Pronájem (929)

Prodej apartmánu

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nový apartmán (po kolaudaci) - při nákupu neuplatnila DPH (to je součástí vstupní ceny). V průběhu roku 2020 nebyla vykázána žádná ekonomická činnost vztahující se k tomuto apartmánu (ani ubytování ani nájem). Letos bude s. r. o. tento apartmán prodávat - předpokládáme, že musí z prodejní ceny odvést DPH (necelé 2 roky po kolaudaci). Lze i v tomto případě uplatnit poměrnou část DPH (ř. 60 daňového přiznání)? Pokud ano, musí se v roce 2021 upravit o část uplatněné DPH vstupní cena? 

Snížení nájmu za provedenou rekonstrukci

Fyzická osoba (dále jen FO), plátce DPH, pronajímá nemovitost k provozování stavební firmy. Stavební firma je s. r. o. a plátce DPH. FO bude nájem zdaňovat podle § 9 zákona o dani z příjmů a výdaje uplatní ve výši 30 %. U nájmu podle § 56 odst. 3 zákona o DPH bude uplatněna daň z přidané hodnoty. V nájemní smlouvě je ujednání o rekonstrukci pro provozování činnosti nájemce v hodnotě 150 000 Kč s tím, že jako protihodnota za provedenou rekonstrukci je nájemci sníženo nájemné. Nájemné bude sníženo od počátku po dobu 30ti měsíců o částku 5 000 Kč na 25 000 Kč měsíčně. Po ukončení smlouvy nemá nájemce právo na úhradu za investované finanční prostředky. Jak bude příjmy z nájmu danit FO?: 1) Bude od počátku trvání nájmu počítat FO do příjmu 30 000 Kč měsíčně? 2) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a 150 000 Kč zdaní jednorázové po dokončení rekonstrukce? 3) Bude zdaňovat jen skutečný příjem, tj. 25 000 Kč měsíčně a výdaje na rekonstrukci zdaňovat nebude? Jak bude s případnou odpovědí na body 1-3 souviset DPH?

Odpočet DPH ze zahraničí

Klient, právnická osoba - s. r. o., má v majetku jachtu, kterou v létě pronajímá. V tomto roce má náklady na opravu jachty a zároveň za místo přístavu. Loď je v Itálii a všechny doklady jsou účtovány s DPH, VAT. Může si zažádat o vrácení DPH zaplaceného v zahraničí anebo uplatnit celé do nákladů? Jak se v tomto případě postupuje?

Pronájem nemovitosti nabyté z dědictví

V rámci dědického řízení přešlo vlastnické právo k nemovitosti (nebytové prostory) na zákonné dědice (4/6 manželka, 1/6 dcera, 1/6 druhá dcera). Jednalo se o 7 let starou nemovitost, při jejíž výstavbě byl uplatněn odpočet DPH a po zařazení do užívání byla nemovitost pronajímána plátcům DPH. Nájemní smlouvy s plátci DPH nadále trvají. Všichni dědicové se zaregistrovali jako plátci DPH jakožto pronajímatelé, aby nemuselo dojít k úpravě odpočtu v rámci desetiletého období. Jakým způsobem mají nyní dědicové postupovat vůči nájemcům nemovitosti? Musí každý z dědiců (pronajímatelů) vystavit nájemcům splátkový kalendář na svůj podíl na nájemném? Může jeden z dědiců (pronajímatelů) vystavit splátkové kalendáře na celé nájemné? Muselo by se v tomto případě nájemné tzv. přeúčtovávat z pohledu DPH a daně z příjmů mezi jednotlivé dědice?

Odpuštěné nájemné

Společnost s. r. o. odpustila nájemci nebytových prostor úhradu faktury za nájemné za 4. čtvrtletí 2020. Faktura na nájemné byla v roce 2020 vystavena. Máme nyní vystavit dobropis k uvedené faktuře nebo vytvořit opravnou položku a pak pohledávku odepsat?

Odpočet úroků z úvěru za část roku z důvodu pronájmu

Lze si uplatnit odpočitatelnou položku úroků z úvěru stavebního spoření (při splnění všech ostatních zákonných podmínek), když za leden - duben 2020 byla nemovitost celá pronajímána, ale od 1. 5. 2020 v ní bydlel již pouze vlastník, na kterého je úvěrová smlouva napsána? Lze uplatnit v daňovém přiznání poměrnou část, tedy 8 měsíců? Za období leden-duben by uplatnil poměrnou část do skutečných nákladů § 9 ZDP. 

Výdaje u spoluvlastnictví domu

Dům ve vlastnictví 2 osob dle vzájemné dohody pronajímá a příjmy zdaňuje jen jedna osoba. Uplatňuje tedy skutečné výdaje. Může jako výdaj uplatnit odpisy z celé pořizovací ceny domu (pořízen půl roku před zahájením pronájmu) nebo jen ze své poloviny?

Zrušení plátcovství DPH u plátce, který má jen osvobozená plnění

V návaznosti na novelu DPH začal plátce uskutečňovat od 1. 1. 2021 jen osvobozená plnění, dříve v základní sazbě. Obrat za rok činí a bude činit cca 2 mil. Kč (pronájmy nemovitostí), vše jen v režimu osvobozeného plnění. Za 12 měsíců hodlá požádat o zrušení plátcovství DPH. Je si vědom, že nesplnil časový test 10 let u DPH na vstupu při provedení TZ a za poslední 3 roky vrátí DPH. Musí splnit nějaké další náležitosti při zrušení plátcovství DPH? 

Výdaje u pronájmu domu

Potřebuji poradit ohledně uplatňování výdajů ve skutečné výši a v procentní výši. Jde u situaci, kdy jsou 2 spoluvlastníci s podíly 50:50 na nemovitosti, kterou celou pronajímají. Musí oba používat stejný způsob pro uplatňování výdajů nebo může jeden využít 50 % ze skutečných výdajů a druhý uplatní výdaje ve výši 30 % z příjmů, když to zdaňuje dle § 9 zákona o daních z příjmů? Podle kterého paragrafu se postupuje? 

Výdaje paušálem

OSVČ má v majetku zařazea osobní vozidla. Tato vozidla OSVČ dál pronajímá. OSVČ má živnost volnou, pod kterou spadá i pronájem movitých věcí. OSVC uplatňuje výdaje paušálem. Pronájem movitých věcí bude z pohledu daně z příjmů příjmem podle § 7 odst. 1 písm. b), a tím pádem paušální výdaj 60 % z příjmů, nebo podle § 7 odst. 2 písm. b), a tím pádem paušální výdaj 30 %?