Ing. Ivana Pilařová (889)

Okamžik zařazení samostatných movitých věci souvisejících s výstavbou nemovitosti (majetku)

Firma staví objekt (budovu), který ještě není zkolaudován. Do tohoto objektu pořizuje drobný majetek do 40 000 Kč, který účtuje dle směrnice a „již dříve zajetých kolejí“ jako zásoby rovnou do spotřeby. Jelikož firma zatím budovu nevyužívá (objekt není ani zkolaudován), tak se jí hromadí náklady, oproti kterým nejsou výnosy. To se firmě nelíbí (nadhodnocuje jí to náklady). Bylo by možné nebo i správné nějakým způsobem tento drobný majetek účtovat na účty zásob 112 a rozpustit jej do spotřeby až kolaudací nebo při začátku užívání objektu? Obdobná věc se týká majetku nad 40 000 Kč - samostatných movitých věcí, které jsou nakupovány jako vybavení objektu (stroje, vozíky, mobilní vybavení). V jakém okamžiku mají být správně účetně a daňově zařazeny - až v okamžiku kolaudace budovy nebo např. už prvním vytažením z krabice a zkouškou provozu?

Půjčka jednatele

Jednatel s. r. o. v minulých letech poskytl půjčky společnosti, s. r. o. má 2 společníky s rovnoměrným podílem. Nyní se jednatel rozhodl, že půjčky nechce vrátit, že je nechá ve společnosti, ale navyšovat základní jmění nechce. Jakým způsobem to ošetřit v účetnictví a na jaký účet tuto částku zaúčtovat? Nyní je na účtě 365. 

Přeúčtování pojištění v rámci stavebních prací

Stavební společnost provádí stavební práce ve společnosti (sdružení) s jinou společnosti. Stavební dílo je pojištěno, pojištění sjednává pouze jedna ze společností a následně poměr pojištění dle stanovených podílů přeúčtovává na druhého účastníka sdružení. Pokud si fakturují mezi sebou také stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti lze toto pojištění přefakturovat dle § 36 odst. 4 ZDPH na druhého účastníka také v přenesené daňové povinnosti? I když se pojištění přefakturuje samostatně mimo fakturaci stavebních prací? Nebo se použije při fakturaci na druhého účastníka sdružení režim osvobození a uvedené plnění se vykáže na ř. 50 přiznání DPH?

Smlouva a faktura v EUR mezi tuzemskými plátci DPH uhrazená v korunách

Tuzemský plátce DPH jako dodavatel uzavřel smlouvu s tuzemským plátcem na dodávku zboží v měně EUR a fakturace byla domluvena také v měně EUR. Dodavatel vystavil fakturu v EUR, na faktuře uvedl v souladu se zákonem vyčíslení DPH v českých korunách kurzem ČNB k datu zdanitelného plnění. Na faktuře byl uveden i účet, na který má být faktura uhrazena a který je v měně EUR. Odběratel však fakturu zaplatil na jiný účet a provedl úhradu v korunách v hodnotě vyčíslení DPH. Vzhledem k tomu, že dodavatel musí zaplatit zboží do zahraničí v EUR, tak převodem na eura kurzem komerčních bank na realizovaném převodu tratí více než 130 000 Kč. Dodavatel chtěl odběrateli platbu v CZK vrátit a požadovat novou úhradu v EUR na eurový účet. Ekonomka dodavatele argumentovala tím, že je jejím právem (právem dodavatele) zaúčtovat eurovou fakturu pouze v českých korunách a také ji v českých korunách zaplatit a ztrátu přes 130 000 si máme naúčtovat na kurzové rozdíly. A vzhledem k tomu, že fakturu již v účetním systému vede jako korunovou a uhrazenou, tak to s námi již více nehodlá řešit a jednání opustila. Korunový účet, na který provedla platbu, si sama iniciativně vyhledala a rozhodla, že na něj provede platbu. Domníváme se, že na toto právo nemá, a dokonce, že účtování faktury v měně EUR v korunách je nepřípustné a dochází k porušení účetních předpisů. Prosíme Vás o potvrzení, že ekonomka odběratele nepostupuje v souladu s účetními předpisy, a pokud máme pravdu, prosíme Vás i o konkrétní uvedení těch předpisů, které byly porušeny.

Termín pro oznámení přechodu na hospodářský rok

Naše společnost od 1. 7. 2020 bude přecházet na hospodářský rok a z tohoto důvodu bychom si chtěli prodloužit účetní období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020. Podle informací, které jsem našla, je tuto změnu potřeba oznámit FÚ nejpozději do 3 měsíců před plánovanou změnou nebo do 3 měsíců před koncem běžného účetního období, podle toho co nastane dřív. Platí tento výklad stále nebo je tam nějaká změna, dle informace od auditora by nám to stačilo tuto změnu ohlásit do 31. 3. 2020, prý dle stávajícího výkladu.

