Společnost s ručením omezeným (3241)

Zápůjčka společníka do vlastní s. r. o.

Pokud společník poskytne své s. r. o. bezúročnou půjčku (v případě nedostatečné hotovosti), je nějaká povinnost v určitém období půjčku vrátit? Případně pokud není splacena do 3 let (jako závazky z faktur) přidanit? Je povinnost uvádět příjmy z koňských dostihů (výhry, které jsou bez DPH) v nějakém řádku daňového přiznání k DPH (např. ř. 50)?

Odpis úroků z prodlení

Společnost s ručením omezeným na základě výzvy dodavatele zaúčtovala v roce 2014 vyčíslené úroky z prodlení na účet 544 nedaňově. Firma úroky dosud neuhradila a ani je nikdo nevymáhal. Je možné odepsat tyto úroky do daňových výnosů v roce 2020?

Darování nemovité věci - daně

Fyzická osoba daruje svoji nemovitost do s. r.o., ve kterém je jediný společník a zároveň i jediný jednatel. Jaké budou prosím daňové dopady u společnosti? Dočetli jsme se, že v ZDP je uvedena povinnost dodanit bezúplatný příjem, nicméně zároveň v situaci, kdy je plnění použito pro zdanitelnou činnost, tak je možno o stejnou hodnotu ZD také snížit. Použije se tento postup i v případě darování nemovité věci? 

Účtování exekuce - nákladů

Společnosti s r. o. bylo z účtu strženo - odměna exekutora, včetně DPH - 6 655 Kč, náklady oprávněného, včetně DPH + další náklady exekuce. Jak prosím zaúčtovat? Je to daňový nebo nedaňový náklad a lze uplatnit DPH? 

Kancelář v rodinném domě

V rodinné domě, který není v obchodním majetku s. r. o., ale je ve vlastnictví manželky společníka s. r. o., si v podkroví vybudovala s. r. o. kancelář. Lze použitý materiál, pokud nepřesáhne výše 80 000 Kč, uplatnit v nákladech? Musí vlastník domu, když jde o spojené osoby, požadovat nájemné?

Finanční výkazy - změna právní formy

Společnost s r. o. patří do kategorie mikro účetní jednotka. Realizuje projekt změny právní formy ze s. r. o. na a. s. Projekt změny právní formy je vyhotoven k datu 31. 12. 2020, což je zároveň i rozvahovým dnem. Pro účely ocenění jmění společnosti znalcem, byla sestavena účetní závěrka s výkazy v plném rozsahu. 1) V jakém rozsahu má společnost zaslat výkazy na FÚ v rámci přiznání k dani z příjmu právnických osob, a zveřejnit v OR? Dosud zasílala a zveřejňovala rozvahu ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky. Má pokračovat v rozsahu výkazů pro mikro účetní jednotky a nebo s ohledem na změnu právní formy zveřejnit rozvahu v plném rozsahu? 2) Jaké oznamovací povinnosti a k jakému datu společnosti plynou ve vztahu k finančnímu úřad ?

OSVČ - umělec a založení s. r. o.

Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 

Čerpání podílu na zisku před schválením účetní závěrky

Společnost s. r. o. za rok 2020 vygenerovala zisk. Zatím nemá společnost ještě hotovou a schválenou účetní závěrku za rok 2020, ale společník chce již nyní čerpat částečně zisk před schválením účetní závěrky (ve společnosti je nerozdělený zisk z minulých let, který by toto čerpání pokryl) a po schválení účetní závěrky ještě zbytek. Je to možné? Za jakých podmínek? Kdy by byl odvod srážkové daně?

Vklad do nadace

Společnost s r. o. založila nadaci - nadační kapitál tam vložila pouze tato společnost s. r. o. Má také 100% obchodní podíly ve dalších dvou společnostech - v jiné společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti - tyto podíly přeceňuje ekvivalencí. Musí přeceňovat ekvivalencí i svůj vklad do nadace?

Doplňující dotaz:

Společnost s r. o. vložila vklad do nadace již v roce 2016, ekonomický užitek z nadace žádný nemá a ani ho neočekávala, vklad eviduje na účtu 069. Měl by být tedy tento vklad přeúčtován na nákladový účet (jaký)? Pokud by k přeúčtování došlo v roce 2021, byl by to pro společnost s. r. o. nedaňový náklad? Mohu poprosit o odkaz na ustanovení zákona, který tuto otázku řeší? 

Dar společníka jednočlenné s. r. o. manželce

Společník jednočlenné právnické osoby (spol. s r. o.) daroval automobil, který měl v době před darováním v obchodním majetku, své manželce. Automobil pořídil před dvěma lety. Jaké bude řešení darování z pohledu daně z příjmů na straně společnosti s ručením omezeným a na straně manželky?