Mezinárodní zdanění příjmů (148)

Mezinárodní zasilatelství v EU - DPH, daň z příjmů

Nová firma má předmět podnikání mezinárodní zasilatelství. Nevlastní nákladní automobil a jen obchoduje s přepravou na portálech s přepravou. Nakoupí dopravu a prodá ji. V praxi to funguje tak, že nějaká firma požaduje přepravu z místa X do bodu Y a dá poptávku firmě, která s ní spolupracuje a je spediční firma, ta tuto poptávku posune do poptávkového portálu přeprav, kterých je celoevropsky několik a může na to zareagovat nejen přepravce, ale i tento obchodník s dopravou. Prodej dopravy pak fakturuje až na základě dokladu CMR a objednávek od zákazníka. Nákup a prodej přepravy je uskutečňován s marží se subjekty z EU. Pro účely DPH vykazujeme prodej na ř. 21 a nákup na ř. 5 a 43 (a souvztažně podáváme KH a SH). DUZP u faktury vydané dáváme jako datum dokončení obchodu - tzn. datum vykládky do poslední místa určení (tedy až služba proběhne). Nákup dopravy (nákladovou stranu obchodu) časově rozlišujeme do stejného roku jako výnos (aby se vázal obchod do stejného období), pokud ji dodavatel vystaví v jiném období. Na nákladové straně má firma i nákladové provizní faktury na základě provizní smlouvy za zprostředkování obchodu od firem z EU. Tuto fakturu standardně vykazuje do DPH (KH) obdobně jako jiné služby (dopravu) ze zahraničí na ř. 5 a 43 z EU. Z pohledu daně z příjmu a účetnictví nákladově časově rozlišujeme do období roku podle toho za jaké sjednané obchody byla tato provizní faktura od dodavatele vystavena. Je tento proces dobře nastavený z pohledu DPH i daně z příjmů? Nevzniká firmě povinnost dávat nějaký další výkazy či srážet daň za dodavatele z EU (faktury za provize) z pohledu mezinárodního zdanění?

Hotel v Holandsku provozovaný FO

Český daňový rezident má v Holandsku malý hotel. Budova je majetkem této fyzické osoby (FO). FO provozuje tento hotel na dálku z ČR. Jde o soustavnou činnost, na kterou by měl mít podle mě českou živnost. Nemá žádné jiné příjmy. Hotel je ale v Holandsku, a proto bych se chtěla zeptat, kde bude příjem daněn? 

Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje

Rezident ČR má příjmy ze závislé činnosti z Dubaje, kde je nulová daň z příjmů fyzických osob. V pokynu D-22 je uvedeno, že pro aplikaci § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů je dostačující, že předmětný příjem prošel systémem zdanění ve státě zdroje, a to i přes skutečnost, že výsledná daň může být nulová. Bude příjem podléhat dani z příjmů fyzických osob v ČR?

Licenční poplatky do Německa a srážková daň

Česká s. r. o., plátce DPH, uzavřela s německým dodavatelem „licenční smlouvu“ o využívání jejich CRM systému. Německá firma poskytuje českému uživateli placené, časově neomezené a nevýlučné právo používat systém CRM. Licence opravňuje uživatele pouze k použití v rámci svých obchodních činností pro dodavatele (tzn. správa kontaktů, adres, obchodních případů apod.). Vlastníkem hlavní licence je německý dodavatel. Bude v tomto případě platba dodavateli za užití software považována dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za příjem ze zdroje na území České republiky dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 zákona o daních z příjmů, který podléhá srážkové dani z takzvaných licenčních poplatků podle § 36 zákona?

Německý občan, rezident v České republice s příjmy z pronájmu České republice a Německu

Německý občan, který se natrvalo usadil v ČR (v SRN si odhlásil trvalé bydliště, v ČR si zakoupil zemědělský statek na chov koní, kde trvale bydlí) má příjmy v ČR z titulu pronájmu nemovitostí (tohoto statku) svému s. r. o., která tento statek provozuje. Tento německý občan musí tak podat v ČR přiznání k dani z příjmů fyzických osoba, má ale také příjmy z pronájmu v SRN, musí tyto německé příjmy zohlednit v českém přiznání k DPFO? Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 23 odst 2 pís. a) se uplatní vynětí s výhradou progrese, solidární daň se nepoužije na § 9 zákona o daních z příjmů, dle mého názoru tak neuvedení německého pronájmu v českém přiznání není nutné. 

Společník a prokurista a jednatel s. r. o. pracující bez odměny

Společnost s r. o. je vlastněna z 60 % německým společníkem č. 1, který je zároveň prokuristou, a z 40 % dalším německým společníkem č. 2, který je jednatelem. Oba společníci pracují pro s. r. o. bez odměny, oba společníci používají firemní automobil a mobilní telefon. Má toto nastavení negativní vliv na nepeněžní příjem na straně společníků nebo na případnou neuznatelnost daňových nákladů aut (odpisy, PHM) na straně s. r. o.? Společník č. 1 žije z pronájmu nemovitostí v Německu a společník č. 2 žije z výkonu zaměstnání v Německu. Společník č. 1 se stal českým rezidentem (trvale žije v ČR, bydlí v majetku s. r. o.), společník č. 2 je rezidentem v SRN. 

