Daňová evidence (131)

Zpětný leasing v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, po uplynutí doby finančního leasingu odkoupil za 3 000 Kč předmět leasingu. Obratem ho prodal zpět leasingové společnosti za 600 000 Kč + 126 000 Kč DPH. Leasingová společnost předmět leasingu opět pronajala původnímu nájemci. Doba nájmu je 55 měsíců, první zvýšená splátka je 220 000 Kč. Za zůstatkovou cenu 3000 Kč jsem pořídila nový hmotný majetek, který není odpisován. Prodej majetku ve výši 600 000 Kč + DPH je zdanitelným příjmem z podnikání. Prodejní cena je vyšší, než by byla zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z původní hodnoty, takže leasingové splátky jsou zpětně daňově uznatelným nákladem. První zvýšená částka leasingového nájemného je daňově neuznatelným výdajem, částku časově rozliším na dobu nájmu, tj. 220 000/55 x 6 (6 měsíců v roce 2018 byly zaplaceny první splátky). Je postup správný?

Vyúčtování spotřeby plynu v daňové evidenci

V září 2018 přišla faktura za spotřebu plynu za období 11/2017-8/2018: spotřeba plynu 35 393 Kč bez DPH, uhrazené zálohy (11/2017-8/2018) -41 322 Kč bez DPH = -5 929 Kč bez DPH (platební kalendář - měsíčně 4 132,20 bez DPH). Jak zaúčtovat spotřebu v roce 2018? V roce 2017 jsem uplatňoval výdaje paušálem.

Účtování u cestovní agentury v daňové evidenci

Klientka, fyzická osoba, není plátcem DPH, má malou cestovní agenturu, vede daňovou evidenci. Jak správně zaúčtovat nákup vstupenek z Ticketportalu, vstupenky do divadla... a následný prodej klientům? Jedná se o nedaňový výdaj a nedaňový příjem a do DPFO se zaúčtuje pouze provize? A jak je to u prodeje zájezdu, např. příjem od klientů a náklady na dopravu a na nákup vstupného nedaňově a do DPFO dát pouze zisk z daného zájezdu? A ohledně obratu a registrace DPH - započítávají se veškeré příjmy, nebo jen provize?

Technické zhodnocení na pronajatém majetku-leasing

Pokud fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci provede technické zhodnocení pronajatého majetku. Může ho  dle ZDP odepisovat? V leasingové smlouvě se píše toto: "Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provádět na předmětu leasingu úpravy, kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu předmětu leasingu." Dle mého názoru úprava rozhodně není podstatná, ale úprava to je. Po ukončení leasingové smlouvy se toto technické zhodnocení dál odpisuje, dokud není zcela odepsané?

Příjmy z prodeje platební kartou

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, poskytuje služby, za které příjímá úplatu hotově nebo platební kartou. Jako plátce DPH z každé takové tržby přiznává daň na výstupu. Po připsání takové platby na účet si však banka část „ukrojí“ a částka je nižší. Jak postupovat dál? Co s neuhrazenou částí pohledávky, ze které však byla odvedena daň?

Prodej vozidla vyřazeného z majetku fyzické osoby

Manžel prodal osobní automobil, vyřazený před dvěma roky ze svého obchodního majetku. Mohu jako manželka dodanit tento prodej ve svém daňovém přiznání v § 10 zákona o daních z příjmů? Majetek máme ve SJM.

Vývoj výrobku - účtování

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, během roku 2018 vyvinula prototyp výrobku - dětského autíčka ze dřeva. Nechala si tento výrobek i patentovat a vše zdárně proběhlo dle předpisů a patent získala. Nyní ke konci roku 2018 již tento výrobek začala prodávat. Jedná se o to, že náklady na vývoj tohoto výrobku včetně získání patentu stály 167 000 Kč. Bude se tato částka výdajů odpisovat, časově rozlišovat, anebo je to přímý náklad v roce 2018 podnikatele vedoucího daňovou evidenci?

Promlčené pohledávky

Jak v účetnictví naložit s pohledávkami starými přes deset let? O pohledávkách bylo účtováno ve výnosech, opravné položky k nim nebyly tvořeny. Chtěla bych účetnictví „vyčistit“. Podle společníků už není žádná šance, že dlužníci pohledávku zaplatí. Lze tyto pohledávky odepsat daňově, nebo by byl odpis daňově neúčinný? Na jaké účty by bylo možno výmaz pohledávek zaúčtovat? Lze také vymazat staré pohledávky z daňové evidence, když opět není žádná naděje na jejich úhradu?

Dotace na odbahnění rybníka

Fyzická nepodnikající osoba v roce 2009 koupila pozemky - vodní plocha rybník. Nemovitá věc nebyla vložena do podnikání, v roce 2017 - zřízeno živnostenské oprávnění - Zprostředkování obchodu a služeb, kdy v roce 2017 základ dle § 7 = 0. V roce 2018 fyzická osoba získala dotaci na odbahnění rybníka - poskytovatel Ministerstvo životního prostředí - příjemce dotace fyzická osoba - IČO: (rok 2017). Výše uvedená osoba nemá zřízen podnikatelský účet, finanční prostředky - dotace je poukazována na osobní nepodnikatelský účet, z kterého jsou hrazeny doklady vztahující se k pracím odbahnění (odběratel - rovněž - IČO - rok 2017). Fyzická osoba dokládá přijaté faktury a jejich úhradu (osobní nepodnikatelský účet). Jak narovnat účetnictví s vlivem na DP FO?

Stravenky v daňové evidenci

Fyzická osoba, neplátce DPH, vede daňovou evidenci, nakupuje stravenky (á 85 Kč) pro zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele 55 %, srážka ze mzdy 45 %. Je správný postup, pokud:

1) přijatá faktura za stravenky je zahrnuta do výdajů při nákupu (55 % nominální hodnoty a provize daňově uznatelné, 45 % nominální hodnoty a provize daňově neuznatelné, dopravné celé daňově uznatelné),

2) zaměstnancům je každý měsíc sraženo 45% z nominální hodnoty poskytnutých stravenek, ve výdajích je tedy mzda po odečtu srážky,

3) srážka ze mzdy je interním dokladem zahrnuta do daňově uznatelných výdajů.