Splátkový kalendář (68)

Agentura práce

Personální agentura s. r. o. byla založena v roce 2018. Tato agentura má jako svého odpovědného zástupce zaměstnanou personalistku s praxí v oboru. Zaměstnanci jsou přidělování do továren (automobilový provoz). V současné době není o agenturní zaměstnance zájem a většina byla propuštěna. Může s. r. o. propustit personalistku a odpovědným zástupcem se stát jednatel (zároveň společník) firmy? Tento jednatel nebyl zaměstnán na pracovní poměr v agentuře. Má za 3 roky působnosti v agentuře praxi v oboru? Za jak dlouho může odebrat Úrad práce agentuře povolení, když nebude mít přiděleny zaměstnance k uživateli? Jestliže dojde ke zrušení agentury bude vrácena kauce 500 000 Kč nebo z této kauce budou nejprve splaceny dluhy? Fimá má splátkový kalendář na soc. zabezbečení.

Zvýšení nájmu o inflaci z pohledu DPH (splátkové kalendáře)

Naše společnost pronajímá nebytové prostory jiným společnostem (plátcům DPH) na základě nájemních smluv. U nájmů uplatňujeme „dobrovolné“ zdanění dle § 56a odst. 3 a nájem včetně služeb je hrazen na základě splátkových kalendářů - daňových dokladů vystavených pro daný rok a splátky jsou stanoveny měsíční, kvartální nebo roční. V případě roční splátky nájmu je sjednáno DUZP i datum splatnosti 31. 3. 2021 toho kalendářního roku, za který se nájem platí. Z důvodu uplatnění inflační doložky sjednané v nájemních smlouvách se bude nájemcům od 1. 7. 2021 zvyšovat nájem o částku odpovídající míře inflace za uplynulá léta, což bude upraveno dodatky k nájemním smlouvám. S ohledem na skutečnost, že roční splátky nájmu za celé období roku 2021 již byly vypořádány k datu 31. 3. 2021 a DPH bylo řádně odvedeno, Vás žádáme o sdělení, zda-li doplatek ve výši částky inflace za období 1. 7. - 31. 12. 2021 daného roku lze vypořádat na základě splátkového kalendáře č. 2 pro rok 2021, který bude vystaven pouze ve výši doplatku nebo je nutno vystavit opravný daňový doklad ke stávajícímu splátkovému kalendáři pro rok 2021 s datem zjištění  1. 7. 2021, kde se vykáže původní výše ročního nájemného, nová výše nájemného navýšená o inflaci a rozdíl.

Leasingy - změna splátkových kalendářů

Je možné do nákladů účtovat náklady na leasing ve výši skutečně zaplacené částky leasingů, nebo zda se musí postupovat jako doposud (splátky do konce splátkového kalendáře / počtem zbývajících splátek * 12 měsíců)? Díky odkladu splátek byl u jednoho leasingu např. letos zaplaceno cca 300 000 Kč, ale díky standardnímu přepočtu by do nákladů mělo být účtováno cca 1 mil Kč. Firma se zabývá mezinárodní autobusovou dopravou a vzhledem k pandemii výrazně klesly tržby a leasingy dělají významnou část nákladů, tak bych ráda ověřila zda není možné touto cestou snížit ztrátu roku 2020. 

Zápůjčka od společníka společnosti

Jednou z možností, jak financovat chod společnosti, je půjčka od společníka. Půjčka může být úročená nebo bezúročná. Jaké daňové dopady má půjčka od společníka a jak se s ní vypořádat v účetnictví? Firma s. r. o. má jednoho majitele - společníka. V případě, že bude půjčka úročená, jakým způsobem a musí být splatkový kalendář?

Splátkový kalendář - uznání dluhu zaměstnance

Zaměstnanec byl v roce 2019 na školení, výše školení byla 120 000 Kč bez DPH, DPH jsme si nárokovali. Se zaměstnancem byla sepsána dohoda o prohlubování kvalifikace, v roce 2020 dal výpověď. Na základě dohody o uznání dluhu nám bude 2 roky splácet 5 000 Kč/měsíc. Jakým způsobem to celé zaúčtovat? Je pro mne částka 120 000 Kč korun výnos již datem podepsání dohody o uznání dluhu, tzn. v roce 2020 nebo až jednotlivými splátkami? Nejasno mám i s DPH, podléhají splátky DPH? 

