% nebytové prostory. Jak postupovat z hlediska DPH a daně z příjmu? Otázka DPH - Je správné režim přenesení daňové povinnosti, a nárok na snížit o 40 %, tedy část nemovitosti sloužící k soukromým účelům? Je rovněž možné uplatnit osvobození od DPH bez nároku na odpočet? Pokud bude majetek zařazen do obchodního majetku, je možné uplatnit odpisy v plné výši nebo v krácené výši?

Snížení nájmu za provedenou rekonstrukci

Fyzická osoba (dále jen FO), plátce DPH, pronajímá nemovitost k provozování stavební firmy. Stavební firma je s. r. o. a plátce DPH. FO bude nájem zdaňovat podle § 9 zákona o dani z příjmů a výdaje uplatní ve výši 30 %. U nájmu podle § 56 odst. 3 zákona o DPH bude uplatněna daň z přidané hodnoty. V nájemní smlouvě je ujednání o rekonstrukci pro provozování činnosti nájemce v hodnotě 150 000 Kč s tím, že jako protihodnota za provedenou rekonstrukci je nájemci sníženo nájemné. Nájemné bude sníženo od počátku po dobu 30ti měsíců o částku 5 000 Kč na 25 000 Kč měsíčně. Po ukončení smlouvy nemá nájemce právo na úhradu za investované finanční prostředky. Jak bude příjmy z nájmu danit FO?: 1) Bude od počátku trvání nájmu počítat FO do příjmu 30 000 Kč měsíčně? 2) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a 150 000 Kč zdaní jednorázové po dokončení rekonstrukce? 3) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a výdaje na rekonstrukci zdaňovat nebude? Jak bude s případnou odpovědí na body 1-3 souviset DPH?

Ukončení podnikání OSVČ s daňovou evidencí v roce 2020

Podnikatel – živnostník (v oboru pohostinství), neplátce DPH, vedl daňovou evidenci, výkon podnikání z pohledu pojistného na sociální zabezpečení i veřejné zdravotní pojištění považován za vedlejší činnost (podnikání při zaměstnání, které je hlavním zdrojem příjmů). K 31.5.2020 ukončil provozování živnosti oznámením na živnostenském úřadu, k témuž dni bylo oznámeno ukončení samostatné výdělečné činnosti i na příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně. Výsledky podnikání 1 – 5/2020 (fiktivní – ilustrativní částky): Tržby z podnikání: 30 000 Kč Výdaje na dosažení, zajištění a udržení za 1-5/2020: 20 000 Kč Zisk 1-5/2020: 30 000 – 20 000 Kč: 10 000 Kč Stav zásob ke dni ukončení činnosti: 0 Kč (do dne ukončení prodány, tedy v tržbách, nebo fyzicky zlikvidovány – potraviny, nápoje). Žádné pohledávky nebo dluhy ke dni ukončení činnosti kromě záležitostí dále uvedených. Po dni ukončení podnikání, tedy po 31.5.2020, inkasoval podnikatel v roce 2020 ještě tyto příjmy, které souvisely s výkonem jeho předchozí podnikatelské činnosti: Příjem z titulu vrácení vratných obalů: 15 000 Kč Příjem z titulu přeplatku na energiích*: 5 000 Kč *V 7/2020 přišlo vyúčtování energií za provozovnu (uzavřenou 31.5.2020), vznikl přeplatek ve výši 5 000 Kč. Zálohy na platby energií za 1-5/2020 byly součástí daňových výdajů 1 – 5/2020 (tedy součástí výše uvedených 20 000 Kč). Můj dotaz zní: Kolik bude činit správný dílčí základ daně ze samostatné činnosti podnikatele za rok 2020 (dále jen: „DZD § 7“)? Kolik bude činit správný vyměřovací základ na ZP podnikatele (dále jen: „ VZ ZP“)? Varianty, které se nabízí: A) Použití (mé) „selské“ logiky: DZD § 7 = (30 000 – 20 000) + 15 000 + 5 000 = 30 000 Kč. Vysvětlení: Ve všech případech jde o záležitosti s přímou vazbou na podnikání podnikatele. Příjmy inkasované po ukončení podnikání představují „vrácení výdajů“, které byly uplatněny dříve, buď v roce 2020, nebo v předchozích letech jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, tj. snižovaly základ daně z příjmů i vyměřovací základy pro SP a ZP podnikatele. Z DZD § 7 ve výši 30 000 Kč se bude také počítat ½ pro stanovení VZ ZP, tedy VZ ZP bude: 15 000 Kč. B) Aplikace § 23/8/b/2. zákona o daních z příjmů: „……..rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti….., se upraví …… u poplatníků uvedených v § 2……………..pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem……………………..“ Ke dni ukončení činnosti (31.5.2020) určitě právně existovala pohledávka z titulu vratných obalů: 15 000 Kč. Pohledávka z titulu přeplatku na energiích v provozovně ke dni ukončení právně dosud neexistovala. Řešení podle B): Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 30 000 – 20 000 = 10 000 Kč Úpravy podle § 23/8/b/2.: Zvýšení rozdílu o 15 000 Kč Výsledný DZD § 7: 25 000 Kč VZ ZP: 5 000 Kč (10 000/2), neboť podle § 3a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se do konce roku 2020 vychází při stanovení VZ ZP jen z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Úpravy tohoto rozdílu podle § 23 zákona o daních z příjmů se do VZ ZP za rok 2020 ještě nepromítnou. Při variantě B nedojde logicky k vyměření daně z příjmů a pojistného na ZP z částek, které dříve ovlivnily oboje směrem dolů. Proto mi logicky přijde správnější varianta A. Jak je to ale správně podle příslušné zákonné úpravy? Dále mě napadá ještě: Když při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob již vím, že z těch záloh na energie se jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů fakticky použilo o 5 000 Kč méně (hodnota přeplatku), tak proto už v daňové evidenci mám snížit daňové výdaje o těchto 5000 Kč, a tím logicky zvýšit DZD §7 a VZ ZP? 

