Společnost s ručením omezeným (3042)

Penzijní připojištění jednatelů v s. r. o.

Firma s. r. o., plátce DPH, dva jednatelé (manželé). Manžel má dohodu o provedení činnosti, firma mu platí měsíčně penzijní připojištění 2 000 Kč, účtujeme do uznatelných nákladů. Manželka smlouvu nemá žádnou, chce si nechat posílat také 2 000 Kč příspěvek na penzijní připojištění. Je možné příspěvek i u manželky dát do daňově uznatelných nákladů nebo do sociálních nákladů nad rámec zákona? 

Podíl v účetní jednotce

Naše firma s. r. o. vložila v roce 2009 do nově založené firmy s. r. o. finanční podíl ve výši 250 000 Kč. Ve firmě, která tento podíl vložila, byla tato platba zaúčtována na účtu 062000-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. V roce 2012 byl na firmu, do které byl vložen finanční podíl, vyhlášen konkurz. V roce 2019 bylo vydáno usnesení o zrušení konkurzu. Jak se v tomto případě účtuje o částce 250 000 Kč, která je stále na účtu 062000 a nebude nikdy vrácena ?

Vklad nemovité věci do s. r. o.

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Podnikatel má v obchodním majetku nemovitost, na které prováděl technické zhodnocení, kde si uplatňoval odpočet DPH. Technické zhodnocení ukončil v lednu 2019 a byla provedena kolaudace. Nemovitost používal k podnikatelským účelům. Podnikatel je zároveň společníkem s 30% podílem v s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou. Podnikatel by chtěl nemovitost převést do své s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou, kde by nemovitost i nadále používal k podnikatelským účelům. Musel by při vkladu nemovitosti do své s. r. o. vrátit DPH z technického zhodnocení nemovitosti, kde si uplatňoval odpočet? A jak by to bylo u daně z příjmů?

Analytické účty

Musí mít mikro účetní jednotka analytické účty? Převzala jsem účetnictví v průběhu roku a účetní jednotka nemá vůbec zavedené analytické účty, např. používá pouze 343000, 336000 (není analytika zvlášť na zdravotní a sociální), 321000 (nemá rozděleno na tuzemské a zahraniční). Jedná se o mikro účetní jednotku podnikatelský subjekt, klasické s. r. o., nejde o neziskovou organizaci.

Použití firemního automobilu pro soukromé použití

Klient - jednatel s. r. o. - si koupil automobil v hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH. Odhadl, že soukromě bude jezdit cca 20 %. Uplatnili jsme pouze 80 % nároku na DPH. A firma navrhla řešení. Všechny náklady na vozidlo i PHM se bude uplatňovat do nákladů a uplatňovat nárok na odpočet DPH ve výši 100 %. Za počet ujetých soukromých kilometrů se vypočítá nějaká částka, kterou jednatel uhradí, a z této částky se bude vracet DPH.

1)     Bude se přidaňovat k platu jednatele 1 % z ceny automobilu za každý měsíc anebo jenom za ty měsíce, kdy se jezdí soukromě?

2)      Jak přidaňovat, když jednatel má smlouvu o výkonu funkce jednatele na 15 000 Kč nebo na 1 000 Kč anebo ji má bez peněz?

3)      Jedno vozidlo již mají, a teď se rozhodli, že tím automobilem bude pracovně jezdit zaměstnanec. Automobil koupili loni a DPH uplatnili v celé výši. Teď i ten zaměstnanec od května může použít automobil na soukromé účely. Bude moct zase platit za ujeté soukromé kilometry a přidaňovat jenom za ty měsíce, kdy jsou soukromé jízdy?

4)      Nebo pokud bude jednatel nebo zaměstnanec platit za soukromé jízdy a firma z toho bude platit DPH, tak se nemusí dodaňovat?

Kapitálové fondy

Jediný společník vkládá z důvodů finanční situace do společnosti s ručením omezeným peněžní vklady prostřednictvím pokladny nebo běžného účtu. V účetnictví je tento případ zaúčtován jako krátkodobá půjčka společníka účet 365-Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace. Postupem času tato částka narůstá, není předpoklad, že dojde v krátké době k vrácení vložené částky. Společník uvažuje o přeúčtování této účetní hodnoty na základě rozhodnutí jediného společníka na účet 413-Ostatní kapitálové fondy. Přichází tím o svoji pohledávku, snižuje závazek účetní jednotky a předpokládá využití kapitálového fondu k snižování případných ztrát z hospodářské činnosti. Je tento účetní postup možný a jaké náležitosti je třeba dodržet?

Převod obchodního podílu a vklady společníka

Společnost s ručením omezeným má základní kapitál 960 000 Kč, společníkem je právnická osoba. Nyní došlo k převodu obchodního podílu za 20 000 Kč na fyzickou osobu, která není nijak spojenou osobou s právnickou osobou, bývalým společníkem. Výše obchodního podílu je stále 960 000 Kč. Na účtu 365 evidujeme vklady původního společníka, právnické osoby, za 2 miliony Kč i v EUR. Je správně zaúčtovat na účtu 411 jen analyticky změnu kapitálu 960 000 Kč na nového vlastníka? Co s účtem 365? Je třeba ho přeúčtovat na jiný závazkový účet a úročit? Pokud by se mělo úročit, lze si dohodnout jakoukoliv výši úroku?

Elektrokola pro využití ve firmě

Jednatel autodopravy, plátce DPH, koupil na přejíždění mezi středisky dvě elektrokola za 100 000 Kč celkem. Lze dát elektrokola do nákladů s. r. o, příp. jak se řeší soukromé používání v s. r. o., nebo lze tyto elektrokola zaúčtovat jen na účet 528?

Zástavní právo

Společnost s r. o. zakoupila obchodní podíl společnosti s ručením omezením od jednoho společníka - 100% vlastníka tohoto podílu. Noví vlastníci - tři společníci - tento podíl zakoupili v poměru 10 %, 30 %, 60 % se splatností 10 let. Pro splátky byl podepsán splátkový kalendář a zřízeno zástavní právo k pozemkům této společnosti. Jakým způsobem účtovat o této koupi a zástavním právu?

Zápůjčka společníkovi s. r. o.

Společnost s r. o. má dva společníky, kteří nejsou zaměstnanci. Může s. r. o. poskytnout společníkovi bezúročnou půjčku ve výši 300 000 Kč?