Ing. Ivana Pilařová (908)

Zákonný úrok z prodlení, okamžik účtování o výnosech

Firma půjčila fyzické osobě podnikateli úročenou zápůjčku v penězích. Zápůjčka včetně naběhlých úroků je po splatnosti. Ve smlouvě je dohodnutá zákonná výše úroku z prodlení dle nařízení. 1) Firma se chystá tyto zákonné úroky uplatnit, ovšem neví, v jakém momentě o nich může (musí) účtovat? 1) Např. Je situace, že k 31. 12. poslala vyčíslený zákonný úrok z prodlení druhé straně - tak má o tomto účtovat a tuto částku má mít ve výnosech k 31. 12.? Výnosy vyloučí ze zdanění, jelikož úroky nebyly zaplaceny a budou zdaněny až při úhradě v dalším roce. 2) Ale u jiné půjčky se domluvila s podnikatelem e-mailově, že vyčíslený úrok (včetně jistiny a smluvního úroku) ke konkrétnímu budoucímu dni podnikatel zaplatí (např. ke dni 15. 11. 2019). Ovšem podnikatel nezaplatil, jak má firma evidovat výnosy v účetnictví v takovéto situaci k 31. 12. Má tam mít pouze část k 15. 11. nebo vše k 31. 12. nebo nic? U další zápůjčky je dohodnutý zákonný úrok z prodlení, ale firma ještě neřešila a neposlala upozornění druhé straně, má i tak k 31. 12. vypočíst výnosy ze zákonného úroku z prodlení do účetnictví?

Úroky z cashpoolingu - oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční

Naše firma je součástí velké mezinárodní skupiny. Všechny prostředky, které přijdou na účet do banky či jsou z banky odesílány, jsou denně zúčtovány formou cashpoolingu s naší mateřskou společností, tzn. každý den je na našem bankovním účtu nulový zůstatek. Z cashpoolingu nám celkově vzniká závazek, který je evidován na účtě 361 a každý měsíc nám naše mateřská společnosti z této dlužné částky vypočítá úroky. Úroky zaúčtujeme interním dokladem 562 proti účtu 361. Fyzicky se tyto úroky nikam neodesílají. Podléhají i tyto úroky oznamovací povinnosti finančním úřadu podle § 38da zákona o daních z příjmů? 

Přechody mezi paušálem a daňovou evidencí

Prosím o objasnění § 23 odst. 8 ZDP, když se přechází z evidence na paušál, tak pohledávky zvyšují základ daně a závazky snižují základ daně za předcházející období (tzv. dodanění) a když se přechází naopak z paušálu na evidenci, tak je to stejné? Nebo je to opačně, že závazky zvyšují základ daně a pohledávky naopak snižují? 

Cestovní náhrady

OSVČ vysílala v roce 2019 zaměstnance na služební cestu na Slovensko. Zaměstnanec ke služební cestě používal své soukromé vozidlo. Jako kompenzace za to, že se během služební cesty opotřebovává jeho soukromé vozidlo, byla mu poskytnuta náhrada za použití vozidla 4,10 Kč za každý ujetý kilometr jízdy, Vozidlo jezdí na naftu, takže mu náležela i náhrada 33,60 Kč za spotřebované PHM, dále mu bylo proplaceno zahraniční stravné dle vyhlášky ve výši 35 eur (jednalo se o více než 18 hodinovou cestu) a dle vnitřní směrnice OSVČ mu náleželo 40% procent kapesné. Na Slovensku pobýval při jednotlivých služebních cestách např. 3 až 4 dny. Jaký kurz České národní banky má OSVČ použít při při přepočtu české koruny? Vhodné je prý použití kurzu ke dni nástupu na pracovní cestu. Je to přesně den, kdy zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z místa pravidelného pracoviště, kdy ale zaměstnanci náleží tuzemské stravné. Anebo je to den, kdy zaměstnanec překročí hranice na Slovensko?

Chybná fakturace

Česká společnost, měsíční plátce DPH, vystavila v 10/2019 českému plátci fakturu za služby. Společnost vystavenou fakturu uvedla v DPH i v KH za 10/2019. Faktura však byla v 12/2019 zákazníkem vrácena s vyjádřením, že je chybně vystavena - nedošlo k uskutečnění služby. Znamená to, že ji zákazník nemá v účetnictví. Předpokládám, že správný postup nyní je, vystavit ODD do 10/2019, podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH do 10/209. Je i jiný způsob, jak lze v účetnictví fakturu stornovat (odepsat), tak aby nemusela společnost podávat dodatečné přiznání k DPH a následné KH za 10/2019? I za podmínky, že by si nenárokovala možnost vrácení odvedeného DPH z této faktury? 

Přechod na daňovou evidenci

Fyzická osoba, původně cizinec, podnikal ca od roku 1998 na území ČR. Vedl podvojné účetnictví. V roce 2015 podával poslední přiznání - bylo nulové a pak živnost přerušil. Nyní má nejen trvalý pobyt na úzení ČR, ale už je i občan ČR. Od dubna 2019 obnovil živnost a rád by vedl daňovou evidenci anebo jen uplatňoval paušál. Může nyní přejít anebo začít vést daňovou evidenci, anebo musí pokračovat v podvojném účetnictví? Pokud by mohl přejít na daňovou evidenci, tak nevím co se zůstatkem na účtu 491. Účet 211 je jasný - bude to počáteční stav pokladny.

