Pohledávky (739)

Postoupení pohledávky

Firma s. r. o. zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Od úřadu práce dostává příspěvky na jejich zaměstnávání. Tyto příspěvky dostává za čtvrtletí zpětně, ale o více než dva měsíce později po skončení čtvrtletí. Než peníze přijdou, firma si sjednala s platební institucí smlouvu o postoupení pohledávky na výplatu mezd. Ke smlouvě náleží i faktura, na které stojí provize dle smlouvy o postoupení pohledávky a tato faktura je odečtena od částky na smlouvě o post. pohledávky a konečná částka přichází na účet každý měsíc. Částku bude firma vracet navýšenou o úroky. Jaké účty použít, aby vše bylo správně zaúčtováno? 

Opravná položka k pohledávce nepřihlášené do insolvence a odpis pohledávky

V roce 2018 jsme vytvořili opravnou položku k pohledávce dle § 8a zákona o rezervách, ale v roce 2019 jsme zjistili, že dlužník je od 05/2018 v insolvenci. Je možné k pohledávce nepřihlášené do insolvence (nad 30 000 Kč) tvořit daňově uznatelné opravné položky a poté ji daňově odepsat?

Opravná položka k neuhrazeným pohledávkám

Věřitel (společnost s. r. o.) eviduje neuhrazené pohledávky za dlužníkem (jiná společnost s. r. o.) v souhrnné výši cca 250 000 Kč. Všechny tyto pohledávky vznikly z obchodních vztahů v roce 2017, ze všech těchto pohledávek odvedl věřitel v roce 2017 DPH ve výši 21 %. Věřitel přihlásil svoje pohledávky k soudu a nyní obdržel od insolvenčního správce vyrozumění, že z dluhu 250 000 Kč dostane uhrazeno cca 20 000 Kč. Věřitel by si chtěl nyní vytvořit opravnou položku k pohledávce, která již nebude uhrazená, tam asi není problém. Jak se dá naložit s DPH, je možné, aby si nechal poměrnou část DPH vrátit? A jak postupovat?

Období zaúčtování tvorby opravných položek

Musíme zaúčtovat tvorbu opravné položky k pohledávkám podle § 8a zákona o rezervách přesně v měsíci, kdy jsou po splatnosti 18 nebo 30 měsíců, nebo stačí, když jsou vytvořeny ke konci zdaňovacího období?

Odpis nezaplacené pohledávky

Naše s. r. o., plátce DPH, vystavila dne 1. 9. 2018 zálohu na částku 16 284,60 EUR (záloha byla zaplacena až 10. 10. 2018). Dne 4. 9. 2018 jsme vystavili fakturu s doplatkem 37 997,40 EUR, ve které byla zúčtována záloha 16 284,60 EUR (doposud však nezaplacená) – částka 37 997,40 EUR zaplacena 13. 9. 2018. Při úhradě zálohové faktury jsme však od dodavatele obdrželi pouze 13 284,60 EUR, tedy o 3 000 EUR méně. Tuto částku nám odmítají zaplatit, jelikož jsme se opozdili s dodávkou. V účetnictví máme tedy -3 000 EUR na zaplacených zálohách. Jak bych správně měla postupovat, abych vyrovnala účet 324?

Pohledávky z dlužného nájemného (nevymožitelné)

Vlastník bytového domu - akciová společnost: Nájemníci dluží dva roky na nájemném. Už v bytové jednotce nebydlí, ale stále neuhradili dluh. Víme, že jsou sociálně slabí a bez majetku. Pokud dáme nájemníky na exekuci (k soudu), tak vzniknou jen náklady pro a. s. Mohou se po nějaké době pohledávky odepsat do uznatelných nákladů? 

Opravná položka k pohledávce - zaúčtování

V loňském roce jsme vystavili fakturu na výměnu čelního skla. V rámci pojistné události nám pojišťovna zaslala pojistné plnění s tím, že klient má 1 076 Kč spoluúčast. S klientem se nám nepodařilo spojit, faktura byla splatná k 31. 5. 2018, tedy již je 365 dní po splatnosti. Mám vytvořit opravnou položku nyní nebo k 31. 12. a kdy můžu pohledávku odepsat? Jak zaúčtovat?

Pohledávky po splatnosti v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, má závazky po splatnosti za dlužníky (právnické osoby), které byly zlikvidovány. Je možné dobrovolně o tyto závazky zvýšit základ daně z příjmu a nečekat, až by plátce musel všechny závazky dodanit najednou dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů?

Nevymahatelné pohledávky v daňové evidenci

1) Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, eviduje pohledávky za dlužníkem (s. r. o.), který byl nejprve v úpadku, poté byl konkurz zrušen z důvodu nedostatečného majetku. Fyzická osoba se nepřihlásila o svou pohledávku. Mohu vyřadit pohledávku z evidence s poukazem na § 24 odst. 2 písm. y) bod 2 zákona o daních z příjmů: „...za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízeno", popř. bod 4  „... který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce..."? Nejprve je právnická osoba v úpadku, tedy mohu vyřadit pohledávku bez nutnosti dodanění při ukončení činnosti atd., poté následuje konkurz a ukončení konkurzu s výše uvedeným výsledkem a tam již je podmínka přihlášení pohledávky u insolvenčního soudu. Který odstavec je závazný, kterým se mohu řídit?

2) Mohu také vyřadit pohledávky za právnickou osobou, která byla zrušena s likvidací?

3) Pokud FO eviduje pohledávky po splatnosti u dlužníka, který zatím nesplňuje žádný důvod uvedený v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů, ale ví, že dlužník je neuhradí, může FO tyto pohledávky vyřadit z daňové evidence a v daňovém přiznání o tyto pohledávky zvýšit základ daně z příjmu? Protože dohledat výdaje související s pohledávkou, o které by se musel zvýšit základ daně z příjmu, je už nemožné.

Nevymahatelná pohledávka v daňové evidenci

Evidujeme jako OSVČ pohledávku za služby za jednou s. r. o. cca 100 000 Kč. Firma dlužníka se dostala do insolvence, kde jsme svou pohledávku přihlásili, ale insolvenční správce ji neuznal (neměli jsme podepsanou smlouvu). OSVČ se soudit nechtěl. Co ale nadále s touto pohledávkou v daňové evidenci? Pohledávka je z r. 2015 a 2016. Chtěli bychom z evidence nějak dostat pryč. Máme ji zdanit? Předpokládám, že DPH již zpátky nárokovat nelze.