Neziskové organizace (150)

Charitativní běh

Zapsaný spolek, založený za účelem pořádání a organizování charitativních sportovních, kulturních a společenských akcí, uspořádal charitativní běh, finanční výtěžek z prodeje triček a startovného daroval nezletilému nemocnému dítěti. Pro spolek nejsou příjmy z prodeje triček a startovného předmětem daně z příjmů? Pro obdarované dítě (jeho rodiče) není poskytnutý finanční příspěvek (dar) na nákup doplňkových léků předmětem daně z příjmů?

Pracovní cesta

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Může zaměstnanec použít k pracovní cestě vozidlo jiného zaměstnance? Má v tomto případě nárok na náhradu za ujeté km a spotřebované pohonné hmoty? Je tato náhrada na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů? 

Příjem sportovního klubu od sportovního svazu - doplnění

Sportovní klub v rámci své činnosti realizuje akci v rámci projektu vyhlášeného sportovním svazem. Na akci vystaví sportovní svaz objednávku, kde uvede přesné požadavky na údaje, které má obsahovat faktura. Sportovní klub vystaví podle objednávky fakturu na smluvní cenu uvedenou vedle jiných údajů v objednávce. Jedná se u sportovního klubu o příjem související s jeho hlavní činností nebo o příjem vedlejší podléhající dani z příjmů? Je výnos podle takové faktury výnosem za poskytnuté služby nebo se jedná o jiný druh výnosu, např. (skrytá) dotace? Projekty jsou vesměs zaměřeny na podporu sportování mládeže. Doplnění Sportovní klub dále fakturuje sportovnímu svazu „odměnu za zajištění zpracování osobních údajů v roce 2019 ve výši … Kč“. Jak naložit s takovouto položkou z pohledu účetního a daňového?

Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)

Na školení nám byla daňovým poradcem podána nová, překvapivá informace, že pokud si SVJ zajistí služby profesionálního předsedy SVJ prostřednictvím externí firmy fyzické osoby (OSVČ), tak i přesto, že mu tato osoba vystaví fakturu, musí k němu SVJ přistupovat jako k zaměstnanci a odvést za tuto osobu podle výše odměny: daň, zdravotní a sociální pojištění. Fakturovanou částku by SVJ mělo považovat za hrubou výši odměny a odměnu vyplatit v čisté výši. Je tento postup správný, nebo stačí proplatit fakturu za služby a OSVČ se se svými odvody vypořádá sama? Pokud by si osoba poskytující služby profesionálního předsedy SVJ založila s.r.o., pak by fakturace proběhla klasicky, jako každá jiná v obchodním styku. Chápu, že člen SVJ, pokud je zároveň členem výboru nebo předsedou SVJ nemůže odměnu za výkon funkce fakturovat nebo pobírat na základě některé z dohod, ale zde osoba poskytující služby profesionálního předsedy členem daného SVJ není a poskytuje tyto služby více různým SVJ?

Cestovní příkazy

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Zaměstnanci byl povolen k pracovní cestě autobus. Zaměstnanec však místo něj použil vlastní auto a odůvodnil to tím, že mu autobus ujel. V cestovním příkazu nárokuje jízdné ve výši tarifu IDOS JMK pro autobus. Můžeme takový cestovní příkaz proplatit?

Drobné poplatky ve školství

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme řešit např. náklady spojené s akcí zkoušky „zkoušky na nečisto“? Škola tyto přijímačky organizuje sama. Jedná se o pořádání zkoušek ještě před termínem skutečných přijímacích zkoušek, aby si žáci mohli vyzkoušet, jak by asi dopadli. Je s tím spojeno spousta administrativní práce i skutečných nákladů. Např. na papír, kopírování, učebnu, opravy těchto písemek od učitelů apod. Je možné, abychom za tuto činnost vybírali třeba poplatek 50 Kč od žáka, který se ke zkouškám na nečisto přihlásí? Předpokládám, že by k tomu musela být i patřičná kalkulace, a pokud by to bylo příjmem školy, tak by poplatek neměl být ziskový. Nebo je třeba tuto činnost vykonávat v rámci doplňkové činnosti? 

Odvod prostředků za porušení rozpočtové kázně u právnické osoby zřízené obcí

Z jakých zdrojů lze hradit odvod do rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v případě, že se jedná o nesprávné čerpání FKSP? Jedná se o právnickou osobu zřízenou obcí.

Svářecí škola

Jsme střední škola, zřízená krajem. v rámci doplňkové činnosti provozujeme svářecí školu. Pro jiné školy - žáky fakturujeme bez DPH jako osvobozené, pro cizí - firmy - fakturujeme s DPH. Je to takto správně?

Zařazení majetku do odpisové skupiny

Do jaké odpisové skupiny mám zařadit majetek - osvětlení - lampy na pozemku (pouliční lampy) za 55 254 Kč. Pouliční lampy osvětlují pozemek se skladem dřeva. 

Kuchyňský robot a příslušenství

Nezisková organizace příspěvková vede účetnictví. V roce 2019 koupila nový funkční kuchyňský robot v hodnotě cca 80 000 Kč. K tomu ihned dokoupili nové kuchyňské nože v hodnotě cca 5 000 Kč. Do jaké odpisové skupiny zařadit kuchyňský robot a jak zaúčtovát nahrádní kuchyňské nože? Budou součásti pořízovací ceny robotu, nebo je mám vést jako DHM a jednorázově odepsat na účet 551 nebo 501.