Spotřební daně (10)

Vrácení spotřební daně při dodání na Slovensko

Dovezli jsme z Německa zboží, které v Česku podléhá spotřební dani. Tuto daň jsme odvedli a zaplatili. Zboží jsme však dodali na Slovensko. Nedošlo tedy ke spotřebě v Česku. Máme nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v Česku, i když je zboží na Slovensku od daně osvobozené? Jakým způsobem se v tomto případě postupuje?

Vývoz vína do Číny

Český plátce DPH zakoupí víno na Slovensku. Toto víno vyveze přímo ze Slovenska do Číny. Jaké daňové povinnosti mu z této transakce plynou?

DPH z hodnoty spotřební daně z minerálních olejů

Začali jsme na vytápění nakupovat extra lehký topný olej - 27101941. Na faktuře je zvlášť vyčíslena spotřební daň + DPH. Budeme podávat přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. 1) Máme nárok na odpočet DPH na vstupu z hodnoty spotřební daně? 2) Máme nějakou povinnost k DPH v souvislosti s vrácením spotřební daně? 

Dožádání doplňujících podkladů z účetnictví celní správou

Na základě kterého zákona může celní správa v rámci probíhajícího řízení o povolení na základě žádosti subjektu požadovat doplnění podrobnějších údajů z účetnictví společnosti, která je mikro nebo malou účetní jednotkou a v účetní závěrce nevykazuje potřebné údaje? Jedná se např. o potřebu rozčlenění oběžného majetku na zásoby, dlouhodobé či krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky nebo podrobnější členění dlouhodobých i krátkodobých závazků. Tyto údaje celní správa potřebuje např. při zpracování finančních analýz v rámci povolení snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí (vyhláška č. 370/2003 Sb.) při stanovení ukazatelů likvidity, rentability atd. a v účetní závěrce (rozvaha, příloha) tyto podrobnější údaje z účetnictví firmy nemusejí ze zákona vykazovat a většinou ani nevykazují. Zdůrazňuji, že povolovací řízení u celní správy probíhá na základě žádosti firmy. 

Nákup tichého vína

Akciová společnost (nákup a prodej strojů) bude nakupovat tiché víno od českých i slovenských firem (vinařů) jak za účelem reklamních předmětů, které bude dále rozdávat svým obchodním partnerům, tak za účelem dalšího prodeje za úplatu. Má akciová společnost povinnost podat daňové přiznání s nulovou spotřební daní?

Prodej výrobků na veletrhu v EU

Český plátce dostal jednorázovou nabídku prodávat své výrobky (alkohol) na veletrhu v Nizozemí. Výrobky a potřebný servis pro prodej by si český plátce dovezl na místo pořádání veletrhu ve vlastní režii. Místo spotřeby (prodej) by bylo v Nizozemí. Jaký je správný postup odvodu DPH a spotřební daně?

Účtování cla, spotřební daně a DPH při dovozu zboží ze třetích zemí

Jak zaúčtovat a daňově ošetřit vyměřené clo, spotřební daň a zaplacenou daň z přidané hodnoty vyměřenou celním úřadem? Je možné uplatnit odpočet této daně? A pokud ano, jakým způsobem? Jedná se o podvojné účetnictví s. r. o. Platby provádíme buď hned v hotovosti, anebo bankovním převodem. 

Plnička CNG - spotřební daň

Společnost má v plánu pořídit plničku CNG, kterou bude plnit své vysokozdvižné vozíky a osobní automobil. Bude muset odvádět spotřební daň z natankovaného CNG? Pokud ano, od kdy, v jaké výši a jakým způsobem?