Opravné položky (232)

Odpis pohledávky

Jsme s. r. o., plátce DPH, a k dnešnímu dni evidujeme neuhrazené pohledávky od našeho zákazníka z Polska v celkové výši 35 000 Kč. Jedná se o faktury vystavené za služby v roce 2017. Polská firma se v roce 2017 přejmenovala (IČO zůstalo) a společníkem a zároveň jednatelem se stala sestra společníka a jednatele naší firmy. Jelikož v polské firmě jsou od té doby zmatky, dluh již nám neuhradí. Můžu zde vytvořit daňové opravné položky a odepsat pohledávky nebo se jedná o spojené osoby a tento krok učinit nejde. Co v tomto případě pak dělat s těmito neuhrazenými pohledávkami? 

Opravná položka k pohledávce nepřihlášené do insolvence a odpis pohledávky

V roce 2018 jsme vytvořili opravnou položku k pohledávce dle § 8a zákona o rezervách, ale v roce 2019 jsme zjistili, že dlužník je od 05/2018 v insolvenci. Je možné k pohledávce nepřihlášené do insolvence (nad 30 000 Kč) tvořit daňově uznatelné opravné položky a poté ji daňově odepsat?

Opravná položka k neuhrazeným pohledávkám

Věřitel (společnost s. r. o.) eviduje neuhrazené pohledávky za dlužníkem (jiná společnost s. r. o.) v souhrnné výši cca 250 000 Kč. Všechny tyto pohledávky vznikly z obchodních vztahů v roce 2017, ze všech těchto pohledávek odvedl věřitel v roce 2017 DPH ve výši 21 %. Věřitel přihlásil svoje pohledávky k soudu a nyní obdržel od insolvenčního správce vyrozumění, že z dluhu 250 000 Kč dostane uhrazeno cca 20 000 Kč. Věřitel by si chtěl nyní vytvořit opravnou položku k pohledávce, která již nebude uhrazená, tam asi není problém. Jak se dá naložit s DPH, je možné, aby si nechal poměrnou část DPH vrátit? A jak postupovat?

Období zaúčtování tvorby opravných položek

Musíme zaúčtovat tvorbu opravné položky k pohledávkám podle § 8a zákona o rezervách přesně v měsíci, kdy jsou po splatnosti 18 nebo 30 měsíců, nebo stačí, když jsou vytvořeny ke konci zdaňovacího období?

Odpis pohledávky - zúčtování OP k pohledávkám v insolvenčním řízení

Společnost má vytvořené OP k pohledávkám dle § 8 i § 8a ZoR. Některé OP jsou i pohledávkám splatným v r. 2007, 2008. Insolvenční/konkursní řízení však dosud nebylo ukončeno; od právníků stále při uzávěrkách dostáváme seznam, kde je vidět, že řízení stále pokračuje. Pohledávky byly řádně a včas přihlášeny. Nepředpokládáme už, že by byly vůbec uspokojeny, ani částečně. Kvůli těmto pohledávkám evidujeme vysoký stav účtů 311 a 391.Pohledávky bychom už evidovali jen podrozvahově. Je možné zúčtovat tyto opravné položky a daňově odepsat uvedené pohledávky? Jak správně postupovat?

Odpis pohledávky v konkurzu

Společnost Železo s. r. o., měla pracovitou paní účetní, která už je v zaslouženém důchodu. Firma měla nezaplacenou pohledávku, v minulosti ji řešila domluvou, žádostmi, ale nakonec se připojila se svojí pohledávkou 500 000 Kč do konkurzu. Výsledek konkurzu po letech řešení: soud přiznal plnění ve výši 290 000 Kč, které dorazily na účet. Bohužel pracovitá paní účetní netvořila zákonné opravné položky v průběhu let. Nedobytná pohledávka byla uhrazena z úplaty 290 000 Kč jako plnění a řešíme, jak odepsat zbytek 210 000 Kč. Je doloženo soudní rozhodnutí o plnění jen z části pro nedostatek majetku dlužníka, ale nebyla tvořena opravná položka. Můžeme v dobré víře odepsat jako daňový náklad běžného roku ke dni nabytí právní moci rozsudku?

