Daň z příjmů právnických osob (913)

Prodej akcií po transformaci společnosti

Byla provedena transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společník se rozhodl své akcie prodat. Podíl ve společnosti s ručením omezeným vlastnil více než 5 let. V případě transformace na a. s. se počítá nový časový test pro osvobození 5 let nebo se časový test nepřerušuje? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) hovoří o osvobození a zachování časového testu pouze u obchodních podílů, při transformaci na a. s. se obchodní podíl přeměňuje na akcie.

Monitorovací jednotka os. automobilu

Společnost v letošním roce zakoupila osobní vozidla pro služební i soukromé účely. Těmto vozům byla namontována GPS jednotka pro vytvoření elektronické knihy jízd. Jednotka vč. montáže stála cca 7 000 Kč. Je GPS jednotka (ccs carnet) součástí vstupní ceny vozidla? 

Nájemné z bytu placené předem - DPH + účtování

Společnost s r. o., měsíční plátce DPH, pronajímá od 6/2021 byt fyzické osobě nepodnikající. Nájemce zaplatí nájemné za byt na 10 let dopředu v celkové výši 360 000 Kč (měsíčně 3 000 Kč) v hotovosti ve dvou platbách.

1. DPH A PŘIZNÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč hotově v 6/2021 a druhá platba ve výši 110 000 Kč bude hotově v 7/2021. Nájemné bude osvobozené od daně bez nároku na odpočet a bude se uvádět na ř. 50 v přiznání DPH a v jaké výši: a) ř. 50 ve výši celkem 360 000 Kč v 6/2021, b) ř. 50 ve výši 250 000 Kč v 6/2021, c) ř. 50 ve výši 110 000 Kč v 7/2021, d) ř. 50 ve výši 3 000 Kč v 6/2021, pak další 3 000 Kč v 7/2021 a takto dále každý měsíc?

2. ÚČTOVÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč v hotovosti - zaúčtovat každý měsíc 3 000 Kč v měsících 6-12/2021 na MD 211/D 602 nebo stačí jednou částkou 3 000 x 7 měsíců = 21 000 Kč na účet MD 211/D 602 v pokladně? A zbytek částky zaúčtovat na MD 211/D 384 výnosy příštích období.

Druhá platba ve výši 110 000 Kč bude v hotovosti v 7/2021 - zaúčtovat již celou na MD 211/D 384? Musí se zaúčtovat předpis nájemného nebo stačí takto zaúčtované v pokladně? Jak by popř. vypadal v tomto případě předpis nájemného MD 315 nebo MD 378/D 602 v každém roce po dobu 10 let?

Půjčka jednatele do s. r. o.

Společnost s r. o. B má jednatele pana Nováka a 100% společníkem je s. r. o. A. Pan Novák je zároveň většinovým společníkem s. r. o. A. Pokud pan Novák dá půjčku do s. r. o.B (kde figuruje jako jednatel a společníkem je s. r. o. A), může být tato půjčka bezúročná? Jaký to bude mít daňový dopad? 

Licence na software a odepisování od roku 2021

Firma ABC s. r. o., zakoupila v roce 2021 od české firmy: Licenci na software (28 500 EUR), telefon (1 230 EUR), aby se mohla tato licence používat, firma rovnou nainstalovala tento software na testovací přijímač což je tento telefon. Instalace (130 EUR). Celá faktura byla zaúčtována na účet č. 042. 

1) Do jaké odpisové skupiny tento software zařadit? Předpokládám, že bude zařazeno vše tj. včetně telefonu i instalace.

2) Jakým způsobem budou odpisy daňově uznatelné?

3) Prosím o návod, jak postupovat při účtování.

Faktura z minulého roku

Firma s. r. o., plátce DPH, v červnu letošního roku jsme dostali fakturu vystavenou v prosinci 2020, jde o nevýznamnou částku, cca 1 000 Kč, přiznání k dani z příjmů PO již podáno, měnit nebudeme. Jak prosím správně zaúčtovat? 

Bezúplatné pořízení stroje za odběry materiálu

Provozujeme opravnu automobilů, dodavatel olejů a jiných kapalin do aut nám vyfakturoval zvedák za 190 000 Kč + DPH 21 %, uhradili jsme mu ale jen DPH, toto jsme si nárokovali. Samotných 190 000 Kč nemusíme hradit, pokud budeme během 2,5 roku odebírat oleje aj. za 50 000 Kč/měsíc. Musíme 190 000 Kč zdanit jako dar pro podnikání? Anebo lze využít § 23 odst. 3 písm. a) odst. 14 ZDP (tj. účelově poskytnutý dar na pořízení hmotného majetku) s tím, že jej nelze odepisovat?

Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí - jeho úhrada a vliv na základ daně

Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021? 

Daňový odpočet daru fyzické osobě

Může právnická osoba odečíst od základu daně poskytnutý dar konkrétní fyzické osobě (zaměstnanci) na odstranění následků živelné pohromy (tornádo - zničilo rodinný dům)?

Převod nemovitosti

Společnost s r. o. koupila před cca 10-15 lety postupně 5 nemovitostí, na jejichž pořízení vložil do společnosti půjčku jediný společník a jednatel. Společnost dlouhodobě nevyvíjí žádnou podnikatelskou aktivitu. Dnes mají tyto nemovitosti vyšší tržní hodnotu. Nyní by chtěl tento jediný společník a jednatel zlikvidovat společnost a tyto nemovitosti, které jsou v podstatě jedinými aktivami společnosti, převést na sebe. Lze tyto nemovitosti společníkovi např. jen darovat? Jednoduše vyjmout z účetnictví, přepsat na katastru? Nebo je nutný jiný působ? Jaký případně? Vyplynuly by z této transakce nějaké daňové povinnosti ať společnosti nebo společníka?