Mgr. Václav Pikal (168)

Zrušení registrace k silniční dani

Jak mám postupovat, jestliže jsem obdržel z FÚ rozhodnutí o zrušení registrace k silniční dani? Bude se muset podat daňové přiznání k silniční dani? Pokud ano, tak kdy? Nyní se musí podat za období 01-09/2020 nebo až v lednu 2021? 

Pronájem automobilu

Společnost s r. o. si pronajme od svého zaměstnance automobil. Ve smlouvě je uvedeno, že společnost si bude hradit PHM, běžné opravy. Jak je to prosím se silniční daní? Společnost ji uhradí, přiznání bude podávat zaměstnanec, ale daňově uznatelný výdaj to u společnosti asi nebude, že? Může ovlivnit náklady u společnosti (PHM) nějak to, že zaměstnanec měl automobil dříve ve svém podnikání, které již ukončil a auto bylo na leasing (úvěr asi na nic vliv nemá)? 

Silniční daň

Podnikatel používá automobil ke své podnikatelské činnosti. Nicméně tento automobil nemá zařazen v obchodním majetku, neuplatňuje si v souvislosti s automobilem žádné náklady (PHM, opravy atd), ani cestovné. O automobilu vůbec neúčtuje (nemá ho žádným způsobem ve své evidenci). Musí platit silniční daň? 

Traktor - silniční daň

Podnikatel zakoupil traktor, ale neprovozuje ani zemědělskou ani lesnickou činnost, traktor zakoupil za účelem úklidu sněhu. Je i takový traktor od silniční daně osvobozen, přesněji řečeno - není předmětem daně podle § 2 zákona o silniční dani?

Silniční daň - auto registrované na Slovensku, používané k podnikání v ČR

OSVČ slovenské národnosti podnikající a platící daně v ČR využívá ke své podnikatelské činnosti automobil, který je registrovaný na Slovensku, má slovenskou poznávací značku. Kde by se měla platit silniční daň, na Slovensku nebo v Česku? 

Cestovné OSVČ a silniční daň

A) OSVČ vlastní osobní automobil nezařazený v obchodním majetku. Pokud by OSVČ uplatnila výdaje ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované PHM je povinna se registrovat k silniční dani a platit zálohy?

B) Pokud by OSVČ použila os. automobil např. od přítele, tak pro výpočet může použít pouze výdaje ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM? Musí mít sepsanou smlouvu o výpůjčce? Je v tomto případě povinnost registrovat se k silniční dani a platit zálohy? Pokud ano, komu v tomto případě vzniká povinnost registrovat se k SD a platit zálohy?

C) V případě, že OSVČ se podle bodu A) měla zaregistrovat k SD a neučinila tak, výdaje ve výši sazby uplatnila, jak tuto situaci vyřešit? Musí se registrovat zpětně?

Silniční daň

Můj klient, plátce DPH, podnikající fyzická osoba, indivduální sportovec, vede daňovou evidenci, má v osobním vlastnictví přizpůsobený autobus, na odvoz závodního automobilu na závody. Na tento autobus nečerpá žádné náklady v daňové evidenci (PHM, pojistné, mýtné, cestovné, stravné apod.). Musí na tento autobus nad 3,5 tuny platit silniční daň?

Služební automobil pro soukromé účely - vstupní cena

Společnost poskytuje zaměstnanci služební vozidlo také pro soukromé účely. Toto vozidlo má společnost v nájmu. Pro účely zjištění částky 1%, které se bude zaměstnanci přidaňovat ke mzdě, nás pronajímatel vozidla informoval o vstupní ceně vozidla. Pokud však toto vozidlo odkoupíme, bude se zaměstnanci přidaňovat ke mzdě stále 1 % ze vstupní ceny u původního vlastníka nebo to bude 1 % z ceny, za kterou vozidlo odkoupíme my?

Nákladní přívěs v depozitu - silniční daň

V prosinci 2019 jsme uložili nákladní přívěs do depozita. Platí se pak také silniční daň nebo lze případně využít nějakou slevu za dobu, kdy bude v depozitu?

Silniční daň

Firma nakoupila automobil, v technickém průkazu má označení - Vozidlo zvláštního určení, SG Pojízdná dílna. Je toto vozidlo předmětem silniční daně?