Neziskové organizace (181)

Faktura v přenesené povinnosti

TJ Sokol je plátce DPH. Teď si nechal postavit hřiště na volejbal a dodavatel je plátce DPH. Musí být faktura vystavena v přenesenné daňové povinnosti a Sokol pak odvede daň, ale neuplatní si nárok na odpočet (nebude z toho mít příjmy, je to jen pro potřeby členů), nebo může být faktura rovnou vystavena s daní s tím, že Sokol prohlásí, že to má pro neekonomickou činnost?

DPH spolek

Spolek má hlavní činnost sportovní činnost (hokej - děti). Ve vedlejší činnosti má příjem z reklam. Spolek je plátce DPH. Může si při nákupu sportovních mikin a tepláků nárokovat odpočet DPH na vstupu, pokud by bylo na oblečení našité logo sponzorů a ve smlouvě o reklamě by toto bylo uvedeno? Může si nárokovat celou částku odpočtu? 

Zařazení interních dokladů dle činností

Obecně prospěšná společnost je povinna vést odděleně příjmy a výdaje za hlavní činnost, příjmy a výdaje za správu společnosti a příjmy a výdaje za případnou doplňkovou činnost. Je povinnost takto odděleně sledovat i interní doklady, to znamená ke každému internímu dokladu mít přiřazeno, zda jde o interní doklad k hlavní činnosti, ke správě či k doplňkové činnosti?

Údržba plastových oken v panelovém domě

BD instalovalo v domě plastová okna v r. 2004 a do r. 2011 je neudržovalo. Servis prováděn nebyl. V r. 2013 vzniklo ze zákona SVJ a podle Prohlášení vlastníka jsou okna společným majetkem. Okna jsou v dobrém stavu a výbor tedy dosud o servisu neuvažoval. Vlastníci si pravděpodobně křídla oken udržují sami. Životnost oken je 15 - 20 let. - musí se okna po době životnosti měnit nebo, je-li jejich stav dobrý, mohou se jen dál udržovat - jak často by měl být prováděn servis oken (předpokládáme správně, že tato povinnost je uložena správci domu se zodpovědností výboru SVJ) - je možné, aby výbor rozhodl o tom, že údržba oken bude dána do povinností uživatele jednotky, tedy vlastníkovi nebo toto musí rozhodnout Shromáždění? 

Antivirus C - soukromá škola o.p.s.

Jsme soukromá základní umělecká škola o.p.s., zřizovatelem je privátní sektor. Jsme financování z MŠMT podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám. Splňujeme veškeré podmínky na prominutí pojistného podle zákona č. 300/2020 Sb. (Antivirus C). Jen si nejsme úplně jistí, jestli si můžeme nechat pojistné prominout, když pobíráme dotace? Nikde v zákoně jsme toto omezení nenašli a do § 109 odst. 3 zákoníku práce taky nespadáme.

Zaúčtování výrobků použitých pro propagaci při účtování způsobem B

Obecně prospěšná společnost vydala publikaci, kterou prodává. Jde o neziskovou činnost (publikace se prodává za cenu nižší, než výrobní). Cena publikace je nižší než 500 Kč a společnost je na publikaci uvedena. V rámci své akce společnost část nákladu rozdala jako propagaci. Společnost účtuje způsobem B. Je nutné o počtu rozdaných publikací účtovat během roku (pokud ano, tak jak konkrétně), nebo postačí počet rozdaných publikací evidovat ve skladu (takže se snížení počtu projeví až na konci roku při účtování o konečném stavu výrobků)?

Problematika plátcovství DPH u neziskových organizací

Platí u neziskových organizací (konkrétně zapsaný ústav) odlišná pravidla jejich povinnosti stát se plátcem DPH. Konkrétně mám na mysli, že plátce DPH se stáva subjekt, které za posledních, po sobě jdoucích kalendářních měsících měl obrat vyšší jak 1 mil kč. Tato neziskovka má příjmy v hlavní činnosti ze státtních dotací (ministerstev, Úřadu vlády, krajů a Městských částí. Dále pak z několika Evropských fondů. Vím, že tyto příjmy jsou tzv. "daňově vyloučené", tedy asi ani nespadají do limitu pro DPH. Tato společnost má ale i příjmy z fakturace, kde fakturuje služby ze své hlavní činnosti. Tady už si nejsem jistý, jak to je. Hospodářská činost je velmi malá, cca 100 tis. kč. 

