Pronájem (761)

Pronájem a DPH

OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na tenis, volejbal apod. Je plátce DPH. Stálí klienti využívají halu pravidelně např. každý týden. Nyní zdaňuje 15% sazbou DPH. Pokud halu pronajme buď zájmovému sportovnímu spolku, nebo fyzické osobě, kteří nejsou plátci DPH, např. na půl roku nebo i celý rok (dlouhodobý pronájem), bude tento pronájem bez DPH, nebo s DPH? A jak to budou účtovat dotyční (spolek či FO)? Budou muset být plátci DPH, pokud budou dále halu pronajímat po hodinách? A nově se EET bude vztahovat na majitele haly, pokud ji bude pronajímat on?

Pronájem bez DPH - náležitosti ve faktuře

Jsme plátci DPH, fakturujeme škole pronájem nebytových prostor, tato škola je sice také plátcem DPH, ale pro činnost, která se týká pronájmu, plátci nejsou, proto fakturujeme bez DPH. Musí být na faktuře uvedena nějaká věta ohledně osvobozeného plnění (jako je např. u přenesené daňové povinnosti, že daň odvede zákazník)? A můžeme v jedné faktuře mít osvobozené plnění z pronájmu a v dalším řádku plnění, které podléhá DPH - paušální částku za energie? 

DPH - pronájem

Český plátce provedl výstavbu bytových jednotek, záměrem bylo tyto byty prodat, a to v časové lhůtě do pěti let od data kolaudace, což se u většiny jednotek podařilo. DPH z veškerých souvisejících vstupů uplatnil plátce v plné výši. Plátce po kolaudaci inzeroval jednotky k prodeji, nicméně vhodný zájemce (fyzická osoba) se u zbylých dvou jednotek našel až po pěti letech od kolaudace, nyní se bude podepisovat smlouva. Od okamžiku kolaudace do okamžiku prodeje byly tyto dvě bytové jednotky pronajaty v osvobozeném režimu. Jakým způsobem má plátce narovnat současný stav? Má podat dodatečná daňová přiznání na poslední zdaňovací období u těch let, kdy byl realizován nájem a vždy vrátit 1/10 z částky alokovaných nárokovaných vstupů (některá období jsou již ale po prekluzi)? Nebo má v okamžiku prodeje jednotky vrátit celé DPH z uplatněných vstupů? Pomohlo by eventuálně, pokud by prodej bytové jednotky plátce zatížil v současném okamžiku DPH na výstupu?

Vznik povinnosti stát se plátcem DPH

Jak se bude postupovat v následujícím případě: OSVČ se stane plátcem DPH od 10/2019 - jako občan pronajímá byt a také zahradu jiným občanům. Jak to bude s DPH u těchto pronájmů bytu a zahrady? Bude muset pronájmy u navýšit o DPH? Jak se postupuje u pronájmů pro plátce a neplátce v těchto případech?

Pronájem vozidla na Slovensku a srážková daň

Česká společnost pronajímá vozidlo slovenské společnosti. Příjem z pronájmu podléhá na Slovensku srážkové dani ve výši 10 %. Může česká společnost tuto srážkovou daň započíst na daňovou povinnost v tuzemsku v rámci svého daňového přiznání? Česká společnost má jednotlivá potvrzení o sražené dani na Slovensku.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá potvrzení slovenského správce o zaplacení srážkové daně jsou v měně EUR, jaký kurz pro přepočet měny při uplatnění metody prostého zápočtu v rámci daňového přiznání se uplatní - kurz ČNB k bilančnímu dni nebo kurz ČNB ke dni platby srážkové daně či účetní kurz stanovený účetní jednotkou při zaúčtování srážkové daně?

Pořízení apartmánu

Společnost, plátce DPH, kupuje nový apartmán, který zvažuje dlouhodobě pronajímat plátci DPH. Kupní smlouva je uzavřena na koupi „bytové jednotky“ a je v ní uvedena kupní cena + 15% DPH. V katastru nemovitostí je tato nemovitost vedena jako „objekt občanské vybavenosti“ a prodávající řeší „převod na bytový dům"“, tudíž přepis na kupujícího bude ještě nějakou dobu trvat. Nicméně kupující už hradí na své náklady některé dodělávky v apartmánu - instalace kuchyňské linky, elektroinstalace apod. Protože se jedná o služby v režimu přenesené daňové povinnosti - kupující z dodavatelských faktur odvádí 15% DPH, ale prozatím jej nenárokuje. Tyto částky budou navyšovat vstupní cenu apartmánu s možností dodatečného nároku na odpočet DPH? Dále je nakupováno i vybavení - postele, příbory atd. - je možno u těchto faktur uplatňovat DPH nebo až po zápisu vlastníka do katastru nemovitostí?

Prodej vybavení prodejny v souvislosti s ukončením činnosti novému nájemci

Plátce DPH provozuje prodejny oděvů. Prodejny jsou v obchodních centrech a plátce je nájemcem prodejny. V roce 2018 provedl technické zhodnocení (uplatnil nárok na odpočet), které se souhlasem pronajímatele odepisoval. V roce 2019 v této provozovně ukončil činnost a s novým nájemcem se dohodl na přenechání technického zhodnocení za úplatu. Jedná se položkově dle smlouvy o výlohu, roletu, sádrokartonový podhled, sádrokartonové příčky, podlahy, toalety, klimatizace (včetně všech částí distribuční soustavy), elektrické rozvody, internetové rozvody. Co se týče DPH: Plátce bude vystavovat fakturu za všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti, nebo musí uplatnit daň na výstupu ve výši 21 %?

Pronájem nemovitosti - daňové výdaje

Firma, s. r. o, plátce DPH, si pronajala od fyzické osoby ubytovnu. Tato ubytovna je zatím se zárubněmi, ale bez dveří. Může si nájemce nakoupit dveře a dát si je do nákladů, nebo by to měl být náklad pronajímatele?

Daňové doklady (faktury) a pronájem nemovitostí podle § 9 zákona o daních z příjmů

Jsem občan, který má příjmy pouze z pronájmu svých nemovitostí. Vedu přehled o příjmech a výdajích v rámci § 9 zákona o dani z příjmů, nejsem plátce DPH. Někteří nájemci (firmy) požadují, abych jim zasílal daňové doklady - faktury na měsíční nájmy. Mohu tyto faktury vystavovat, když nejsem osobou podnikající?

Pronájem nemovité věci pojišťovacím zprostředkovatelem

Poplatník podniká jako pojišťovací zprostředkovatel, tato činnost je osvobozena od DPH, jinou činnost zatím nevykonává, takže není plátcem DPH, i když jeho obrat je kolem 2 milionů. Nyní by tento pojišťovací zprostředkovatel chtěl pronajímat byt v osobním vlastnictví a chatu. Tyto příjmy by zdaňoval v § 9 zákona o daních z příjmů a výdaje uplatňoval paušálem. Stane se touto činností plátcem DPH? Domnívám se, že nikoli, protože i pronájem je činnost osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, ale chci mít jistotu, že to tak skutečně je. Pokud by pojišťovací zprostředkovatel začal poskytovat ubytovací služby, což je živnost, tak podle mého názoru od první poskytnuté ubytovací služby by splnil podmínky pro registraci k DPH.