Obce a kraje (44)

Dotace SFŽP- určení UZ

  • DAUC ID: 22401
  • Datum vložení: 30. 11. 2018
  • Autor: Ing. Petr Michler
  • V kategoriích: Obce a kraje
  • Klíčová slova: Dotace

Dotace je poskytnutá Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, v rozhodnutí je uvedená podpora formou dotace ve výši 80 % z celkových nákladů, bohužel UZ není uvedené ani upřesnění, jestli se jedná o spolufinancování EU. Dotační titul: revitalizace a posílení stávajících vodních zdrojů (investiční). 

Závodní stravování

Podle § 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění, poskytuje příspěvková organizace zřízená obcí svým zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni (a to v rámci ve vyhlášce uvedených finančních limitů). Ze znění tedy vyplývá, že organizace musí toto jídlo poskytnout zaměstnanci i v případě odpracování např. 3 a více hodin v sobotu mimo rozvrh pracovní doby (který je pondělí až pátek). Pak ovšem je tento náklad daňově neuznatelný [viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů, který daňovou uznatelnost staví na práci zaměstnance ve směně]. Je tato úvaha správná?

Omezení vlastnického práva k pozemku

Svazek obcí uzavřel s Povodím Ohře dohodu o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku. Povodí má právo hospodařit k příslušnému pozemku a vykonává tak vlastnická práva státu k tomuto pozemku. Na části tohoto pozemku se nachází stavba vodního díla - jezu, která není zapsaná v katastru nemovitostí a je ve vlastnictví svazku obcí. Povodí je povinno strpět za náhradu na předmětném pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání. Za omezení vlastnického práva k pozemku spočívající v povinnosti strpět na pozemku vodní dílo svazek obcí uhradí jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč + DPH. Prosím o radu, jak mám účtovat ve svazku obcí. Věcné břemeno to není, jako součást pořizovací ceny to v tomto případě také nepůjde, tak pak to vidím na nějaký náklad, ale váhám jaký.

Oznamovací povinnosti vůči zřizovateli

Kde bych našla vypsané oznamovací povinnosti vůči zřizovateli, tzn. co nám musí zřizovatel schvalovat (co zastupitelstvo a co jen starosta), kde stačí vzít pouze na vědomí starostovi? Pokud není konkrétní předpis, prosím o vypsání. Jedná se mi především o odpisový plán. Ten je každoročně schvalován zastupitelstvem, ale tento dokument neobsahuje pouze obecné informace, týkající se odpisů, ale i konkrétní majetek a jeho výše odpisů za daný rok. Nyní jsme zakoupili nový investiční majetek a mne zajímá, jestli musím provést změnu odpisového plánu a nechat schválit zastupitelstvo (i zpětně) nebo stačí, když jsme informovali před koupí starosty - dle zřizovací listiny. Nemohla bych vytvořit takový odpisový plán, ve kterém nebudou uvedeny konkrétní položky majetku, ale pouze předpis, dle kterého se musím řídit při zařazování majetku? Nebo mohu do schvalovaného odpisového plánu uvést, že změny v průběhu roku se budou řešit např. pouze oznámením a uvedou se až v odpisovém plánu na další rok? 

Zveřejňování smluv v registru smluv

Jsme povinni zveřejňovat smlouvy v registru smluv, když jsme lesní firma, která spravuje majetek obcím?

Majetek určený k prodeji

Na jakém majetkovém účtu vést majetek, který je určen k prodeji, ale dle vnitří směrnice nepodléhá přecenění? Rozdíl netto hodnoty od hodnoty prodejní je nevýznamný. Ponechává se na účtu 01x, 02x a nadále odpisuje, nebo se převede na účet 036 (035)? 

Zpevnění cesty, plochy

Podnikám jako fyzická osoba v autodopravě, vedu daňovou evidenci. Mám pronajaté parkovací místo pro kamion, ale majitel mi dal výpověď, prostory potřebuje. Vlastním nemovitou věc a pozemek, obojí nemám v obchodním majetku a nechci je do obchodního majetku vkládat ani v budoucnu. Můžu nastalou situaci řešit tak, že sypkým materiálem (obdoba kamení) zpevním příjezdovou cestu (ta je obce) a část mého pozemku, aby kamion mohl na této zpevněné ploše parkovat? Pozemek je chráněný/oplocený. Můžu výdaje na zpevnění příjezdové cesty a pozemku dát do daňových výdajů i uplanit DPH?

Svazek obcí - dárkové poukazy

Dobrovolný svazek obcí má zřízen fond na podporu sportu. Z tohoto fondu zaplatil dárkové poukazy na sportovní vybavení pro vítěze soutěží v cenách 500-3 000 Kč/ks, celková výše 20 000 Kč. Má svazek obcí nějakou daňovou povinnost ve vztahu k těmto darům a stejně tak i příjemci poukázek?

DPH u darů

Veřejnosprávní subjekt (ÚSC), plátce DPH, nakoupí v rámci své působnosti v oblasti veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.) např. sanitky či hasičská auta, která svěří k hospodaření dle zákona č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů svým příspěvkovým organizacím do majetku, kde slouží k osvobozeným činnostem. Když dochází životnost těchto vozidel, převezme je od příspěvkových organizací zpět a obratem daruje např. dobrovolným hasičům, či charitativním organizacím, i mimo EU. Jak to bude s DPH na výstupu v ČR, do EU a mimo EU? Využít § 62 ZDPH nelze, protože řeší použití majetku při osvobozené činnosti (či pro účely reprezentace), což ÚSC neprováděl, i když majetek de facto k těmto účelům sloužil. Obstojí tvrzení, že dar ÚSC věnuje postavení neplátce DPH dle výše zmíněného § 5 odst. 3, protože jinou oporu pro nezdanění daru nelze v ZDPH nalézt a případným zdaněním by byl narušen princip neutrality daně?

GDPR a pokladna

Jaké mají být náležitosti pokladních dokladů po platnosti GDPR? Hlavně se ptáme na identifikaci osoby, která platí na pokladně a vydává se jí příjmový pokladní doklad. I nadále se uvádí jméno, příjmení a adresa poplatníka, jelikož tento požadavek vychází z požadavků zákona o účetnictví? Pakliže bychom i nadále z titulu jednoznačné identifikace dané údaje používali, je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů?