Lékařské prohlídky (110)

Zaměstnanec u lékaře

Zaměstnanec má ze zákona nárok na náhradu mzdy, když jde k lékaři. Může si zaměstnavatel stanovit, že pokud jde zaměstnanec k lékaři, bude jeho nepřítomnost evidovat, jako by byl v práci a dostane za to mzdu (nebude použita hodinová náhrada mzdy, tzn. ve mzdovém listě nebude figurovat placené volno, ale bude se jevit, že zaměstnanec byl v práci)? V této souvislosti mě napadá, kdyby se stal pracovní úraz během návštěvy lékaře a my bychom ve mzdovém listě měli evidováno návštěvu lékaře, jako že zaměstnanec pracoval, nebude to problém? 

Zaměstnávání žáka

Pokud zaměstnám 15letého žáka učiliště s maturitou, vztahují se na něj stejné požadavky jako na ostatní zaměstnance? Myslím tím vstupní prohlídka u lékaře apod. Žák by byl pod záštitou školy u nás na stáži. 

Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)

Máme poslat na výstupní prohlídku uklízečku, když je ve druhé kategorii bez rizika, ale při vstupní prohlídce měla od lékaře uvedeno - zdravotně způsobilá s omezením (bez přetěžování krční a bederní páteře)? 

Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce

Spadá návštěva soukromé kliniky asistované reprodukce pod překážky na straně zaměstnance, za které náleží náhrada mzdy? 

Kategorizace práce - smluvní lékař

Musí mít firma smluvního lékaře, když z hlediska zařazení prací je zařazena a schválena hygienou do kategorie 2? Slyšela jsem, že stačí prohlídky u kategorií 1 - 2 u obvodních lékařů zaměstnanců. 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování

Kdy je potřeba vyžadovat od žáků lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování? Je to vázáno pouze na ty obory, u kterých jsou vyjmenována nějaká omezení v nařízení vlády č. 211/2010 příloze č. 2 a u ostatních to není potřeba? Konkrétně se mi jedná např. o chemická laboratorní cvičení. Ta samozřejmě jsou součástí výuky oboru Aplikovaná chemie, ale jsou součástí učebních plánů i jiných oborů, např. Ekologie a životní prostředí. Gymnázium, což ani není odborná škola, ale například rozsah chemie může být někde i celkem široký. 

Faktura na služby vystavená později, než je skutečně doručená odběrateli

Na základě smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb platíme poliklinice měsíčně paušální poplatek. Dříve zasílali faktury po uplynutí měsíce, za který bylo fakturováno. Nyní už několik měsíců zasílají faktury, které mají datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění poslední den v měsíci, ale fyzicky dojdou i více než o týden dříve. Faktura za červen, vystaveno 30. 6. 2018, DUZP 30. 6. 2018 doručeno 22. 6. 2018, červenec vystaveno 31. 7., DUZP 31. 7. došlo 30. 7. 2018, srpen vystaveno 31. 8., DUZP 31. 8., doručeno 28. 8. 2018. Faktury jsou doručovány elektronicky a datum doručení je automaticky zaznamenán. Na dotaz proč je tomu tak, poliklinika odpověděla, že faktury vystavuje paní inženýrka a ta to má vždy správně dle zákona. Je to takto v pořádku a jsou daňové doklady, které dojdou dříve než jsou datumově vystaveny, platné?

Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie

Máme někdy uzavírány dohody o provedení práce opakované např. od 6. 1. do 31. 12. a takto se to opakuje třeba i pětkrát za sebou. Jedná se o práce v 1. kategorii, není to ani řidič referentského vozidla. Musí se provádět vstupní prohlídka u těchto opakovaných dohod? 

Překážky na straně zaměstnance - návštěva lékaře

Zaměstnanec, Slovák, pracuje v ČR u českého zaměstnavatele, přihlášený u české zdravotní pojišťovny (VZP) neodpracoval jednu celou naplánovanou směnu. Následně bylo dodáno potvrzení slovenského lékaře, že byl vyšetřen na Slovensku v nemocnici (tam, kde má trvalé bydliště). Zaměstnavatel je připraven mu celou směnu, ale co se týče náhrady mzdy, tady si jistí nejsme.

1) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je smluvní k VZP, kde je aktuálně pojištěn.

2) Nebyl ošetřen ve zdr. zařízení, které je nejblíže zaměstnavateli nebo bydlišti. Předpokládáme, že nemůžeme brát jako bydliště jeho trvalý pobyt, ale jeho skutečný pobyt, tj. přechodné bydliště v ČR (jak by se to jinak dělalo u zaměstnanců s trvalým bydlištěm někde v třetí zemi)?

3) Na potvrzení není uvedeno, jaké vyšetření podstoupil, ani jak dlouho trvalo. Časový údaj chybí, domníváme se tedy, že pokud už lékaře skutečně navštívil, pak na ma. 30 min. a to je doba, kterou reálně proplatíme. Prosíme o Vaše stanovisko, názor. 

Lékařský posudek zaměstnance

Je lékařský posudek zaměstnance daňově uznatelný výdaj pro zaměstnavatele?