Ing. Ivana Pilařová (1106)

Kurzový rozdíl u pořízení podílu - mikro účetní jednotka

Prosím o potvrzení správnosti účtování kursových rozdílů při pořízení 100% podílu na zahraniční s. r. o. v roce 2020. Podíl byl uhrazen v cizí měně, vlastníkem je česká s. r. o., která je mikro účetní jednotkou, takže nesmí přeceňovat reálnou hodnotou. Je správný postup účtování na účet 414 podle § 60 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. „Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41."? 

Stravenkový paušál

Zaměstnavatel si stanovil podmínku pro poskytování stravenkového paušálu pro své zaměstnance takto - zaměstnanec má nárok na peněžitý příspěvek na stravu za skutečně odpracované směny, a to mininimálně 4 odpracovaných hodinách za směnu včetně přesčasů. Je tento způsob akceptovatelný? Bude se jednat u zaměstnance (jeho pracovní úvazek je 7,5 hod. denně) po odpracování části směny (např. 4 hodin) o daňově osvobozený příjem?

Čerpání podílu na zisku před schválením účetní závěrky

Společnost s. r. o. za rok 2020 vygenerovala zisk. Zatím nemá společnost ještě hotovou a schválenou účetní závěrku za rok 2020, ale společník chce již nyní čerpat částečně zisk před schválením účetní závěrky (ve společnosti je nerozdělený zisk z minulých let, který by toto čerpání pokryl) a po schválení účetní závěrky ještě zbytek. Je to možné? Za jakých podmínek? Kdy by byl odvod srážkové daně?

Nevyúčtovaný dohad

K 31. 12. 2017 jsme do účetnictví zaúčtovali přes dohadné položky pasivní náklad za doménové poplatky za nevyúčtované období 01-10/2017. Žádný doklad jsme do dneška nezískali. Jak nyní dále postupovat? Jak účetně „vyčistit“ účet 389 k 31. 12. 2020? Má tato situace vliv na daňovou stránku? 

Vklad do nadace

Společnost s r. o. založila nadaci - nadační kapitál tam vložila pouze tato společnost s. r. o. Má také 100% obchodní podíly ve dalších dvou společnostech - v jiné společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti - tyto podíly přeceňuje ekvivalencí. Musí přeceňovat ekvivalencí i svůj vklad do nadace?

Doplňující dotaz:

Společnost s r. o. vložila vklad do nadace již v roce 2016, ekonomický užitek z nadace žádný nemá a ani ho neočekávala, vklad eviduje na účtu 069. Měl by být tedy tento vklad přeúčtován na nákladový účet (jaký)? Pokud by k přeúčtování došlo v roce 2021, byl by to pro společnost s. r. o. nedaňový náklad? Mohu poprosit o odkaz na ustanovení zákona, který tuto otázku řeší? 

Osvobozený bezúplatný příjem

Začala jsem účtovat s. r. o., které má velmi mnoho zápůjček a úvěrů. Je tam také bezúročná zápůjčka od společníkovy sestry a kamaráda. Předešlá paní účetní počítala úroky v ceně obvyklé, a dávala je do řádku 30 daňového přiznání. Od sestry úrok obvyklý vychází na 13 000 Kč. Od kamaráda na 50 000 Kč. Já si ale myslím, že takovýto majetkový prospěch je osvobozený dle § 19b odst. 1 písm. d), že se nikam nemusí uvádět (protože je do 100 000 Kč osvobozen) a zvyšovat tím daňovou povinnost. Mám pravdu já nebo dřívější paní účetní? 

Polhůtní závazky - akciová společnost

V dubnu v roce 2018 rozhodla společnost (majoritní akcionář) o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na tohoto hlavního akcionáře. Ostatním vlastníkům vzniklo právo na zaplacení protiplnění za předání jejich akcií společnosti. Přechod akcií na majoritního akcionáře společnost zaúčtovala: MD 043 / DAL 379 a dále pak MD 061 / DAL 043 v částce 3 000 000 Kč V roce 2020 uplynulo 30 měsíců od vzniku závazku. Nyní zbývá 700 000 Kč na účtu DAL 379 - ostatní závazky (jde o zbylé vlastníky, kteří se už o protiplnění nepřihlásili). V dubnu v roce 2021 uplyne 36 měsíců tříleté promlčecí lhůty. Jsme povinni v daňovém přiznání právnických osob za rok 2020 dodanit polhůtní závazky? Jde vůbec o polhůtní závazek? Musíme je v roce 2021 odepsat na účet 648, tedy v době, kdy uplyne tříletá promlčecí lhůta podle občanského zákoníku? Závazek nezanikne, pouze se promlčí. Vzniká tedy povinnost závazek odepsat do výnosů a dodanit?

Účtování úhrady za převzetí zákaznické základny

Jak zaúčtovat úhradu ve výši 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny lékárny a jak je to s daňovou uznatelností? Nabyvatel - s. r. o. - na základě kupní smlouvy odkupuje zásoby a vybavení od původního provozovatele - s. r. o. Obě zúčastněné strany jsou plátcem DPH. Nabyvatel se v kupní smlouvě dále zavázal zaplatit původnímu provozovateli částku 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny. Zákaznickou základnou jsou myšleni zákazníci „z ulice“, kteří jsou zvyklí nakupovat v lékárně a také zdravotnická zařízení, která zde odebírají materiál. Tato cena je stanovena v kupní smlouvě a vztahuje se pouze za postoupení zákaznické sítě. Vybavení a zásoby v této částce nejsou zahrnuty.

Účtování příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření v účetním software

Účetní software, jeho mzdová část, má v sobě zahrnutu i funkci příspěvků zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. Účtování je pevně dáno výrobcem programu. Zaúčtováním měsíčních mezd se vytvoří závazkové doklady na úhradu příspěvků penzijním společnostem a ty jsou účtovány souvztažností MD 527 / DAL 527. Úhrada závazkového dokladu MD 527 / DAL 221. Domnívám, že tento postup není úplně správný. Dle mého názoru by bylo vhodnější postupovat buď zaúčtováním závazkového dokladu vůči penzijní společnosti MD 527 / DAL 325 a úhradu dokladu pak MD 325 / DAL 221 nebo variantně účtováním závazkového dokladu MD 395 / DAL 395 a úhradu pak MD 527 / DAL 221. 

Odměna influencerky z Polska

Česká s. r. o. spolupracuje na instagramu s influencerkou - studentkou z Polska. Je možné s ní uzavřít smlouvu o dílo, případně dohodu o provedení práce? Jedná se o jednorázovou spolupráci. Bude se tato odměna promítat do DPH? Česká s. r. o. je plátce DPH, polská studentka není plátce DPH.