Daňové a nedaňové výdaje (1605)

Ukončení zemědělské činnosti OSVČ a následný převod - prodej z otce na syny

Zemědělský podnikatel, OSVČ, chce vzhledem k věku ukončit podnikání a předat zemědělský závod svým 3 synům, kteří by za tímto účelem založili s. r. o. s předmětem podnikání „zemědělská výroba“ a pokračovali v zemědělské činnnosti společně. Převod chce uskutečnit formou prodeje zemědělského závodu jako celku. Cena by byla stanovena součtem: zůstatkových cen HIM, zásob (živá zvířata) oceněných skutečnými náklady, pohledávek a závazků dle účetnictví (knihy pohledávek a závazků). Bude tento prodej osvobozený od daně z příjmů pro otce a může s. r. o. tento prodej zahrnout do svých nákladů (odpisy, zásoby)?

Platby do fondu oprav

Právnická osoba pronajímá bytovou jednotku. V ceně nájmu jsou zahrnuty mj. platby do fondu oprav. Platby do fondu oprav jsou nevratné (nepodléhají vyúčtování). Každý rok společnost obdrží informaci, kolik bylo z fondu oprav vyčerpáno. Jakým způsobem účtovat o těchto platbách do fondu oprav? Budeme k nim přistupovat jako k zálohovým platbám, které budeme postupně účtovat do nákladů v závislosti na skutečném čerpání, nebo budou součástí daňově uznatelných nákladů v okamžiku vynaložení?

Výdaje hrazené uchazeči o zaměstnání

Jsme s. r. o., podnikatelský subjekt, nejsme personální agentura, předmětem podnikání není získávání uchazečů o zaměstnání pro jiné subjekty. Úspěšnému uchazeči o zaměstnání (pracovní poměr) chceme uhradit níže uvedené výdaje: * cestovné z místa bydliště do místa konání pohovoru (sídlo zaměstnavatele v ČR), * závěrečné kolo pohovoru se bude konat v sídle mateřské společnosti ve Francii, předmětem úhrady bude i letenka a ubytování. Bylo by možné uvedené výdaje zahrnout mezi daňové náklady v souvislosti s náborem zaměstnanců? Situace na trhu práce je teď obtížná, jako zaměstnavatel se tímto snažíme přilákat uchazeče, nábor si přitom provádíme sami i za pomoci personálních agentur. Provize placená personální agentuře za úspěšného uchazeče přitom bývá bez problémů daňovým nákladem.

Faktura za rekonstrukci elektroinstalace prodejny v daňové evidenci

Jak se promítne do nákladů v daňové evidenci provedená rekonstrukce elektroinstalace a revize instalace prodejny? Jedná se o prodejnu, kde fyzická osoba podniká na základě nájemní smlouvy. Cena za provedené služby (svítidla, kabely, jističe, zásuvky, revize, montáž, doprava) je 36 228 Kč + DPH 7 608 Kč. 

DPH u startovného

Společnost s. r. o. pořádá charitativní běh pro nadaci. Startovné účastníci tohoto běhu zasílali na účet společnosti, který si pro tento účel zřídili. S tímto charitativním během jsou spojené náklady - nákupy občerstvení. Společnost je plátce DPH. Jak je to s DPH u startovného a mohu si nárokovat DPH z pořízených nákupů?

Náklady na stravování při pracovní cestě

Společnost vyšle zaměstnance na služební cestu a zajistí mu stravování. Je náklad za stravování daňově uznatelný v plné výši, v jaké ho společnost zaplatila, nebo pouze do limitu stravného, které by zaměstnanec obdržel, kdyby od společnosti stravování zajištěné neměl?

Stornopoplatky

Vedení společnosti si objednává letenky na služební cesty, kam létají za obchodními partnery. Občas však třeba letenku musí zrušit z důvodu změny svého pracovního programu. Je stornopoplatek za zrušenou letenku daňově účinným nákladem?

Těžba dřeva

Právnická osoba podniká v oboru těžby dřeva a jeho prodeje (dřevo vykoupila a prodala). Nyní nakoupila lesní pozemky se vzrostlým lesním porostem, dřevo vytěžila a prodala. Ráda by uplatnila do nákladů část kupní ceny lesních pozemků v hodnotě vzrostlého porostu. Dle mého názoru to není možné, pořizovací cenu může uplatnit až při prodeji lesního pozemku a cenu nelze dělit na cenu pozemku a cenu lesa. Jaké další náklady by společnost mohla uplatnit kromě nákladů za vytěžení a dopravu? Mohla by např. uplatnit jednorázově do nákladů výdaje za znovu zalesnění pozemku?

Změna JSD

Společnost vykázala dovoz zboží na základě JSD v 1/2019. Následně zjistila, že k proclení nebyly deklarantovi doloženy všechny faktury za zboží, které obsahovala zásilka. Po zjištění chyby deklarant požádal celní úřad o opravu JSD. Celní úřad po doložení této skutečnosti vyhověl a dne 30. 7. zaslal rozhodnutí a platební výměr, kde doměřil DPH (což je běžný postup, protože chybějící faktura nebyla doložena v okamžiku dovozu, ale později). Deklarant nám toto DPH vyúčtoval k úhradě.

1. Je vyúčtování DPH od deklaranta nákladovou položkou pro naši firmu?

2. Jakým způsobem vykázat změnu JSD v DPH? Opravou DPH 1/2019 nebo dnem vydání rozhodnutí, tedy 7/2019?

3. Je platební výměr od celního úřadu daňovým dokladem, na jehož naše společnost jako plátce může nárokovat DPH zpět? A pokud ano, nárokuje se tato vratka pouze interním dokladem a v kontrolním hlášení se uvádí v oddílu B3? A je případné vrácení DPH účtováno minusově do nákladů?

Soudní spor

Společnost s r. o. vede již několik let soudní spor, ve kterém, na základě rozsudku, musela v roce 2018 vyplatit náhradu škody, úroky z prodlení a náklady řízení protistraně. Vše bylo v řádném termínu uhrazeno. Jsou tyto jednotlivé náklady (náhrada škody, úroky z prodlení a náklady řízení protistraně) daňové uznatelné, či ne?