Vykázání opravy hodnoty u vývozu - navýšení ceny

Prosím o radu ohledně vykázání opravy hodnoty u vývozu v DPH. Naše společnost uskutečnila vývozy v dubnu až květnu 2019 a bohužel došlo ke špatnému stanovení ceny. Cena byla nižší. Nyní mám od celního úřadu rozhodnutí o změně jednotlivých JSD. Např. JSD z 10. 5. 2019, návrh na změnu zaslán 31. 5. 2019, rozhodnutí 10. 6. 2019. Opravný doklad vystaven v květnu 2019. Jelikož finanční úřad kontroluje vykazované údaje na údaje Celní správy, chtěla bych se zeptat, ve kterém období vykáže Celní správa tyto opravy vývozu a ve kterém naše účetní jednotka v přiznání k DPH:

- K datu vydání rozhodnutí o změně hodnot na vývozním dokladu?

- K datu původních vývozních celních prohlášení?

Předpokládám, že dle zákona o DPH půjde o samostatné plnění podle § 42 odst. 3 písm. a) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Jen si nejsem jistá, jestli je to až dnem rozhodnutí o opravě. 

Promlčecí lhůta pohledávky, vytvoření a odpis opravné položky

Společnost s r. o., eviduje v účetnictví nedobytnou pohledávku - fakturu za služby v celkové výši 541 Kč. Faktura byla vystavena 15. 4. 2016, splatnost 30. 4. 2016, celkem 541 Kč. Dne 31. 12. 2017 byla na částku 541 Kč vytvořena opravná položka ve výši 100 % podle § 8c zákona o rezervách - účetní zápis MD 558/D 391. Dne 30. 12. 2018 bude opravná položka rozpuštěna (částka 541 Kč) účetním zápisem MD 391/D 558. Dne 30. 12. 2018 bude opravná položka daňově odepsána (částka 541 Kč) účetním zápisem MD 546/D 311. Promlčecí lhůta opravné položky se počítá 30 měsíců od splatnosti pohledávky (to je od 30. 4. 2016)? V průběhu promlčecí lhůty, to je od 30. 4. 2016 do 30. 10. 2018, mohu vytvořit opravnou položku, rozpustit ji a daňově ji odepsat? Je shora uvedený postup zaúčtování správný a počítám správně promlčecí lhůtu u opravné položky dle § 8c zákona o rezervách?

Opravné položky

Jsme s. r. o., plátce DPH, v roce 2017 jsme vystavili faktury za služby slovenské firmě (plátce DPH) za celkem 4 200 EUR. K dnešnímu dni za rok 2017 jsou neuhrazené faktury v celkové výši 1 500 EUR (jedná se o 7 faktur od 20 - 320 EUR), za rok 2018 jedna faktura ve výši 200 EUR. Slovenská firma se přejmenovala, změnila vlastníka a dluh již nám neuhradí. Co prosím s tím? Půjde vytvořit k těmto pohledávkách daňové opravné položky a půjde je i daňově odepsat? Jaké bude účtování? Je potřeba k těmto krokům doložit nějaké dokumenty ohledně toho, že firma už pohledávky neuhradí (mail, prohlášení,...). Se slovenskou firmou jsme spolupracovali už od roku 2013.

Přihlášení odepsané pohledávky do insolvence

Společnost s r. o. evidovala pohledávku za odběratelem nad 30 000 Kč, vzniklou 15. 1. 2015, se splatností 30. 1. 2015. Účetní ji v 3/2016 zlikvidovala zaúčtováním do nedaňových nákladů a pohledávku začala evidovat v podrozvaze. Dne 31. 7. 2018 se firma dozvěděla, že na sebe odběratel vyhlásil insolvenci.

1) Je možné, aby se za dané situace firma přihlásila k insolvenci jako věřitel?

2) Pokud by to bylo možné a firma by se včas přihlásila, bylo by možné odepsanou pohledávku zpět převést z podrozvahy do účetnictví na 311/nedaňový výnos a vytvořit daňovou opravou položku k pohledávce ve výši 100 %?

3) Bylo by pak možné po ukončení insolvence pro nedostatek majetku pohledávku odepsat, tentokrát ale daňově?