Pohledávky (826)

Odpis pohledávky

Máme běžnou tuzemskou obchodní pohledávku např. 220 000 Kč za služby, která není delší dobu uhrazena. Podle § 8a zákona o rezervách lze tvořit opravné položky do výše 50 % hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců nebo do výše 100 %, pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 30 měsíců. Chápu dobře, že pokud po 30 měsících zaúčtuji opravnou položku ve výši 100 % (MD 558/D 391), pak provedu odpis pohledávky (MD 546/D 311) a následně OP zruším (MD 391/D 558), dostanu celou hodnotu pohledávky do daňově uznaných nákladů (546) bez jakýchkoliv dalších omezení a podmínek?

Přechod z daňové evidence

OSVČ (daňová evidence) přechází v roce 2021 do paušálního režimu. Chtěla by již v roce 2020 v řádném daňovém přiznání provést úpravu dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. V roce 2021 má vystavené, jak vydané, tak přijaté faktury, které se vztahují k roku 2020 (např. u přijatých faktur - telefon, vedení účetnictví, u vydaných faktur služby, které ještě byly provedeny v 2020 atd.). Jedná se i v těchto případech o pohledávky a zavázky, které budou upravovat základ daně? V prosinci 2020 bylo zažádáno v COVID-nájemné. Vstupuje tato pohledávka také do zdanění? Dále bylo zažádáno v 2/2021 (vycházelo se z pronájmů 10-12/2020) v programu COVID-nájemné. Bude toto také předmětem zdanění? Týká se úprava základu daně i přehledu zdravotní pojiťovny (myslím, že byla změna až od r. 2021)?

Postoupení vlastní pohledávky, kdy je dohodnuta úplata procentem z vymožené částky

Jak účtovat o postoupení vlastní pohledávky, kde je stanovena úplata procentem z vymoženého plnění pohledávky (50%), maximální úplata je stanovena na částku, která odpovídá 50 % nominální hodnoty postupovaných pohledávek. Předpokládám, že nelze účtovat na výnosové 646xxx a nákladové 546xxx účty, když není jisté (téměř nepravděpodobné) vymožení pohledávek postupníkem (jedná se o pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení). Pokud se účtuje i v tomto případně na výsledkové účty, předpokládám, že veškeré náklady (nominální hodnota postupovaných pohledávek) tzn. 546xxx z postoupených (odepsaných) pohledávek nejsou daňově uznatelné, tzn. budou v DPPO následně vyloučeny.

Závazky a pohledávky za firmou, která nevedla účetnictví

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?

Promlčení pohledávky z titulu mezinárodní a vnitrostátní přepravy

Pohledávky z titulu mezinárodní a vnitrostátní přepravy na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky o přepravě. V roce 2020 jsou tyto pohledávky 12 měsíců po splatnosti a dle úmluvy CMR jsou promlčeny a jsou odepsány do nedaňových nákladů. Pohledávky za jedním dopravcem máme v soudním řízení, které bylo zahájeno před promlčením. Má toto řízení vliv na dobu promlčení pohledávky? Když nebude odepsána v roce 2020 a je vytvořena účetní opravná položka, je to správně? 

Pohledávka za společníkem

Byly zjištěny nesrovnalosti v pokladní knize a převody z účtu společnosti na osobní účet jednatele, který vedl účetnictví. Prvotní doklady byly údajně odcizeny. Jedná se ale o převody prováděné již v roce 2013-2015. Na jednatele bylo podáno trestní oznámení. Jak prosím účtovat tyto pohledávky? Od roku 2016 provádíme rekonstrukci účetnictví, prvotní doklady do roku 2015 byly údajně odcizeny. Navést do účetnictví jako pohledávku za společníkem 355 oproti 426 anebo stačí mít uvedeno v podrozvaze? 

Daňový odpis pohledávek

Jak vyřešit daňový odpis tří pohledávek? 1. K pohledávce z roku 2018 jsou vytvořeny daňové opravné položky v plné výši 100%. Je možné pohledávku v roce 2021 daňově odepsat do výše vytvořené daňové OP = tedy celou, přestože nebyla soudně vymáhaná? Promlčení tři roky by proběhlo v letošním roce. 2. Druhá pohledávka za bývalým zaměstnancem (cca 190 tisíc) se soudně vymáhala, ale soud jsme prohráli, podali jsme odvolání, ale nakonec jsme ho vzali zpět a dohodli se, že žádná strana nebude požadovat náklady za řízení a právníka a pohledávku nám hradit nebude. Je možné tuto pohledávku také odepsat daňově, když máme vytvořené 100% daňové opravné položky. 3. Třetí pohledávka ve výši 51 000 Kč je za manko za bývalým zaměstnancem. Vzhledem k složitosti dokazování atd. to nešlo k soudu náš právník s ním uzavřel dohodu, že když zaplatí 37 000 Kč, tak mu bude zbytek odpuštěn. Mám 100% daňovou OP, mohu tedy odepsat zbytek 14 000 Kč daňově, i když byla pohledávka dlužníkovi odpuštěna?

Opravné položky u pohledávek

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2020 z daňové evidence na vedení účetnictví. V následujících 9 letech bude dodaňovat neuhrazené pohledávky, které vznikly do 31. 12. 2019. Je možné u těchto pohledávek uplatňovat opravné položky počínaje rokem 2020? Je možné v roce 2021 provést 100% opravnou položku u pohledávky, která vznikla v roce 2018, je tedy již 36 měsíců po splatnosti? 

Daňová evidence - kniha pohledávek a závazků

Musí drobný podnikatel, který vede peněžní deník, ve kterém jsou uvedeny veškeré příjmy a výdaje, vést i knihu: 1) pohledávek – vystavených faktur, 2) knihu závazků – přijatých faktur? 

Přerušení a znovuobnovení podnikání a Přehled na SP a ZP

OSVČ přerušila v r. 2019 živnost. Protože evidovala neuhrazené pohledávky, dodanila je v DPFO a zároveň o ně zvýšila vyměřovací základ pro výpočet SP. Základ pro výpočet ZP o pohledávky nezvýšila, neboť dle jejího názoru toto zákon nestanoví. V 10/2020 OSVČ živnost obnovila. Část starých pohledávek jí v tomto roce dlužníci uhradili, v DE je zapsala jako příjmy bez vlivu na daň. Předpokládám, že v Přehledu na SP se tyto uhrazené pohledávky nijak neprojeví. Jak je to ale s vyměřovacím základem na ZP za r. 2020? - Musí v tomto roce navýšit vyměřovací základ pro ZP o příjmy za staré pohledávky? - Pokud ano, tak případě, že by již v Přehledu za r. 2019 navýšila základ o nezaplacené pohledávky, znamenalo by to, že v r. 2020 by se již úhrada těchto starých pohledávek nijak nepromítla?