Zálohy (377)

Žádost o zrušení placení záloh na daň z příjmů právnických osob rok 2021

Z podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1. 1. až 31. 3. 2021 tj. ke dni předložení konečné správy v rámci probíhajícího konkurzu vychází daňovému subjektu platit zálohy (daňová povinnost 303 430 Kč). Konečná zpráva není schválená, předpokládám, že ke dni ukončení konkurzu ještě vniknou nějaké náklady. Dle daňového řádu se ale podává poslední daňové přiznání v době konkurzu podává právě ke dni předložení konečné zprávy? Daňový subjekt v rámci konkurzu žádnou činnost nevykonává a vzhledem k tomu, že se blíží konec konkurzního řízení vykonávat nebude. Klient (insolvenční správce ) po mně chce, abychom podali žádost o zrušení budoucích záloh na daň z příjmů, správce daně však tvrdí, že z tohoto typu daňového přiznání žádné zálohy nevznikají. Nemohu v zákoně nalézt žádné adekvátní opodstatnění jeho tvrzení. Mám podat žádost či ne? Prosím ještě o potvrzení mé domněnky, že další daňové přiznání k dani z příjmů ke dni ukončení konkurzu se již nepodává. 

Odvedená DPH ze zálohy 2020, vyúčtovací faktura 2021 (Velká Británie)

Jak postupovat v případě, že jsme vystavili zálohovou fakturu na fyzickou osobu ve Velké Británii v prosinci 2020? Zálohová faktura byla ještě během prosince 2020 uhrazena a z úhrady jsme odvedli DPH za prosinec 2020. Nyní v květnu 2021 byla vystavena faktura se zúčtovanou zálohou. 

Podronosti: 

  • jedná se o poskytnutí právních služeb fyzické osobě nepodnikateli
  • k úhradě zálohové faktury došlo 9. 12. 2020
  • zúčtovací fakturu vystavujeme k datu 26. 5. 2021
  • z úhrady byla odvedena DPH ve výši 21% (členění UDA5)

Jakým způsobem máme vyúčtovat DPH? 

Voucher - náhrada za neuskutečnitelné plnění

Uhradili jsme přijatou zálohu v březnu 2020 na pobyt v květnu 2020, který se neuskutečnil kvůli covid-19. Paní provozní nás informovala, že zálohu nevrátí a místo ní nám dá voucher na rok 2021. Prosím o radu v účtování, v roce 2020 nechat na záloze a v roce 2021? 

Poskytnutá záloha nákup výrobní linky s montáží v ČR

Společnost M zaplatí zálohu na nákup výrobní linky včetně montáže v ČR (místo plnění je v ČR). Od dodavatele registrovaného k DPH v Německu společnost M přijala zálohovou fakturu, zálohovou fakturu zaplatí v dubnu nebo v květnu. Otázka zní: Postupuje společnost M podle § 24 a vyměření DPH na zálohové faktuře tj. reverse charge? Výrobní linku využije 100% k podnikatelské činnosti.

Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů

OSVČ platí podle vyčíslených příjmů v roce 2020 zálohy na důchodové pojištění přes 5 000 Kč měsíčně a záloha na zdravotní pojištění na rok 2021 byla také vyšší. Ovšem v roce 2021 zdanitelný příjem klesl už v 1. čtvrtletí o 35 až 50 %. Je možno žádat na OSSZ a na zdravotní pojišťovně o snížení záloh na důchodové a zdravotní pojištění? Jestli ano, jakou formou a jsou i předepsané formuláře k takovým událostem? 

Paušální režim

OSVČ, neplátce DPH, vstoupila v roce 2021do paušálního režimu. Nyní v daňovém přiznání za rok 2020 OSVČ vychází, že má platit pololetní zálohy na dani, neboť poslední známá daňová povinnost byla vyšší než 30 000 Kč. Je povinnost platit zálohy na dani, pokud je poplatník v paušálním režimu?

Přijatá záloha - nevrácená

Společnost s r. o., která se zabývala prodejem ojetých aut do třetích zemí, přijala v 7/2018 zálohu ve výši 7 900 EUR na nákup auta od podnikatele ze třetí země, kterému dodávala auta průběžně od roku 2017 do poloviny roku 2019. Tato záloha k dnešnímu dni nebyla vyúčtována ani vrácena. V roce 2021 společnost vstoupí do likvidace. Jak naložit s touto přijatou zálohou? V jakém okamžiku má společnost zdanit tuto zálohu? V roce 2019 a 2020 společnost vykazuje ztrátu více než 400 tis. Veškerý majetek je prodán a v následujících měsících společnost nevykáže žádné výnosy. 

Obrat pro DPH - záloha

FO, neplátce DPH, vede daňovou evidenci, příjme zálohu v 3/2021 na práce ve výši 1 200 000 Kč. Zakázka bude dokončená v 1/2022. V dani z příjmu za rok 2021 bude mít tedy částku Kč 1 200 000 z titulu přijetí zálohy. Budu opravdu počítat obrat pro DPH až při dokončení zakázky, tedy až v 1/2022? Stane se tedy plátcem až od 3/2022? Zálohy by se do obratu pro DPH počítat neměly.

Zdanění tantiém - český společník irské společnosti

Společníkem irské společnosti je česká fyzická osoba, která od dubna 2021 bude pro tuto společnost pracovat výhradně z České republiky na základě smlouvy, která je obdobou smlouvy o výkonu funkce, tak jak uvádí ZOK (smlouva bude ale uzavřena podle irského práva). Jakým způsobem bude probíhat zdanění této odměny? Je tento příjem podřazen pod článek Tantiémy? Zahrnují tantiémy obecně odměny za pravidelnou činnost statutárního orgánu (právě jak zmíněná smlouva o výkonu funkce)? Domníváme se, že zdanění bude v ČR, ale nevíme, jestli přes srážkovou daň, zda se má registrovat irská společnost jako zaměstnavatel apod. 

Doplňující otázka:

Nerozumíme větě "Zdanění těchto příjmů ze závislé činnosti v ČR tak neproběhne klasicky v zastoupení zaměstnavatelem formou záloh, jelikož irská firma dle § 38c ZDP nemá status českého „plátce daně“ z příjmů ze závislé činnosti." Co se tím myslí a z čeho to vyplývá?

Vykázání provozních záloh v rozvaze

Na účtu 314 evidujeme poskytnuté zálohy na spotřebu elektrické energie a jiné služby. Současně na účtu 389 máme vytvořeny dohadné položky k rozvahovému dni podle odečtu elektroměrů a výše nevyúčtovaných služeb a u záloh vyúčtovaných po novém roce máme zaúčtovanou spotřebu energie a ostatních služeb prostřednictvím účtu 383. V rozvaze vykazujeme poskytnuté zálohy v aktivech, ale tyto zálohy nebudou vráceny, protože energie již byla spotřebována nebo služby dodány (zachyceno prostřednictvím účtů 383 a 389). Je správné v účetní závěrce (rozvaze) ponechat zálohy v aktivech nebo je správné provést úpravu rozvahy nebo přeúčtování záloh souvisejících s účty 383 a 389 na tyto účty? Vykazované hodnoty jsou významné. Pokud by mělo dojít úpravě, v jakém předpisu nebo z jaké obecné zásady má tato úprava oporu.