Zálohy (384)

Kupní smlouva na koupi vozidla a následný pronájem vozidla

Společnost s ručením omezeným uzavřela kupní smlouvu na nákup vozidla a uhradila zálohu v hotovosti, na kterou obdržela daňový doklad k přijaté platbě. Další měsíc na totéž vozidlo uzavřela nájemní smlouvu s týmž prodejcem, a to s tím, že za každý měsíc obdrží fakturu za nájemné a po určitém čase dle vzájemné dohody pak vozidlo odkoupí. Bude fakturované nájemné u kupujícího daňově uznatelné?

Vratka přijaté zálohy na stavební práce a DPH

Stavební firma přijala od občana úhradu zálohové faktury na postavení rodinného domu. Platby proběhly v 4/2021 a v 5/202, v těchto měsících stavební firma odvedla DPH z přijatých plateb. Stavební práce jsou v běhu, postupně jsou vystavovány dílčí faktury na provedené práce, zálohy v nich zatím nebyly zúčtovány. V 9/2021 požaduje občan vrácení záloh zpět v plné výši, neboť získal hypotéku, ze které bude vše placeno. Dílčí faktury budou vystavovány i nadále. 1) Jaký doklad má stavební firma na vratky vystavit - Stornovací fakturu, či Opravný daňový doklad k přijaté záloze? 2) V jakém měsíci má stavební firma uplatnit DPH na vstupu z vratky DPH- v měsících, ve kterém DPH ze záloh odvedla (což by vyžadovalo dodatečná přiznání), nebo v 9/2021?

Zálohy v přiznání k DPH v režimu OSS-EU

Od 1. 7. 2021 jsme u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj registrováni v režimu jednoho správního místa OSS-EU. Za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 tedy budeme poprvé podávat čtvrtletní přiznání k dani. Od zákazníků přijímáme zálohy na zboží (ve výši 100 %). Pokud zálohu obdržím na konci září, přičemž k dodání zboží dojde až v měsíci říjnu, jakým způsobem se toto odrazí v přiznání k dani v rámci OSS? Přijatou zálohu zahrnu do přiznání za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021, anebo přiznám daň až při dodání zboží v přiznání za období 1. 10. - 31. 12. 2021?

Bytová potřeba a platba zálohy

Klient prodal byt za 30 milionů (zisk není osvobozen kvůli časovému testu a činí 5 mil. CZK) a do roka si koupil byt, ale pouze za 20 mil Kč. Nový byt splňuje podmínky bytové potřeby. Chápu dobře, že (zjednodušeně řečeno), bude klient danit pouze 1/3 zisku z prodeje, protože 2/3 použil na bytovou potřebu?

Z kupní ceny nového bytu je zaplaceno 15 % jako záloha do 12 měsíců od prodeje starého bytu a 85 % kupní ceny bude zaplaceno až 2 roky od prodeje starého bytu, protože jde o nový dům, který se teprve staví. Smlouva o prodeji bytu je podepsána při platbě první zálohy = tzn. do 12 měsíců od prodeje starého bytu, druhá platba bude zaplacena při dokončení stavby (předpoklad za 2 roky). Lze tedy uznat jako výdaje na bytovou potřebu 100% ceny nového bytu, i když většina ceny bude zaplacena až 2 roky po prodeji starého bytu?

Fakturace školení

Společnost (plátce DPH) pořádá kurzy osobnostního rozvoje. Jeden kurz (blok školení) probíhá ve dvou dnech. První den kurzu je v červenci, druhý den kurzu je v srpnu. Účastníci kurzu uhradili nevratnou zálohu, ze které společnost odvedla DPH. Může společnost vyfakturovat školení a odvést DPH až po jeho ukončení, tedy v srpnu? Nebo to musí rozdělit a část vyúčtovat v červenci a druhou část v srpnu?

