Ing. Ivana Pilařová (1149)

Depozitum realitní kanceláře

Realitní kancelář má smlouvu s prodávajícím o zajištění prodeje nemovitostí. Přijímá od zájemců o koupi nemovitosti rezervační depozitum, které se stane v okamžiku uzavření obchodu provizí (tržbou) za zprostředkování tohoto obchodu. Na jaké účty toto depozitum účtovat a jak vypořádávat DPH?

Odpis při změně vstupní ceny

Jsem zemědělský podnikatel, vedu daňovou evidenci. V roce 2020 jsem pořídil traktor, ve stejném roce jsem obdržel dotaci na pořízení traktoru, o kterou jsem snížil vstupní cenu traktoru. V roce 2020 jsem daňový odpis majetku neuplatnil. Nyní, v roce 2021 jsem obdržel fakturu za poradenství při zpracování žádosti o dotaci, která byla podmíněná tím, jestli obdržím ještě další část dotace. Tu jsem v roce 2021 obdržel. Budu postupovat tak, že vstupní cenu z roku 2020 nyní zvýším o fakturu za poradenství a snížím o další část dotace? Budu odpisovat jako v prvním roce z upravené ceny (ne ze sloupce zvýšené/snížené? vstupní ceny)?

DAUC ID 27943 doplnění dotazu co s úroky

Doplnění otázky se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je osvč vlastníkem, bude odepisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně ? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře.(jistina a úrok). Jak se budou rozpočítávat, aby část jak předpokládám byly součástí odepisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižující ZD s likvidací faktury za zásoby ? Je tento postup správný ? Děkuji

Bezúplatné předání odstupujícímu společníkovi neodepsaného a nesplaceného firemního auta pořízeného na úvěr

Společnost s r. o. s jediným společníkem v 5/2020 čerpalo úvěr na nákup auta, část jeho pořizovací ceny hradilo ze svých zdrojů. Úvěr zaevidovala na účet 461xxx. Zároveň zaevidovala auto na 022xxx a začala ho odepisovat ve 2. odpisové skupině – tedy plán odpisů je do r. 2024. Dne 1. 3. 2021 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč, zůstatková cena automobilu je k 1. 1. 2021 ve výši 315 949 Kč (plánovaný roční odpis v r. 2021 je v kartě majetku ve výši 78 988 Kč). Dne 9. 3. 2021 prodal společník jednomu ze svých zaměstnanců celý svůj obchodní podíl. Zároveň se obě strany domluvily, že si odcházející společník s sebou vezme auto (bezplatně) a zároveň s tím se mu postoupí úvěr ve výši nesplaceného zůstatku.

1) Na jaké účty a daňově či nedaňově se bude účtovat zrušení nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč?

2) Předpokládáme, že je pro vyřazení auta z majetku třeba v poloviční výši doúčtovat odpisy r. 2021. Na jaké účty a daňově či nedaňově se doúčtuje zůstatková cena ve výši 276 455 Kč?

3) Má fakt, že auto bylo bývalému společníkovi předáno bezplatně (tj. pouze za cenu nesplaceného úvěru) nějaký daňový vliv na s. r. o.?

Prodej nemovitosti

Společnost s r. o., měsíční plátce DPH, má v obchodním majetku nemovitost (zapsanou v katastru nemovitostí jako bytový dům), zakoupenou v roce 1991, která není ještě odepsána. Společnost s r. o. má v nemovitosti sídlo a zároveň v nemovitosti pronajímá byty – osvobozené nájemné. Společníci chtějí nemovitost v roce 2021 prodat. Jak bude prodej nemovitosti zdaněn (DPH z prodeje, DPPO 19 %, srážková daň 15% z výplaty podílu na zisku společníků)? Jak prodej nemovitosti a zdanění správně předepsat v účetnictví? 

Oprava havarovaného automobilu - kontrolní hlášení a přiznání k DPH

Vedeme účetní evidenci (fyzická osoba) a jsme plátci DPH. Máme fakturu od autoservisu na opravu nabouraného auta, které je havarijně pojištěné. Faktura je základ daně 92 149,59 Kč, 21 % DPH 19 351,41 Kč, celkem 111 501 Kč. My jsme hradili autoservisu pouze 24 351 Kč (5 000 Kč spoluúčast a 19 351,41 Kč DPH). Pojišťovna za nás rovnou servisu poslala 87 150 Kč. Dala jsem fakturu od servisu do nedaňového vydání s odpočtem DPH. Fakturu jsem zlikvidovala tak, že jsem z pokladny vystavila nedaňový výdajový doklad na 87 150 Kč a hned jsem tam dala příjmový na stejnou částku od pojišťovny a též nedaňový (tím se mi do pokladny peníze vrátily). Zbytek 24 351 Kč jsem hradila bankou a rozdělila jsem to na 5 000 Kč spoluúčast, což jsem dala jako daňový výdaj bez odpočtu DPH. Dále nedaňový výdaj 19 351,41 Kč (to je to DPH). Je to tak dobře? Mám i v tomto případě dát celou fakturu do kontrolního hlášení do B2?

Nájemné z bytu placené předem - DPH + účtování

Společnost s r. o., měsíční plátce DPH, pronajímá od 6/2021 byt fyzické osobě nepodnikající. Nájemce zaplatí nájemné za byt na 10 let dopředu v celkové výši 360 000 Kč (měsíčně 3 000 Kč) v hotovosti ve dvou platbách.

1. DPH A PŘIZNÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč hotově v 6/2021 a druhá platba ve výši 110 000 Kč bude hotově v 7/2021. Nájemné bude osvobozené od daně bez nároku na odpočet a bude se uvádět na ř. 50 v přiznání DPH a v jaké výši: a) ř. 50 ve výši celkem 360 000 Kč v 6/2021, b) ř. 50 ve výši 250 000 Kč v 6/2021, c) ř. 50 ve výši 110 000 Kč v 7/2021, d) ř. 50 ve výši 3 000 Kč v 6/2021, pak další 3 000 Kč v 7/2021 a takto dále každý měsíc?

2. ÚČTOVÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč v hotovosti - zaúčtovat každý měsíc 3 000 Kč v měsících 6-12/2021 na MD 211/D 602 nebo stačí jednou částkou 3 000 x 7 měsíců = 21 000 Kč na účet MD 211/D 602 v pokladně? A zbytek částky zaúčtovat na MD 211/D 384 výnosy příštích období.

Druhá platba ve výši 110 000 Kč bude v hotovosti v 7/2021 - zaúčtovat již celou na MD 211/D 384? Musí se zaúčtovat předpis nájemného nebo stačí takto zaúčtované v pokladně? Jak by popř. vypadal v tomto případě předpis nájemného MD 315 nebo MD 378/D 602 v každém roce po dobu 10 let?

Daňové výdaje: penále za pozdní platbu sociálního pojištění, pořízení dlouhodobého majetku a zásob

1) OSVČ vede daňovou evidenci, měla schválený splátkový kalendář od okresní správy sociálního zabezpečení k úhradám záloh. Po splacení dluhu po třech letech jí přišlo vyúčtování penále za toto období asi 10 000 Kč. Bude toto penále daňovým výdajem či nedaňovým?

2) Zubní lékařka, vede daňovou evidenci, pořídila si přístroj skener za 400 000 Kč a materiál na zhotovení implantátů za 160 000 Kč. Za materiál na implantáty zaplatila zálohu 120 000 Kč, zbytek za obě věci dohromady, bude využívat úvěr ve splátkách na 5 let. Chápu dobře, že ta částka materiálu bude ihned daňovým výdajem po zaplacení a ostatní splátky až při úhradě po dobu 5 let?

Doplňující otázka:

Doplnění otázky se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je OSVČ vlastníkem, bude odpisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře (jistina a úrok)? Jak se budou rozpočítávat, aby jedna část byla součástí odpisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižujícím základ daně s likvidací faktury za zásoby? Je tento postup správný?

Pojistné plnění a okamžik účtování

V prosinci 2020 došlo u jednoho z vozů ve vslatnictví s. r. o. k pojistné události, při které došlo k nezaviněnému požáru, což mělo za následek vyřazení vozidla, bylo neopravitelné. K vyjmutí z registru vozidel a k vyřazení auta z majetku došlo v lednu 2021. Automobil nebyl zcela odepsán, ani daňově, ani účetně. Pojistnou událost nahlásila firma ještě v prosinci 2020. V březnu 2021 ještě před okamžikem sestavení účetní závěrky za rok 2020 pojišťovna potvrdila výši pojistného plnění a celou pojistnou událost uzavřela.

1. K jakému okamžiku zaúčtovat výnos z pojistného plnění, dohadně do roku 2020 nebo až do roku 2021?

2. Je správné účetní vyřazení vozidla k okamžiku vyřazení vozidla z registru vozidel v roce 2021?

3. Pokud byl vůz korektně vyřazen v roce 2021, je v tomto případě na místě vytvoření účetní opravné položky k vozu do roku 2020 ve výši účetní zůstatkové ceny?

Rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výší investiční dotace

V prosinci 2020 jsme pořídili stroj - např. za 100, na který byla schválená dotace - např. 30%. Účtováno: faktura za stroj 100 ... 042/321 zařazení do majetku 70 ... 022/042 použití dotace 30 ... 346/042 V roce 2020 účetní odpisy stroje nebyly (odepisuje se až od měsíce následujícího po zařazení), daňové odpisy uplatněny z PC 70. V květnu 2021 jsme obdrželi dotaci ve výši 31 (rozdíl kvůli přepočtu EUR na Kč). O rozdíl v dotaci upravím (snížím) pořizovací cenu a ze změněné PC se bude dál odepisovat. Jak ale rozdíl vyřešit účetně? 346/022? Nebo mám postupovat podobně jako při následném získání dotace (dle I-27 NÚR) a upravovat 022, 082 a o rozdíl snížit odpisy v běžném období? Bude mít rozdíl v dotaci nějaké daňové dopady?