Daň z příjmů právnických osob (945)

Vitaminy v nákladech

Je pro firmu daňově uznatelným nákladem vybavení lékarničky na pracovišti a říká nějaká vyhláška, co je součástí takové lékarničky? Předpokládám, že kapky proti kašli, případně vitaminy jsou nedaňové. 

Limity pro odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Společnost má ve vnitřní směrnici stanoveno, že dlouhodobým hm. majetkem, je majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok. Po zařazení majetku do užívání - např. na účet 022., účetně budeme odepisovat MD 551/D 082. Jak to bude s daňovými odpisy, když je limit pro hmotný majetek 80 000 Kč? Daňový odpis uděláme jednorázový? Nebo ho vůbec dělat nebudeme? Jak to bude u technického zhodnocení, u kterého máme účetní limit také 40 000 Kč?

Vyplacení nerozděleného zisku mateřské společnosti - osvobození podílů

Společnost Matka a. s. v rámci svých investic koupila společnost Dcera s. r. o. v 08/20. Je jejím 100% vlastníkem. Na valné hromadě 06/2021 by chtěli schválit uzávěrku a rozhodnout o vyplacení nerozděleného zisku osvobozeného od daně z přijmu. Je toto možné? V jenom ze článků jsem našla, že aby byla splněna definice mateřské společnosti musí být splněn časový test držení podílu. ( po dobu nejméně 24 měsíců nepřetržitě zákonem o daních z příjmů stanovený podíl na základním kapitálu jiné společnosti). Podle tohoto by mohli svolat valnou hromadu až 08/2020 a rozhodnout o vyplacení ze zisku s osvobozením až po tomto termínu?

Rozšíření řidičského průkazu

Zaměstnavatel potřebuje, aby si zaměstnanec rozšířil řidičský průkaz - na velké nákladní automobily. Zaplatil mu toto rozšíření cca 50 000 Kč (faktura s DPH). Zároveň na tomto zaměstnanci požaduje, aby mu částku uhradil formou půjčky ve splátkách. Takže budu fakturu za rozšíření řidičského průkaz účtovat nedaňově, a neuplatním proto DPH?

Odpisy bytu v majetku s. r. o.

Právnická osoba s. r. o., neplátce DPH, zakoupila byt a zařadila jej do majetku společnosti. Může uplatňovat daňové odpisy tohoto majetku, když tento byt žádným způsobem nevyužívá, tedy například nepronajímá? Změnilo by se něco, kdyby měla společnost v tomto bytě své sídlo?

Přístřešek pro zaměstnance

Jak správně zaúčtovat přístřešek (pergola) vybudovaný pro zaměstnance v areálu firmy? Zaměstnanci tento prostor využívají ke stravování. Cena je 42 000 Kč. Jedná se o dřevěnou konstrukci přišroubovanou k dlažbě a střešní krytinu. 

Technické zhodnocení budovy, dotace, účtování souvisejících nákladů

Společnost s. r. o. má v majetku budovu. Na nemovitosti bude provedeno technické zhodnocení - zateplení, fasáda. Současně vyřizujeme žádost o dotaci. Obdrželi jsme fakturu za zpracování projektové dokumentace a dále fakturu za architektonickou studii fasády. Jak tyto dvě faktury zaúčtovat? Budou součástí technického zhodnocení? 

Spolek - přijetí daru

Spolek (veřejně prospěšný poplatník) přijal dar na podporu vzdělávání. Do konce roku nestihne tento dar použít k danému účelu. Mimo tento dar má příjem pouze ze členských poplatků, které jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Bude dar předmětem daně z příjmů právnických osob, pokud ano, bude možné využít § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. že prostředky získané touto úsporou na dani použije v následujícím roce ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelskou činnosti? Nebo se jedná o osvobozený příjem?

Odpisy - mimořádné odpisy

Společnost pořídila v roce 2020 automobil, uplatňuje u něj mimořádné odpisy dle § 30a ZDP ve znění od 1. 1. 2021. Jak se bude odpisovat případné technické znodnocení, ke kterému by došlo v roce 2021 a v dalších letech?

Časový test osvobození od daně z příjmu při vkladu podílu do jiné společnosti

Fyzická osoba nabyla v podíl v s. r. o. Následně tento podíl vložila jako nepeněžitý vklad do jiné společnosti (holandské BV). Nyní prodává část svého podílu v této holandské společnosti. Od jakého okamžiku se bude počítat časový test na osvobození od daně z prodeje podílu?