Pohledávky (840)

Odpis pohledávky - ukončení činnosti firmy

V roce 2020 jsme prodali zboží v hodnotě 25 520 na Slovensko. Faktura byla v CZK, ale uhradili nám v eurech na náš korunový účet menší částku. Tudíž vznikl rozdíl ve výši 625 Kč (naše pohledávka). Není to kurzový rozdíl z mého pohledu, protože faktura nebyla vystavena v EUR. Ráda bych tuto částku odepsala do nákladů. Je to možné v roce 2021? Nebo jak postupovat správně, abych tuto malou částku "zlikvidovala". Naše společnost, vzhledem k novele zákona z května o propagaci zdravotnických prostředků, končí činnost, chtěla bych to mít ukončené.

Vklad jednatele na běžný účet

Jediný jednatel společnosti s. r. o. vložil přes bankomat na účet společnosti peníze. Lze prosím účtovat přes MD 351/D 411 a MD 221/D 351?

Náklady nedobrovolné dražby

Společnosti s ručením omezeným (dlužník) byl soubor majetku prodán v nedobrovolné dražbě. Dražebník zpeněžil soubor majetku a z výnosu dražby uspokojil pohledávky navrhovatele dražby (věřitele). Dále z výtěžku dražby pokryl náklady dražby. Na náklady dražby dražebník vystavil fakturu k tíži navrhovatele dražby (věřitele). Tyto náklady jsou uspokojeny z výtěžku dražby. Jak má správně zaúčtovat vlastník předmětu dražby (dlužník) částku, která mu byla stržena z výtěžku dražby?

Vlastník předmětu dražby (dlužník) vystaví fakturu na prodej (podle výsledku dražby) 5 000 000 Kč MD 311/D 641. Dražebník převede částku na účet navrhovatele (věřitele) částku 4 500 000 Kč. Částku 500 000 Kč si dražebník ponechá na úhradu nákladů řízení. Dlužník podle vypořádání dražby započte částku 4 500 000 Kč na úhradu faktury vydané a dluhu, který má u věřitele, např. MD 321/D 311. Po započtení zůstává na faktuře vydané neuhrazená částka 500 000 Kč, což jsou náklady řízení. Věřitel má nárok na náhradu nákladů spojených s dražbou, na které má fakturu od dražebníka. Jaký doklad však vyžadovat pro zaúčtování nákladů řízení u dlužníka a jak správně zaúčtovat u dlužníka částku 500 000 Kč jako náklady řízení? Asi by bylo vhodné účtovat MD 5XX/D 311, tím by byla celková částka dražby umořena. Jaký účet 5XX by bylo vhodné použít a jakým dokladem doložit. Postačuje protokol o uspokojení pohledávek v provedené dražbě?

Odpis promlčené pohledávky

Společnost s r. o., plátce DPH, má v účetnictví vystavené faktury za služby slovenskému plátci. Jedná se o faktury v celkové výši 45 000 Kč (1 700 EUR), tyto faktury (i přes veškerou naši snahu) nakonec zaplaceny již nebudou. Jelikož jsou tyto faktury z roku 2017, tak jsou nyní už i promlčené. Mohu tyto faktury „jen“ účetně odepsat (opravné položky vytvořené nebyly), tzn. že je zaúčtuji nedaňově na MD 546/D 311? Je ještě něco, na co nesmím zapomenout v souvislosti s odpisem těchto faktur? 

Účtování dárkových poukazů

Jak účtovat dárkové poukázky?

A) 1. Dodavatel nám prodá poukázky v nominální hodnotě. 2. My je prodáme za nominální hodnotu zákazníkovi. 3. Zákazník platí poukázkami (Může mít nakoupené i jinde.). 4. Vybrané poukázky zasíláme zpět dodavateli. Jak účtovat, když zákazník zaplatí jinde s našimi poukázkami a již se k nám tyto nevrátí?

B) 1. Necháme udělat přímo naše poukázky v reklamní agentuře. 2. Předáme do oddělení prodeje. 3. Prodej poukázek v oddělení zákazníkovi. 4. Zákazník platí zboží těmito našimi poukázkami.

Půjčka poskytnutá ze s. r. o. jinému s. r. o. a její účtování

Společnost s r. o. poskytla druhému s. r. o. (ve kterém je stejný společník, nicméně se nejedná o matku a dceru) půjčku s obvyklým úrokem. Dlužník si přijatou půjčku bude účtovat na účtu 249. Na jaký účet bude poskytnutou půjčku účtovat věřitel a v jakém řádku státního výkazu rozvahy v plném rozsahu se mu tím pádem poskytnutá půjčka projeví? Předpokládáme, že úroky pak bude věřitel účtovat na stejný účet.

Zápočet pohledávky a závazku mezi třemi společnostmi

Všechny tři firmy mají právní formu s. r. o.

Firma A = prodala část podniku 1 000 00 Kč (fakturace bez DPH), vlastníci jsou matka a syn.