Dary a ozdravné pobyty spolku

1) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. K zajištění některých činností v podobě výpomoci rodičů s dětmi je s dobrovolníky sjednaná smlouva dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Tyto osoby se budou na příslušné místo pobytu dopravovat společně s dětmi, budou ubytovány ve společném místě a budou se také s těmito účastníky stravovat. Tyto výdaje za všechny účastníky bude hradit společně pořadatel této akce - spolek. Na jejich financování přitom používá peněžní dary od individuálních subjektů. Díky vztahu uzavřeného dle Nepojmenované smlouvy tedy nejsou řešeny v tomto případě vůbec cestovní náhrady. Jak ale v této situaci posoudit na straně dobrovolníků fakt, že za ně spolek uhradil jízdné, ubytování a stravu. Je potřeba toto posoudit jako nepeněžní ostatní příjem, jež bude potřeba zdanit, pokud jeho hodnota přesáhne částku 15 000 Kč u jednotlivce viz §10 odst.3 písmeno c) bod 5? Pokud tomuto tak bude, může situaci vyřešit fakt, že by tito dobrovolníci přispěli na výše uvedené výdaje v takovém rozsahu pokrývajícím rozdíl o kolik konečná částka u jednotlivce překračuje oněch 15 000 Kč? Tím by se zbylých 15 000 Kč neuhrazených dobrovolníky posuzovalo jako konečná výše osvobozeného příjmu bez nutnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

2) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. Spolu s dětmi se tohoto pobytu účastní také rodiče, kteří přispívají určitou částkou za sebe a za dítě. Zbylé výdaje na dopravu, ubytování a stravu hradí za rodiče a děti spolek ze zdrojů vytvořených z peněžních darů jednotlivých subjektů. Jaké jsou případné daňové dopady této situace na straně rodičů a dětí? 3) Spolek na podporu dětí s poruchou autistického spektra přispívá peněžními dary rodičům těchto dětí na financování zdravotních pomůcek. Jaké jsou daňové dopady těchto darů jak na straně spolku, tak na straně rodičů těchto dětí, jež jsou příjemci těchto peněžních darů?

Archivační doba - jednoduché účetnictví

Jakou dobu musí archivovat zapsaný spolek (sportovní oddíl), který vede jednoduché účetnictví předepsané účetní doklady? Myslím tím především: pokladní knihy, knihy majetku a cenin, knihy závazků a pohledávek, inventurní soupisy, přehled o příjmech a výdajích, přehled o majetku a závazcích. A dále mzdové listy a Dohody o provedení práce, u kterých nevznikla povinnost hradit sociální ani zdravotní pojištění (DPP do 10 000 Kč) - platí zde lhůta 30 let? 

Tvorba fondů z vlastních zdrojů a jejich čerpání

Jsme církevní organizace. V rámci rozdělení zisku, tj. po účetní závěrce tvoříme fondy z vlastních zdrojů:

1. Fond ze zisku - 931/911x

2. FRIM (Fond reprodukce investičního majetku) - ve výši odpisů (účet 551x) sníženého případně o část, která připadá na pořízení majetku z darů či dotací tzv. "rozpuštění do provozu" (účet 649x) , účetní zápis 901x/911x. Fondy jsou kryty peněžními prostředky. Dle toku položek v hlavní činnosti již v momentě tvoření fondů je zřejmé i splnění Uplatnění případného odpočtu podle § 20 odst. 7 ZDP. Postup:

3. Čerpání fondu při pořízení inv. majetku - účetní zápis 911x/901x. Neovlivňuje základ daně z příjmu.

4. Čerpání fondů na opravy a údržbu majetku vynaložených nákladů zaúčtovaných na účtu 5x - účetní zápis 911x/64x. Ovlivňuje základ daně z příjmu Jedná se o čistý zisk již zdaněný o daň z příjmů a proto částku v daň. přiznání vyloučím dle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP. Děkuji za konzultaci postupu.