Pronájem (755)

Prodej vybavení prodejny v souvislosti s ukončením činnosti novému nájemci

Plátce DPH provozuje prodejny oděvů. Prodejny jsou v obchodních centrech a plátce je nájemcem prodejny. V roce 2018 provedl technické zhodnocení (uplatnil nárok na odpočet), které se souhlasem pronajímatele odepisoval. V roce 2019 v této provozovně ukončil činnost a s novým nájemcem se dohodl na přenechání technického zhodnocení za úplatu. Jedná se položkově dle smlouvy o výlohu, roletu, sádrokartonový podhled, sádrokartonové příčky, podlahy, toalety, klimatizace (včetně všech částí distribuční soustavy), elektrické rozvody, internetové rozvody. Co se týče DPH: Plátce bude vystavovat fakturu za všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti, nebo musí uplatnit daň na výstupu ve výši 21 %?

Pronájem nemovitosti - daňové výdaje

Firma, s. r. o, plátce DPH, si pronajala od fyzické osoby ubytovnu. Tato ubytovna je zatím se zárubněmi, ale bez dveří. Může si nájemce nakoupit dveře a dát si je do nákladů, nebo by to měl být náklad pronajímatele?

Daňové doklady (faktury) a pronájem nemovitostí podle § 9 zákona o daních z příjmů

Jsem občan, který má příjmy pouze z pronájmu svých nemovitostí. Vedu přehled o příjmech a výdajích v rámci § 9 zákona o dani z příjmů, nejsem plátce DPH. Někteří nájemci (firmy) požadují, abych jim zasílal daňové doklady - faktury na měsíční nájmy. Mohu tyto faktury vystavovat, když nejsem osobou podnikající?

Pronájem nemovité věci pojišťovacím zprostředkovatelem

Poplatník podniká jako pojišťovací zprostředkovatel, tato činnost je osvobozena od DPH, jinou činnost zatím nevykonává, takže není plátcem DPH, i když jeho obrat je kolem 2 milionů. Nyní by tento pojišťovací zprostředkovatel chtěl pronajímat byt v osobním vlastnictví a chatu. Tyto příjmy by zdaňoval v § 9 zákona o daních z příjmů a výdaje uplatňoval paušálem. Stane se touto činností plátcem DPH? Domnívám se, že nikoli, protože i pronájem je činnost osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, ale chci mít jistotu, že to tak skutečně je. Pokud by pojišťovací zprostředkovatel začal poskytovat ubytovací služby, což je živnost, tak podle mého názoru od první poskytnuté ubytovací služby by splnil podmínky pro registraci k DPH.

Stavební úpravy před kolaudací provedené budoucím nájemcem

Jsme a. s. a uzavřeli jsme smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem kanceláří v budově, která je ještě ve výstavbě. Současně jsme dostali možnost zasáhnout do stavebního uspořádání kanceláří. Po dokončení dojde k vyčíslení námi požadovaných úprav, tato hodnota bude snížena o částku, která byla na kanceláře původně určena, a případný rozdíl doplatíme. Jak tento doplatek zaúčtuji? Jak to je řešeno v zákoně o daních z příjmů a jak v zákoně o DPH? 

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

Pronájem bytu

Společnost H s. r. o., plátce DPH, koupila byt, který pronajímá soukromé osobě. Předpokládám, že pronájem bytu k bydlení je bez DPH. Prosím na základě jakého paragrafu? Pokud ano, musím tuto skutečnost vyplňovat do kontrolního hlášení a do přiznání k DPH? Je na to nějaká kolonka v přiznání k DPH a kontrolním hlášení - osvobozeno od DPH? Také mě to zajímá z hlediska daně z příjmů právnických osob - jedná se o paragraf 9 nebo 7 ZDP? A předpokládám, že náklady spojené s tímto bytem musím účtovat bez DPH, anebo mohu nějak uplatnit část DPH (krátit)? Pokud ano, tak v jaké výš?

Pronájem kávovaru

Bude daňově uznatelným nákladem pronájem kávovaru za měsíční paušál, který bude následně převeden na kredit, za který je možné si objednat kávu? 

DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu

Podnikatel, plátce DPH, se rozhodne jako občan zakoupit byt od developera s tím, že bude byt po dobu nejméně 10 let pronajímat v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. Ještě neví jistě, zda se mu podaří byt pronajmout plátci DPH, který ho bude používat k ekonomické činnosti, či zda se mu podaří byt pronajmout občanovi k bydlení. Protože však chce byt určitě pronajímat a z titulu OSVČ je plátce DPH, uplatní si DPH na vstupu při koupi nemovité věci. Pokud byt nakonec pronajme občanovi k bydlení, bude nájem osvobozen bez nároku na odpočet. Předpokládáme, že již uplatněné DPH na vstupu bude muset státu vrátit. Kdy bude toto DPH vracet a v jakých částkách?

DPH u topení plynem

Jsme příspěvková organizace, která má jako vedlejší hospodářskou činnost pronájem nemovitostí. Nájemníkům účtujeme náklady na plyn, který je ovšem určen k topení a ohřevu vody. Doposud jsme na vstupu i výstupu uplatňovali DPH ve výši 21%. nyní jsem se však setkala s názorem, že nájemníkům by se mělo účtovat topení ve výši DPH 15%, jelikož topení jako takové skutečně spadá do 15% sazby, ale týká se to i plynu? Jak správně postupovat? Na naší straně problém není, ale nájemníci-plátci DPH by mohli mít problém s neoprávněným odpočtem vyšší sazby.