Pronájem (827)

Pronájem obalů od zahraniční společnosti a srážková daň

Naše společnost vyrábí plastové díly pro automobily. Zákazník - firma BMW v Německu nám zaslal fakturu na pronájem obalů, kterou mu budeme hradit. Jedná se v tomto případě o příjem plynoucí ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi? Do těchto obalů my na území České republiky zabalíme naše výrobky, které společně s obaly zasíláme zákazníkovi do Německa. Máme povinnost z pronájmu těchto obalů srazit srážkovou daň?

 

Společné účetnictví pro § 7 a 9 ZDP

OSVČ vede účetnictví a má ve vlastnictví budovu, kterou dříve vyřadila z obchodního majetku (přestala o ní účtovat). Nyní ji začíná pronajímat a o příjmech z nájmu hodlá vést účetnictví. Může budovu navést do stávajícího účetnictví a v tomto jediném účetnictví si analyticky a střediskově rozdělit náklady a výnosy související s § 7 a 9 ZDP?

Nákup lodi v Rakousku

Firma s. r. o., plátce DPH, nakoupí novou loď v Rakousku, která tam necelý rok zůstane, poté bude přemístěna do ČR. V Rakousku bude po dobu více než 90 dní pronajatá českému plátci (místo plnění tedy bude dle sídla nájemce). Prosím, jak to bude s DPH při nákupu lodi, pokud nějakou dobu zůstane v Rakousku a teprve poté bude převezena do ČR? A nevznikne firmě stálá provozovna (pro účely daně z příjmů) v Rakousku, pokud tam bude loď více než 6 měsíců, ale z toho v nájmu jen 3 měsíce a zbytek roku se nebude pronajímat?

Způsob vyřazení budovy z obchodního majetku a následného účtování o ní

OSVČ vedoucí účetnictví eviduje na účtu 021 budovu, kterou má v úmyslu pronajímat. Aby příjmy z pronájmu zdaňovala podle § 9 ZDP, na kartě budovy uvede, že tuto budovu vyřazuje z obchodního majetku. Je tento způsob vyřazení budovy z OM dostačující? Pokud ano, může si budovu ponechat na účtu 021, když si analyticky a střediskově rozdělí náklady a výnosy související s § 7 a 9 ZDP?

Doplňují dotaz k DAUCID č. 25157 - Položení zámkové dlažby na pronajatém majetku

V případě, že bude zámková dlažba samostatná movitá věc, v které daňové odpisové skupině se bude odepisovat?

Město vyfakturovalo pronajímateli vodu za nájemce

Nájemce nezaplatil Městu vodné a stočné. Pronajímatel měl s Městem uzavřenou smlouvu, kde je zakotvena povinnost, že v případě nezaplacení vodného a stočného nájemcem, je povinno Město požadovat vodné a stočné po pronajímateli. Město tak pronajímateli vyfakturovalo vodné a stočné za 100 000 Kč + 15 % DPH. Pronajímatel uplatnil DPH na vstupu a zaúčtoval do nákladů, to asi nelze. Jediná varianta tedy je toto vyfakturovat nájemci a časem vytvořit daňovou opravnou položku, že?

Půjčování golfových míčků

Tuzemská právnická společnost provozující hotelovou a restaurační činnost poskytuje svým hostům i golfové hřiště. Klienti si mohou zakoupit žetony na zapůjčení golfových míčků. Jaké je správné uplatnění sazby DPH pro tuto činnost, snížená sazba jako sportovní činnost nebo základní jako pronájem?

Položení zámkové dlažby na pronajatém pozemku

Tuzemská společnost s ručením omezeným má pronajaté skladové prostory s přilehlým pozemkem. Společnost si pronajatý pozemek se souhlasem pronajímatele upravila a položila na něj zámkovou dlažbu pro parkování svých vozidel. Jak daňově řešit položení zámkové dlažby?

Pořízení movité věci na úvěr a následný pronájem - účetně

Společnost s. r. o. zabývající se prodejem čističek vzduchu, parních čističů a podobných přístrojů. Vedení společnosti nyní přišlo s „nápadem“ jak rozpohybovat prodej těchto přístrojů a to tím, že my jako společnost nakoupíme větší množství těchto čističek, přes úvěrovou společnost, a následně budeme tyto čističky pronajímat dále novým zákazníků s následným prodejem za zůstatkovou cenu. Zajímá mě, jak budeme tuto „akci“ řešit účetně:

 1) Bude to pro nás majetek nebo zásoba? Je na účetní jednotce, jak se rozhodne? Když to bude majetek můžu tento majetek odepisovat za předpokladu, že budu mít od úvěrové společnosti smlouvu o zajišt. Převodu vlast. Práva?

2) Jaké účty použiji pro zaúčtování úvěru? Účet č. 479?

3) Pronájem stroje zákazníkovi bude fakturován měsíčně...tedy - služba 602 + DPH?

 

Neinvestiční dotace

Jak se promítne do základu daně neinvestiční dotace u fyzické osoby? Nepodnikatele, plátce DPH, který zdaňuje příjmy dle § 9 dostane dotaci na rekonstrukci domu, který pronajímá.