Daň z přidané hodnoty (7274)

Rezervační poplatek a DPH

Realitní firma, plátce DPH, vybírá jako zprostředkovatel od klientů rezervační poplatek na zvláštní rezervační účet při uzavření smlouvy o rezervaci a s těmito prostředky zprostředkovatel nesmí nakládat. Teprve v okamžiku, kdy je zprostředkován skutečný prodej nemovitosti a je uzavřená smlouva o prodeji nemovitosti, dojde k převodu tohoto rezervačního poplatku na běžný účet zprostředkovatele a stává se tento rezervační poplatek provizí realitní firmy. Kdy má být odvedeno DPH? V okamžiku úhrady rezervačního poplatku na rezervační účet nebo až v okamžiku, kdy je převedená částka na běžný účet zprostředkovatele a může s ním začít nakládat jakožto se svojí provizí?

Platba soukromou kartou zaměstnance

Zaměstnanec mi přinesl paragon za nákup spotřebního materiálu pro firmu k proplacení z firemní pokladny. Paragon hradil zaměstnanec kartou ze svého soukromého účtu. Je možné zaúčtovat v pokladně MD 501/D 211 nebo je správný jiný postup ?

Fakturace na Slovensko neplátcem DPH

Český neplátce DPH (fotograf) bude fakturovat slovenskému plátci, částka se nebude týkat českého DPH, zároveň se tento neplátce nestává ident. osobou. Na fakturu napíšeme „REVERSE CHARGE“, DPH vypořádá slovenský plátce na Slovensku (místo plnění = SK). Uvažuji správně? Pokud by situace byla opačná - slovenský neplátce by fakturoval českému plátci, pak by se toto plnění objevilo v českém přiznání DPH a KH? Nejsem si jistá - když slovenský neplátce nemá přidělené DIČ, které by bylo v systém VIES?

Sazba DPH - stavební činnost

Společnost s. r. o. se zabývá stavební činností - např. zemní práce s vlastními stavebními stroji - bagr a nakladač, práci vykonávají zaměstnanci firmy. Můžeme uskutečněné zdanitelné plnění vyfakturovat v sazbě DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 15 % v případě, že se jedná o přípravu terénu pro vybudování základů nové provozovny pro jinou firmu (OSVČ)?

DPH u prodeje zasíťovaných pozemků nezahrnutých do obchodního majetku

Občan, plátce DPH, před 10 lety nakoupil pozemky, které byly časem zařazeny do územního plánu a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do podnikání, koupil je jako FO nepodnikatel. Bude prodej zasíťovaných pozemků podléhat odvodu DPH?

Uplatňování DPH ve společnosti

Dva společníci, obchodní korporace, realizují společně na základě uzavřené smlouvy o společnosti v souladu s § 2716 až 2746 NOZ, a na základě uzavřené smlouvy o dílo s objednatelem (investorem) dodávku díla, která spočívá v opravě veřejné komunikace. Ve stanovách, které uzavřeli ke smlouvě o společnosti, doplnili k uzavřené smlouvě o společnosti mimo jiné ustanovení o finančních a procentuálních objemech z celkové ceny díla, které každý ze společníků bude realizovat za podmínek Společností uzavřené smlouvy o dílo. To znamená, že vymezili v prodejních cenách přesně úseky díla a práce na díle, které budou jednotliví společníci realizovat. Dále si ve stanovách vymezili, že každý společník nese veškeré náklady spojené s realizací své části díla samostatně a na svůj účet a odpovědnost, stejně tak jako si každý společník zodpovídá a realizuje za veškeré případné více či méně práce na svém úseku stavebního díla samostatně bez vlivu na případnou úpravu podílu ve společnosti. Mohou na základě těchto ujednání při uplatnění DPH mezi společníky a zároveň při plnění práv a povinností Společnosti postupovat tak, že podle ustanovení zákona o DPH a znění Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků od 1. 7. 2017 bude fakturovat vedoucí společník za společnost objednateli díla tak, že na základě dílčích předávek díla fakturuje za společníky vedoucí společník podle skutečně hotových části díla, tj. za toho společníka, který skutečně část převzatého díla zhotovil? A nemusí tak tedy ve smyslu ustanovení Informace GFŘ, bodu 4., Situace 2, jeden společník druhému společníkovi jako příjemce zdanitelných plnění fakturovat část přijatých plnění v rozsahu odpovídajícímu výši jeho podílu na uskutečněných plněních?

DPH při fakturaci správy bytového domu

Bytový dům je ve vlastnictví tří fyzických osob. Jeden z vlastníků spravuje bytový dům a fakturuje měsíčně správu bytového domu ve výši 30 000 Kč. Pokud se tento vlastník stane plátcem DPH, jak v tomto případě vystavit fakturu? Celková faktura je na 30 000 Kč, podíl každého vlastníka na výdajích na správu je 10 000,- Kč. Je předmětem fakturace vlastní podíl na výdajích na správu. Bylo by správné vystavit fakturu na 20 000 Kč se sazbou 21% a 10 000 Kč se sazbou 0% (není předmětem DPH)?

Vykazování plnění v přiznání k DPH při dovozu, ale od společnosti z EU

Tuzemská společnost pořizuje zboží od belgické firmy, která má platné DIČ BE. Zboží je vezeno do ČR přímo z Ruska a je vystaveno JSD. Faktura z BE je vystavená datem 20. 2. 2020, dovozní doklad má datum vydání 25. 2. 2020. Jak správně se má vykázat v přiznání k DPH?

Přenesená daňová povinnost - obchod s obilovinami

Firma, plátce DPH, obchoduje s obilovinami (kapitola 12 nomenklatury CS). Jeden z odběratelů nás oslovil, že chce použít přenesenou daňovou povinnost i na obchody pod 100 000 Kč. Odkazuje se na § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 11/2016 Sb. Kdy lze toto nařízení vlády použít a kdy se musíme držet hranice 100 000 Kč pro přenesenou daňovou povinnost?

Sazba DPH u tzv. balíčků ubytování (penzion, hotel)

Jsme rodinný čtyřhvězdičkový penzion a naše ubytovací zařízení poskytuje balíček služeb : ubytování, polopenzi, masáže, půjčení kol, saunu. Zůstává toto zdanění jako vedlejší služba zdaněním sníženou sazbou v rámci ubytování? Platí toto stále, nebo nastanou nějaké změny v tomto roce u tohoto balíčku?