Obce a kraje (50)

Svazek obcí - dárkové poukazy

Dobrovolný svazek obcí má zřízen fond na podporu sportu. Z tohoto fondu zaplatil dárkové poukazy na sportovní vybavení pro vítěze soutěží v cenách 500-3 000 Kč/ks, celková výše 20 000 Kč. Má svazek obcí nějakou daňovou povinnost ve vztahu k těmto darům a stejně tak i příjemci poukázek?

Odměny z hospodářské činnosti

Jsme příspěvková organizace zřízená městem. Ve zřizovací listině máme kromě vymezení hlavního účelu činnosti uvedenou i vedlejší hospodářskou činnost (pronájem prostor, hostinskou činnost - praní a žehlení prádla pro cizí organizaci, stravování zaměstnanců zřizovatele, důchodců a zaměstnanců školských organizací ve městě). Podíl z tržeb z těchto činností je možno použít na výplatu odměn zaměstnancům školy, jejichž výši určuje ředitel organizace. Je možno část těchto mzdových prostředků použít i na odměnu řediteli organizace. Pokud ano, kdo stanoví její výši? Může tak učinit statutární zástupce ředitele a je její výše omezena (např. % z celkového ročního objemu takto získaných finančních prostředků)?

Zdanění příspěvku na masáže

Jsme město a v roce 2018 jsme zaměstnancům zajišťovali 1x za 3 týdny masáž, kterou si z 50 % platili (srážkou ze mzdy). S masérkou máme smlouvu a není to zdravotnice. Zřejmě jsme měli 50 % (výše příspěvku ze sociálního fondu) masáže každému zaměstnanci ve mzdě zdanit, což se nestalo. Jak máme teď postupovat? Můžeme dodanit v ročním vyúčtování daně?

Nedokončené zakázky a § 21 odst. 8 zákona o DPH

Projekční firma má různé zakázky na dodání stavební dokumentace obcím. Nyní má 2 objednávky z roku 2017.

Na základě různých školení bylo opakovaně vykládáno, že nedokončené zakázky musí být dle § 21 odst. 8 zákona o DPH vyfakturovány, tzn. co započalo v roce 2017, na to musí být k 31. 12. 2018 vystaven daňový doklad a odvedena daň. A to jak zboží, tak služby. Ale všechny příklady byly na to, že na zakázce se pracuje (staví se dům, poskytují se právní služby) a u firmy bylo něco vykonáno, existuje nějaký stav rozpracovanosti. Knižní vydání zákona o DPH s komentářem to omezují na již dodané zboží a dodané služby. Opravdu to platí pro všechny případy?

Projekční firma, která má od roku 2017 zakázku a dodávat bude asi v roce 2019, by měla vystavit daňový doklad dle § 21 odst. 8 zákona o DPH. Ale firma má zatím nulovou rozpracovanost. Má pouze výdaje za geodetické a jiné podklady, čeká se na různá vyjádření a samotný projekt bude dodávat subdodavatel, samostatný projektant, fyzická osoba, neplátce DPH, nejdříve v roce 2019. To, co je předmětem objednávky, ještě vůbec neexistuje. Má nebo měla by projekční firma vystavit daňový doklad k 31. 12. 2018? Další otázka je, pokud ANO tak co s ním? Obec ho rozhodně nepřijme, nebylo nic dodáno, stupeň rozpracovanosti výstupu je nula, dodavatel má jen část podkladů, na jejichž základě bude teprve projektovat. Pokud by projekční firma byla opravdu nucena vystavit daňový doklad k 31. 12. 2018, tak jako jediné řešení vidím, že by ho musela po skutečném dodání dokumentace stornovat, aby mohla vystavit nový doklad pro obec.

Dobrovolný svazek obcí a oprava minulých účetních období

Svazek obcí (DSO, rozpočtová organizace): Nesprávně jsem zaúčtovala účetní odpis předmětu v r. 2017. Jedná se o odpis předmětu, který byl pořízen z dotace. Účtovala jsem takto: MD 403/D 082 a MD 551/D 672. Jedná se o cca 7 000 rozdíl, o který jsem zaúčtovala odpis nižší, než měl být. Jak toto napravit? Mám účtovat přes účet 408-Opravy minulých období, anebo jen MD 403/D 082, když to vlastně neovlivňuje výsledek hospodaření? Jak se posuzuje významná částka v této souvislosti a podle jakého právního ustanovení?

Automobil k soukromému použití uvolněnému starostovi obce

Může být uvolněnému starostovi obce poskytnuto služební vozidlo také k soukromému použití? Na jednom školení jsme dostali informaci, že od roku 2018 toto není možné. 

Věcná břemena - DPH

Město je plátcem DPH a podepsalo smlouvu o zřízení věcného břemene. Jaké datum bude na faktuře jako DUZP? Den podpisu smlouvy nebo datum návrhu na vklad nebo datum provedení vkladu nebo den doručení oznámení o vkladu?

Dotace SFŽP- určení UZ

Dotace je poskytnutá Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, v rozhodnutí je uvedená podpora formou dotace ve výši 80 % z celkových nákladů, bohužel UZ není uvedené ani upřesnění, jestli se jedná o spolufinancování EU. Dotační titul: revitalizace a posílení stávajících vodních zdrojů (investiční). 

Závodní stravování

Podle § 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění, poskytuje příspěvková organizace zřízená obcí svým zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni (a to v rámci ve vyhlášce uvedených finančních limitů). Ze znění tedy vyplývá, že organizace musí toto jídlo poskytnout zaměstnanci i v případě odpracování např. 3 a více hodin v sobotu mimo rozvrh pracovní doby (který je pondělí až pátek). Pak ovšem je tento náklad daňově neuznatelný [viz § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů, který daňovou uznatelnost staví na práci zaměstnance ve směně]. Je tato úvaha správná?

Omezení vlastnického práva k pozemku

Svazek obcí uzavřel s Povodím Ohře dohodu o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku. Povodí má právo hospodařit k příslušnému pozemku a vykonává tak vlastnická práva státu k tomuto pozemku. Na části tohoto pozemku se nachází stavba vodního díla - jezu, která není zapsaná v katastru nemovitostí a je ve vlastnictví svazku obcí. Povodí je povinno strpět za náhradu na předmětném pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání. Za omezení vlastnického práva k pozemku spočívající v povinnosti strpět na pozemku vodní dílo svazek obcí uhradí jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč + DPH. Prosím o radu, jak mám účtovat ve svazku obcí. Věcné břemeno to není, jako součást pořizovací ceny to v tomto případě také nepůjde, tak pak to vidím na nějaký náklad, ale váhám jaký.