Společnost s ručením omezeným (3148)

Reklamace poskytnutých služeb na přelomu roku

Jsme s. r. o., přijali jsme fakturu od dodavatele za překlad a přípravu na ISO v 12/2019. Faktura šla v roce 2019 do nákladů. V 01/2020 jsme zjistili nějaké pochybení ze strany dodavatele a má to dopad nyní v roce 2020 (příprava na ISO). Dodavatel nám vystavil dobropis. Je pro nás daňově účinný v roce 2020 z hlediska nákladů? 

Nájemné a stavební práce

Česká s. r. o., plátce DPH, přijímá zaměstnance hlavně ze Slovenska. Majitel české s. r. o. je Slovák. S. r. o. si pronajala v Praze 3 byty v paneláku a tam je po 4 lidech do každého bytu umístila. Do těchto bytů nakoupila postele, skříně, ložní prádlo, peřiny, ledničky, televize. Ti lidé, jak přicházejí, tak i rozvazují pracovní poměr a střídají se tam. Jak je to prosím s daňovou uznatelností nákupu vybavení? Je rozdíl, pokud by od těch zaměstnanců vybírala s. r. o. každý měsíc 1 000 Kč jako nájem a vracela by z toho DPH, anebo by nevybírala nic? Dále v době koronaviru se ze Slovenska nemohli dostat zpátky do Čech, a tak tam majitel našel práci na Slovensku na betonování základů kulturního střediska. Protože to bylo v jiném městě, než bydlí, tak těm zaměstnancům na dobu 2 měsíců zaplatil nájem dvou místností v rodinném domě, blízko stavby. Jak toto bude s daňovou uznatelností placeného nájmu? A pak ještě jeden příklad zaměstnávání. Česká s. r. o. má stavby po celé republice a zaměstnává lidi jenom na ty stavby. Takže jim platí nájem na ubytovnách v konkrétních městech, pak když stavba skončí, tak se přemisťují na další do dalšího města na další stavbu a tam jim zase zaplatí ubytovnu. Takže jezdí po celé republice po stavbách a ubytovnách. Jak je to v tomto případě s daňovou uznatelností placených nájmů?

Prodej obchodního podílu

Společník s. r. o. založil se svým kolegou v roce 2011 společnost s ručením omezeným, kde vlastnil 50% podíl na základním kapitálu. V červnu roku 2019 odkoupil od svého kolegy zbylých 50% takže vlastnil sám celých 100% a stal se jediným společníkem. V září 2019 pak prodal 50% obchodního podílu jinému s. r. o. Celou částku obdržel v roce 2019. Jak bude tento příjem z prodeje zdaněn z hlediska daně z příjmů? Domnívám se, že kdyby prodal celých 100%, tak po změně zákona v roce 2014, použiji pro rozklíčování procenta na základním kapitálu a první část příjmu ve výši 50% bude od daně osvobozena a druhá zdaněna, kdy výdajem bude nabývací cena dokoupeného podílu. Ale nevím jak postupovat, pokud prodal jen 50% ? Bude mít celý příjem osvobozen, protože 50% vlastnil už od roku 2011 a splňuje tedy časový test nebo je třeba i zde použít klíčování a z přijaté částky 50% osvobodit a 50% ( - nabývací cena) zdanit? 

Darování služeb - zaúčtování

Mateřské škole s. r. o. (vede účetnictví) byly poskytnuty služby auditora formou daru ve výši 15 000 Kč. Na základě jeho požadavku mělo být v s. r. o. účtováno MD 548/D 648. Je tento postup správný? Popřípadě jaké navrhujete zaúčtování?

Nájem nemovitosti a smlouva o smlouvě budoucí kupní

Spol. s r.o. /nájemce/ má uzavřenou společnou "Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní" s fyzickou osobou /pronajímatel/. V části A této smlouvy je sjednáno nájemné na 3 roky s měsíčními platbami, které jsou pravidelně hrazeny. V části B je sjednán budoucí odkup nemovitosti, kdy je ujednáno - nejpozději do 3 let od uzavření této smlouvy smluvní strany uzavřou kupní smlouvu. Dále je sjednána kupní cena budoucího předmětu převodu xxx mil. Kč, kdy tato částka bude ponížena o 90 % uhrazených nájmů za dobu trvání nájemní smlouvy. Jsou v tomto případě hrazené měsíční částky nájmu daňově uznatelné? A jak bude řešen následný odkup? Bude spol. s r.o. dodaňovat dosud uhrazené nájemné? 

