Neziskové organizace (108)

Rozdělení zisku v neziskové organizaci

Nezisková organizace (zapsaný spolek) vygenerovala zisk, v účetnictví ho evidujeme na účtu 932000. Jak se dá s tímto ziskem v neziskové organizaci naložit? Dá se nějak někomu rozdělit? Nebo se musí použít na činnost? A jak se to vyřeší účetně? Musí být do 30.6. následujícího období také rozhodnuto, jak se se ziskem naloží (tak jako v obchodní společnosti)?

 

Svazek obcí - dárkové poukazy

Dobrovolný svazek obcí má zřízen fond na podporu sportu. Z tohoto fondu zaplatil dárkové poukazy na sportovní vybavení pro vítěze soutěží v cenách 500-3 000 Kč/ks, celková výše 20 000 Kč. Má svazek obcí nějakou daňovou povinnost ve vztahu k těmto darům a stejně tak i příjemci poukázek?

Daňové přiznání spolku

Máme založený spolek dle NOZ jako nezisková organizace. Existuje nějaký limit obratu spolku, kdy se nemusí podávat přiznání k dani z příjmu, nebo je přiznání nutno podat vždy?

Odměny z hospodářské činnosti

Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Ve zřizovací listině máme kromě vymezení hlavního účelu činnosti uvedenou i vedlejší hospodářskou činnost (pronájem prostor, hostinskou činnost - praní a žehlení prádla pro cizí organizaci, stravování zaměstnanců zřizovatele, důchodců a zaměstnanců školských organizací ve městě). Podíl z tržeb z těchto činností je možno použít na výplatu odměn zaměstnancům školy, jejichž výši určuje ředitel organizace. Je možno část těchto mzdových prostředků použít i na odměnu řediteli organizace. Pokud ano, kdo stanoví její výši? Může tak učinit statutární zástupce ředitele a je její výše omezena (např. % z celkového ročního objemu takto získaných finančních prostředků)?

Náležitosti faktury

Jsme příspěvková organizace. Jaké náležitosti má mít došlá faktura do 10 000 Kč? Postačuje na faktuře v poli odběratele drobný prodej nebo prázdné pole? Můžeme takto nechat a nebo doplnit např. naše razítko organizace nebo si vyžádat doplnění? 

Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady

Příspěvková organizace, zřizovatelem je město, zaměstnanci dostávají měsíční plat, za svátky nedostávají náhrady, ale plat, jako kdyby pracovali. Dostávají pololetní odměny. Postupuji tedy při zápočtu odměny do průměrného výdělku podle § 358 zákoníku práce. Výši odměny vydělím počtem odpracovaných hodin za příslušné pololetí a potom započtu poměrnou část odměny do čtvrtletí podle počtu odpracovaných hodin. Mohou být v odpracovaných hodinách započteny i neodpracované svátky, za které je poskytován plat, jak výše uvedeno?

Zapsaný spolek - rezervy

Zapsaný spolek (neplátce DPH, vede účetnictví) prodal pozemky, které měl minimálně 10 let v majetku a které využíval ke své hlavní činnosti, za celkem 2,6 mil. Kč. Díky tomuto mimořádnému příjmu mu vychází vysoký zisk, který by musel zdanit. Slyšel jsem, že u spolků lze tento mimořádný zisk převést do „rezerv“ , které se pak musí během dvou následujících let „utratit“ a tím lze snížit daňový základ. Existuje nějaké takové ustanovení, případně něco podobného? Pokud ano, tak kde ho lze najít a jak přesně o tom účtovat?

Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období

Svazek obcí (DSO, rozpočtová organizace): Nesprávně jsem zaúčtovala účetní odpis předmětu v r. 2017. Jedná se o odpis předmětu, který byl pořízen z dotace. Účtovala jsem takto: MD 403/D 082 a MD 551/D 672. Jedná se o cca 7 000 rozdíl, o který jsem zaúčtovala odpis nižší, než měl být. Jak toto napravit? Mám účtovat přes účet 408-Opravy minulých období, anebo jen MD 403/D 082, když to vlastně neovlivňuje výsledek hospodaření? Jak se posuzuje významná částka v této souvislosti a podle jakého právního ustanovení?

Podrozvaha

Veřejná výzkumná instituce (v. v. i.) účtuje pořízení drobného hmotného majetku do 40 000 Kč na účet 501 a nehmotného do 60 na účet 518. Majetek je veden v operativní evidenci a nijak se nepromítá do rozvahy. Je to správně, nebo by bylo vhodné vést podrozvahovou evidenci? Pokud ano, na jaké účty kdy a co účtovat?

Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Jsme příspěvková organizace se zaměřením na sociální služby, terénní i pobytové, služby poskytujeme seniorům, v praxi s nejrůznějším omezením. Prvotně nejsme zaměřeni na uživatele s mentálním či fyzickým postižením, ale v péči takoví mohou být. Naši pracovníci v sociálních službách nejsou zdravotníky. Pobytové služby jsou v režimu nepřetržitého provozu se střídáním dvanáctihodinových směn od 6:00 do 18:00 hodin a od 18:00 do 6:00 hodin (střídají se čtyři lidé s nepravidelným režimem 3 dny práce, 3 dny volno) - rozvrh takových směn na 12 týdnů se pravidelně opakuje. Těmto zaměstnancům bude od 1.1.2019 náležet zvláštní příplatek za "směnnost" podle vyhlášky 341/2017, § 8 (zařazením dle přílohy č. 6 do skupiny II., 1.) a zároveň zvláštní příplatek podle bodu 5. skupiny II. za soustavnost poskytování obslužné péče v zařízeních sociálních služeb? Vyvozuji možnost souběhu zvláštních příplatků z odstavce 3 článku I výše uvedeného nařízení vlády, ale nejasný je pojem "soustavnost" a "obslužná péče" ve vazbě na nezdravotnické pracovníky.