Daňové a nedaňové výdaje (1579)

Propadnuté mýto

Společnosti v nákladním autě propadlo předplacené mýtné a kauce. Může tento náklad zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů?

Členský poplatek

Pokud výzkumná organizace uhradí členský poplatek za svého zaměstnance v IUSSP (International union for the scientific study of population) - Mezinárodní unii pro vědecký výzkum populace, a tento zaměstnanec je zde registrován, jako zaměstnanec této výzkumné organizace, je tento poplatek daňově uznatelným nákladem?

Nárok na odpočet

Plátce DPH, vede daňovou evidenci. 

a) Jak nejlépe vyřešit zápis faktury, kdy má plátce DPH pouze poměrný nárok na odpočet z celkové částky na faktuře? Umí toto účetní programy automaticky vyřešit „nějak paušálně“, tj. lze nastavit nějaké členění DPH, které by umělo automaticky při zadání celkové částky rozpočítat poměrově částku např. 20 % pro soukromé a 80 % pro ekonomické činnosti nebo se může pouze udělat propočet ručně na faktuře a pak ručně zadat do jednolitých řádků částky a k tomu potřebné DPH - uplatnit DPH x neuplatnit DPH? Je toto možnost?

b) Jak nejlépe propočty poměrného nároku na odpočet evidovat pro případnou kontrolu z finančního úřadu? Stačí si udělat ruční propočet na faktuře a zadat do programu, aby nárok, který má být, seděl na přiznání?

c) V případě, že má poplatník na faktuře některé položky daňově uznatelné (benzin) a některé daňově neuznatelné (pohoštění), pak stačí do účetního programu zadat jednu položku s daňovým nákladem a jednu s nedaňovým?

d) V případě, že má poplatník nárok na 80 % výdajů daňových z faktury a 20 % nedaňových, pak také stačí fakturu rozpočítat ručně tak, aby se částky daňové a nedaňové správně zobrazily v přiznání k DPFO?

e) Jsou v přiznání k DPFO vidět i např. částky nedaňové, které neovlivní základ daně, a to např. 20 % paušálu, který nemohu uplatnit jako daňově uznatelný náklad, neboť jako OSVČ používám paušál na dopravu a 20 % ostatních nákladů je pro mne nedaňových?

Zboží s prošlou lhůtou spotřeby - daňová uznatelnost

Společnost s r. o. nakoupila mražené ovoce a snažila se ho v průběhu 1 roka prodat. Bohužel neprodalo se vše a ovoci prošla doba použitelnosti. Jakým způsobem odepsat prošlé ovoce? Jsou nějaké zákonné požadavky, jak by měl doklad vypadat - náležitosti? Bude se jednat o daňový nebo o nedaňový náklad? 

Škoda v obchodě

Jak správně zaúčtovat neprodejné zboží (květiny) na skladě? V průběhu sezony docházelo k vyřazování neprodejných (poškozených) květináčů s květinami. Po inventuře bylo zjištěno x kusů těchto kytek na skladě. Jak správné odúčtovat je ze skladu a je možné si tento odpis uplatnit jako daňový náklad?

Hasicí přístroj v budově

Firma s. r. o. vlastní nemovitost, kterou již několik let využívá k podnikatelským účelům. Nyní na žádost BOZP doplnila budovu o nový další hasicí přístroj. Jeho cena je 1 000 Kč. Dle pokynu D-300 je hasicí přístroj součástí budovy, je proto nutné provést u budovy technické zhodnocení a změnit účetní i daňové odpisy? Nejedná se o malé technické zhodnocení?

Pronájem mobilních kontejnerů, následná koupě

V loňském roce si naše s. r. o. pronajímala od společnosti poskytující pronájem kontejnerů mobilní kontejnery za účelem skladování. Smlouva o pronájmu byla ukončena k 31. 12. 2018. Následně bylo rozhodnuto vedením naším společnosti, že kontejnery, které jsme si pronajímali, zakoupíme do majetku společnosti. Zakoupili jsme kontejnery dne 2. 1. 2019. Musíme provést test dle § 24 odst. 5, aby pro naši společnost bylo nájemné daňově účinným, i když se při sjednávání nájemní smlouvy nepředpokládalo, že po ukončení nájmu tyto kontejnery zakoupíme? 

Odpis osobního vozu

OSVČ, plátce DPH, si v roce 2013 pořídil osobní vůz. Tento vůz vložil do obchodního majetku s tím, že z 80 % bude vůz využívat firemně a z 20 % pro soukromé účely. V roce 2013 uplatnil odpis ve výši 80 %, v roce 2014, 2015, 2016, 2017 přerušil odpisování, v roce 2018 uplatnil odpis ve výši 80 %. V roce 2019 z důvodu ukončení podnikání vůz vyřadil do osobního vlastnictví. V roce 2019 si tedy může uplatnit 1/2 odpisu ve výši 80 %. Může si do daňových výdajů uplatnit 80 % daňové zůstatkové ceny vozu? 

Přeměna společnosti

Společnost A realizuje přeměnu takovou, že z ní je odštěpen majetek do nově vzniklé společnosti B - vlastník společnosti A bude po přeměně vlastníkem společnosti B. V souvislosti s touto přeměnou vznikají náklady na právní služby, jmenování znalce, znalecký posudek pro ocenění, náklady na zveřejnění přeměny v obchodním věstníku, audity včetně auditu zahajovacích rozvah apod. Jaká společnost nese náklady tohoto typu? Zastáváme názor, že náklad je v první fázi vždy nutné přiřadit, které společnosti se týká, a pokud je náklad společného rázu, tak poměrově rozdělit (na polovinu) - je možné takto postupovat? Je zároveň možné uplatnit DPH z těchto služeb?

Poměrný koeficient

OSVČ, plátce DPH, koupila v březnu osobní auto a uplatnila poměrově koeficient 70 x 30 jízdy soukromé. Z pohledu DPFO uplatňuje paušál na dopravu ve výši 4000 Kč za měsíc. Nyní dostala fakturu na údržbu vozidla za 10 000 Kč + 2 100 Kč DPH.

1) Musí uplatnit také poměrně koeficient, tj. na ř. 40 uvést 7 000 Kč a odpočet ve výši 1 470 Kč?

2) Jaký bude daňový a nedaňový náklad z pohledu daně z příjmů - bude to 80 % - uplatňuje-li paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč? Jakou konkrétně dá částku do daňových a nedaňových nákladů: 10 000 Kč + nevyčerpanou DPH 630 Kč = 10 630 Kč rozdělí na 80 %, tedy 8 504 Kč na daňové a 2 126 Kč na nedaňové náklady?