Zálohy (343)

OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru

OSVČ podniká a má výkon činnosti jako vedlejší, neboť je i celý rok zaměstnána. Nyní v lednu 2020 podala přehled pro OSSZ a od února platí nové zálohy 2 100 Kč. Již za březen zálohu zaplatila. Může si zrušit v souvislosti s nouzovým stavem, resp. odpuštěním záloh od dubna do srpna příkaz na 2 100 Kč? A pokračovat v platbách až v říjnu neb se jí platba z března započítala do září? A v případě, že příkaz nezruší, pak se jí vrátí tyto platba za březen - srpen v přehledu za rok 2020? Jak se bude postupovat v přehledu za rok 2020 - tam se uvedenou všechny placené zálohy a bude k tomu i přizpůsoben výpočet ve formuláři? 

Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu

Dle informací jsou od března do srpna odpuštěny zálohy pro OSVČ. Pokud má OSVČ nastaveny trvalé příkazy na tyto zálohy a bude je nadále platit, budou mu pak při podání přehledu za rok 2020 vráceny? Nebo je nutné trvalé příkazy zrušit a zálohy neplatit, jinak k jejich odpuštění nedojde? 

Uplatnění DPH ze záloh na elektřinu při registraci k DPH

Firma se stala plátcem DPH v 2019/11. V srpnu 2020 dostane fakturu za elektřinu za obdobík 2019/08 – 2020/08. Může si uplatnit na vstupu celou daň z přidané hodnoty (nebo jen poměrnou část za dobu, ve které byla plátce)?

Zálohy na daň z příjmů

Fyzická osoba podávala daňové přiznání za rok 2018 v prodlouženém termínu. Vyšla jí povinnost platit pololetní zálohy na daň z příjmů. Účetní program napsal, že splatnost těchto záloh je 15. 12. 2019 a 15. 6. 2020. Nemělo by to být spíš tak, že splatnost záloh měla být 15. 9. 2019 a 15. 3. 2020? 

Náklady příštích období

Společnost L. s. r. o. nám zaslala 15. 12. 2019 zálohovou fakturu na teplo na 1/2020. Společnost H. jí zaplatila 30. 12. 2019. Společnost L. zaslala daňový doklad k 30. 12. 2019. Předpokládám, že tento daňový doklad půjde do DPH za 12/2019, ale zaúčtován bude jako náklad příštího období. Je to prosím tak?

Účtování fakturace se zahraničím

Zahraniční firma (Švýcarsko) nechá vyrábět v ČR a požaduje to účtovat při placení přes úvěr mezi výrobcem a odběratelem. Dle našeho názoru účtujeme u firmy v ČR takto: Zákazník uhradí 25 MD 311/D 604 faktura vystavená za 10 MD 221/D 311 zaplacená za 10 MD 221/D 314, 15 je přeplatek a účtujeme ho na zálohu na další fakturu. Zákazník však požaduje přeplatek ve výši 15 zaúčtovat jako úvěr a účtovat úrok do další vystavené faktury. Firmy však nemají uzavřenou žádnou úvěrovou či jinou smlouvu. Je náš názor správný?

Přiznání DPH ze zaplacené zálohy do EU

Česká společnost, měsíční plátce DPH, si u italského dodavatele objedná v listopadu 2019 zboží v hodnotě 5 000 EUR. Dojde k potvrzení objednávky a na základě toho naše společnost uhradí v témže měsíci italskému dodavateli zálohu na toto plnění v částce 3 000 EUR. Následně italský dodavatel vystaví dokument "Invoice", s datem přijetí zálohy 18. 11. 2019 a na doklad uvede jednoduchý text: záloha na objednávku a částku 3 000 EUR. K fyzickému dodání zboží dojde až v prosinci 2019 a spolu se zbožím, italský dodavatel vystaví a dodá dokument "Invoice" s datem 19. 12. 2019 (odpovídá datu dodání zboží), kde je detailně rozepsáno zboží vč. množství a cen (vše dohromady v částce 5000 EUR), dále je zde odečtena záloha 3 000 EUR a výsledná částka na tomto dokumentu je vypočtena na 2 000 EUR. Dodavatel dodání zboží osvobodil. Na dokladech je nulová sazba a odkaz na zákon/nařízení.

Kdy je pořizovatel zboží, tedy český plátce, povinen přiznat DPH z tohoto plnění? Musí přiznat už i z toho dokladu o záloze nebo až z finálního dokumentu? Má ve stejný okamžik i nárok na odpočet, když splní podmínky a použije plnění pro ekonomickou činnost? Jaká jsou rizika/sankce ze strany FÚ, když by plnění přiznal v jiném čase (měsíci), než mělo být? 

Výdaj roku 2019, DPH 1. čtvrtletí 2020

OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, 24. 12. 2019 uhradil převodem zálohu na nákup zboží z Číny ve výši 100 000 Kč (nebude žádný doplatek, protože záloha pokryje celý nákup zboží). Fakturu za zboží obdrží spolu se zbožím v lednu 2020. Uplatní si OSVČ částku 100 000 Kč (úhrada prosinec 2019) za nákup zboží z Číny jako výdaj roku 2019? DPH se vypořádá v lednu 2020, po obdržení faktury a zboží?

Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce

Důchodce vykonával podnikatelskou činnost jako OSVČ jako vedlejší a platil zálohy na zdravotní pojištění. Od roku 2020 předpokládá úplný útlum podnikatelské činnosti, ale nechce rušit živnostenské oprávnění. Je povinen platit zálohy na zdravotní, případně sociální pojištění? A jak to bude s daňovým přiznáním za rok 2020 v případě, že nebude mít z podnikatelské činnosti žádné příjmy? Musí podávat nulové daňové přiznání?

Plátce DPH - záloha

Osoba povinná k dani se sídlem v ČR překročila v březnu 2019 limit pro povinnou registraci k DPH, ze zákona jsme se stali plátci od 1. 5. 2019, nicméně v březnu jsme obdrželi zálohu ve výši 50 000 Kč na opravu movité věci - jedná se o opravu pro jiného českého plátce DPH. Opravenou movitou věc (automobil) předáváme v polovině měsíce května 2019, kdy celková cena za opravu je na úrovni 80 000 Kč - máme povinnost odvést DPH z celé částky 80 000,00 Kč jak nám tvrdí odběratel nebo bude zdaněna jen částka 30 000 Kč - tj. zdaněna nebude částka přijatá před účinností registrace (jak se my domníváme). Děkujeme za názor a za odkaz na ustanovení, které tuto oblast upravuje.