Reverse charge - náhradní díly z Polska

Daňová evidence, přijatá faktura z Polska, nákup náhradních dílů a doprava v částce 1 127 Kč, VAT 0%, uvedeno DIČ polské firmy, jedná se tedy o fakturu reverse charge. Jaký uvést kód předmětu plnění do KH? Bude faktura uvedena v KH v oddílu A2 a DPH řádky 03 a 43? Mohu v daňové evidenci v členění uvést náhradní díly jako nákup materiálu a dopravné jako režii?

Spolupracující osoba

Podnikám v zemědělství. Vedu daňovou evidenci. Za rok 2020 uplatňuji skutečné výdaje. Manželka se mnou celoročně spolupracuje a je registrovaná jako moje spolupracující osoba, je to její hlavní činnost. Platí si zdravotní pojištění, sociální pojištění i nemocenské. Od 15. 1. 2020 do 12. 3. 2020 byla na neschopence. Při sestavování daňového přiznání za rok 2020 můžu na ni můžu rozdělit příjmy a výdaje za celý rok 2020? Je tam nějaké omezení, když měla neschopenku? Pokud ano, jak to mám propočítat. 

Odpisy po rozdělení sdružení bez právní subjektivity

Syn zakoupil od otce po rozdělení sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018 hmotný majetek, který otec vložil do obchodního majetku sdružení. Otec už skončil a syn pokračuje v ekonomické činnosti dál. V roce 2019 (sdružení bylo rozděleno 1. 1. 2019) odpisy řešeny nebyly. Jak má syn postupovat při odpisování? Majetek byl zařazen do 4. odpisové skupiny a už je téměř odepsaný, ale pořizovací cena zakoupené vinice je více než 40 000 Kč. Musí začít s odpisem jako při pořízení nového hmotného majetku, nebo může pokračovat v odpisech jako ve sdružení? Jedná se o vinici, která se v brzké době bude obnovovat. 

Oprava nebo TZ oplocení

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí DE, vlastní nemovitost, zařazenou do svého majetku, pronajímá dle § 7 ZDP. V minulém roce nechal na své náklady opravit plot, který k nemovitosti patří. a) byla provedena oprava podezdívky kamenného plotu, jednalo se o vyzdění kamenného plotu do původního stavu, izolace apod., nebyl změněn účel stavby, částka nad 40 000 Kč, dáno jako oprava b) na tuto podezdívku byl namontován nový ocelový plot, zabetonování nových sloupků, původní sloupky ze stejného místa byly odstraněny, výplň tahokov,ocel - původní plot byl rámový s drátěným výpletem - je možno posoudit také jako opravu? c) k ocelovému plotu bude zhotovena nová ocelová pojezdová brána, původní brána byla klasická, železná, ručně otevírací - zde bych zadala jako TZ Prosím o posouzení zda se u jednotlivých bodu jedná o TZ či opravu. Doplním, že oplocení bohužel nebylo historicky před 20 lety zařazeno zvlášť při koupi tohoto majetku, ale vše bylo zaevidováno jako stavba v 5. odp. sk. 

Nákup a prodej nemovitosti v SJM

V rámci SJM během roku manželé nakoupili jako fyzické osoby nepodnikající 8 nemovitostí, tři nové byty a pět bytů s kolaudačním rozhodnutí delší než 5 let. Byty by rádi zrekonstruovali a vybavili. Následně by je zhruba po roce prodali. Manželé jsou jinak oba OSVČ v oblasti služeb. Jeden je plátce DPH a druhý nikoliv. Jak budou postupovat v rámci daně z příjmů a daně z přidané hodnoty? Daň z příjmů budou oba rovným dílem, nebo částečně, nebo pouze jeden z nich podle §10, kdy bude brát příjem pouze jako rozdíl mezi prodej a nákup včetně oprav a vybavení? Nebo je nákup a prodej bráno jako podnikání §7? Jak budou postupovat z pohledu DPH? Pokud ano odpočet DPH na rekonstrukci je možný?