Splátkový kalendář - automobil na leasing

Jak účtovat jednotlivé splátky majetku? Jedná se o automobil, na splátkovém kalendáři (daňový doklad k leasingové smlouvě-finanční leasing s opcí odkupu) jsou jednotlivé splátky na 6 let, skládá se z leasingové splátky bez pojistného (základ DPH, DPH) a k úhradě celkem. Je správné účtování MD 381/D 325 základ DPH, MD 343/D 325 DPH nebo by to mělo být jinak?

Kurzové rozdíly u platebního kalendáře

Mám platební kalendář na úvěr, z kterého nevyplývá kurz, jednotlivé platby hradím MD 325/D 221 denním kurzem, používám v měsíci vytvoření závazku MD 461/D 325, dávám tak denní kurz, tudíž mi nevzniknou žádné rozdíly, až vlastně ke konci roku , je to v pořádku? Účet 325 mám proto, abych viděla jednotlivé splátky, protože se neplatí pravidelně.

Úroky z úvěrové smlouvy

Podnikatel, FO, plátce DPH, si zakoupil v prosinci 2017 automobil. Byla vystavena faktura, odečetla se DPH, ale splátka je úvěrem dle splátkového kalendáře. Může si podnikatel dát úroky z tohoto kalendáře do daňových nákladů? 

Převod smlouvy o úvěru z fyzické osoby na s .r. o.

Fyzická osoba si do svého podnikání zakoupila v roce 2017 osobní automobil za cenu 134 000 Kč včetně DPH. Faktura vystavena na FO, uplatněn odpočet DPH a automobil zatříděn do odpisové skupiny. Částka 15 000 Kč byla uhrazena hotově a 119 000 Kč bylo placeno úvěrem, smlouva ze dne 27. 11. 2017. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Za rok 2017 byly uplatněny odpisy (daňová evidence). Podnikatel si založil v roce 2018 s. r. o. a se společností, která poskytla úvěr, uzavřela s. r. o. dodatek ke smlouvě a novým klientem úvěrové smlouvy se stala s. r. o. Splátkový kalendář je od 27. 10. 2018 na společnost (splátky, úroky). Podle bazaru je určena výkupní cena na 80 000 Kč. Za převod smlouvy zaplatila fyzická osoba úvěrové společnosti 7 400 Kč, zaúčtováno do nákladů. Jak budu postupovat u FO dál? Úroky byly účtovány podle splátkového kalendáře do nákladů a byly uplatněny odpisy za rok 2017. FO přerušila od 1. 10. svoji podnikatelskou činnost, je čtvrtletním plátcem DPH, zatím bez zrušené registrace. Bude vystavovat fakturu na prodej vozidla společnosti, i když byla úvěrová smlouva a uzavřena smlouva o výpůjčce a splácí se úvěr? Pak auto vyřadí z majetku (ještě odpisy 50 % a zůstatková cena za rok 2018). U s. r. o. pak zaúčtuji přijatou fakturu, zavedu do majetku, budu odpisovat, postupovat podle splátkového kalendáře. Ale není mi jasné, jak to je s úhradou faktury, když se splácí úvěr, a jestli vůbec se ta faktura vystaví, ale jak by FO odvedla DPH? Prosím o postup účtování při vyřazení (prodeji) u FO a jak naložit s DPH. A jak postupovat pak u s. r. o. při pořízení, když je tam ten úvěr?

Uznání dluhu s dohodou o splátkovém kalendáři

Společnost s r. o. uzavřela v r. 2017 se svým dodavatelem smlouvu o uznání dluhu s dohodou o splátkovém kalendáři. V dohodě jsou zařazeny faktury vystavené v r. 2015 a v r. 2016, o jejichž existenci účetní nevěděla, takže tyto faktury nejsou zohledněny ve vytvořených dohadných položkách. Budou tedy splátky provedené na základě této dohody daňově neúčinné? Nelze z faktur uplatnit odpočet DPH?