Mzdy (1709)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - metodika výpočtu pro DPPO a účetnictví

Setkávám se s pojmem průměrný přepočtený počet zaměstnanců v níže zmíněných "oblastech" (body 1 až 3). Nejsem jistý, podle jaké metodiky mám vypočítávat hodnotu do přílohy k DPPO a pro účely účetnictví - příloha a kategorie ÚJ. Je tato metodika totožná jako v bodě 3 nebo je určena jiným způsobem? Firma má jednatele, prokuristu i hodně dohod (DPČ a DPP) mimo pracovní poměr. Promítnou se tyto úvazky do počtu zaměstnanců z níže zmíněných bodů 1) + 2)?

1) V přiznání k dani z příjmu v příloze "K Vybrané ukazatele hospodaření" je kolonka "Průměrný přepočtený počet zaměstnanců" - dává se zaokrouhleně.

2) Pro účely účetnictví se průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců potřebuje vyplňovat do přílohy v účetní závěrce nebo pro určení velikosti účetní jednotky jako jedno kritérium (mikro, malá atd.).

3) Další průměrný přepočtený počet zaměstnanců je zakotven § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb. - tato metodika je z mé zkušenosti právě tou, kterou udávají mzdové softwary (bývá to i v sestavě ohlášení povinného podílu osob se zdravotním postižením). V této metodice se nepočítá se zaměstnanci na DPP, DPČ nebo smlouvou u výkonu funkce (jednatel, prokurista). Nevím, zda číslo z tohoto bodu 3 můžu brát i do bodů 1 a 2)?

Příplatek za práci přesčas a náhradní volno

Zaměstnanec má stanovenou pravidelnou týdenní pracovní dobu 40 hod. týdně Po-Pá. Během soboty a neděle vykoná práci přesčas. Hodiny chce však převést do dalšího měsíce, kdy si je vybere formou náhradního volna. Tím mu bude proplacena mzda za práci přesčas. Ale jak je to s příplatky - náleží mu příplatek v měsíci, ve kterém hodiny skutečně odpracoval? Příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a neděli, případně, když odpracuje v noci, příplatek za noční směnu? Nebo tím, že se hodiny převádí se tyto příplatky neposkytují?

Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence

Vzhledem k mimořádné dotaci na odměnu ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění covid-19 dle zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, vztahující se k II vlně epidemického onemocnění covid-19 se chci zeptat, zda se tato odměna zahrnuje do čisté mzdy a budou se z ní provádět zákonem stanovené srážky na exekuce a insolvence.

Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu

Právnická osoba s. r. o. vlivem poklesu tržeb nezaplatila všechny odvody za zaměstnance a za firmu. Do konce ledna 2021 vyplatila zaměstnancům všechny závazky (čisté mzdy) z roku 2020, vůči zaměstnancům má tedy vše vyrovnané. K 31. 1. 2021 firma nezaplatila sociální pojištění za 11/2020, 12/2020, odvody některým zdravotním pojišťovnám, neposlala exekutorům některé splátky za zaměstnance. Jak je to v tomto případě s uznatelností daňových nákladů, zůstávají veškeré mzdy a odvody daňovým nákladem? Pokud ne, projeví se tato situace v účetnictví nebo pouze v daňovém přiznání se nezaplacené částky odečtou z daňových výdajů a na kterém řádku daňového přiznání?

Kompenzační bonus a podpora z programu COVID 2021

Společnost s r. o. má 5 zaměstnanců: 2 jsou jednatelé v zaměstnaneckém poměru na základě smlouvy o jednatelství, 1 je ve standardním pracovním poměru, 1 je též ve standardním pracovním poměru, ale v dlouhodobé neschopnosti po operaci (od února do května cca), 1 pracuje na základě pracovní smlouvy se zkrácenou 4hodinovou pracovní dobou. Může s. r. o. požádat o podporu COVID 2021 na uvedené zaměstnance, když jednatelé (dva jediní společníci - rodinní příslušníci) již žádali o kompenzační bonus za únor a březen 2021, který jim byl vyplacen? S. r. o. by zažádala pouze za zbývající 3 zaměstnance, za jednatele by si ponechala kompenzační bonus. Je to takto možné uskutečnit? Pokud ano, v jaké výši mohou zažádat o náhradu vzhledem k charakteru pracovního poměru a nemoci? Všechny ostatní podmínky pro vyplacení náhrad s. r. o. splňuje.

Program Antivirus a vyúčtování

V případě, že firma uzavře dohodu na program Antivirus s úřadem práce teď v dubnu 2021, za které měsíce může podat měsíční vyúčtování, aby ji byly proplaceny náhrady mezd za překážky v práci a karanténu popř. izolaci. Lze podat vyúčtování od 10/2020?

Zálohová nebo srážková daň

Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, podepsané prohlášení) odpracoval v březnu pouze 2 dny, zbytek byl na OČR. Hrubá mzda za tyto 2 dny je 2609 Kč. Bude se mu strhávat záloha na daň nebo zaplatí daň srážkou? 

Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění

Máme zaměstnance na DPP, která je uzavřená od 2. 1. - 30. 12. 2021. V měsíci lednu 2021 měl odměnu z DPP do 10 000 Kč, v měsíci únoru překročil částku 10 000 Kč, v březnu také překročil částku 10 000 Kč. Jaký je správný postup u přihlášení na ZP a odhlášení ze ZP? Postupovali jsme správně, když jsme zaměstnance za měsíc, kdy překročil částku 10 000 Kč, tedy k 1. 2. 2021 přihlásili na ZP pod kódem "P" a hned zase 28. 2. 2021 jsme provedli odhlášení ze ZP pod kódem "O" a tento postup použijeme i pro březen, přihlášení na začátku měsíce a odhlášku na konci měsíce? 

Příspěvek od úřadu práce při zaměstnávání osob se zdr. postižením -účtování

Společnost s. r. o. má od 12/2020 uzavřenou dohodu s Úřadem práce pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na základě dohody byl v měsíci lednu 2021 podala žádost o příspěvek při zaměstnávání osob OZP. Příspěvek byl schválen a v měsíci březnu 2021 vyplacen. Příspěvek podléhá dani, jak příspěvek zaúčtujeme? Jedná se o příspěvek na mzdy za měsíc prosinec 2020.

Účtování příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření v účetním software

Účetní software, jeho mzdová část, má v sobě zahrnutu i funkci příspěvků zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. Účtování je pevně dáno výrobcem programu. Zaúčtováním měsíčních mezd se vytvoří závazkové doklady na úhradu příspěvků penzijním společnostem a ty jsou účtovány souvztažností MD 527 / DAL 527. Úhrada závazkového dokladu MD 527 / DAL 221. Domnívám, že tento postup není úplně správný. Dle mého názoru by bylo vhodnější postupovat buď zaúčtováním závazkového dokladu vůči penzijní společnosti MD 527 / DAL 325 a úhradu dokladu pak MD 325 / DAL 221 nebo variantně účtováním závazkového dokladu MD 395 / DAL 395 a úhradu pak MD 527 / DAL 221.