Daň z přidané hodnoty (7562)

Pracovní cesta

Ráda bych se ujistila ohledně využívání automobilu pro pracovní cesty. Jsem FO (poskytování služeb), uplatňuji výdaje paušální částkou 60% z příjmu. Sídlo firmy je v místě mého bydliště a mám nově také přihlášenou provozovnu s kanceláří mimo bydliště. V rámci své činnosti jezdím denně ke klientům z domu a také do kanceláře. Vzhledem k tomu, že nevedu DE, nemám majetek, ale jsem plátce DPH a uplatnila jsem DPH z nákupu auta ve výši 90%, kdy sleduji pracovní cesty a soukromé, popřípadě odvod DPH upravím, pokud se odchýlím od předpokladu využívání pro soukromé účely. Můj dotaz ale je, zda cesta do kanceláře: a) od klienta b) z domu je pracovní cestou. Dokud jsem neměla kancelář, byly všechny cesty z domu ke klientům a zpět pracovní, ale nejsem si jistá, jak je to tedy z cestami ze sídla firmy do provozovny. 

Vklad budovy a DPH

Společnost, plátce DPH hodlá vložit budovu (včetně pozemku) jako příplatek do ZK své dceřiné společnosti, plátce DPH. Budova byla kolaudována před cca 20-ti lety, žádná další re/kolaudace od té doby nebyla a po celou dobu budova sloužil jen a pouze ke zdaňovanému nájmu - ubytovacím službám. Příjemce souhlasí s postupem tzv. dobrovolného zdanění podle § 56 odst. 6 zákona o DPH. Nicméně v květnu 2020 byla realizována oprava za cca 300 000,00 Kč a v roce 2019 bylo realizováno také technické zhodnocení za 1 mil. Kč - jak z opravy, tak technického zhodnocení byla nárokována daň v plné výši. Tápeme jakým způsobem vypořádat daň z přidané hodnoty: Docházíme k závěru, že jen vystavíme jeden daňový doklad s uvedením informace, že daň bude přiznána formou reverse-charge (u příjemce) a bude stanoven základ daně podle § 36 odst. 6 písm. a), tj. tento základ daně v sobě vlastně bude zahrnovat i realizované technické zhodnocení a provedenou opravu - je možné pro určení základu daně použít znalecký posudek, který budeme mít vypracován pro účely ocenění vkladu do účetnictví? Vzhledem k tomu, že po celou dobu majetek sloužil jen ke zdaňovanému nájmu a daň z realizované opravy byla nárokována v celé výši, stejně jak z technického zhodnocení, tak není nutné v souvislosti s tímto vkladem daň z opravy ani technického zhodnocení nijak separátně vypořádávat. Uvažujeme správně?

Grand karta na nákup PHM - DPH

Zákazníkům v rámci marketingové akce podpory prodeje určitého zboží vydáváme při nákupu tohoto zboží zdarma Grand kartu od prodejce PHM v nominální hodnotě 500 Kč. Zákazník tuto kartu pak může použít na jednorázový nákup PHM u tohoto prodejce. Prodej poukázek je nám účtován jako osvobozené plnění dle § 54 zákona o DPH (tj. jak Grand karty samotné, tak poplatek za jejich vydání). Na naší faktuře vůči zákazníkům pak bude fakturováno jednak příslušné zboží v jeho prodejní ceně, tak zmíněná karta v hodnotě 0 Kč.

Doplnění dotazu:

 Grand karta od prodejce PHM lze použít jak na nákup PHM, tak na nákup dálniční známky či provozních kapalin. Po jednorázovém nákupu naším zákazníkem (dle jeho výběru) je mu karta prodejem PHM odebrána. Nákup Grand karet je nám účtován jako plnění, které není předmětem daně, pouze poplatek za jejich vydání jako plnění osvobozené dle § 54 zákona o DPH.

1) Chápeme správně, že naše předání karty zákazníkovi není předmětem DPH, neboť je bezúplatné?

2) Jak by tomu bylo, pokud bychom si za vydání karty vyúčtovali např. 30 Kč, podléhalo by DPH pouze oněch 30 Kč?

Reklamace a DPH

Pokud je u nějakého zboží stanovená záruční lhůta 5 let a v této lhůtě dojde k uznání reklamace, je lhůta na odpočet DPH 3 roky nebo je jiná? Pokud přijde zákazník 4 roky od nákupu a je mu uznána reklamace jako oprávněná, bude opravný daňový doklad vystaven s DPH nebo bez DPH? Nárok na odpočet DPH podle §73 odst. 3 zákona o DPH je 3 roky.

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

DPH - nákup licence SW - společnost sídlí v Austrálii

Česká solečnost s.r.o. nakoupila licenci na SW od společnosti sídlící v Austrálii (Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George St, Sydney NSW 2000 Australie). Na faktuře je uvedeno Vat Number EU372001951. Předpokládali jsme, že je společnost zaregistrována k DPH v Evropě a zaúčtovali jsme jak přiznání k DPH, tak odpočet DPH, ale účetní program mi hlásí kritickou chybu, takže to neprojde na daňovém portálu. Poraďte co s tím? Má se to vzít jako dovoz služby? A pak by to bylo osvobozené?

Dovoz zboží z třetí země a DPH

Firma, plátce DPH, nakupuje zboží z 3 zemí, mj. i Číny. V srpnu 2020 podepsala smlouvu o nepřímém zastoupení v celním řízení a plnou moc pro daňové řízení s nejmenovanou společnosti, která je naším deklarantem/zástupcem. Co pro nás smlouva znamená v souvislosti s DPH? Tato společnost bude za nás platit všechny poplatky, daně, cla, odměny za práci. Veškeré škody a náklady, včetně zaplacených penále a jiných poplatků, jak je ve smlouvě, a pak nám to fakturovat. Co všechno se zahrnuje do samovyměření DPH a následně odpočtu DPH? A které položky nemusíme vyčleňovat v daňovém přiznání DPH?

Spolek a registrace k DPH

Je zapsaný spolek - sportovní oddíl osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, jestliže jeho obrat je tvořen:

a) sponzorskými dary (v hodnotě cca 100 000 Kč)

b) členskými příspěvky (vybíranými dle stanov, na základě členství se členové - převážně děti - účastní treninků) - ve výši přesahující 1 mil Kč?

Manažerský kurs v zahraničí - režim DPH

Zaměstnanec (ředitel společnosti) bude absolvovat třítýdenní manažerský kurs ve Švýcarsku. Švýcarský dodavatel vystavil fakturu bez DPH. Bude odběratel (plátce DPH) tuto fakturu vykazovat v přiznání DPH a případně v kontrolním hlášení? Dodavatel je obchodní manažerská škola pro vedoucí pracovníky, nabízející programy MBA.

Faktura za zboží z EU, chybějící DIČ odběratele

Firma je plátce DPH a nakoupila zboží od plátce DPH z Francie. Na faktuře za toto zboží je uvedené platné DIČ dodavatele, ale není uvedené DIČ odběratele. Fakturovaná částka je uvedená jen v celkové výši (bez jakéhokoliv rozepsání na základ a DPH). Jak se má v tomto případě postupovat ohledně přiznání k DPH? Je špatně, a případně jaké sankce hrozí, kdyby se taková faktura nezahrnula do DPH?