Společnost s ručením omezeným (3110)

Daňová uznatelnost úroků z úvěru

Pokud má s. r. o. úvěr od banky ve výši 600 000 Kč k 1. 1. 2019, dále kontokorent se zůstatkem k 31. 12. 2019 -316 000 Kč, úroky zaplacené za rok 2019 činí 91 000 Kč a vlastní kapitál činí k 31. 12. 2019 -1 646 000 Kč, jsou úroky z úvěru daňově uznatelné, když banka není spojenou osobou? 

Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru

Jak nejlépe řešit situaci v období karantény ČR? Malinká s.r.o. má 2 zaměstnance. Provozuje obchod. Nyní je obchod zavřen, resp. otevřen pouze z části. Je jasné, že s. r. o., bude-li situace pokračovat i v dalších týdnech, tj. zda neotevře obchod naplno, bude muset jednoho zaměstnance propustit, protože nebude mít na výplatu jeho mzdy. Jak se toto řeší v období, kdy s. r. o. nemůže za danou situaci a zaměstnanec nyní nechodí do práce? Je mu možné ze zákona snížit mzdu na minimum, resp. žádnou mzdu na dobu karantény, co nechodí do práce, nevyplatit? Jak se při této situaci postupuje? Je možno sjednat se zaměstnancem dodatek ke smlouvě např. na 1/2 úvazek, aby s. r. o. dokázala pokrýt mzdové náklady alespoň z poloviny? Jak nejlépe vyřešit tutu situaci v malinké s. r. o.? Je možné se zaměstnancem skončit pracovní poměr tak, aby šel na pracovní úřad a dostal podporu v nezaměstnanosti? Jaká by musela mýt rozvazovací podmínka, resp. dohoda, aby měl zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti? V budoucnu by mohla s. r. o., pokud se po krizi její tržby opět zvýší, zaměstnance znovu zaměstnat. 

Koupě závodu z pohledu kupujícího-účtování

Na základě smlouvy o koupi závodu koupila s. r. o. závod fyzické osoby (daňová evidence). FO je lékař, který je zároveň jednatel a jediný společník kupující s. r. o. (spojené osoby). Ve smlouvě je oceněn DHIM a DHM cenou obvyklou. Fyzická osoba ukončila činnost k 31. 12. 2019 a uspokojila své závazky a pohledávky během ledna 2020 z účtu FO a ve svém DPFO 2019 upraví základ daně o neuhrazené pohledávky a závazky dle § 23 odst. 8 ZDP.

1. Na které účty se zaúčtuje koupě závodu v účetnictví s. r. o. 31. 12. 2019 (kupní cena závodu 400 000 Kč, z toho majetek celkem za 395000 Kč, rozdíl 5 000 Kč není ve smlouvě definován)?

2. Závazky a pohledávky FO, neuhrazené k 31. 12. 2019, byly „vyřešeny“ (dodaněny v § 7) v rámci fyzické osoby, takže do účetnictví s. r. o. se už v roce 2019 účtovat nemusí?

Úrok z prodlení

Společnosti s. r. o., vystavila fakturu se splatností 14 dní. Zákazník fakturu neuhradil v době splatnosti ale později o 10 dní, po splatnosti faktury. Může si společnost s. r. o. účtovat úrok z prodlení (po zaplacení faktury), pokud ano v jaké výši a jaký bude postup zaúčtování?

Účtování na účet č. 365

Pokud si společníci s. r. o. rozdělují zisk, účtuje se o tom na účtu 364 nebo 365? A pokud dá do stavebního družstva půjčku předseda družstva, mohu účtovat na 365? 

Bezúročná zápůjčka s podílem na zisku

Společnost s r. o. zapůjčila peníze do svěřenského fondu, se kterým není osobou spojenou s tím, že vrácení zápůjčky je smluveno za 5 let. Dle smlouvy je zápůjčka bezúročná a v době vrácení peněz s. r. o. obdrží podíl na zisku svěřenského fondu, vypočítaný od druhého do pátého roku zápůjčky. Hodnotu podílu určuje dle smlouvy hodnota kmenových listů. Je třeba na podíl na zisku dělat nějaké roční dohadné položky, a pokud ano, jakým způsobem by se měly vypočítat?

Příloha k účetní závěrce

Spolenčost s r. o. která zatím nevykazuje činnost, má jednoho společníka a jednoho zaměstnavatele. Mzdové náklady nebyly vypláceny, odměny společníkovi a jednateli také ne. Uvedu do přílohy k účetní závěrce počet zaměstnanců 0? Jednatel se do zaměstnanců nepočítá pokud nedostává odměnu? A dále uvedenu do přílohy obecné informace + účetní metody, kterými se řídí, resp. bude řídit s.r.o. v budoucnu? Mohu tam vše uvést ačkoliv zatím činnost s.r.o. nevykonává? Musíme zveřejnit v obch. rejstříku a odeslat na FÚ, tak abychom v příloze neudělali nějakou chybu.

Uzavření pracovní smlouvy jediného jednatele s. r. o.

Mohu uzavřít pracovní smlouvu jako vedoucí pracovník - mistr ve společnosti s r. o., ve které jsem jako jediný jednatel a společník? Musím mít také nějaký plat (odměnu) jako jednatel, nebo stačí uvedená pracovní smlouva, ze které bude odváděno veškeré pojištění jako za zaměstnance?

Prodej obchodního podílu na dceřiné společnosti (s příplatkem mimo základní kapitál)

Firmě SRO1 vznikl 25% podíl v nově založené firmě SRO2 v lednu 2019. V srpnu 2019 poskytla firma SRO1 příplatek mimo vlastní kapitál do firmy SRO2. Firma SRO2 si za tento příplatek koupila pozemky a její hodnota výrazně vzrostla. V únoru 2020 firma SRO1 prodá obchodní podíl na firmě SRO2. Bude tento prodej osvobozený, jelikož jsou dodrženy podmínky podíl déle než 1 rok a podíl víc než 10% ? Resp. příplatek mimo základní kapitál nenarušeje roční lhůtu pro osvobození? Platí pro firmu nějaké pravidlo vyloučení režijních (nepřímých) nákladů související s držbou podílu v dceřiné společnosti jako u dividendy, nebo při prodeji obchodního podílu takové pravidlo není a firma nemusí nic vylučovat?

Pracovní smlouva - jednatel

Jsme s. r. o. momentálně jeden společník = jednatel. Je možné, aby jednatel byl zaměstnán ve své společnosti jako zaměstnanec a byla s ním uzavřená pracovní smlouva (pozice technik specialista). V době, kdy smlouva byla uzavřena, byli jednatelé dva a smlouvu si vzájemně podepsali.