Mezinárodní zdanění příjmů (192)

Souběh příjmů zaměstnání závislá činnost v ČR a odměna člen dozorčí rady třetí země

Zaměstnanec od 03/2020 zaměstnán jako řídící pracovník ve společnosti, příjmy před 03/2020 plynuly z území třetí země, zaměstnanec, od 03/2020 příjem na území ČR závislá činnost + příjem odměna člen dozorčí rady plynoucí z třetí země. Středisko rodinných zájmů má v ČR a zdržuje se od 03/2020 bytem na území ČR. Zaměstnavatel na území ČR nemůže provést roční zúčtování z důvodu souběhu jeho příjmů. Vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání na území ČR a přiznat celosvětový příjem v ČR? 

Potvrzení o sražení daně

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

Příjmy z EU a DPFO

OSVČ, která v DPFO uplatňuje výdaje paušálem 60 %, má kromě příjmů dle § 7 ZDP (výuka AJ) i příjmy z EU. V r. 2020 obdržela tyto příjmy z EU:

1) Dle výpisu z OSA obdržela OSVČ tyto autorské odměny v zahraničí částečně zdaněné: (z Německa zdaněné daní 15,83 %, z Belgie zdaněné daní 37,09 %).

2) Na základě smlouvy o dílo s polskou firmou obdržela za vypracování projektu částku, která byla v Polsku zdaněna 20%  daní.

Jak se promítnou příjmy z EU v daňovém přiznání?

 

Odměna influencerky z Polska

Česká s. r. o. spolupracuje na instagramu s influencerkou - studentkou z Polska. Je možné s ní uzavřít smlouvu o dílo, případně dohodu o provedení práce? Jedná se o jednorázovou spolupráci. Bude se tato odměna promítat do DPH? Česká s. r. o. je plátce DPH, polská studentka není plátce DPH. 

Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR

Občan ČR, trvalé bydliště na území ČR, pracuje dlouhodobě v Nizozemí, do ČR jezdí jen příležitostně. Má příjmy pouze ze závislé činnosti ze zaměstnání v Nizozemí, kde je má zdaněné podle jejich zákonů. V roce 2020 nakoupil a prodal pozemky v ČR. Jakým způsobem provést zdanění z příjmů z prodeje pozemků v ČR? V Nizozemí už za rok 2020 podával daňové přiznání ze svých příjmů ze závislé činnosti.

Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR

Občan ČR má bydliště v ČR, nicméně celý rok žije v Austrálii a má zde australský domicil. V ČR vlastní byt, který pronajímá. Může si v DPFO, které podává na § 9 v ČR uplatnit slevu na poplatníka?

Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru

Fyzická osoba, občan ČR, byl od ledna do září 2020 zaměstnancem kyperské společnosti (místo výkonu zaměstnání bylo v ČR), měl příjem ze zaměstnání v celkové výši 9 000 EUR, bylo sraženo sociální a zdravotní pojištění dle kyperských zákonů, daň z příjmů sražena nebyla (patří do kyperského daňového pásma se sazbou daně 0 %). Od října 2020 je dotyčný zaměstnanec české firmy. Současně měl po celé období roku 2020 příjmy z podnikání na území ČR. Je potřeba si vyžádat nějaké potvrzení o příjmu od kyperské společnosti? Pro účely daňového přiznání zahrneme všechny příjmy ze zaměstnání do § 6 ZDP a použijeme metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí podle § 38f odst. 4 ZDP, nebo jakým způsobem je potřeba postupovat?

Transakcie medzi českou materskou s.r.o. a slovenskou dcérskou s.r.o.

Som daňový rezident ČR a vlastním českú s.r.o. plátca DPH. Som jediným majiteľom, nemám zamestnancov, obrat do 1 mil CZK. Minulý rok som sa vrátil na Slovensko a mám s tým spojené problémy. K výkonu činnosti potrebujem internet, tarif na mobil, nákup počítača a pod., ale slovenské firmy (O2, T-mobile, ...) neumožňujú uzatvárať zmluvy na české IČO. Taktiež účetní ma varovala, že nákup počítača podlieha 2x DPH v ČR aj SR, pretože reverse charge v mojom prípade neplatí. Z tohto dôvodu som sa rozhodol založiť slovenskú s.r.o. kde by jediným majiteľom bola česká s.r.o. 1) Prosím o info, či musí moja účetní robiť konsolidovanú účetní uzávierku (ak som dobre pochopil, tak mikro účetní jednotky ako je moja s.r.o. túto povinnosť nemajú). 2) Aký by bol daňový a účetní dopad transakcie, kedy by moja česká materská spoločnosť poslala na účet slovenskej dcérskej spoločnosti povedzme 150 000 CZK? Tieto prostriedky by boli použité na úhradu nákladov (internet, tarif, nákup majetku a pod.). Moja predstava je taká, že 150 000 CZK by bolo pre českú firmu nákladom, pre slovenskú príjmom. Českej by sa znížil základ dane o 150 000 CZK a slovenskej naopak zvýšil. Ak by slovenská s.r.o. mala náklady vo výške 100 000 CZK, tak z 50 000 CZK by zaplatila daň z príjmu a tým by to bolo vyriešené. 

Kurzový rozdíl u poskytnuté půjčky dceřiné společnosti

Česká s. r. o. půjčuje v průběhu roku peníze na provoz své 100% dceřiné společnosti na Slovensku. Půjčka je realizována v eurech a v průběhu roku ji slovenská společnost dle svých možností splácí. Při jednotlivých úhradách v eurech se kurzový zisk neřeší, řeší se ke konci roku přepočtením akruálním kurzem k 31. 12. Mateřské Společnosti vznikl rozdíl v důsledku přepočítání kurzem ve výši 200 tis. ve prospěch mateřské společnosti, t.j. kurzový zisk. Půjčka je účtována na účet 378. Společnost zaúčtuje interním dokladem 200 000 Kč na 378 MD a 663 D - je tento postup v pořádku?

Nerezident - zdaňování příjmů v ČR

Zemědělská společnost platí pachtovné ze zemědělských pozemků občanovi JAR v částce 3 000 Kč a občanovi Austrálie 20 000 Kč. Tito v ČR pobývají cca 14 dní ročně nebo vůbec a jiné příjmy v ČR pravděpodobně nemají. V podstatě to nemáme jak ověřit (smlouvy s námi uzavřeli v zastoupení). Musíme oběma při výplatě pachtu daň zajištovat (případně uplatnit daň srážkou) a odvádět FÚ?