Firma B = koupila část podniku splatnost na splátky s tím, že poslední splátka činí 400 000 Kč. Nebyla uhrazena a je po datu splatnosti.

Firma C = firma na poskytování služeb (vlastníkem je syn).

Firma C uskutečnila služby pro firmu B ve výši 400 000 Kč (fakturace základ 371 880 Kč + 78 120 Kč DPH), dostala zaplaceno. Následně kvalitu služeb firma B rozporuje a žádá vrácení Kč 400 000. Právníci se dohodli na uzavření smíru a vyhotovení dokumentu o vzájemném zápočtu. Lze vyřešit takto? Firma C vystaví pro firmu B dobropis – 371 880 a –78 120 = –400 000, Kč? Zároveň firma A bude kompenzovat dobropis s nedoplatkem faktury o prodeji s firmou B?

Převod úvěru

Současný jednatel s. r. o. vlastnil společnost, na kterou byl vyhlášen konkurz. V době před vyhlášením konkurzu chtěl nedostatek financí ve společnosti řešit a uzavřel úvěrovou smlouvu s nebankovní institucí. Tento úvěr je zajištěn jeho rodinným domem v osobním vlastnictví. Přijaté peníze vložil do společnosti na zaplacení dluhů, nicméně na společnost byl konkurz vyhlášen. Jednatel založil novou společnost, úvěrová smlouva byla převedena na tuto novou společnost, která nyní splácí nebankovní instituci úroky. Převod úvěru jsme zaúčtovali 378_Pohledávka za jednatelem, oproti 231_Přijatý úvěr. Úvěr byl při převodu navýšen o 200 tis. Kč, tato navýšená částka byla zaúčtována ve společnosti na účet krátkodobých úvěrů. Dotaz: 1) Zaplacené úroky účtujeme na účty 562/221 a zároveň předepisujeme zaplacení úroků jednateli na účet MD 378/D 662. Můžeme měsíčně zaplacené úroky rozúčtovat poměrem (procentuálně) k celkové výši úvěru na část připadající na společnost a část na pohledávku za jednatelem? 2) Při sjednání nového úvěru byly zaplaceny poplatky (za sjednání úvěru, za expresní čerpání, za vyhotovení smluvní dokumentace). Mohu tyto poplatky také rozúčtovat poměrem (procentuálně) k celkové výši, a to na poměrnou výši úroků náležející společnosti a na poměrnou výši úroků, která bude připadat na jednatele? 3) Je problém, pokud jednatel neplatí úroky společnosti a zvyšuje se tím vůči němu pohledávka? 

Nákup ojetého auta z Itálie s DPH

Český plátce DPH koupil ojetý automobil z Itálie k podnikatelským účelům. Italský prodejce je registrovaný k italské DPH. Faktura na automobil je vystavena s italskou daní. Služby spojené s nákupem automobilu jsou bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Italská firma českému plátci DPH vrátí, jakmile dorazí automobil do ČR, na základě vyplněného formuláře (DPH bude vracet firma, nikoliv úřad). 1) Jak do DPH zaúčtovat nákup automobilu - ř. 3, 4 / 43,44 z celkové ceny vč. italského DPH či bez DPH? Nebo faktura nepůjde do DPH vůbec? 3) Služby spojené s nákupem automobilu - ř. 5,6, / 43,44? 2) Při registru vozidla v ČR bude vyžadován nějaký doklad o zaplacení DPH - jak v tomto případě prokázat?

Doplňující otázka:

Dle § 36 odst. 1 zákona o DPH je základem daně vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění. Na základě tohoto ustanovení a z důvodu bezpečnosti bych doporučoval přiznat a zaplatit daň z celkové částky včetně italské DPH.

1) Pokud by se daň odváděla z celkové částky včetně italského DPH, jak by se následně mělo zaúčtovat vrácené DPH od italské firmy? Nebylo by možné do přiznání DPH uvést italský základ daně a DPH zaúčtovat v účetnictví jako pohledávku za italskou firmou?

2) Jak zaúčtovat, pokud by italská firma DPH z nějakého důvodu nevrátila?

Pohledávky v daňové evidenci

Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci eviduje nezaplacené pohledávky z roku 2007, 2008. Každý rok kontrolujeme jednotlivé firmy a některé jsme již nenašli na ARESu. Na peníze.cz je u těchto firem napsáno - vymazáno z obchodního rejstříku. Pohledávky nebyly přihlášeny ani vymáhány soudní cestou. Můžeme je z daňové evidence nedaňově vyřadit dle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP? Myslela jsem si, že dle tohoto paragrafu lze postupovat pouze při přerušení, ukončení, přechodu na paušál atd. [§ 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP, kde je přímý odkaz na § 24 odst. 2 písm. y] ZDP]. Takže se takovéto pohledávky každý rok zinventarizovaly a dále se vedly v daňové evidenci v pohledávkách a nic se s nimi nedělalo.