Ing. Ivana Pilařová (971)

Reverse charge - kurz

V jakém kurzu počítat DPH při reverse charge? Např. kurz vystavení přijaté faktury je 5.6.2020, DUZP 3.6.2020 a datum přijetí faktury je 18.6.2020. Jedná se o zboží.

Darování služeb - zaúčtování

Mateřské škole s. r. o. (vede účetnictví) byly poskytnuty služby auditora formou daru ve výši 15 000 Kč. Na základě jeho požadavku mělo být v s. r. o. účtováno MD 548/D 648. Je tento postup správný? Popřípadě jaké navrhujete zaúčtování?

Doprava

Lze se s dodavatelem služeb dohodnout, že za cestu k nám do společnosti (místo, kde nám poskytne službu), nám bude kromě poskytnuté služby fakturovat také svou dopravu v dohodnuté ceně (= počet ujetých km x dohodnutý paušál za ujetý km) a čas, který na cestě stráví? Předpokládám, že ano, že uvedená doprava se stane součástí našich daňově uznatelných nákladů vynaložených na tuto službu.

Vyrovnání při ukončení nájemní smlouvy

Společnost s ručením omezeným pronajala nemovitost fyzické osobě - podnikateli. Podnikatel na svoje náklady hradil technické zhodnocení, které by si po jeho zařazení do užívání mohl odepisovat. K zařazení do užívání ale nedošlo a nájemní smlouvu vypověděl. Nyní by se měla s. r. o. s podnikatelem vyrovnat a uhradit mu vzniklé výdaje. Jak tuto situaci řešit z daňového a účetního pohledu u s. r. o. a z daňového pohledu u podnikatele? Oba jsou plátci DPH. Bude vyrovnání zatíženo DPH? Má s. r. o. uhradit nájemci přesnou částku jeho výdajů na technické zhodnocení, nebo je vhodné vypracovat znalecký posudek?

Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví

Jak správně zaúčtovat doplatek/přeplatek na SP a ZP u FO (za podnikatele), která vede účetnictví a je vůbec nutné doplatky do starého roku účtovat? Vím, že teoretický postup by měl být tento: otevřít starý rok a zaúčtovat (na základě vyhotovených přehledů) doplatek MD 526N/336. V praxi to však znamená to, že po zaúčtování případu a vyhotovení výkazů k DP musíme do DP znovu sahat a opravovat hospodářský výsledek. Je zde totiž ze strany FÚ kontrolní vazba DP (ř. 104 - VH) na výkaz zisků a ztrát (** VH před zdaněním). Pokud bychom do starého roku zaúčtovali pouze daň z příjmu, a doplatky na pojistném do roku, ve kterém byly spočteny, byla by to vyloženě chyba? Opravovat VH v DP a daňově neuznatelné náklady je velmi náročné. Dalo by se zde použít nějaké výjimky? 

Předčasné ukončení nájmu - kauce

Firma s. r. o. má u svého pronajímatele od roku 2016 složenou jistotu k nájmu ve výši 20 000 Kč. Nyní v roce 2020 podepsali dohodu o předčasném ukončení nájemního vztahu, kde se dohodli, že nájemcem složená jistota ve výši 20 000 Kč bude použita jako kompenzace pronajímateli za předčasné ukončení smluvního vztahu. Kauce byla zaúčtována v roce 2016 -  MD 378/D 221. Jak nyní odúčtovat?

Kompenzační bonus - oprava žádosti

OSVČ podala žádost o kompenzační bonus jen za některé dny v měsíci dubnu, protože byla jen v některých dnech bez práce. Protože byl tento postup chybný, tak po domluvě se zaměstnancem Finančního úřadu podala další žádost o kompenzační bonus jen na zbývající dny v měsíci. Následně volal jiný zaměstnanec z FÚ, že je tento postup nesprávný, že měla OSVČ oznámit změnu pouze mailem a měsíc duben již nelze opravit (prý nelze podat dvě žádosti na jedno bonusové období). Bylo nám řečeno, že aby FÚ mohl vyplatit zbývající částku, vyplatí ji z měsíce března. Může OSVČ v budoucnu hrozit nějaká sankce nebo postih za tento postup, když FÚ např. při kontrole zjistí, že v březnu nedošlo z důvodu koronavirové krize k žádné újmě, nebo že OSVČ podala dvě žádosti na jedno období?

Likvidace zásob

Společnost je výrobní a obchodní společností. Sklad účtuje způsobem A. Na skladech eviduje:

a)     nakoupený materiál (suroviny) - účet 112,

b)     polotovary vlastní výroby - účet 122,

c)     vlastní výrobky - účet 123,

d)     zboží - účet 132.

Společnost provádí likvidaci těchto zásob v souladu s § 24 odst. 2 písm. zg zákona o daních z příjmů, likvidaci dokládá likvidačním protokolem.

Na který účet se o likvidaci u jednotlivých zásob účtuje:

a) materiál: 501/112 nebo 548/112,

b) polotovary: 582/122 nebo 501/122 nebo 548/122,

c) vlastní výrobky: 583/123 nebo 501/123 nebo 548/123,

d) zboží: 504/132 nebo 501/132 nebo 548/132?

Účtování prodloužené záruky do nákladů

Společnost s r. o. měla ve vlastnictví vozidlo, na které si zaplatila prodlouženou záruku již v roce 2018. Vozidlo bylo nyní prodáno, ale prodloužená záruka platí do roku 2022. Měla by se správně prodloužená záruka časově rozpouštět do nákladů v roce 2020, 2021 a 2022, nebo nyní v roce prodeje vozidla dát tuto záruku celou do nákladů? 

Kompenzační bonus pro jednatele s. r. o.

Lze podat žádost o kompenzační bonus pro jednatele s. r. o. za celé období do 29. 6. 2020 i bez podaného přiznání k DPPO za rok 2019 (v rámci liberalizačního balíčku lze podat do 18. 8. 2020)? Obrat prokazuji pouze čestným prohlášením, ale jak si FÚ zkontroluje? Jedná se mi o to, zda je možné si zažádat již nyní a nebude problém s vyplacením, kdy se přiznání podá až eventuelně 18. 8. 2020.