Dodatečné přiznání k DPH a změna zálohového koeficientu

Plátci byl stanoven pro rok 2021 zálohový koeficient na základě vypořádacího koeficientu (dle § 76 zákona o DPH) z roku 2020. Koeficient použil jako zálohový pro rok 2021. Za prosinec 2020 podal 2. 4. 2021 dodatečné přiznání k DPH za měsíc 12/2020, protože zjistil, že nezahrnul do přiznání všechna uskutečněná plnění, datum zjištění chyby 1. 4. 2021. Tím došlo ke změně vypořádacího koeficientu za rok 2020. Uplatní plátce od 1. 6. 2021 nový zálohový koeficient, který vznikl tím, že jsme podali dodatečné přiznání k DPH nebo celý rok 2021 použije původní (bez přepočtu na základě dodatečného přiznání za 12/2020)?

Režim OSS - zálohy

Od 1. 7. 2021 jsme registrováni do režimu OSS. Dodáváme naše výrobky neplátcům DPH do několika zemí EU. Dosud jsme z prodejů odváděli české DPH, protože jsme nepřesáhli limity dané jednotlivými státy pro registraci k jejich DPH. Zákazníci nám platí při objednání výrobků předem zálohu např. 70 % z celkové ceny. V červnu 2021 jsme z těchto záloh odvedli české DPH 21 %. Výrobky ale budou vyrobené a odeslané zákazníkům až v červenci 2021. Jak máme postupovat u červencové fakturace, kdy už budeme muset prodeje zdaňovat sazbami jednotlivých států, ale DPH z přijaté zálohy bude odvedeno již v červnu v české sazbě?

Žádost o zrušení placení záloh na daň z příjmů právnických osob rok 2021

Z podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1. 1. až 31. 3. 2021 tj. ke dni předložení konečné správy v rámci probíhajícího konkurzu vychází daňovému subjektu platit zálohy (daňová povinnost 303 430 Kč). Konečná zpráva není schválená, předpokládám, že ke dni ukončení konkurzu ještě vniknou nějaké náklady. Dle daňového řádu se ale podává poslední daňové přiznání v době konkurzu podává právě ke dni předložení konečné zprávy? Daňový subjekt v rámci konkurzu žádnou činnost nevykonává a vzhledem k tomu, že se blíží konec konkurzního řízení vykonávat nebude. Klient (insolvenční správce ) po mně chce, abychom podali žádost o zrušení budoucích záloh na daň z příjmů, správce daně však tvrdí, že z tohoto typu daňového přiznání žádné zálohy nevznikají. Nemohu v zákoně nalézt žádné adekvátní opodstatnění jeho tvrzení. Mám podat žádost či ne? Prosím ještě o potvrzení mé domněnky, že další daňové přiznání k dani z příjmů ke dni ukončení konkurzu se již nepodává. 

Odvedená DPH ze zálohy 2020, vyúčtovací faktura 2021 (Velká Británie)

Jak postupovat v případě, že jsme vystavili zálohovou fakturu na fyzickou osobu ve Velké Británii v prosinci 2020? Zálohová faktura byla ještě během prosince 2020 uhrazena a z úhrady jsme odvedli DPH za prosinec 2020. Nyní v květnu 2021 byla vystavena faktura se zúčtovanou zálohou. 

Podronosti: 

  • jedná se o poskytnutí právních služeb fyzické osobě nepodnikateli
  • k úhradě zálohové faktury došlo 9. 12. 2020
  • zúčtovací fakturu vystavujeme k datu 26. 5. 2021
  • z úhrady byla odvedena DPH ve výši 21% (členění UDA5)

Jakým způsobem máme vyúčtovat DPH? 

Voucher - náhrada za neuskutečnitelné plnění

Uhradili jsme přijatou zálohu v březnu 2020 na pobyt v květnu 2020, který se neuskutečnil kvůli covid-19. Paní provozní nás informovala, že zálohu nevrátí a místo ní nám dá voucher na rok 2021. Prosím o radu v účtování, v roce 2020 nechat na záloze a v roce 2021?