Daň z příjmů právnických osob (451)

Tvorba opravné položky k pohledávce za sesterskou společností

Chtěli jsme se ujistit, jestli se má tvořit opravná položka k nezaplacené pohledávce za propojenou osobou - „sestrou“ naší společnosti. Pohledávka je již 3/4 roku po splatnosti a my věříme, že nám sestra jednou zaplatí. 

Pojistné plnění

Je náš postup správný? Právnická osoba, plátce DPH, měl havárii na vozidle v obchodním majetku, byl uplatněn plný nárok na odpočet. Faktura od servisu zněla na částku (zjednodušeno) 121 000 Kč, fakturu jsme zaevidovali v účetnictví, a jelikož pojišťovna zaplatila částku 100 000 Kč (bez DPH) doplatili jsme 21 000 Kč a tuto částku jsme si uplatnili rovněž jako odpočet DPH. Pro uplatnění nároku je splněno - plnění pro ekonomickou činnost, místo plnění ČR, a zde nemá vliv to, že část faktury je zaplacena pojišťovnou? Nikde v zákoně jsme nenašli, co by vylučovalo nárok na uplatnění.

 

Platby záloh na daň z příjmů právnických osob

Společnost s r. o. podávala daňové přiznání za rok 2017 daňové přiznání z příjmu právnických osob na základě prodloužení lhůty s daňovým poradcem až k 30. 6. 2018. Za předešlé daňové období roku 2016 měla vymezeny dvě zálohy, a to k 15. 6. a k 15. 12. 2017. Pokud se za rok 2017 podávalo daňové přiznání až s daňovým poradcem, má povinnost zaplatit k 15. 6. 2018 znovu pololetní zálohu ve stejné výši jako ty dvě předešlé, nebo bude platit až podle nově podaného daňového přiznání?

Pronájem bytu

Společnost H s. r. o., plátce DPH, koupila byt, který pronajímá soukromé osobě. Předpokládám, že pronájem bytu k bydlení je bez DPH. Prosím na základě jakého paragrafu? Pokud ano, musím tuto skutečnost vyplňovat do kontrolního hlášení a do přiznání k DPH? Je na to nějaká kolonka v přiznání k DPH a kontrolním hlášení - osvobozeno od DPH? Také mě to zajímá z hlediska daně z příjmů právnických osob - jedná se o paragraf 9 a nebo 7? A předpokládám, že náklady spojené s tímto bytem musím účtovat bez DPH a nebo mohu nějak uplatnit část DPH (krátit)? Pokud ano, tak v jaké výš?

Odpisy nedobytných pohledávek - prohraný soud

Naše společnost prohrála soudní při o nezaplacené pohledávky z roku 2014 ve výši cca 5 mio Kč včetně DPH. V květnu 2019 soud neuznal tyto naše pohledávky. Zatím zvažujeme odvolání. Můžeme odepsat tyto pohledávky, jakým způsobem a jsou daňově uznatelné?

Daňově uznatelné položky - penzion

Lze při provozování penzionu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj - kávu, čaj, nápoje (např. minerální voda), dále například šampon, mýdlo - v jednorázových baleních, ale bez loga a názvu penzionu? Je to služba penzionu pro klienty. A dále jiná společnost - právní forma „spolek“ - může si dávat do daňově uznatelných nákladů náklady na občerstvení pro delegáty (mezinárodní triatlon)? 

Patent

Společnost s r. o. požádala o udělení patentu pro svůj vynález. Přihlášku podala v listopadu 2018. V souvislosti s tímto zaplatila například náklady na patentové rešerše, poplatky patentovému úřadu za úplný průzkum, náklady na zastoupení, poplatek za podání přihlášky. Všechny tyto náklady eviduje účetní jednotka na účtu 041. Ze zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích vyplývá, že patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu a že účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Celkové náklady v patentovém řízení přesáhnou 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Hranici 60 000 Kč stanovila účetní jednotka jako rovněž jako hranici pro účtování o dlouhodobém majetku v účtové třídě 0.

1. Půjde automaticky o nehmotný majetek ve smyslu § 32a zákona o daních z příjmů? Nebo jde o majetek vytvořený vlastní činností a je nutné si zodpovědět na otázku dle § 32a odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů, zda bude použit za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování?

2. Pokud půjde o nehmotný majetek ve smyslu uvedeného ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů, provede se zařazení do užívání ke kterému dni - ke dni podání přihlášky nebo až dnem oznámení ve Věstníku?

3. Doba odepisování bude činit tolik měsíců, kolik bude zbývat do konce doby platnosti patentu (20 let od podání přihlášky) počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení do užívání? Nebo doba odepisování se zákonnou dobou platnosti patentu neřídí a bude činit 72 měsíců jako u ostatního nehmotného majetku dle § 32a odst. 4 zákona o daních z příjmů?

Prodej části podniku

Jsme společnost s. r. o. Fungujeme už víc než 20 let. Nyní se chystáme prodat část podniku. Na opravu jsme dostali dotace na technické zhodnocení budovy. Tuto část podniku bychom si chtěli dál ponechat. Jak to bude se zdaněním? Jak vyčlenit část podniku a jak ohodnit část podniku, který se bude prodávat, a jak budeme danit příjem z prodeje?

Bonus 15 000 Kč ve mzdě nebo v dárkových poukázkách

Vedení společnosti bude proplácet bonus za odpracované roky. Každý zaměstnanec obdrží 15 000 Kč. Prosím o uvedení rozdílu v pohledu na náklady u zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel vyplatí a) prémii 15 000 Kč hrubého ve mzdě nebo b) 15 000 nákupem dárkové poukázky (např. na nákup zájezdu, nákup v obchodě). Kolik korun v dárkových poukázkách může zaměstnanec obdržet, aniž by tento příjem musel danit ve své mzdě? Je nějaký limit?

Projekt sloučení – daňový dopad

Firmy A s. r. o. a B s. r. o. jsou účastny přeměny, kdy B se slučuje do A. Firma B drží 25 % podíl na A, zbylých 75 % na A drží fyzická osoba, která je současně 100% vlastníkem firmy B. Po sloučení bude A 100% vlastněna danou fyzickou osobou. V projektu je navrženo, že hodnota 25% podílu na A bude ve sloučené firmě vypořádána proti účtu 428. Bude tato operace předmětem daně z příjmů u zúčastněných osob (FO, PO)?