Neziskové organizace (101)

Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Jsme příspěvková organizace se zaměřením na sociální služby, terénní i pobytové, služby poskytujeme seniorům, v praxi s nejrůznějším omezením. Prvotně nejsme zaměřeni na uživatele s mentálním či fyzickým postižením, ale v péči takoví mohou být. Naši pracovníci v sociálních službách nejsou zdravotníky. Pobytové služby jsou v režimu nepřetržitého provozu se střídáním dvanáctihodinových směn od 6:00 do 18:00 hodin a od 18:00 do 6:00 hodin (střídají se čtyři lidé s nepravidelným režimem 3 dny práce, 3 dny volno) - rozvrh takových směn na 12 týdnů se pravidelně opakuje. Těmto zaměstnancům bude od 1.1.2019 náležet zvláštní příplatek za "směnnost" podle vyhlášky 341/2017, § 8 (zařazením dle přílohy č. 6 do skupiny II., 1.) a zároveň zvláštní příplatek podle bodu 5. skupiny II. za soustavnost poskytování obslužné péče v zařízeních sociálních služeb? Vyvozuji možnost souběhu zvláštních příplatků z odstavce 3 článku I výše uvedeného nařízení vlády, ale nejasný je pojem "soustavnost" a "obslužná péče" ve vazbě na nezdravotnické pracovníky. 

Očkování pro zaměstnance

Jsme spolek - nezisková organizace - sportovní oddíl. Je možné trenérům proplatit očkování, které je sice nepovinné ale s ohledem na to, že se vyskytují v dětském kolektivu a denně přicházejí do styku s desítkami dětí, vhodné? Např. vakcína proti chřipce, pneumokoková vakcína apod. Byl by tento výdaj z pohledu spolku-zaměstnavatele daňově uznatelný? Je případná úhrada z pohledu zaměstnance příjmem podléhajícím zdanění a odvodům sociálního a zdravotního pojištění?

Prodej automobilu u příspěvkové organizace řízené MŠMT

Jak zaúčtovat prodej automobilu, kde zůstatková cena k prodeji je nulová, reálná hodnota je 18 000 Kč, prodejní cena je Kč 20 000. Jsme příspěvková organizace přímo řízená ministerstvem školství. Používáme účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

NNO - uznání nákladů na ubytování

Jsme nestátní nezisková organizace v oblasti vzdělávání. Na přednášky dojíždí lektoři, kteří jsou ubytováváni v místním hotelu. Hotel nám vystaví fakturu - je možné ji dát do uznatelných nákladů? A jak je to v např. případě ubytování členů maturitní komise, je to stejné?

Úvěr na předfinancování akce IROP

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vzali jsme si investiční úvěr na předfinancování akce IROP. Úvěr obdržen v září, vrátíme najednou asi v březnu po obdržení dotace. Ve smlouvě o úvěru je však datum nejzazší splátky 25. 10. 2019.

Máme tedy účtovat jako krátkodobý úvěr 281 nebo dlouhodobý 451? Dále budeme účtovat takto:

  • příjem úvěru MD 241/D 281
  • faktura za investice MD 042/D 321
  • úhrada MD 321/D 241
  • úroky z úvěru MD 562/D 241
  • zařazení investice MD 022/D 042, MD 388/D 403
  • předpis dotace – obdržení dotace IROP MD 241/D 374, MD 401/D 416
  • splátka úvěru MD 281/D 241, MD 416/D 401.

Bude takto účtování správně nebo nám ještě něco chybí?

Závodní stravování

Podle § 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění, poskytuje příspěvková organizace zřízená obcí svým zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni (a to v rámci ve vyhlášce uvedených finančních limitů). Ze znění tedy vyplývá, že organizace musí toto jídlo poskytnout zaměstnanci i v případě odpracování např. 3 a více hodin v sobotu mimo rozvrh pracovní doby (který je pondělí až pátek). Pak ovšem je tento náklad daňově neuznatelný [viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů, který daňovou uznatelnost staví na práci zaměstnance ve směně]. Je tato úvaha správná?

Majetek vrácený v restituci

Církevní organizace obdržela v restituci hmotný dlouhodobý majetek (budovy), v řádu desítek milionů korun. Je možné takový majetek daňově odpisovat, jako by ho pořídila např. zakoupením? 

Sestavování střednědobého výhledu v příspěvkové organizaci

Příspěvková organizace, zřizovatel je město má povinnost podle zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sestavovat střednědobé výhledy. Organizace se rozhodla sestavovat výhled vždy na 2 roky. Chtěla bych se zeptat na výklad § 28 (2)  zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zda je povinnosti sestavovat výhled každý rok, anebo stačí vždy 1 x za 2 roky? Tj. v roce 2017 jsme sestavili výhled na rok 2019 a 2020, další by se měl sestavit v roce 2019 na roky 2021 a 2022. 

Oznamovací povinnosti vůči zřizovateli

Kde bych našla vypsané oznamovací povinnosti vůči zřizovateli, tzn. co nám musí zřizovatel schvalovat (co zastupitelstvo a co jen starosta), kde stačí vzít pouze na vědomí starostovi? Pokud není konkrétní předpis, prosím o vypsání. Jedná se mi především o odpisový plán. Ten je každoročně schvalován zastupitelstvem, ale tento dokument neobsahuje pouze obecné informace, týkající se odpisů, ale i konkrétní majetek a jeho výše odpisů za daný rok. Nyní jsme zakoupili nový investiční majetek a mne zajímá, jestli musím provést změnu odpisového plánu a nechat schválit zastupitelstvo (i zpětně) nebo stačí, když jsme informovali před koupí starosty - dle zřizovací listiny. Nemohla bych vytvořit takový odpisový plán, ve kterém nebudou uvedeny konkrétní položky majetku, ale pouze předpis, dle kterého se musím řídit při zařazování majetku? Nebo mohu do schvalovaného odpisového plánu uvést, že změny v průběhu roku se budou řešit např. pouze oznámením a uvedou se až v odpisovém plánu na další rok? 

Veřejně prospěšný poplatník a pronájem/poskytnutí sportoviště ke sportovním účelům

Veřejně prospěšný poplatník č. 1 založený za účelem vykonávání sportovní a tělovýchovné činnosti plánuje svá sportoviště pronajmout/poskytnout dalšímu veřejně prospěšnému poplatníkovi č. 2 k výkonu jeho sportovní činnosti, neboť i tento veřejně prospěšný poplatník byl založen za účelem vykonávání sportovní a tělovýchovné činnosti. Bude se příjem z pronájmu/poskytnutí sportovišť veřejně prospěšnému poplatníkovi č. 2 k výkonu jeho hlavní činnosti zdaňovat v rámci hlavní činnosti (a tedy nikoli v rámci vedlejší činnosti) veřejně prospěšného poplatníka č. 1?