Odčerpávání zisku z LLC v rámci české legislativy

Dobrý den, Ráda bych se zeptala na způsob zdanění a odčerpávání zisku z LLC (ve chvíli, kdy se veškeré zisky daní v rámci České republiky a tedy i odčerpávání zisku se řídí českou legislativou). Zakládám americkou LLC jako jediný člen, budu ji spravovat z ČR (jsem občan ČR a daňový rezident ČR), ale aktivity LLC budou probíhat v USA. Z dřívější diskuse vím, že veškeré zisky v tomto případě budu zdaňovat pouze v rámci České republiky a to jako s.r.o. Ráda bych se zeptala, jakým způsobem mohu jako člen (jediný člen) z LLC odčerpávat zisk. Je dané možné pouze formou podílů na zisku (dividend) či, vzhledem k tomu, že se na danou společnost v ČR díváme jako na s. r. o., je zisk možné odčerpávat jako např. pravidelnou odměnu společníka (obdobně jako u s.r.o.) nebo jako odměnu zaměstnance? Pokud je to možné, co pro dané musí LLC splnit? Naopak mám povinnost si nějakou odměnu vyplácet ve chvíli, kdy se správě LLC aktivně věnuji a je mým jediným zdrojem příjmů (tedy neodčerpávat zisky pouze formou podílu na zisku)? Dále bych se ráda zeptala, jakým způsobem pak dané odčerpávání zisku z LLC ovlivňuje platby sociálního/zdravotního pojištění. (V tuto chvíli pro jednoduchost předpokládám, že zisky z LLC budou mým jediným příjmem). Jaké další povinnosti musí LLC v tomto případě splnit (zde připomínám, že LLC podniká na americkém trhu, je pouze spravována z ČR)? Např. je nutné zapisovat společnost do obchodního rejstříku / zřídit LLC datovou schránku či jiné povinnosti jaké má s.r.o.? Nebo jde v tomto případě pouze o zdanění v ČR a další povinnosti obdobné s.r.o. se pak LLC netýkají?

Doklady ze země, kde je firma zaregistrována k DPH

Tuzemská firma, plátce DPH (podniká v autobusové přepravě), provádí převoz osob do Chorvatska a zpět. Z tohoto titulu se musela v Chorvatsku zaregistrovat k DPH. Doklady za mýto a PHM vystavené v Chorvatsku zadává do přiznání k DPH v Chorvatsku a o DPH z těchto dokladů snižuje svoji odvodovou povinnost tam. Jakým způsobem se bude účtovat výdaj za mýto a PHM z Chorvatska a dále pak výdaj za odvedenou Chorvatskou DPH v tuzemském účetnictví? Ovlivňují tyto výdaje tuzemské účetnictví, nebo je firma povinna se registrovat v Chorvatsku také k dani z příjmů a tyto doklady evidovat přímo tam? 

Doplňující otázka:

V případě účtování dokladu vystaveného např. na Slovensku (PHM, mýto), kde je uvedené DPH jiného členského státu (např. Slovenska) a nežádáme vrácení tohoto DPH, jsme dosud postupovali tak, že jsme celou částku včetně DPH účtovali do nákladů - v případě mýta na účet 538 (Ostatní daně a poplatky) v případě PHM pak na účet 512 (Cestovné). Pokud tedy rozumím odpovědi správně, tak je tento postup chybný a je potřeba DPH účtovat na závazkový účet např. 344? Nebo to platí pouze u DPH, které se řeší v rámci daňového přiznání v JČS? Nerozumím tomu, proč DPH, které se vypořádává přes daňové přiznání v JČS, nevstupuje firmě do nákladů, ale DPH, která je uhrazena dodavateli služeb/materiálu a nežádá se o jeho vrácení, již do nákladů tuzemské firmy vstoupit může. 

Zdanění americké LLC v České republice

Jsem rezidentem České republiky a plánuji založit v USA LLC společnost s tím, že ji budu kompletně spravovat z České republiky, veškeré obchodní aktivity LLC budou však probíhat na americkém trhu. Společnost minimálně zpočátku nebude mít v USA žádné zaměstnance, všechny aktivity budu řešit sama. Ráda bych se zeptala, zda se v tomto případě dle bilaterální smlouvy bude veškerý zisk danit v České republice a jakým způsobem zdanění probíhá (jako OSVČ/s.r.o./jinak). Mám v tomto případě povinnost založit i českou entitu či mohu fungovat pouze pod LLC?

Transakce se spojenými osobami

Česká s.r.o. vlastní 100% slovenskou s.r.o. Mateřská (česká) společnost půjčuje v průběhu roku převodem na účet peníze dceřiné (slovenské) společnosti , která díky těmto zdrojům může financovat své aktivity. Neboli v průběhu roku dochází k půjčce od mateřské společnosti a dceřiná společnost dle svých možností část půjčky v průběhu roku vrací. Jedná se o bezúročné půjčky, žádný úrok dceřiná společnost neplatí ,mateřská společnost si k rozvahovému dni přepočte aktuální stav půjčky aktuálním kurzem ČNB a vyčíslí případný kurzový zisk nebo ztrátu. Můj dotaz zní k vyplnění přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Jelikož mateřská společnost splnila jednu z podmínek a přesáhla celkový objem aktiv 40 mil., musí vyplnit přílohu přehled transakcí se spojenými osobami. Kam přesně tyto částky půjček uvést, jako úverové finanční zdroje, cash-pooling? Půjčka dceřiné společnosti se účtuje na účet 378 a pohybuje se kolem 3 mil. (stav k 31.12.). Pokud se částka bude zapisovat na řádek úvěrové finanční nástroje, je zde sloupec přijaté a vyplacené - tím se myslím souhrn všech plateb za účetní rok, které byly na účtu 378 uskutečněné ? Neboli rozdíl sloupce přijaté a vyplacené se má rovnat koncovému stavu účtu 378? A dále bude se tato částka uvádět i do tabulky D - závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových finanční zdrojů do řádku krátkodobé pohledávky? Potřebuji přesně určit kam tuto částku uvést.