Neziskové organizace (226)

Zařazení DDHM

S firmou uzavřena smlouva o zápůjčce přístroje (s PC spadající do DDHM) do školní jídelny, zároveň od též firmy odebírány potraviny a nápoje. Po určité - smlouvou dané době - odprodej přístroje za zůstatkovou cenu cca 10 Kč. Máme evidovat jako DDHM?

Rezervní fond příspěvkové organizace

Ke konci roku 2020 nebyl na bankovním účtu příspěvkové organizace zřízené obcí dostatek peněžních prostředků k pokrytí rezervního fondu. Dle všeho, co mám k dispozici a nalezla jsem na internetu, se o fondu účtuje - tedy patrně o časovém nesouladu mezi výnosy a náklady - ve chvíli, kdy je příspěvková organizace ve ztrátě, což nebyla -, nebo i v případě, že není dostatek peněz na účtu k pokrytí rezervního fondu. V roce 2021 na účet dorazily všechny neuhrazené platby, tak se rozdíl dorovnal. O čerpání fondu však v roce 2020 účtováno nebylo - pokud tedy mělo, můžete mi prosím poradit, jak vše opravit, když v roce 2021 je vše již srovnané?

Spolek - hlavní činnost

Spolek, jehož hlavní činnost je podpora sportu, pořádání sportovních akcí bude dělat podcasty (rozhovory se sportovci). Tyto uskutečněné rozhovory bude fakturovat sportovnímu svazu. Může být tato fakturace v rámci hlavní činnosti jako propagace sportu?

Účtování projektu

V roce 2019 a 2020 jsme realizovali projekt z Euroregionu financování ex post. Celková částka projektu byla 500 000 Kč, spoluúčast 15 %. V průběhu projektu jsme na konci roku ve VÚD účtovali MD 388/D 691 výnosy, které dle vynaložených nákladů očekáváme proplacené zpět. V roce 2021 jsme obdrželi peněžní prostředky z projektu, ale o 30 000 Kč je částka menší, než jsme očekávali. Jak tento rozdíl účetně zaznamenat?

Identifikovaná osoba - nezisková organizace

Nezisková organizace (NO) neplátce DPH se stala identifikovanou osobou z důvodu, že má reklamu na facebooku. V následujícím roce nakoupila zboží (sportovní materiál) z EU přes e-shop. Musí organizace přiznat z tohoto zboží DPH v ČR, i když dodavatel zaplatil DPH ve státě EU? 

Pořádání letního tábora

Založen spolek za účelem pořádání letního dětského tábora (14 dní během prázdnin). Jiné aktivity spolek nevykazuje. Tábora se účastní kolem 100 dětí, pobyt 14 dnů. Od března přímá zálohy na tábor. Jsou tyto zálohy osvobozeny od DPH a nebo si musí spolek hlídat limit pro obrat 1 mil. Kč?

Přijatý dar u zapsaného spolku

Zapsaný spolek (neplátce DPH) získal dotaci na rekonstrukci areálu. Na rekonstrukci budou potřebovat získat ještě peníze ve formě daru. Získaný dar bude ve smlouvě formulován „dar na kapitálové dovybavení“ - může spolek tento dar osvobodit dle § 19b odst. 2? Pokud ano, tak při odpisování technického zhodnocení budeme v účetnictví počítat účetní odpisy a daňové odpisy budeme počítat ze vstupní ceny technického zhodnocení ponížené o nezdaněné dary?

Zapsaný ústav - účtování zásob na konci roku částečně hrazených z dotace

Zapsaný ústav (neplátce DPH, vede účetnictví, o zásobách účtuje metodou B) nakoupil 10. 12. 2019 celkem 2 000 ks publikací k propagaci vlastní činnosti v celkové hodnotě 127 000 Kč. Na nákup mu byla 1. 10. 2019 schválena dotace z magistrátu města v celkové výši 34 000 Kč, kterou celou obdržel na účet 27. 12. 2019. Do konce roku zatím nerozdal jedinou publikaci, takže k 31. 12. 2019 zůstává na skladě všech 2 000 ks. Jak přesně a na jaké účty o této situaci účtovat? 

Oprava stavby - přestavba na byty

Nezisková společnost, neplátce DPH, má v majetku starší stavbu, kterou bude nyní za pomoci dodavatele renovovat a nově ve stavbě vzniknou bytové jednotky. Je předpoklad, že cca 70% plochy budou menší bytové jednotky určené pro sociální bydlení (trvalé bydlení) a cca 30% by měly být prostory pro kanceláře. První dotaz je, s jakou sazbou má fakturovat dodavatel stavebních prací? Může fakturovat vše s 15% sazbou DPH? Druhý dotaz, je důležité, jak je stavba zapsaná v katastru nemovitostí ? Je to problém, když zatím není zapsaná jako stavba pro bydlení? 

Nepeněžní dar poskytnutý neziskové organizaci

Právnická osoba poskytla nepeněžní dar - zboží - právnické osobě. Právnická osoba, která poskytla nepeněžní dar, je vedena jako "chráněná dílna". U zboží byla uplatněna DPH na vstupu. V jaké částce máme ocenit dar ohledně daně z příjmů a jaké dopady jsou ohledně uplatněné DPH?