Pohledávky (715)

Zaúčtování odměny za odběr piva

Společnost s r. o. koupila restauraci. Za odběr piva dostala odměnu na období 5 let. S. r. o. vystavila fakturu na odměnu ZD 250 000 Kč + 52 500 Kč - 21% DPH, celkem 302 500 Kč. Pivovar zaplatil částku 222 500 Kč. Součástí smlouvy bylo převzetí závazku bývalého provozovatele ve výši 80 000 Kč bez DPH. Je možné toto převzetí závazku zaúčtovat na základě smlouvy zápočtem, aby byla faktura vyrovnaná? Jak na jednotlivé roky zdanit odměnu? Snížit částku o zápočet a rozložit odměnu do 5 let nebo závazek dát poměrem do nákladů a pak zbytek odměny dát do výnosů jednotlivých let?

Převzetí dluhu

Jak zaúčtovat dohodu o převzetí dluhu jednak na straně firmy, která dluh převzala, tak i na straně původního dlužníka? Firma A dostala od věřitele zálohu na poskytování služeb. Na základě dohody došlo k převzetí dluhu firmou B. Jak mám nyní u obou firem provést účtování a bude to mít nějaký dopad na daňový základ? Jedná se o zálohu účtovanou u prvotního dlužníka MD 221/D 324.

Sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018

Dva účastníci sdružení ukončili svou činnost dle písemné dohody k 31. 12. 2018 s tím, že k vyrovnání mezi nimi dojde do 31. 1. 2019. Sdružení vede daňovou evidenci. Od 1. 1. 2019 bude podnikat každý účastník jako podnikatel sám na sebe s tím, že veškeré pohledávky evidované ve sdružení převezme podnikatel B. K úhradě pohledávek dochází v průběhu ledna 2019 na bankovní účet společnosti, která k 31. 12. 2018 vlastně zaniká. Bankovní účet zůstává na jméno podnikatele A i v roce 2019. Podnikateli B budou peníze ze zaplacených pohledávek převedeny do 31. 1. 2019. V kterém roce budou zdaněny zaplacené pohledávky došlé prokazatelně do banky až v lednu 2019? Je pro zdanění daní z příjmů rozhodující datum na smlouvě o zániku společnosti (sdružení) nebo je nějaká lhůta pro vypořádání s daňovými dopady do roku 2019?

Splatnost faktury

Je možné zkrátit dobu splatnosti faktury, která je určena zákonem (30 dní), pokud se tato skutečnost uvede do smlouvy jako samostatný bod (smlouva o provedení hudební produkce) nebo je uvedena v emailové korespondenci a obě zúčastněné strany s kratší dobou splatnosti souhlasí?

Prominutí pohledávky

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V prosinci 2017 poskytl drobné stavební práce právnické osobě vedoucí účetnictví. Na tuto službu vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti. Tato právnická osoba je dlouhodobým spolehlivým obchodním partnerem, částka nebyla velká, tak se menší časová prodleva ve splatnosti neřešila. Až po několika měsících se zjistilo, že tato právnická osoba fakturu u sebe neeviduje a už nechtěla otevírat uzavřené účetní období a obě strany se dohodly, že o neuhrazenou částku navýší příští zdanitelné plnění. DPH měl odvést odběratel, který svůj závazek neeviduje. Jak tuto situaci napravit, když odběratel starou fakturu přijmout, odvést daň a otevřít uzavřené období nechce?

Odpisy závazků

Akciová společnost odepisuje nezaplacené závazky, které jsou 10 let po splatnosti, na účet MD 321/D 648 ve výši 100 %. V účetnictví evidujeme dobropis, který nám dodavatel nezaplatil více než 10 let. Můžeme tento dobropis ve výši 1 726 Kč zrušit tímto zápisem: MD 321/D 648 -1 726 Kč? 

Postoupení pohledávky

Firma s.r.o. uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky FY č. 1 postupitel s FY s. r. o. FY č. 2 postupník, tato FY měla vůči FY č. 1 neuhrazenou FA v částce 395 670 Kč z roku 2017. Letos dne 5. 11. 2018 FY č. 1 vystavila na fyzickou osobu OSVČ (jednatel ve FY č. 1 a zároveň i FY č. 2) FA v celkové částce 551 521,51 Kč. Touto smlouvou o postoupení pohledávek na fyzickou osobu zaniká FY č. 1 pohledávka v plné výši 395 670 Kč, tuto částku převedla na fyzickou osobu a z části uhradila FA v celkové částce 551 521,51, fyzické osobě zbývá uhradit celkem 155 851,51 Kč. U s. r. o. budu účtovat 395 670 Kč MD 315/D 646 a MD 546/D 311, tím účtováním u s. r. o. se dostanu k nulovému daňovému základu, a nevím, jak toto provedu v daňové evidenci, když mám FA na účtu 551 částku 521,51 Kč, zaeviduji pohledávku postoupením v částce 395 670 Kč, takže po úhradě fyzickou osobou 155 851,51 Kč, mi půjde do nákladů celá částka 551 521,51 Kč.

Postoupení pohledávky

Společnost s r. o. poskytla v roce 2018 zápůjčku jiné s. r. o., kterou z důvodu neuhrazení chce v roce 2019 postoupit postupníkovi. Musí s. r. o. zaúčtovat v roce 2018 do zdanitelných výnosů úrok ze zápůjčky? Pohledávka bude postoupena v roce 2019 za nominální cenu. Budou případné úroky v roce 2019 při postoupení pohledávky nedaňovým nákladem? Musí se zaúčtovat jako daňový výnos i poměrná část úroku za rok 2019 do doby postoupení? Jaké předkontace se použijí při postoupení pohledávky?

Úprava základu daně o nedobytné a promlčené pohledávky při ukončení činnosti

V letošním roce končím s činností pronájmu nemovitých věcí. Vedu evidenci pohledávek (nájmů), které jsem předal k vymáhání právní cestou, a rovněž nedobytné pohledávky (nájmy), a to od roku 2001. O které pohledávky mám upravit základ daně za rok 2018? Zejména se ptám na pohledávky nedobytné, které mi již nikdy nebudou uhrazeny. Existuje nějaká lhůta na promlčení pohledávek? Například eviduji pohledávku za neuhrazený nájem 150 000 Kč z roku 2001. 

Postoupení pohledávky a DPH

Společnost A, plátce DPH pronajímá prostory a krátí koeficientem. V rámci své činnosti ale pravidelně vypomáhá i jedné společnosti B, od které vykupuje pohledávky pod jejich jmenovitou hodnotou (klasické výnosové pohledávky, nominální hodnota např. 100, nákup za 95), věřitel následně hradí již na účet společnosti A, jedná se o pohledávky před lhůtou splatnosti. Ve smlouvě je zároveň uvedeno, že společnost B ručí za jejich dobytnost, pokud by dlužník neuhradil, tak společnosti A bude uhrazena částka co uhradila společnosti B. Společnost A tak v podstatě nenese riziko a ani aktivně nevymáhá pohledávky, jen pomáhá společnosti B zabezpečit likviditu (věřitel totiž má nastaveny dlouhé lhůty splatnosti). Má společnost A nějak "řešit" DPH z titulu této pohledávkové činnosti - v současnosti rozdíl mezi nákupem a inkasem pohledávky účtuje do výnosů, toť vše.