Ing. Ivana Pilařová (837)

Vývoz zboží a kurzy

Vyvážíme zboží do třetí země. Aby byl vývoz uskutečněn, musí provedena externí firmou předexpediční kontrola. Pro tyto účely vystavím daňový doklad v měně USD o několik dnů dříve, než se vývoz uskuteční. Použiji kurz dne vystavení faktury např. 10. 1. Zboží předáme přepravci 20. 1. a den výstupu z území EU je - dle celního dokladu, např. 23. 1. V účetnictví pro DPPO použiji kurz 10. 1. Podle zákona o DPH je datum uskutečnění zdanitelného plnění 23. 1. - tento údaj opravím na daňovém dokladu - datum ZP je 23. 1. Vystavení daňového dokladu je 10.1. Budu pro evidenci DPH přepočítávat výši plnění kurzem ze dne 23. 1.? Pro DPPO zůstane kurz ze dne vystavení faktury?

Účtování poukázek za odpracované roky u firmy dle kolektivní smlouvy

Kam se má správně zaúčtovat náklad (účet) za benefitní poukázky vyplacené zaměstnanci za odpracovaná léta u firmy? Nárok na poukázky je dán kolektivní smlouvou. Firma je ve ztrátě a poukázky nejsou vypláceny z fondu ze zisku. 

Firemní a soukromé náklady na pracovní cestu

Jednatel firmy (a zároveň zaměstnanec) byl na pracovní cestě za obchodním partnerem v Londýně na 4 dny. Společně s jednatelem cestovala i manželka, která není ve firmě zaměstnaná. Jako jediný doklad za letenky mám pouze potvrzení o platbě, který je uvedený na jméno zaměstnance. Letenky si hradil jednatel ze soukromé platební karty a nyní by rád uplatnil letenky na sebe jako daňově uznatelný náklad, jelikož pro něj se jednalo o pracovní cestu. Jakým způsobem mohu doklad zaúčtovat? Bude dostačující pouze potvrzení o platbě nebo je nutná faktura vystavená na firmu? Letenka na manželku bude daňově neuznatelným nákladem na 512 s analytikou nebo vůbec o těchto nákladech nebudu účtovat? Mohu jednateli vyplatit peníze za jeho letenku v hotovosti?

OSVČ a pronájem automobilu do nově vznilé s. r. o.

OSVČ, plátce DPH, založil nově s. r. o. OSVČ je plátcem DPH a má ve svém majetku automobil, který využívá ke své obchodní činnosti (rozvážení zboží, cesty k zákazníkům). Nově založil s. r. o., kam chce převést část činností z OSVČ. Automobil, který má v obchodním majetku OSVČ, chce využívat prozatím pro obě firmy. Jaké je nejschůdnější řešení v tomto případě - rámcová smlouva o pronájmu vozidla? Lze fakturovat pouze kilometry dle knihy jízd pro s. r. o.?

Nákup serveru ze zahraničí

Společnost s r. o., plátce DPH, dne 13. 3. 2019 zakoupila ve Velké Británií použitý server. Dodavatel - firma z Velké Británie - platné VAT ID, tzn. fakturováno bez DPH. Celková cena je 1 855 GBP + 40 GBP za dopravu. Jak tento server správně zaúčtovat a jak je to s daňovými odpisy (odpisová skupina, od kdy je možné odpisovat). Prosím ještě o informaci, na kterém řádku přiznání k DPH pořízení tohoto serveru uvést, a jak se to projeví v kontrolním hlášení? 

Zápůjčka společníkovi

Jediný společník společnosti s. r. o. si vypůjčil v prosinci 2018 ze společnosti 700 000 Kč. Jakou smlouvu musí se společností uzavřít a jak počítat úroky z této půjčky? Jsou úroky z této půjčky daňově účinné až při zaplacení? Jak o této půjčce a postupných splátkách účtovat?