Účtování o zásobách metoda B - dobropis na přelomu roku

Firma účtuje o zásobách - zboží metodou B. Dne 15. 12. 2019 došla faktura i fyzicky zboží od zahraničního dodavatele (účetnictví: MD 504/D 321 a příjemka zásob). Dne 25. 12. 2019 firma zjistila, že v dodávce byly nějaké vadné kusy, tento den zboží poslala zpět zahraničnímu dodavateli. (neúčtováno,udělána výdejka na skladové kartě zásob). U této firmy se tyto vratky dějí běžně a reklamace na 95 % v pořádku proběhne. Zahraniční dodavatel pošle dobropis až v průběhu ledna (na dobropisu není napsáno žádné uskutečnění v 2019). Firma zaúčtuje tento dobropis  MD -504/D 321 do ledna dle data z dokladu. K 31. 12. 2019 udělá inventuru skladu a narovná sklad, kde zásoba není. Je tento postup správný? Dále je případ, že zahraniční dodavatel zašle dobropis s „invoice date“ opět až leden 2020, ale firma má e-mailovou korespondenci se zahraničním dodavatelem, kde jim potvrdil, že reklamaci přijímá. Dobropis ovšem zašle s lednovým datem v lednu 2020. Jelikož v tomto případě firma ví, že reklamace proběhne, má účtovat k 31. 12. 2019 něco - např. MD 388/D 504, nebo opět nic neúčtuje?

Zajišťovací směnka

Společnost s ručením omezeným poskytla zápůjčku právnické osobě. Právnická osoba zápůjčku neuhradila do doby splatnosti, tak byla vystavena zajišťovací směnka na částku zápůjčky s příslušenstvím. Nyní došlo k soudnímu řízení a avalista (fyzická osoba) má povinnost tuto směnku uhradit včetně nákladů soudního řízení. Společnost s r. o. vede v účetnictví pohledávku vůči právnické osobě na jistinu zápůjčky, úroky a smluvní pokutu. Jak správně zaúčtovat nově vzniklý stav, kterým přechází zaúčtovaná zápůjčka PO na účtu 378 na vymáhanou směnku po fyzické osobě? Bylo již zahájeno exekuční řízení. Má být vytvořena účetní opravná položka i k zaúčtovaným úrokům z prodlení?

Starý závazek firmy a jeho řešení v účetnictví a DPPO

Jak vyřešit účetní závěrku a daňové dopady firmy s. r. o. V inventuře účtů 2018 je účet 479 (dlouhodobý závazek) v poměrně významné hodnotě (cca 33 % obratu firmy), avšak nedoložený konkrétní smlouvou apod. Od předchozího zpracovatele účetnictví (do účetního roku 2018) máme informace, že  s. r. o. vznikla převzetím podnikání od fyzické osoby OSVČ a účet 479 byl vyrovnávací účet té doby – podrobnosti k tomu nejsou, tuto hodnotu jsme převzali. Od jednatele i společníka (v jedné osobě) společnosti jsme dostali odpověď, že podnikání osvč přešlo na  s. r. o. v roce 2000 a tehdy vznikl u sro závazek za nabytý obchodní majetek, za který zřejmě nebylo zaplaceno. Ovšem tehdejší dokument (smlouvu nebo jiný podklad) firma nemá (otázkou je, zda k tomu písemná smlouva tehdy byla). Na obchodním rejstříku je zveřejněná závěrka z roku 2009, kde na účtě dlouhodobých závazků je právě tato částka, což tvrzení jednatele a společníka dokladá. Jak se s tím má firma správně vypořádat? A) Možnost, že bude evidovat stále na účtě 479 tento závazek - možná není správný, jelikož jednatel toto bere jako uzavřenou věc a v podstatě neví, že by tam měl nějaký dluh. B) Vyžádat si prohlášení jednatele a společníka, že nikomu k 31. 12. 2019 takovou částku  s. r. o. nedluží, že taková částka v rozvaze nemá být, protože zkresluje aktuální stav firmy. Jak bychom měli správně účtovat. Bylo by správně účtovat odpis rozvahově přes jiný výsledek hospodaření zápisem MD 479/DAL 426 bez vlivu na daň z příjmů? Případně jak účtovat jinak?

Přechod z daňové evidence na paušální výdaje

Podnikatel OSVČ uplatňoval v roce 2017 výdaje paušálem. V roce 2018 uplatňoval výdaje dle skutečnosti a odvedl DPFO.V roce 2019 chce opět uplatnit výdaje paušálem, ale měl vystavenou fakturu přijatou v roce 2018 a uhrazenou v roce 2019.Jedná o f.p. za 31 206 Kč. Co musí udělat, aby mohl v roce 2019 uplatnit opět paušál?