Pronájem (741)

Dceřiná společnost obce, nárok na odpočet DPH

Obec má dceřinou společnost, která je plátcem DPH, obec je 100% vlastníkem. Dceřiná společnost vybuduje bazén z peněz poskytnutých obcí. U výstavby uplatní odpočet DPH, protože jde o komerční využití. V případě, že by v budoucnu byl bazén pronajat jinému subjektu (nájemné s DPH), byť za symbolické nájemné, není důvod krátit nárok na odpočet DPH. Je tomu tak?

DPH u nájmu nemovité věci plátci, který nemá pronajímatel v obchodním majetku

OSVČ, plátce DPH, pronajímá nemovitou věc, kterou nemá v obchodním majetku, plátci, který ji používá k ekonomické činnosti. Může OSVČ nájem osvobodit? Pokud ano, vyplývají pro něj nějaké povinnosti, např. krátit nárok na odpočet, i když v souvislosti s nemovitou věcí neuplatňuje žádný nárok na odpočet? Pokud by jej osvobodit nemohl, z jakého důvodu?

Pronájem automobilu

Společnost K s. r. o. si od společnosti T s. r. o. dlouhodobě pronajímá automobil ke své podnikatelské činnosti - na základě faktury a smlouvy. Předpokládám, že opravy a náklady spojené s provozem vozidla hradí a účtuje si společnost, která si automobil pronajala. Mám na mysli - opravy a servisní práce, náhradní díly atd. Lze uplatnit i paušál na dopravu ve výši 60 000 Kč? A co lze ještě uplatnit a nebo co nelze?

Prokázání daňové úspory

TJ Sokol, zapsaný spolek, uplatnil položku snižující základ daně dle § 20 odst. 7 ZDP. Jakým způsobem prokáže použití daňové úspory ke krytí nákladů, které souvisí s hlavní činností? Mohu si například zavést zakázku „daňová úspora“ a přiřadit k ní doklady až do požadované výše daňové úspory? Spolek má dotace a dary, ke kterým přiřazuji doklady. Ne všechny náklady jsou ale kryty z těchto příjmů, pak bych tedy mohla tyto ostatní doklady přiřadit k té daňové úspoře, a tím bych prokázala její použití. Spolek má ale i příjmy z pronájmu. Můžu tedy použít ke krytí nákladů nejdříve daňovou úsporu a pak teprve příjmy z pronájmu? Nebo nejdříve pronájem pokryje zbylé výdaje a pak teprve přijde na řadu daňová úspora?

Airbnb a DPH

Klient provozuje mimo jiné ubytování přes Airbnb a je plátcem DPH. U pronájmů, které jsou delší než 48 hodin, je povinnen účtovat 15% DPH, či je to osvobozeno? Nebo je povinen účtovat DPH 15% na veškeré pobyty ať už trvají den, či týden? Asi je rozdíl, zda se to klasifikuje jako pronájem nebo ubytovací služba, ale o to mi právě jde. Jak je to správně v případě AirBnB?

Registrace k dani z příjmu fyzických osob a pronájem nemovitých věcí

Jsem povinen se na finančním úřadě zaregistrovat k dani z příjmu FO, pokud budu mít příjmy pouze z pronájmu své nemovitosti? 

DPH u nájmů pozemku

Fyzická osoba, plátce DPH, pronajme pozemek bez stavby nezařazený do obchodního majetku společnosti s. r. o., plátce DPH, pro jejich podnikatelskou činnost tj. autodoprava. Bude ho všestranně využívat. Může pronajímat bez DPH? 

Pronájem hrazený nepeněžně

Jsme plátci DPH, příspěvková organizace, pořádali jsme ples pro městskou část, s jednou firmou jsme uzavřeli smlouvu na pronájem reklamní plochy (v praxi to znamená, že na plesu visí cedule s jejich logem). Nicméně tato firma uhradila nájemné nepeněžně - mobilním telefonem v hodnotě pronájmu. Tento telefon nám ale nezůstal, byl vložen jako cena do tomboly. Ještě jsem se s tímto postupem nesetkala, předpokládám, že i tak je nutno odvést DPH, ale jak to celé zaúčtovat? Jsme příspěvková organizace zřízená (mj.) za účelem pořádání kulturních akcí, tyto výstupy jsou osvobozeny od DPH, doplňková činnost je pronájem, pronájmy reklamních ploch, běžně účtujeme vč. DPH 21 %.

Skutečné výdaje u pronájmu

Pronajímatel uplatňuje skutečné výdaje. Nájemníci mu společně s nájmem platí zúčtovatelnou zálohu na vodu. Na základě ročního zúčtování byl zjištěn nedoplatek. Nájemníci - teď už bývalí - odmítli nedoplatek uhradit. Nedoplatek uhradil pronajímatel. Je tento výdaj daňově uznatelný? 

Podnájem propachtované budovy osobě blízké majiteli budovy

Fyzická osoba vlastní památkově chráněnou budovu vč. okolních zemědělských pozemků. Veškerý tento majetek užívá na základě pachtovní smlouvy s. r. o., ve které je majitel nemovitých věcí 100% vlastníkem. V současné době se plánuje přestěhování fyzické osoby do části propachtované budovy. Je zájem na tom, aby pachtovní smlouva zůstala nezměněna a veškeré výdaje související s údržbou budovy hradila s. r. o. Může s.r.o. účtovat fyzické osobě (vlastníkovi) „podnájem“ v ceně obvyklé za užívání části nemovité věci? Pokud ne, je možné účtovat podnájem v ceně obvyklé manželce vlastníka za předpokladu, že SJM je rozděleno? Popř. jiným osobám blízkým, které budou v části budovy ubytovány?