Daň z přidané hodnoty (7161)

Krácení DPH na vstupu u bytové jednotky

Společnost s r. o., plátce DPH koupila do svého majetku byt, který plánuje pronajímat buď plátcům, anebo neplátcům, zatím není známo, kdo si byt pronajme. Byt společnost zrekonstruovala. Lze z přijatých plnění v současné chvíli uplatňovat DPH a dle nájemce (neplátce) poté provést vyrovnání odpočtu? Vím, že od roku 2021 již nebude možné nájem bytových prostor "zdaňovat". Pokud by DPH na vstupu nárokováno žádné nebylo, nebude pak již nutné úpravu odpočtu po následující roky z tohoto majetku provádět?

Přefakturace bankovních poplatků na vystavené bankovní záruky

Poskytování bankovních záruk je finanční činnost, u které se uplatňuje režim osvobození od DPH. Pokud stavební společnost sjedná bankovní záruku na stavební dílo i za druhého účastníka sdružení a následně na něj přeúčtuje část bankovních poplatků za vystavení bankovní záruky. Jaký režim DPH bude u přeúčtování těchto nákladů uplatněn? Bude přefakturace s DPH, nebo může uplatnit také režim osvobození?

Poměrný koeficient při pořízení automobilu

U vozidla používaného i pro soukromé účely jsme při pořízení stanovili poměrný koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH odhadem. Ke konci roku určíme dle evidence poměrný koeficient ve skutečné výši. Pokud se nebude lišit o více než 10 % od koeficientu stanoveného odhadem, nic opravovat nebudeme. V dalších letech se porovnává nově vypočtený poměrný koeficient s koeficientem určeným při pořízení odhadem, nebo přesně určeným ke konci roku, v němž bylo vozidlo pořízeno? 

Nákup automobilu z Německa

Pokud nakoupím automobil (starší) v Německu, tak v přiznání k DPH se částka automobilu uvede na řádku 3 a 43? 

Doklad v případě uznané reklamace

U našeho klienta, který provozuje prodejnu obuvi, řešíme následující. Zákazník, který u klienta koupil obuv (při nákupu obdržel zjednodušený daňový doklad) ji přišel reklamovat. Reklamace byla uznaná, zákazníkovi byla vyplacena hotovost. Musí obsluha prodejny vystavit při výplatě hotovosti opravný doklad dle § 45 odst. 2 zákona o DPH, kde bude uvedeno evidenční číslo původního daňového dokladu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o DPH, nebo může vystavit nový zjednodušený daňový doklad se zápornými hodnotami bez vazby na doklad původní?

Právnická osoba - přijatý dar ve formě poukázek

Naše firma se domluvila s dodavatelem stravenek na bezplatném poskytnutí kupónů na nákup zdravotních potřeb, kulturních akcí. Mělo by to probíhat formou daru, tzn. ročně od nich dostaneme poukázky ve výši cca 15 000 Kč. Jak má poskytnutí vypadat (mají nám to prodat třeba za 1 Kč, má to být zdarma na základě nějaké smlouvy)? Kam budeme my jako obdarovaný tyto kupóny účtovat? Jak to bude při hodnotě cca 1 Kč a jak by to bylo, kdybychom poukázky dostali úplně zdarma. Zahrnujeme to do daňového přiznání (DPH, darovací, DPPO)?

Slovenská firma - práce na nemovitosti v ČR

Pokud by slovenská firma prováděla v ČR práci na nemovitosti (stavbu) pro českého neplátce - s.r.o. - jak by to bylo s DPH? DPH se vypořádává v místě nemovitosti = ČR, česká společnost je neplátcem DPH, tak by žádnou povinnost neměla? Nebo by musela z faktury od slovenské firmy odvést DPH jako identifikovaná osoba?

DPH u služby z EU od neplátce za softwarové práce k prodeji zboží v ČR pro plátce DPH

Neplátce DPH z Anglie nám fakturuje službu - vývoj software pro naše zboží, které prodáváme z ČR. Jsme plátci DPH v ČR. Jak to u nás bude z pohledu DPH: musíme zaplatit DPH na výstupu, nárokovat si DPH - samovyměření nemůžeme, když firma z Anglie není plátce DPH? 

Dotace na provoz firmy - vstup do obratu DPH k registraci

Firma s. r. o., neplátce DPH, obdržela dotaci na provoz - náklady své činnosti od města, tj. pořádání taneční akce "Roztáčíme obec" pro občany určitého města v ČR. Vstupuje tato dotace do obratu pro sledování registrace k DPH? Tato dotace není na pořízení hmotného majetku. Není nám ale jasné, jak si vysvětlit dotace k ceně, muselo by se jednat o to, že služba lidem účtovaná na této akci by byla levnější o poskytnutou dotaci? 

DPH - služba nebo zboží

Český plátce DPHsi dává tiskout knihy v Polsku polské firmě také plátci DPH (VAT). V jaké formě dodává podklady k tisku knihy, by nemělo být důležité. Polská firma fakturuje do ČR s DPH nulovým. Chtěla jsem se informovat, jestli se jedná a službu a bude se na českém daňovém přiznání DPH uvadět 21 % nebo 10 % a bude se jednat o nákup knih z Polska? A hlavně bude se jednat o reverse charge?