Náhrada mzdy (180)

Doplnění k otázce DAUC ID 23417 - Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel ověřoval vycházky u ošetřujícího lékaře, ten mu sdělil, že je nepovoloval a ať si to ZMV ověří na OSSZ-tam bylo sděleno, že takové informace nepodávají - to bylo již v prvním dotaze. Nyní po 2 měsících dorazilo od OSSZ potvrzení, že vycházky byly povoleny ošetřujícím lékařem 13. den DPN. Ne tedy jiným lékařem, jak tvrdil zaměstnanec, ale tím, který Rozhodnutí o DPN vydal a tedy tím lékařem, který tvrdil, že je nepovoloval.....asi si na to zapomněl. Takže nyní je stav takový, že vycházky byly povoleny, ale zaměstnanec to ZMV neoznámil a to ani po výzvě, kterou našel ve schránce od pracovníků provádějících kontrolu. Nejsem si jistá, zda nadále trvá důvod k nevyplacení náhrady mzdy. 

Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel provedl 14. den trvání dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnance kontrolu. Zaměstnanec nebyl zastižen, na rozhodnutí o vzniku DPN vystaveném praktickým lékařem nebyly vycházky povoleny. Vzhledem k předchozím neomluveným absencím zaměstnance se zaměstnavatel rozhodl neposkytnout náhradu mzdy z důvodu porušení dodržování léčebného režimu. Zaměstnavatel dodržel všechny postupy - zprávu o kontrole s výzvou ke sdělení důvodu nepřítomnosti vhodil zaměstnanci do poštovní schránky. Zaměstnanec na výzvu nereagoval. Zaměstnavatel zaslal tedy zaměstnanci vyrozumění o nevyplacení náhrady mzdy z výše vedených důvodů, zprávu o kontrole a jejím výsledku zaslal praktickému lékaři a OSSZ. Po obdržení výplatního lístku se začal zaměstnanec ohrazovat, protože údajně měl vycházky povoleny, ale od jiného lékaře. K povolení vycházek údajně došlo 13. den DPN. Zaměstnavatel však žádné oznámení o povolených vycházkách od jiného lékaře neobdržel a na telefonický dotaz na OSSZ mu bylo sděleno, že takové informace nespokytují. Zaměstnavatel nadále trvá na tom, že jeho postup byl správný a náhradu mzdy odmítá vyplatit. Je názor zaměstnavatele správný?

Výpočet náhrady mzdy

Zaměstnanec pracuje ve dvanáctisměnném provozu. V řijnu čerpal 3 dny dovolené, poté pracoval, polovině října onemocněl. Nemocný byl celý listopad, 1. prosince nastoupil do zaměstnání. Během prosince čerpal 5 dnů dovolené, jinak pracoval, i ve dnech svátků ve svých plánovaných směnách. Zaměstnavatel mu na 1. čtvrtletí spočítal průměrnou předpokládanou mzdu, a to ve výši hodinové mzdy. Tento postup odůvodňuje tím, že v rozhodném období neodpracoval 21 dnů. Ovšem coby dvanáctkář odpracoval 195,5 hodiny v rozhodném období. Takto stanovená průměrná mzda jej poškozuje, neboť ke své hodinové mzdě dostává příplatky (odpolední, noční, směnnost, víkendový), jež se odvíjejí z nižší předpokládané průměrné mzdy. Vztahuje se povinnost mít odpracováno 21 dnů i na zaměstnance, který pracuje v turnusovém provozu, kdy měsíční fond pracovní doby se pohybuje mezi 14-16 dny za kalendářní měsíc? Neměl by zaměstnavatel postupovat podle koeficientu 12 versus 8 hodinová pracovní doba? Placená doba za směnu je 11,5 hodiny. 

Znalečné OSVČ – náhrada za ztrátu výdělku

Znalcům – OSVČ - je přiznávána soudci podle § 29 odst. 3 vyhlášky č. 37/1992 Sb. náhrada za ztrátu výdělku a DPH z této částky, pokud jsou plátci, vždy na základě jejich faktury. Můžeme tuto náhradu za ztrátu výdělku považovat za příjem OSVČ ze živnosti a proplatit přímo v plné výši, nebo je nutné ji považovat za příjem dle § 6 ZDP a vyúčtovat jako příjem ze závislé činnosti, tj. odvést SP, ZP a DPZČ? Obdobně řešíme svědečné, kdy svědkům – OSVČ - se vypočítá náhrada za ztrátu výdělku podle § 29 odst. 3 vyhlášky č. 37/1992 Sb., ale protože svědčení není samostatnou výdělečnou činností, tato náhrada je příjmem ze závislé činnosti.

Navýšení mzdy

Zaměstnancům se navýšily mzdy od 1. 1. 2019. Mohu použít pro výpočet náhrady za svátek a dovolenou průměrný výdělek za 4. čtvrtletí 2018, nebo musím přepočítat průměrný výdělek podle navýšené hodinové mzdy (přepočítat 4. čtvrtletí 2018). 

Zúčtování mezd v a. s. - nemocenské dávky

Při měsíčním zúčtování mezd v akciové společnosti účtujeme nemocenské dávky na účet MD 336 20/D 331 (zdravotní pojištění na účet 336 10). Nemocenskou dávku, kterou platí zaměstnavatel (a. s.) zaměstnanci účtujeme na účet MD 524 20/D 336 20. Je tento zápis správný?

Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců

Jsme hotel, máme zaměstnance s nerovnoměrně i rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Pracuje se celý rok včetně víkendů, ale na dobu vánočních svátků byl hotel zavřený. Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou neměli tedy na období 24. - 26. 12. stanovenou směnu, tedy nemají nárok na náhradu mzdy za tyto svátky. Ostatní zaměstnanci pracující běžně po-pá rovněž nebyli v práci. Má se aplikovat stejný postup - tedy neměli stanovenou směnu na období 24. - 26. 12. a nemají mít náhradu mzdy za svátek, anebo se to bere jako běžný svátek připadající na pracovní den, a tedy mají nárok na náhradu mzdy za svátek?

Řádná dovolená při mateřské a při pracovní neschopnosti

Jak je to s čerpáním dovolené při nástupu na mateřskou dovolenou? Má na ni zaměstnankyně při mateřské nárok a jak se popř. vypočítá? A jak se řeší to, když zaměstnankyni zůstane nevyčerpaná dovolená ještě před nástupem na mateřskou, kdy se jí má vyplatit?

Můžete mi rozebrat následující případ z praxe? Máme zaměstnankyni, která u nás nastoupila 1. 4. 2018. Od 22. 5. 2018 do 15. 9. 2018 byla práce neschopnou a od 16. 9. 2018 nastoupila na mateřskou dovolenou. Má tato zaměstnankyně nárok na čerpání dovolené, když odpracovala jen asi měsíc a půl?

Jak se vlastně počítá zaměstnanci nárok na dovolenou za dny, kdy byl v pracovní neschopnosti?

 

Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce

Spadá návštěva soukromé kliniky asistované reprodukce pod překážky na straně zaměstnance, za které náleží náhrada mzdy? 

Odměny z dohody o provedení práce a projekty

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Někteří naši pracovníci, například učitelé, vedle své hlavní činnosti - výuky, vykonávají ještě další práce např. v různých projektech. Na projekty mají zpravidla sjednánu dohodu o provedení práce. Můžeme těmto učitelům vykázat v rámci této dohody o provedení práce i jednorázovou odměnu, např. 6 000 Kč, u čehož by se nevykazovaly hodiny? Jedná se nám o to, aby se odměna z projektů nezapočítávala pro průměr např. za dovolené z hlavní činnosti - výuky.