Příjem OSVČ v EUR

OSVČ fakturovala částku 1 100 EUR do zahraničí. Cizinec zaplatil 1 100 EUR na účet, banka připsala již dle svého kurzu částku v Kč - 1 100 x 25,231 = částku 27 754,1 Kč. Kolik bude uvádět OSVČ v přiznání jako přijatou částku? Částku přijatou a zaokrouhlenou nahoru, tj. částku 27 755 Kč? Jak se postupuje v případě, že musím do přiznání částku zaokrouhlit na bankovním účtu, mám např. 0,1 Kč? Musím postupovat přesně dle nějakého znění zákona, a pokud ano, jakého?

V případě, že by OSVČ přijala dále např. částku 1 000 EUR v hotovosti - může si vybrat ještě z kurzů, které může využít, tj. např. aktuální, pevný pro dané období nebo průměrný, který se vyhlašuje po skončení roku bez ohledu na to, že banka při přijetí peněz od cizince si sama přepočte „svým aktuálním“ kurzem? Kurz bez ohledu na přepočty banky, který si vyberu, pak musí OSVČ dodržet pro všechny platby v zahraniční měně, je to tak? Lze tedy si vybrat např. průměrný a použít pro všechny příjmy, které nebyly automaticky přepočítány bankou?

Doplňující otázka:

Pokud tedy OSVČ využije pro přepočet faktur v cizí měně jednotný kurz, který je vyhlášen po skončení roku, a vede si daňovou evidenci (např. v Excelu mám 80 faktur), zde má fakturované částky v EUR, ale i v Kč seřazeny dle data, jak mu platby došly, jak dle zákona a pro správce daně vést tuto evidenci v EUR a Kč? Je potřeba mít na každém řádku částku v Kč (nebo EUR) dle fakturace a vedle ve sloupečku přepočet z Kč na EUR, nebo stačí vzít součet EUR za celý rok a vynásobit jednotným kurzem a sečíst se součtem sumy v Kč? Nebo mám vést zvlášť na dalším listu v Excelu evidenci pro Kč a evidenci pro EUR? Jak toto nejlépe pro správce daně evidovat?

Bonusy za platební morálku

Dodavatel vytvoří opravný daňový doklad za platební morálku v roce 2018 svému odběrateli. Zdanitelné plnění je 31. 1. 2019, doklad byl vystaven 5. 2. 2019. Z hlediska daně z příjmů u odběratele, kam patří fakturovaná částka? Má být v závěrce roku 2018 odběratele použit dohadný účet aktivní na neznámou částku, anebo lze opravný doklad zaúčtovat kompletně do roku 2019?

Dodatečná sleva na zboží

Jsme plátci DPH. V roce 2018 jsme prodali zboží firmě A (plátce DPH). Tato firma A nám v roce 2019 vyfakturovala (po dohodě uzavřené v únoru 2019) 1/3 částky z faktury roku 2018 jako spoluúčast. Beru to jako dodatečnou slevu ke zboží. Do kterého roku patří náklady z dodatečné slevy na zboží prodané v roce 2018? Jak tedy správně zaúčtovat dodatečnou slevu?

Vstupní cena pořizovaného majetku

Společnost s. r. o. v 12/2018 pořídila na úvěr ojetý automobil. V prosinci bylo auto zařazeno do užívání v pořizovací ceně bez daně ve výši 283 304,96 Kč. Na přijaté faktuře je navíc částka bez DPH ve výši 27 200 Kč. Jedná se o „Carlife Garanci Premium“. Musí se o tuto částku zvýšit vstupní cena auta čili odpisovat z částky ve výši 310 504,96 Kč? V roce 2019 byl zaplacen registrační poplatek za převod auta ve výši 900 Kč. Má se vstupní cena auta v roce 2019 navýšit o tuto částku? A dále v roce 2019 byla podána reklamace kupujícím s. r. o. na vady na autě, které byly na základě „Dohody o narovnání reklamace“ vyhodnoceny vrácením částky na účet s. r. o. ve výši 25 000 Kč. Jak zaúčtovat tuto vrácenou částku?