Pronájem (719)

Pronájem nemovité věci pro zaměstnance

Společnost s. r. o. si pronajímá nemovitou věc pro ubytování svých zaměstnanců (zaměstnanci za ubytování neplatí). Nemovitá věc nebyla vybavená. Pronájem a energie jsou daňovým nákladem s nárokem na DPH, ale jak je to s vybavením této nemovité věci (pračka, lednička, nábytek, povlečení..atd.) z pohledu daně z příjmu i DPH? 

Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům

Jednatel společnosti pronajme svůj osobní automobil společnosti, ve které je jednatel, na rok, za cenu obvyklou na trhu. Může používat tento svůj (pronajatý) automobil i k osobním účelům po dobu nájmu? Pokud ano, jaké to má souvislosti - například musí si přidanit 1 % automobilu, nebo si firma nemůže dát 100 % nájemného do nákladů...?

Služební byt pro zaměstnance

Firma, s. r. o., plátce DPH, pronajímá pro svého zaměstnance byt od soukromé osoby neplátce za 10.000 Kč/měs + platí energie. Nájemní smlouva i energie jsou psané na firmu. Musí zaměstnanec v tomto případě něco dodaňovat? Je celý nájem vč. enegií daňovým nákladem firmy? Může firma z energií uplatnit DPH?

Zálohy na daň z příjmu FO: ukončení pronájmu v § 9

Je poplatník, který měl do konce listopadu 2018 příjmy z pronájmu a všechny své nemovitosti prodal, povinen hradit zálohy na daň na rok 2019? Podle daňové povinnosti za rok 2018 mu byly zálohy spočítány na čtvrtletní placení, ale v roce 2019 již nebude mít žádné příjmy z pronájmu. Má povinnost tuto skutečnost, že již nebude podávat daňová přiznání v příštích letech, nějak oznámit svému správci daně? 

Zpětná dohoda o výši nájmu

Plátce DPH firma A obdržela v rámci restituce v roce 2017 pozemek, ze kterého měl původní uživatel příjem z pronájmu od firmy B a i po převodu vlastnictví firma B pozemek užívala. Po dlouhém jednání došlo v lednu 2019 mezi firmou A a firmou B k uzavření nájemní smlouvy na tento pozemek, ve které je uvedeno mimo jiné, že úhradu za užívání pozemku v období od 7. 2017 do 31.12.2018 nájemce uhradí v určité výši. Úhradou budou vypořádány všechny nároky pronajímatele z titulu užívání předmětu nájmu nájemcem za období do 31. 12. 2018. Vzhledem k dohodě uzavřené v roce 2019 se bude jednat u firmy A o daňový výnos roku 2019? Pokud bude částka podléhat DPH, bude DUZP rovněž k datu uzavření smlouvy v lednu 2019?

Implementace datové sítě do nové pronajaté kanceláře

Máme naimplementovanou síť do pronajaté kanceláře v hodnotě 300 000 Kč s životností ca 5-20 let v závislosti na údržbě. Síť je součástí budovy, která není naším majetkem. Jak se zaúčtuje tento případ? Můžeme síť zařadit do 2. odpisové skupiny?

Příjem z pronájmu

Občan je zaměstnaný na hlavní pracovní poměr. Bydlí v domě, v němž se pronajímá nebytový prostor. Mezi všechny majitele bytů se rozdělí 7 500 Kč příjem z pronájmu. Musí se tento příjem zdanit a jak? Jde o mimořádný příjem?

Pronájem nebytových prostor - DPH

Fyzická osoba, plátce DPH, od 1. 1. 2019 pronajímá nemovitou věc s. r. o., jejímž je vlastníkem. Jakým způsobem nejlépe fakturovat pronájem - s DPH, nebo bez DPH tak, aby nemuselo docházet ke krácení DPH? V případě, že bude nájem fakturován s DPH, může si DPH s. r. o. uplatnit v plné výši?

Postup při účtování pronájmu skladovacích prostor nebo garáže v domě v soukromém vlastnictví

Jsem lékař, OSVČ, neplátce DPH, vedu daňovou evidenci, pracuji s manželkou (ona je spolupracující osoba bez živnostenského oprávnění - nevede daňovou evidenci, a není tudíž účetní jednotkou), provozuji svoji ambulantní praxi dle „Rozhodnutí o registraci NZZ“ v pronajatých prostorách polikliniky. Používám jedno firemní auto (jiné nevlastním) částečně k soukromým účelům - náklady na auto účtuji paušální sazbou (80 % pro firemní a 20% pro soukromé účely, knihu jízd nevedu). Vzhledem k narůstající administrativě a nutnosti skladovat zdravotnickou dokumentaci, včetně dokumentace spojené se zaměstnanci, uvažuji o pronájmu části nebytových prostor k tomuto účelu (skladovací prostory) v domě manželky, v jiném městě než je ambulance, kde provozujeme lékařskou praxi. Dům manželka získala do osobního vlastnictví dědictvím. Prostory bych jako OSVČ pronajímal podle „smlouvy o pronájmu nebytových prostor" sepsaných s manželkou jako s fyzickou osobou a manželka by o tomto pronájmu účtovala v daňovém přiznání jako spolupracující osoba dle § 9 zákona o daních z příjmu - Příjmy z pronájmu (paušální sazbou). Stejným způsobem bych chtěl účtovat i o pronájmu garážového stání pro naše firemní auto v garáži v bytovém domě, které patří k bytu, jenž jsme si s manželkou pořídili koupí do osobního spoluvlastnictví manželů, a kde máme trvalý pobyt (tudíž i sídlo podnikání, i když na provozovnu (ordinaci) nám vystavenou „registraci“ od krajského úřadu na jiném místě v tomtéž městě. Jiné auto, než to jedno, o němž píši výše a které mám zařazeno do firemního majetku, nevlastním. Zdá se mi proto nelogické používat garážové stání v osobním vlastnictví ke garážování firemního auta, i když jej částečně využívám pro soukromé účely. Prosím o zhodnocení výše uvedené situace a úskalí mého návrhu na řešení daného problému, který jsem výše popsal, jak z daňového hlediska pro FO, tak z daně z nemovitých věcí. V pronajatých prostorech nebude ani není zřízena provozovna ohledně podnikání.

Odpis nemovité věci při směně bytu

V červnu 2018 jsem vyměnila menší byt za větší ve stejném domě. Oba byty jsou v osobním vlastnictví + spoluvlastnický podíl na domě. Znalec ohodnotil menší byt na 3 mil., větší byt na 4. mil. Směnná smlouva zněla tak, že já doplatím 800 000 Kč. Byt, který jsem prodala, vlastním déle než 5 let. Byl od daně z příjmu osvobozen? Byt, který jsem koupila, pronajímám - proti příjmu dle § 9 ZDP chci uplatnit skutečné výdaje a odpis.

1) Jaká bude vstupní cena pro rovnoměrný odpis bytové jednotky?

2) Mohu při rovnoměrném odpisování uplatnit v 1. roce a dalších letech odpisy nižší, než stanovené zákonem?

3) Jaký bude odpis ve 4 roce odpisování, když budu 3 roky používat skutečné výdaje a nižší odpis a 4. rokem budu chtít přejít na paušální výdaje?