Pronájem (840)

Prodej nemovitosti

V roce 2007 jsem pořídil nemovitost, kterou jsem pronajímal a příjem zdaňoval v § 9. Nájemce provedl na nemovitosti technické zhodnocení, které odepisoval. Letos byl pronájem ukončen, nájemce mi vyfakturoval technické zhodnocení ve výši zůstatkové ceny a já jsem toto technické zhodnocení zaplatil. Nyní budu nemovitost prodávat. Bude celý prodej nemovitosti osvobozen?

Pronájem nebytových prostor

Podnikatel OSVČ, plátce DPH vede DE. Pronajímá v objektu (nevedený v obchodním majetku) nebytové prostory. Fakturuje nájemné, zálohy na energie a služby. Je nutné vést evidenci odděleně od DE podnikatelské?

Přímý pronájem a provize pojištění

Jsem fyzická osoba, mám příjmy ze zprostředkování hypoték a úvěrů (§ 7) a příjmy z pronájmu bytu (§ 9). Příjmy v součtu přesahují 1 milion korun. Mám povinnost registrovat se k DPH? 

Pohledávky za společností v likvidaci vymazané z obchodního rejstříku

Společnost A (s.r.o.) plátce DPH uzavřela nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor se společností B (s.r.o.), neplátcem DPH. Společnost B se dostala do likvidace a následně došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Společnost B i po výmazu z OR prostory fakticky užívala. Společnost A se o výmazu společnosti B z OR dozvěděla až s nekolikaměsíčním zpožděním. Společnosti A tak zůstaly v účetnictví neuhrazené pohledávky, které vznikly z faktur vystavených, jak před datem výmazu z OR, tak po datu výmazu z OR. Co by nyní měla společnost A s pohledávkami udělat a jaké to bude mít daňové dopady ?

Nájem sídla před založením společnosti

K zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku je třeba předložit nájemní smlouvu na sídlo. Firma tedy uzavřela nájemní smlouvu 3. 6. 2020, zapsaná v obchodním rejstříku je ke dni 8. 7. 2020. Nájemné za měsíc červen je tedy fakturované před založením firmy. Je toto nájemné daňově uznatelné a bude se účtovat s datem 8. 7. 2020 na MD 518?

Opravy a údržba v pronajatých prostorech

Společnost s r. o. uzavřela smlouvu o pronájmu na RD s tím, že ve smlouvě je zahrnuto, že "běžnou údržbu a veškeré potřebné opravy je nájemce povinen hradit na své náklady." Vše, co nemá charakter TZH a je jen opravou opotřebovaných či zastaralých částí prostoru by pronajímatel účtoval rovnou do nákladů, pokud by práce hradil on. Pokud však opravy či výměny tohoto charakteru bude provádět na vlastní náklady nájemce (např. výměnu dřevěných oken za plastové, výměnu střešního povrchu za povrch obdobných parametrů atd.), může je na základě ustanovení ve smlouvě uplatnit do svých nákladů bez ohledu na jejich výši? Z toho by vyplývalo, že si může uplatnit i DPH na vstupu?

Pronájem - vyúčtování služeb

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Nájem nemovitosti a smlouva o smlouvě budoucí kupní

Spol. s r.o. /nájemce/ má uzavřenou společnou "Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní" s fyzickou osobou /pronajímatel/. V části A této smlouvy je sjednáno nájemné na 3 roky s měsíčními platbami, které jsou pravidelně hrazeny. V části B je sjednán budoucí odkup nemovitosti, kdy je ujednáno - nejpozději do 3 let od uzavření této smlouvy smluvní strany uzavřou kupní smlouvu. Dále je sjednána kupní cena budoucího předmětu převodu xxx mil. Kč, kdy tato částka bude ponížena o 90 % uhrazených nájmů za dobu trvání nájemní smlouvy. Jsou v tomto případě hrazené měsíční částky nájmu daňově uznatelné? A jak bude řešen následný odkup? Bude spol. s r.o. dodaňovat dosud uhrazené nájemné? 

Vyrovnání při ukončení nájemní smlouvy

Společnost s ručením omezeným pronajala nemovitost fyzické osobě - podnikateli. Podnikatel na svoje náklady hradil technické zhodnocení, které by si po jeho zařazení do užívání mohl odepisovat. K zařazení do užívání ale nedošlo a nájemní smlouvu vypověděl. Nyní by se měla s. r. o. s podnikatelem vyrovnat a uhradit mu vzniklé výdaje. Jak tuto situaci řešit z daňového a účetního pohledu u s. r. o. a z daňového pohledu u podnikatele? Oba jsou plátci DPH. Bude vyrovnání zatíženo DPH? Má s. r. o. uhradit nájemci přesnou částku jeho výdajů na technické zhodnocení, nebo je vhodné vypracovat znalecký posudek?

Předčasné ukončení nájmu - kauce

Firma s. r. o. má u svého pronajímatele od roku 2016 složenou jistotu k nájmu ve výši 20 000 Kč. Nyní v roce 2020 podepsali dohodu o předčasném ukončení nájemního vztahu, kde se dohodli, že nájemcem složená jistota ve výši 20 000 Kč bude použita jako kompenzace pronajímateli za předčasné ukončení smluvního vztahu. Kauce byla zaúčtována v roce 2016 -  MD 378/D 221. Jak nyní odúčtovat?