Neziskové organizace (213)

Karanténní příspěvek - izolačka

Příspěvková organizace, jaký je správný způsob zaúčtování tzv. izolačky? Ponížit náklady na sociální pojištění na částku, kterou vykazujeme vůči OSSZ nebo náklady v plné výši a karanténní příspěvek účtovat do výnosů? 

Aktivace - úklid v SVJ na dohodu o provedení práce

V SVJ přešli u úklidu z fakturace na DPP. Nyní uklízí na tuto dohodu člen SVJ. Účtovat se má do mezd. Jak pak doporučejete provést aktivaci do služeb? 

Dotace na lesy

Jsme nevýdělečná organizace s hlavní a hospodářskou činností, účtující dle vyhlášky č. 504/2002. Hospodaření v lesích je činnost hospodářská. V roce 2020 jsme obdrželi různé typy dotací a příspěvků:

-      dotaci na Podporu ochrany lesa v PK v rámci Podpory a ochrany lesa v PK 2017+. Projekt byl realizován a účelu dotace bylo dosaženo před poskytnutím dotace,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: ochrana lesa,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: Umělá obnova sadbou – první,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

Jak v daňovém přiznání a v účetnictví vypořádat dotaci (příspěvek), jehož náklady byly účtovány v minulém období? 

Audit - střední škola

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

Silniční daň u veřejně prospěšné společnosti

Členové veřejně prospěšné společnosti - spolek, jejíž hlavní činností je organizování kulturní a sportovní činnosti v obci, zajišťují jednotlivé akce taká na své soukromé náklady. Jedná se o použití soukromé techniky k promítání filmů, dovoz občerstvení soukromým autem a další. Spolek si může ve svých směrnicích stanovit určitou náhradu pro členy spolku spojenou se zajištěním akcí. Pokud by hradili náklady za požití soukromého vozidla, musí se stát spolek plátcem silniční daně? Spolek žádný majetek nevlastní. Tyto náhrady by byly pro členy spolku zároveň osvobozeny od daně z příjmu. 

Dar nepeněžitých služeb v účetnictví pro spolek

Nezisková organizace - spolek - obdržela různé druhy služeb zdarma, např. právní kanceláři poskytla zdarma své služby, Zároveň pro spolek pracovali dobrovolníci bez jakékoliv odměny. Měl by spolek hodnotu těchto služeb vyčíslit a zaúčtovat např. u právních služeb MD 518/D 643, případně hodnotu dobrovolnické práce MD 521/D 643 nebo není potřeba o tomto účtovat?

Testování a očkování v sociálních službách

Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích k podpoře seniorů. Uživateli našich služeb jsou senioři a zdravotně znevýhodněné osoby. V souladu s vládním nařízením k zamezení dalšího šíření viru covid-19 od listopadu 2020 pravidelně testujeme naše zaměstnance, kteří vykonávají přímou péči. Organizace je povinna zajistit, aby zaměstnanci v přímém kontaktu s uživateli byli testováni, avšak testy (i očkování) jsou dle výkladů pro zaměstnance dobrovolné. Vůle a možnosti jsou tedy na straně zaměstnance, avšak případný zaměstnancův nesouhlas s testováním je dle některých výkladů překážkou v práci na straně zaměstnavatele, který zároveň nese odpovědnost za plnění vládních opatření MZ ČR v souvislosti s ochranou zranitelných skupin obyvatel. Můžete nám doporučit způsob, jak lze v praxi při testování a očkování zaměstnanců ošetřit rozpor vládních nařízení a příslušných ustanovení zákoníku práce a také ve vztahu k vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem? 

Daň z příjmu - dar příspěvkové organizaci

Měli bychom a příp. na jakém řádku danit (nebo jsme osvobozeni) peněžní dar od neziskové organizace (výhra)? Výhru jsem zaúčtovala na rezervní fond a z něj pak část vyčerpala, zbytek se vyčerpá letošní rok. Domnívám se správně, že jelikož účtujeme také dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., nemusíme ji danit (MD 511/D 321, MD 413/D 648 zaúčtovaná FAP). 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výkazech jednoduchého účetnictví

Kam zařadit drobný dlouhodobý hmotný majetek v Přehledu o majetku a závazcích? Jedná se konkrétně např. o sportovní pomůcky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale levnější než 40 000 Kč. Je možné vykazovat je v poli č. 6 - Zásoby? 

Doplňující otázka:

Ovšem já jsem neměla na mysli vykazování DDHM v daňovém přiznání ale ve výkazu "Přehledu o majetku a závazcích" dle Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/2015 Sb. Prosím tedy o upřesnění, zda DDHM lze vykazovat pod 06 Zásoby? Nebo zda, pokud se tedy jedná už o majetek vzatý do používání ho do zásob zahrnout nelze - a pak " kam s ním" :-)? Vychází mi pouze 09 - ostatní majetek.

Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizce

Jsme dodavatelem zboží převážně do základních škol a mateřských školek, kde jsou zřizovatelem převážně obce, MŠ je příspěvkové organizace apod. Týká se posun hranice odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč i obcí, příspěvkových organizací apod.?