Poskytnutí zboží a poukazů v rámci propagační akce na veletrhu dle sponzorské smlouvy

Firma (e-shop a obchod) účtuje o zboží metodou B, při nákupu zboží uplatnila DPH na vstupu. Nyní v rámci smlouvy o poskytnutí reklamních a propagačních služeb poskytne příspěvkové organizaci v rámci výstavy v technickém muzeu některé svoje zboží (přesný výčet zboží je ve smlouvě). Firma (sponzor) bude za toto poskytnutí propagován v rámci soutěže i celé výstavy a to v podobě reklamních log, plakátů, bannerů a dalších. Jedná se o drobnou elektroniku do 5 000 Kč, ovšem vše bude nad 500 Kč. Firma má v plánu na základě dodání zboží účtovat zápisem MD 501 (Daňově - reklamní předměty)/D 504. Nevracet uplatněné DPH z nákupu a neodvádět DPH z tohoto poskytnutí na základě výměnného obchodu za protislužbu (propagaci). Je tento postup v pořádku? (Firma kromě smlouvy a výčtu poskytnutých zásob si bude dělat i fotodokumentaci z akce). Mimo zboží poskytne dle smlouvy i 10x dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč, za kterou si budou moci "výherci" (vybraní účastnici na veletrhu v rámci soutěže) nakoupit zboží z eshopu firmy. Organizaci a rozdávání cen bude mít na starost příspěvková organizace. Jak zaúčtovat toto poskytnutí poukazů příspěvkové organizaci - může to být 548 (daňově - podpora prodeje) / 325 (závazek) ? S tím, že DPH se odvede podle určitosti plnění již v rámci poskytnutí nebo až v případě uplatnění poukazu za předpokladu, že nebude známa sazba zboží.

„Kurzové rozdíly“ v daňové evidenci z hlediska daně z příjmu a DPH

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, pořídil hmotný majetek od slovenského plátce DPH za 10 000 EUR. Při zaúčtování přijaté faktury do závazků jsem přepočetla částku denním kurzem dle ČNB a takto přepočtenou fakturu zaevidovala do závazků, zařadila do dlouhodobého majetku pro výpočet odpisů dle zákona o daních z příjmů a zařadila do příslušného řádku DPH. Faktura byla uhrazena na účet dodavatele z korunového účtu plátce. Kurz použitý bankou je vyšší, tj. plátce uhradil vyšší částku, než která je vedená v daňové evidenci. Je „kurzový rozdíl“ daňově uznatelným výdajem? Mohu ho pořídit v peněžním deníku jako provozní výdaj?

Účtování kauce

Jak správně účtovat zaplacenou vratnou kauci a předplacení mýtného? Předplacení na zálohy a kauci také? Nyní máme vše na zálohách. Spotřebované mýtné vyúčtujeme vždy na konci roku, kauce nám zůstává na zálohách, na účtu 314 i několik let.

 

Drobný hmotný majetek a způsob odpisování

Společnost na základě směrnice účtuje DHM do hodnoty 40 000 CZK přímo do nákladů na účet 501. Nyní je požadavek vedení vytvořit novou směrnici a určitou část DHM (dle typu) účtovat do investic na účet 022. Lze v tomto případě ihned majetek 100% odepsat přes účty MD 551/D 082? Nebo účtováním na účet 022 je vlastně určeno, že majetek je k použití více než 1rok a tudíž je nutné nastavit časové měsíční odpisy, standardně se používá 24měsíců? Ještě jedna otázka, používáme mezinárodní účetní software a ten neumí používat účet 042 v případě pořízení majetku (umí ho pouze pro rozpracovaný majetek). V případě pořízení hm je tedy účtováno přímo 022/321, ne přes účet 042 přes který se má správně majetek teprve převádět do užívání, tedy na účet 022. Je toto nedodržení účetního postupu problém při případné daňové kontrole? 

Pronajaté nebytové prostory - odpisy, technické zhodnocení

Nájemce na základě písemného souhlasu pořídí standartní vestavěnou kuchyňskou linku v nebytových prostorech. Cena je 100 000 CZK. Pronajímatel v písemném schválení zároveň potvrdí, že odpis budovy je 30 let. Je nájemce povinen zařadit tuto kuchyň do 5. skupiny a odpisovat 30 let? Nájemní smlouva je na dobu neurčitou a není žádný předpoklad, že v případě ukončení nájmu by v odepisování pokračoval pronajímatel, také nám nebude nic přispívat. Lze odpisovat i kratším způsobem? Druhá část dotazu: Nájemce pořídil (se schválením) v pronajatých nebytových prostorech první kuchyňskou linku před 10 lety v ceně 20 000 Kč a zaúčtoval jí vzhledem k ceně na účet 022 určený pro drobný hmotný majetek, nyní linku vyhodí a nahradí novou, cena je 100 000 Kč. Jedná se v tomto případě pouze o údržbu (účet 511) či se stále jedná o technické zhodnocení s postupem výše uvedeným?