Daňová evidence (120)

Zaplacení faktury platební kartou v daňové evidenci

Tuzemský podnikatel, OSVČ, který vede daňovou evidenci, zaplatil přijatou fakturu platební kartou dne 31. 12. 2018, částka byla z bankovního účtu odepsána až 3. 1. 2019. Může si OSVČ uplatnit do daňových výdajů úhradu faktury již v roce 2018?

Sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva účastníci sdružení ukončili svou činnost dle písemné dohody k 31. 12. 2018 s tím, že k vyrovnání mezi nimi dojde do 31. 1. 2019. Sdružení vede daňovou evidenci. Od 1. 1. 2019 bude podnikat každý účastník jako podnikatel sám na sebe s tím, že veškeré pohledávky evidované ve sdružení převezme podnikatel B. K úhradě pohledávek dochází v průběhu ledna 2019 na bankovní účet společnosti, která k 31. 12. 2018 vlastně zaniká. Bankovní účet zůstává na jméno podnikatele A i v roce 2019. Podnikateli B budou peníze ze zaplacených pohledávek převedeny do 31. 1. 2019. V kterém roce budou zdaněny zaplacené pohledávky došlé prokazatelně do banky až v lednu 2019? Je pro zdanění daní z příjmů rozhodující datum na smlouvě o zániku společnosti (sdružení) nebo je nějaká lhůta pro vypořádání s daňovými dopady do roku 2019?

Stravenky v daňové evidenci

Zaměstnavatel (FO) v daňové evidenci nakoupí stravenky pro zaměstnance. Na faktuře je uvedeno:

Počet kusů 60

Hodnota 7 080,- + DPH 0,-

Provize 141,60 + DPH 29,70

Dopravné 150,- + DPH 31,50

Celkem 7 371,60 + DPH 61,20 = 7 432,80.

Fakturu zavedu jako daňový výdaj již při nákupu, nebo jako nedaňový výdaj a odečtu DPH, i když stravenky budou vydávány zaměstnancům v měsíci prosinci, lednu a únoru? Zaměstnavatel poskytne stravenku zaměstnanci v hodnotě 118 Kč na den (nevím, jak s těmi vedlejšími náklady se bude počítat) a nebude od zaměstnance vyžadovat žádnou úhradu. Můžete mi, prosím, uvést příklad jak budu v daňové evidenci postupovat od zaúčtování přijaté faktury až po vydávání stravenek v jednotlivých měsících (třeba prosinec, leden)? Nevím, jak je to s DPH, když zaměstnavatel nepožaduje od zaměstnance žádný doplatek, a nevím jak se uplatní stravenky do nákladů.

Stravenky v daňové evidenci

Fyzická osoba, neplátce DPH, vede daňovou evidenci, nakupuje stravenky (á 85 Kč) pro zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele 55 %, srážka ze mzdy 45 %. Je správný postup, pokud:

1) přijatá faktura za stravenky je zahrnuta do výdajů při nákupu (55 % nominální hodnoty a provize daňově uznatelné, 45 % nominální hodnoty a provize daňově neuznatelné, dopravné celé daňově uznatelné),

2) zaměstnancům je každý měsíc sraženo 45% z nominální hodnoty poskytnutých stravenek, ve výdajích je tedy mzda po odečtu srážky,

3) srážka ze mzdy je interním dokladem zahrnuta do daňově uznatelných výdajů. 

Nákup investičního majetku a jeho prodej v témže roce

Fyzická osoba, soukromá farmářka, plátce DPH, vede daňovou evidenci: Koupila v r. 2018 zemědělský stroj a ještě tentýž rok ho prodala za nižší cenu. Lze uplatnit rozdíl v ceně do daňových výdajů? Mohu v tomto případě zaevidovat nákup jako daňově uznatelný výdaj a prodej naopak jako daňově uznatelný příjem, samozřejmě s nárokem na odpočet DPH a v případě prodeje zase s odvodem DPH?

