Společnost s ručením omezeným (3016)

Změna jednatelů s. r. o. - plné moci

V s. r. o. došlo k prodeji podílů a výměně jednatelů. Platí plné moci podepsané s původními jednateli k zastupování na FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťovnách, nebo se musí podepsat nové se současnými jednateli původní s. r. o.?

Společník s. r. o. a firemní automobil

Společník s. r. o., který není jednatelem ani nepobírá za občasnou práci v s. r. o. žádnou odměnu (starobní důchodce, plátce DPH, má příjmy z pronájmů), využívá firemní automobil také pro soukromé účely. Prosím o sdělení, jaký to má dopad pro s. r. o. a pro společníka z hlediska daně z příjmů a DPH, popř. jak tuto situaci řešit nejoptimálněji pro obě strany.

Soukromé vozidlo pro pracovní účely ve dvou společnostech

Jednatel a zároveň společník společnosti A používá pro pracovní účely své soukromé vozidlo. Zároveň je jednatelem a společníkem ve společnosti B. Dosud používal své soukromé vozidlo k pracovním účelům pouze ve společnosti A. Společnost A hradila silniční daň. Nyní ale nastala situace, kdy bude vykonávat pracovní cesty i ve společnosti B, kde rovněž bude využívat své soukromé vozidlo. V jednom měsíci tak mohou být pracovní cesty za obě společnosti. 1) Kdo bude hradit silniční silniční daň? 2) Pokud pouze 1 společnost, má dojít mezi nimi k nějakému vypořádání? 3) Cestovní náhrady za použití soukromého vozidla budou vypláceny za každou společnost samostatně, bez ohledu na to, kdo platí silniční daň?

Prodej osobního vozu za 1 Kč

Společnost s ručením omezeným prodává společníkovi (společník také vykonává pro s. r. o. práci - jako zaměstnanec) osobní vůz za 1 Kč. Osobní vůz není ještě odepsaný - 3. rok odpisy. Jaký bude dopad pro firmu z pohledu DPH a daně z příjmu, když se jedná o spřízněnou osobu? V případě "společníka" jako zaměstnance je nutné zahrnout rozdíl mezi cenou obvyklou a kupní cenou do mzdy (včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění)? Zůstatková cena 800 000 Kč.

Autorizovaný inženýr - jediný společník a jednatel s. r. o.

Mám klienta - s. r. o., kde jediný společník a zároveň jednatel tohoto s. r. o., je autorizovaným inženýrem (kulaté razítko se státním znakem) uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle informací, co se mi o tom podařilo na komoře zjistit je tam zapsán jako fyzická osoba, na kterou je razítko se státním znakem vydáno, nelze zapsat firmu. A fyzická osoba za členství musí platit komoře poplatky. V mém případě autorizovaný inženýr vykonává práci pouze jako zaměstnanec s. r. o. a s. r. o. si založil za účelem výkonu práce Autorizovaného inženýra. V "radách komory členům", je uvedeno, že pouze pokud poskytují služby autorizovaného inženýra jako fyzické osoby, mohou si dát fakturu za členství k v komoře do daňově uznatelných nákladů jinak nikoliv. Jednatel s. r. o. po mě požaduje zahrnout členské poplatky komoře, kde je jako fyzická osoba, do nákladů společnosti, ale obávám se, že to není možné, a to nejen z důvodu, že faktury jsou na fyzickou osobu jednatele nikoliv na s. r. o. Můžete mi na toto sdělit Váš názor?

Pojištění odpovědnosti

Jednatel, společník a také zaměstnanec s. r. o. v jedné osobě, si sjednal skupinové pojištění pro pojištění odpovědnosti za škodu. Je tento výdaj daňově uznatelný pro firmu a za jakých podmínek pro zaměstnance?

Společník pracující na DPP a cestovní náhrady

Malá společnost s ručením omezeným podniká v oblasti nákupu a prodeje zboží. Firma nemá auto, na služební cesty používá jednatel soukromé vozidlo a uplatňuje náhrady dle zákona (tzv. kilometrovné). Firma má jako jediného zaměstnance jednatelku. Tato jednatelka je současně společníkem a druhým společníkem je její manžel. Jelikož jednatelka již nestíhá uzavírání obchodů, uvažují manželé, že by druhý z nich pracoval na DPP, ale jen jako společník.

1) Je možné, aby společník pracoval pro společnost a byl odměňován na DPP, pokud nepřesáhne za rok 300 hodin?

2) Pokud může společník na DPP pracovat, může používat své soukromé vozidlo (má jiné než manželka - jednatelka firmy) na cesty za účelem obchodování, když má DPP? V dohodě by bylo používání osobního vozidla s povinností vést řádně knihu jízd sjednáno. Dohodu by podepisovala jednatelka firmy (manželka společníka). Z DPP by byla odváděna srážková daň, případně SP a ZP dle výše dohody.

Peněžní půjčka jednateli

Společnost s. r. o., jeden společník, jednatel a zároveň zaměstnanec si chce z s. r. o. vzít půjčku. Na účtu samozřejmě má dostatek peněžních prostředků. Je nějak omezena výše půjčky? Musí být ve smlouvě o zápůjčce stanoven úrok (jak se stanoví), je zde i nějaké časové hledisko? A jak to vše zaúčtovat? 

Silniční daň - jednatel

Jednatel na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá měsíční odměnu ve výši 2 000 Kč. K činnosti s.r.o. využívá svůj automobil. S.r.o. hradí za tento automobil silniční daň ve výši 25 Kč/1den (daňový náklad s. r. o.). Je tento postup správný? Může s. r. o. hradit silniční daň za vozidlo i v případě, že ve smlouvě o výkonu funkce jednatele bude nulová odměna? 

Využití automobilu na leasing pro soukromé účely

S. r. o. má od 1. 1. 2018 v nájmu na 2 roky osobní automobil (od leasingové společnosti). Vůz bude jediný společník používat i k soukromým účelům. Je správná moje úvaha, že: 1) použije paušál na PH ve zkrácené výši 4 000 Kč, 2) měsíční nájemné + pojištění (splátkový kalendář) bude krátit 20 %, 3) hradí silniční daň a ta je v plné výši daňovým nákladem, 4) z hlediska DPH se odpočet bude řídit rozhodnutím, že z 50 % je vůz použit pro svá zdanitelná plnění a z 50 % se bude využívat soukromě. Jediný společník, který je zaměstnanec, bude přidaňovat ve své mzdě 1% ze vstupní hodnoty vozu?