Vyrovnání při ukončení nájemní smlouvy

Společnost s ručením omezeným pronajala nemovitost fyzické osobě - podnikateli. Podnikatel na svoje náklady hradil technické zhodnocení, které by si po jeho zařazení do užívání mohl odepisovat. K zařazení do užívání ale nedošlo a nájemní smlouvu vypověděl. Nyní by se měla s. r. o. s podnikatelem vyrovnat a uhradit mu vzniklé výdaje. Jak tuto situaci řešit z daňového a účetního pohledu u s. r. o. a z daňového pohledu u podnikatele? Oba jsou plátci DPH. Bude vyrovnání zatíženo DPH? Má s. r. o. uhradit nájemci přesnou částku jeho výdajů na technické zhodnocení, nebo je vhodné vypracovat znalecký posudek?

Bezdůvodné obohacení

Tuzemská společnost s ručením omezeným koupila od obce pozemky, v kupní smlouvě je mimo jiné uvedeno, že kupující se rovněž zavazuje uhradit částku 30 000 Kč jako bezdůvodné obohacení za užívaní nemovitých věcí bez právního důvodu. Jak toto bezdůvodné obohacení zaúčtovat, jedná se o součást pořizovací ceny pozemku nebo o nedaňový náklad?

Kompenzační bonus s. r. o. pro společníka ve dvou s. r. o.

Jsem OSVČ jako vedlejší činnost, bez výdělku. Zároveň jsem společník v s. r. o. A, kdy tato společnost má tři různé "nerodinné" společníky, a není činná. Zároveň jsem společník ve své s. r. o. B, kde jsem sám a zároveň zaměstnanec. Nečerpám žádnou kompenzaci na OSVČ ani jiné v s. r. o. a rád bych si požádal o kompenzaci pro malé s. r. o. - pro společnost B, která je činná a musela se kvůli krizi omezit. Mám nárok na kompenzační bonus pro s. r. o. B? 

Prodej nemovitosti ze s. r. o. společníkovi - daňové a účetní aspekty

Společnost s r. o. (plátce DPH) má ve vlastnictví nemovitost - dům, kde jsou kanceláře. Nemovitost je vedena jako administrativní budova. Tato nemovitost byla postavena a zkolaudována v roce 2010. Nyní se společnost rozhodla, že nemovitost prodá svému společníkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nemovitost se sestává z budovy, oplocení - daňově odepisovány a pozemku - bez odpisů. Zajímalo by jaké všechny daně se budou muset platit, konkrétně? 1) DPH - bude muset být při prodeji k prodejní ceně připočtena DPH? Pokud ano, v jaké sazbě? 2) Bude s.r.o. platit nějakou daň z prodeje nemovitosti? 3) Účtováno bude náklad (nezúčtované odpisy) a výnos (prodej - cena prodeje), jelikož neodepsaná částka je téměř shodná s cenou prodejní, daň z příjmu bude téměř nula - je to takto v pořádku? 4) Bude fyzická osoba, nový majitel nemovitosti muset platit při koupi nějakou daň? 5) Pokud bude fyzická osoba nemovitost dále firmě s. r. o. pronajímat, bude muset platit pouze 15% srážkovou daň, je to tak? Žádná další daň, sociální a zdravotní se z pronájmu nepočítá? 6) Je ještě nějaká další daň, poplatky, odvody, který z uvedeného případu vyplývají?

Zápůjčka mezi dvěma spojenými s. r. o.

Společnost A (s. r. o.) půjčila společnosti B (s. r. o.) během roku 2019 částku 600 000 Kč. Zároveň společnost B je 100% vlastníkem společnosti A. Jedná se o bezúročnou zápůjčku, nebo by se mělo úročit?

Doplňující dotaz:

Není možnost, aby dceřiná společnost do mateřské společnosti zapůjčovali peníze bezúročně, když ve zmiňovaném ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů je uvedeno "ustanovení věty první a druhé (o stanovení cen obvyklých) se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob" ? Zároveň využít majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce předmětem daně z příjmů, přičemž je u právnické osoby dle § 19b odst. 1 písm. d) ZDP osvobozen, pokud od jednoho poplatníka nepřesáhne částku 100 000 Kč za rok?