Identifikovaná osoba a DPH

OSVČ vede DE se dnem 8. 11. 2018 stal identifikovanou osobou § 6g ZDPH - pořídil zboží z EU za více než 326 000 Kč. Co s přiznáním DPH? Dát do ř. 3 - pořízení zboží z jiného členského státu a vypočtenou DPH na výstupu odvést? Jako identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet. A pokud ano, bude daňová povinnost u identifikované osoby daňovým nákladem? Stejně asi budu řešit i to, že OSVČ používá k propagaci zboží i reklamu na Google AdWords, z přijaté faktury od Googlu k ZD vypočítám DPH, kterou odvedu a zase nemohu nárokovat. Dotkne se tato situace nějak souhrnného hlášení? Kontrolní hlášení vím, že se nepodává.

Prominutí pohledávky

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V prosinci 2017 poskytl drobné stavební práce právnické osobě vedoucí účetnictví. Na tuto službu vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Tato právnická osoba je dlouhodobým spolehlivým obchodním partnerem, částka nebyla velká, tak se menší časová prodleva ve splatnosti neřešila. Až po několika měsících se zjistilo, že tato právnická osoba fakturu u sebe neeviduje a už nechtěla otevírat uzavřené účetní období a obě strany se dohodly, že o neuhrazenou částku navýší příští zdanitelné plnění. DPH měl odvést odběratel, který svůj závazek neeviduje. Jak tuto situaci napravit, když odběratel starou fakturu přijmout, odvést daň a otevřít uzavřené období nechce?

Pronájem bytu - rekonstrukce domu hrazená z úvěru

Pronajímatel bytu uplatnil v letech 2015-2017 v daňových nákladech platby do „fondu oprav“ celkem ve výši 100 000 Kč. V roce 2018 proběhla rekonstrukce bytového domu, na pronajímatele připadá podíl na této rekonstrukci ve výši 250 000 Kč. Celá rekonstrukce byla placena z dlouhodobého úvěru. Splátka na majitele je roční ve výši 15 000 Kč.

Je správná úvaha: 1) náklady v roce 2018 poníží o 100 000 Kč - již uplatněné v letech 2015-2017, 2) hodnotu bytu zvýší o 250 000 Kč a ze zvýšené ceny bude uplatňovat odpisy, 3) v každém dalším roce od 2018 uplatní zaplacené příspěvky do "fondu oprav" ponížené o splátku úvěru ve výši 15 000 Kč. Není mám jasný především bod 3) a prosíme o vysvětlení. 

Převod smlouvy o úvěru z fyzické osoby na s .r. o.

Fyzická osoba si do svého podnikání zakoupila v roce 2017 osobní automobil za cenu 134 000 Kč včetně DPH. Faktura vystavena na FO, uplatněn odpočet DPH a automobil zatříděn do odpisové skupiny. Částka 15 000 Kč byla uhrazena hotově a 119 000 Kč bylo placeno úvěrem, smlouva ze dne 27. 11. 2017. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Za rok 2017 byly uplatněny odpisy (daňová evidence). Podnikatel si založil v roce 2018 s. r. o. a se společností, která poskytla úvěr, uzavřela s. r. o. dodatek ke smlouvě a novým klientem úvěrové smlouvy se stala s. r. o. Splátkový kalendář je od 27. 10. 2018 na společnost (splátky, úroky). Podle bazaru je určena výkupní cena na 80 000 Kč. Za převod smlouvy zaplatila fyzická osoba úvěrové společnosti 7 400 Kč, zaúčtováno do nákladů. Jak budu postupovat u FO dál? Úroky byly účtovány podle splátkového kalendáře do nákladů a byly uplatněny odpisy za rok 2017. FO přerušila od 1. 10. svoji podnikatelskou činnost, je čtvrtletním plátcem DPH, zatím bez zrušené registrace. Bude vystavovat fakturu na prodej vozidla společnosti, i když byla úvěrová smlouva a uzavřena smlouva o výpůjčce a splácí se úvěr? Pak auto vyřadí z majetku (ještě odpisy 50 % a zůstatková cena za rok 2018). U s. r. o. pak zaúčtuji přijatou fakturu, zavedu do majetku, budu odpisovat, postupovat podle splátkového kalendáře. Ale není mi jasné, jak to je s úhradou faktury, když se splácí úvěr, a jestli vůbec se ta faktura vystaví, ale jak by FO odvedla DPH? Prosím o postup účtování při vyřazení (prodeji) u FO a jak naložit s DPH. A jak postupovat pak u s. r. o. při pořízení, když je tam ten úvěr?

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?