Daň z příjmů právnických osob (401)

Daňová uznatelnost úroků z půjčky

Zcela mimo ostatní podmínky uznatelnosti úroků z půjčky. Řádný úrok je vyčíslený, zaúčtovaný, nezaplacený. Podle § 24 odst. 2 písm. zi) platí pravidla:

  • obě strany právnické osoby, je úrok v časové souvislosti výdajem i výnosem součástí účetnictví i daňového přiznání;
  • jedna ze stran nevede účetnictví, ale daňovou evidenci, pak úrok v časové souvislosti u právnické osoby součástí účetnictví, ale je částka (ať už výdaj, nebo výnos) vyloučenou položkou v DPPO a do DPPO vstupuje až po zaplacení.

Zápůjčka mezi mateřskou (CZ) a dceřinou společností (SK)

Pokud mateřská česká s. r. o. půjčuje své slovenské dceřiné společnosti 100% vlastněné peníze formou smlouvy o zápůjčce, je v pořádku, že je smlouva sjednána bezúročně? Obě dvě společnosti účtují pouze samotnou půjčku, žádné úroky. Jedná se o zápůjčku v hodnotách od 1 mil. do 4 mil. Kč, které mateřská společnost dle potřeby zasílá na účet dceřiné společnosti, která je zase dle svých možností vrací zpět. Ke konci roku je stav půjčky 3 mil. Kč. Je možné tyto převody realizovat bezúročně formou zápůjčky? Nebo případně je nějaká jiná forma, kterou zvolit, aby mohlo být vše sjednáno bez úroku?

 

 

Smluvní pokuta za porušení BOZP

Je daňově uznatelná "smluvní pokuta za porušení BOZP"- text na a vystavené faktuře? Není zřejmé, jestli firma si stanovila do smlouvy dodržování určitých podmínek BOZP, anebo firma dostala pokutu za porušení BOZP a toto přefakturovala dodavateli. Jaký je daňový dopad, stačí pouze, aby v textu na faktuře bylo, že se jedná o smluvní pokutu, aby byla pokuta daňově uznatelná?

Paušál na PHM a kniha jízd u právnické osoby

Má povinnost vést knihu jízd při uplatňování paušálních výdajů na PHM i právnická osoba?

Využití automobilu na leasing pro soukromé účely

S. r. o. má od 1. 1. 2018 v nájmu na 2 roky osobní automobil (od leasingové společnosti). Vůz bude jediný společník používat i k soukromým účelům. Je správná moje úvaha, že: 1) použije paušál na PH ve zkrácené výši 4 000 Kč, 2) měsíční nájemné + pojištění (splátkový kalendář) bude krátit 20 %, 3) hradí silniční daň a ta je v plné výši daňovým nákladem, 4) z hlediska DPH se odpočet bude řídit rozhodnutím, že z 50 % je vůz použit pro svá zdanitelná plnění a z 50 % se bude využívat soukromě. Jediný společník, který je zaměstnanec, bude přidaňovat ve své mzdě 1% ze vstupní hodnoty vozu?

Uznatelnost nákladů - jazykový kurz pro bývalého zaměstnance

Akciová společnost poskytla svému bývalému zaměstnanci (pracovní poměr rozvázán pro nadbytečnost) jazykový kurz. K tomu se zavázala ve smlouvě o rozvázání pracovního poměru, kde bylo dohodnuto, že mu firma zaplatí rekvalifikační jazykový kurz za účelem zvýšení jeho pracovního uplatnění na trhu práce. Lze náklad za tento kurz daňově uznat? Pokud ano, lze si uplatnit DPH?

Byt pro zaměstnance

Společnost s r. o. koupila bytovou jednotku za účelem ubytovny pro zaměstnance. Je nákup a provoz bytu daňově uznatelný (odpisy, spotřeba energií, údržba)?

Doplňující otázka: 

Pokud by se skutečně jednalo o poskytnutí přechodného ubytování zaměstnancům, kteří mají odlišné místo trvalého pobytu, tam se to chová jak? Zaměstnavatel může poskytnout příspěvek na přechodné ubytování, u zaměstnance je osvobozený do výše 3 500 Kč. Pokud tedy zaměstnavatel poskytne přechodné ubytování ve vlastní ubytovně, které si "nacení" na 5 000 Kč měsíčně, ale zaměstnanec mu uhradí jen 1500 Kč. Chápu to správně, že 1500 Kč bude jeho měsíční výnos a do výše 5 000 Kč měsíčně budou náklady související s ubytovnou daňové a zbytek nedaňově? Nebo tam není limit a pokud provozuje provozovnu, která slouží zaměstnancům pro přechodné ubytování, má všechny náklady daňově? 

Příspěvek zaměstnavatele na pracovní obuv

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na pracovní obuv ve výši Kč 500,00 (zaměstnanci v pohostinství, výroba - pekárna, pivo), zaměstnanec doloží doklad o nákupu, kdy 500,00 Kč uhradí zaměstnanci zaměstnavatel. Jak správně evidovat nákup a jak je to v tomto případě s daňovou uznatelností (DPH, daň z příjmů zaměstnanců - fyzických osob, daň z příjmu právnických osob).

Smlouva o zprostředkování a výstavba bytů

Společnost s ručením omezeným zabývající se výstavbou bytů uzavřela smlouvu o zprostředkování za účelem uzavření smlouvy o spolupráci při prodeji bytů s realitní kanceláří. V roce 2018 byly získáni zájemci o koupi bytů a současně s nimi byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí a rezervační smlouvy. Byty budou prodány až koncem roku 2019. Je možné náklad vyplývající ze smlouvy o zprostředkování zaúčtovat na účet 518 do roku 2018, nebo ho lze uplatnit do výdajů až v momentě prodeje bytů (až se bude účtovat o výnosech), tedy až v roce 2019?

Zaúčtování odměny za odběr piva

Společnost s r. o. koupila restauraci. Za odběr piva dostala odměnu na období 5 let. S. r. o. vystavila fakturu na odměnu ZD 250 000 Kč + 52 500 Kč - 21% DPH, celkem 302 500 Kč. Pivovar zaplatil částku 222 500 Kč. Součástí smlouvy bylo převzetí závazku bývalého provozovatele ve výši 80 000 Kč bez DPH. Je možné toto převzetí závazku zaúčtovat na základě smlouvy zápočtem, aby byla faktura vyrovnaná? Jak na jednotlivé roky zdanit odměnu? Snížit částku o zápočet a rozložit odměnu do 5 let nebo závazek dát poměrem do nákladů a pak zbytek odměny dát do výnosů jednotlivých let?