Daňové a nedaňové výdaje (1539)

Jednatel na zahraniční cestě

Jediný jednatel v s. r. o., nemá žádnou smlouvu uzavřenou se s. r. o., nic mu není nevypláceno. Jel na veletrh do Itálie související s činností firmy, zaplatil vstupenky, ubytování + poplatek, mýtné. Může si tyto doklady dát s. r. o. do nákladů?

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží. 

Účtování poukázek za odpracované roky u firmy dle kolektivní smlouvy

Kam se má správně zaúčtovat náklad (účet) za benefitní poukázky vyplacené zaměstnanci za odpracovaná léta u firmy? Nárok na poukázky je dán kolektivní smlouvou. Firma je ve ztrátě a poukázky nejsou vypláceny z fondu ze zisku. 

Firemní a soukromé náklady na pracovní cestu

Jednatel firmy (a zároveň zaměstnanec) byl na pracovní cestě za obchodním partnerem v Londýně na 4 dny. Společně s jednatelem cestovala i manželka, která není ve firmě zaměstnaná. Jako jediný doklad za letenky mám pouze potvrzení o platbě, který je uvedený na jméno zaměstnance. Letenky si hradil jednatel ze soukromé platební karty a nyní by rád uplatnil letenky na sebe jako daňově uznatelný náklad, jelikož pro něj se jednalo o pracovní cestu. Jakým způsobem mohu doklad zaúčtovat? Bude dostačující pouze potvrzení o platbě nebo je nutná faktura vystavená na firmu? Letenka na manželku bude daňově neuznatelným nákladem na 512 s analytikou nebo vůbec o těchto nákladech nebudu účtovat? Mohu jednateli vyplatit peníze za jeho letenku v hotovosti?

Změna znaleckého posudku na nemovitou věc

Společnost s r. o. koupila v prosinci 2018 nemovité věci za účelem pronájmu. Nemovité věci byly zařazeny do majetku dle znaleckého ocenění. Nyní FÚ zpochybnil znalecký odhad kvůli dani z nabytí nemovitých věcí a bude vypracován nový posudek. Tím se ale změní poměr ceny mezi oceněním a kupní cenou. U stavby nyní vychází vyšší pořizovací cena a u pozemku nižší. Jak zadat změnu v letošním roce do karty majetku? Jako zvýšení a snížení ceny? A rozdíly zaúčtovat na MD 021/D 031? Rozdíl daně z nabytí nemovitých věcí lze účtovat přímo do nákladů?

Prodej zcela odepsaného motocyklu v obchodním majetku

V roce 2014 klient pořídil motocykl za 160 000 Kč bez DPH a vložil do obchodního majetku. DPH si nárokoval pouze v 80% výši z nákupu. Odhad byl správný a celých pět let DPH neupravoval a odpočty si nárokoval jen v 80% výši. Totéž se týkalo i daně z příjmu a náklady také nárokoval ve výši 80 %, včetně daňových odpisů. Nyní, v roce 2019, chce motocykl prodat za 130 000 Kč bez DPH. Je má domněnka správná, že základ daně z příjmu ovlivní jen 80 %, to jest 104 000 Kč a DPH odvede také v 80% výši, cca 22 000 Kč? Prosím o jaké paragrafy se v této situaci opřít? 

Stravenka poskytnutá zaměstnanci v den, kdy není v zaměstnání

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům zaměstnanecký benefit - stravenky. Stravenky jsou v hodnotě 50 Kč, zaměstnancům není nic strháváno. Z této částky je 55 % daňově účinným nákladem, 45 % daňově neúčinným nákladem. V případě, že jsou zaměstnancům poskytovány stravenky, i za dny, kdy nejsou v zaměstnání vůbec (dovolená), tj. nesplní podmínku § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, je i toto nepeněžní plnění osvobozeno dle § 6 odst. 9 písm b)? Tzn. jedná v tomto případě o osvobozený příjem, který zároveň nevstupuje do vyměřovacího základu pro zákonné pojištění?

Pořízení automobilu s odpočtem DPH a výdaje formou náhrad

Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Pořídil nákladní automobil, při nákupu uplatnil odpočet DPH – automobil bude využívat výlučně pro ekonomickou činnost, tedy splňuje definici obchodního majetku pro účely zákona o DPH. Automobil ale nechce zařadit do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 zákona o dani z příjmů. Pro účely daně z příjmů nebude uplatňovat odpisy, výdaje na opravy a pojištění, skutečné výdaje na PHM. Pro účely daně z příjmů chce postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3, tedy uplatňovat výdaje ve výši základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Přitom cenu PHM požitou pro výpočet náhrady za PHM sníží o DPH, neboť uplatňuje odpočty DPH z nákupu PHM a oprav. Je vlastníkem vozidla. Je možné takto postupovat? A je možné uplatnit do výdajů navíc i úroky z úvěru na pořízení automobilu?

Hygienické potřeby na pracovišti

Zaměstnavatel vybavil pracoviště a poskytuje svým zaměstnancům/zaměstnankyním na pracovišti hygienické potřeby nejen ty základní typu toaletní papír, mýdlo, ručník, ale zaměstnankyním také dámské hygienické potřeby (nemyslíme tím kosmetiku). Je možné do daňových výdajů dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP zahrnout nejen základní hygienické potřeby, ale i uváděné dámské hygienické potřeby? Dle tohoto ustanovení jsou daňovým výdajem rovněž výdaje vynaložené na hygienické vybavení pracovišť, aniž by se zde zákon odvolával a limitoval takové výdaje zvláštním zákonem podobně jako u ochranných nápojů. 

Krácení DPH u operativního leasingu

Náš zaměstnanec používá služební vůz z 90% pro soukromé účely. DPH na vstupu např. z operativního leasingu ponižuji o 90 % a převádím do nákladů. Mám informaci od daňového poradce, bohužel již z roku 2009, že je celý základ daně (100 %) daňový náklad a krácená daň je poté také daňovým nákladem. Ve vašem časopise Otázky & odpovědi z praxe 03/2019 str. 20 jsem se dočetla, že se má určitá část vylučovat z daňových do nedaňových nákladů. Prosím o radu, jak účtovat operativní leasing, popř. náklady na PHM. Bude nějaká část nedaňový náklad?