Pohledávky (720)

Pohledávka zaplacená částečně stravenkami

Vystavená faktura za kurz autoškoly (plátce DPH), faktura byla částečně uhrazena v hotovosti a další část byla uhrazena ve stravovacích poukázkách. Tyto poukázky byly odevzdány a přišel za ně daňový doklad, kde je napsáno hodnota odevzdaných poukázek 6 000 Kč a sazba DPH 0 %, dále je odečtená provize z těchto 6 000 Kč, provize je základ daně = 510 Kč a 21% DPH 107,10 Kč, takže místo 6 000 Kč, což měl být doplatek faktury, je zaplaceno pouze 5 382,90 Kč, tj. o částku 617,10 Kč méně. Jak mám doplatit zbytek pohledávky, kde tedy bude chybět rozdíl a jak mám tuto provizi včetně DPH zaúčtovat v účetnictví?

Příjmy z prodeje platební kartou

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, poskytuje služby, za které příjímá úplatu hotově nebo platební kartou. Jako plátce DPH z každé takové tržby přiznává daň na výstupu. Po připsání takové platby na účet si však banka část „ukrojí“ a částka je nižší. Jak postupovat dál? Co s neuhrazenou částí pohledávky, ze které však byla odvedena daň?

Promlčené pohledávky

Jak v účetnictví naložit s pohledávkami starými přes deset let? O pohledávkách bylo účtováno ve výnosech, opravné položky k nim nebyly tvořeny. Chtěla bych účetnictví „vyčistit“. Podle společníků už není žádná šance, že dlužníci pohledávku zaplatí. Lze tyto pohledávky odepsat daňově, nebo by byl odpis daňově neúčinný? Na jaké účty by bylo možno výmaz pohledávek zaúčtovat? Lze také vymazat staré pohledávky z daňové evidence, když opět není žádná naděje na jejich úhradu?

Vykazování factoringu v rozvaze

V kterém řádku rozvahy by měly být vykázány pohledávky z obchodních vztahů, které byly předány ke správě factoringové společnosti? Jsou to stále pohledávky z obchodních vztahů, nebo se jedná o ostatní pohledávky? Dále bych Vás chtěla požádat o vysvětlení pojmů regresní a bezregresní factoring. Moc děkuji.

Předpis pohledávek

Jsme střední škola, zřízená krajem. Máme internát a školní jídelnu. Předpis tržeb stravného a ubytování účtujeme na konci měsíce, dle předaných podkladů od vedoucí školní jídelny zápisem MD 311/D 602, následně pak uděláme zúčtování záloh MD 324/D 311. U vystavených faktur účtujeme předpis pohledávky dle zdanitelného plnění. Slyšeli jsme, že se musí na začátku příslušného měsíce účtovat pohledávka o předpokládané tržbě za stravování. Jak by se potom účtovalo a dorovnala skutečná pohledávka?

Převzetí dluhu

Jak zaúčtovat dohodu o převzetí dluhu jednak na straně firmy, která dluh převzala, tak i na straně původního dlužníka? Firma A dostala od věřitele zálohu na poskytování služeb. Na základě dohody došlo k převzetí dluhu firmou B. Jak mám nyní u obou firem provést účtování a bude to mít nějaký dopad na daňový základ? Jedná se o zálohu účtovanou u prvotního dlužníka MD 221/D 324.

Splatnost faktury

Je možné zkrátit dobu splatnosti faktury, která je určena zákonem (30 dní), pokud se tato skutečnost uvede do smlouvy jako samostatný bod (smlouva o provedení hudební produkce) nebo je uvedena v emailové korespondenci a obě zúčastněné strany s kratší dobou splatnosti souhlasí?

Sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva účastníci sdružení ukončili svou činnost dle písemné dohody k 31. 12. 2018 s tím, že k vyrovnání mezi nimi dojde do 31. 1. 2019. Sdružení vede daňovou evidenci. Od 1. 1. 2019 bude podnikat každý účastník jako podnikatel sám na sebe s tím, že veškeré pohledávky evidované ve sdružení převezme podnikatel B. K úhradě pohledávek dochází v průběhu ledna 2019 na bankovní účet společnosti, která k 31. 12. 2018 vlastně zaniká. Bankovní účet zůstává na jméno podnikatele A i v roce 2019. Podnikateli B budou peníze ze zaplacených pohledávek převedeny do 31. 1. 2019. V kterém roce budou zdaněny zaplacené pohledávky došlé prokazatelně do banky až v lednu 2019? Je pro zdanění daní z příjmů rozhodující datum na smlouvě o zániku společnosti (sdružení) nebo je nějaká lhůta pro vypořádání s daňovými dopady do roku 2019?

Zaúčtování odměny za odběr piva

Společnost s r. o. koupila restauraci. Za odběr piva dostala odměnu na období 5 let. S. r. o. vystavila fakturu na odměnu ZD 250 000 Kč + 52 500 Kč - 21% DPH, celkem 302 500 Kč. Pivovar zaplatil částku 222 500 Kč. Součástí smlouvy bylo převzetí závazku bývalého provozovatele ve výši 80 000 Kč bez DPH. Je možné toto převzetí závazku zaúčtovat na základě smlouvy zápočtem, aby byla faktura vyrovnaná? Jak na jednotlivé roky zdanit odměnu? Snížit částku o zápočet a rozložit odměnu do 5 let nebo závazek dát poměrem do nákladů a pak zbytek odměny dát do výnosů jednotlivých let?

Prominutí pohledávky

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V prosinci 2017 poskytl drobné stavební práce právnické osobě vedoucí účetnictví. Na tuto službu vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Tato právnická osoba je dlouhodobým spolehlivým obchodním partnerem, částka nebyla velká, tak se menší časová prodleva ve splatnosti neřešila. Až po několika měsících se zjistilo, že tato právnická osoba fakturu u sebe neeviduje a už nechtěla otevírat uzavřené účetní období a obě strany se dohodly, že o neuhrazenou částku navýší příští zdanitelné plnění. DPH měl odvést odběratel, který svůj závazek neeviduje. Jak tuto situaci napravit, když odběratel starou fakturu přijmout, odvést daň a otevřít uzavřené období nechce?