DPH u přefakturace

Naše družstvo začalo poskytovat službu „odvoz odpadních vod“. Voda se veze na čističku, která nám pošle fakturu za likvidaci s DPH 15 %. Pokud chci udělat přefakturaci a navíc nafakturovat odvoz traktorem, budou na faktuře dva řádky - tzn. 1. řádek přefakturace likvidace odpadních vod s DPH 15 %, 2. řádek odvoz vody traktorem s DPH 21 % nebo bude na vše sazba DPH 21 %? Doplňující dotaz: faktura z čističky přijde 12. 11. DUZP 31. 10. 2018. DPH z této faktury nárokuji v listopadu, vystavená faktura bude také v listopadu (s přefakturací). Je to tak správně? 

Povinný audit

Jaké jsou podmínky pro povinný audit firmy, která by v roce 2018 přesáhla čistý obrat 40 milionů korun? Kde bychom se dočetli více o tom, jak máme postupovat a co vše musíme splnit? Podléhá auditu i družstvo?

Převod družstevního bytu

V roce 01/2016 došlo dle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů nároku v družstvech a zákona 72/1994 Sb., k převodu do vlastnictví člena družstva. Ještě před převodem byl bytový dům opraven, zateplen atd. - závazky vůči družstvu vyrovnány. Byt je od prosince 2016 pronajímám. Smlouva na pronájem podepsána v listopadu 2016. V roce 2017 byt pronajímám celý romk a je tedy povinnost podat přiznání. Je možné byt nechat ocenit znalcem - nechat ocenit tržní hodnotu k datu zahájení nájmu, tedy k 1. 12. 2016 či k datu podpisu smlouvy, tj. 1. 11. 2016? Je možné z této ceny byt odpisovat popřípadě z jaké ceny lze byt odepisovat? Zahájení nájmu v prosinci 2016, bude tedy v roce 2017 uplatněn odpis pro 1. nebo 2. rok, pokud jsme v roce 2016 přiznání nepodávali, neboť jsme nepřekročili hranici 6 000 Kč? Dále do fondu oprav přispíváme (správce budovy bytové družstvo, které v roce 2016 byt převedlo) 2 200 Kč měsíčně, je možné si tuto část dát do daňových nákladů? Např. podíl na zateplení jsem zaplatili již družstvu před převodem). Máme se přesně zajímat o to, na co byl fond oprav spotřebován? Popřípadě o jaký výpis máme požádat bytové družstvo? V roce 2017 se žádné opravy na bytovém domě nekonaly - co pozorujeme.

Závazek bytového družstva vůči vzniklému společenství vlastníků jednotek

Bytové družstvo si vzalo v roce 2008 úvěr na fasádu na dobu 30 let. Úvěr je na družstvo, nikoliv na jednotlivé členy. V roce 2011 vzniklo ze zákona SVJ a cca 2/3 členů se rozhodlo svůj podíl na úvěru s družstvem finančně vyrovnat. Členové SVJ se následně rozhodli úvěr nepřevzít, proto BD existuje dál. Díky nesprávnému hospodaření vznikl při převodu BD vůči SVJ závazek družstva ve výši cca 500 000 Kč. Statutární orgán SVJ má obavu, že když nebude družstvo žalovat za nesplnění závazku, může být samo posuzováno dle § 159 NOZ s tím, že nejednalo s péčí řádného hospodáře. BD má ale stále 1/3 členů, kteří jsou i členy SVJ. Dle účetní firmy se jedná o 2 samostatné subjekty, které musí vůči sobě plnit. Je nějaká cesta, jak závazek z účetnictví vynulovat, když to není pro SVJ žádný výnos? 

Převody bytů a nebytů do vlastnictví - zdanění

Bytové družstvo převádí do vlastnictví svým členům, družstevníkům, byty, ve kterých jsou nájemci. Kromě toho převádí i jeden nebytový prostor, který byl dosud také ve vlastnictví bytového družstva a který měl pronajatý jeden ze členů bytového družstva.

1) Bude u převodu bytů použito osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí (§ 8 odst. 1 zákonného opatření č. 340/2013 Sb.)?

2) Předpokládám, že u nebytového prostoru toto osvobození nebude možno použít, a proto bude zdaněn daní z nabytí nemovitých věcí - bude základem daně cena dle znaleckého posudku snížená na 75 % (§ 4 a § 14 zákonného opatření č. 340/2013 Sb.)?

3) Bude převod bytu osvobozen od daně z příjmů [§ 4 odst. 1 písm. zg) ZDP], a tudíž bude podléhat osvobození osvobozených příjmů - nad 5 mil. (§ 38v ZDP)?

4) Dále předpokládám, že nebytový prostor nebude osvobozen ani od daně z příjmů - bude se u fyzických osoba jednat o příjem dle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP a základem daně bude cena dle znaleckého posudku? Je možné uplatnit nějaký uznatelný výdaj, např. finanční vyrovnání, které daný člen poskytl ostatním členům bytového družstva za to, že původně se všichni složili na odkoupení tohoto nebytového prostoru od města (při odkoupení celého domu), ale nyní je převeden do vlastnictví jen jemu? 

Spořitelní družstvo CITFIN

Na který účet zaúčtovat vklad do spořitelního družstva CITFIN, kde má společnost vedena multiměnový účet?

DPH u poskytování drobných oprav pro bytová družstva

Řeším fakturaci pro bytová družstva firmou, která se zabývá správou domů, úklidem a drobnými opravami pro tato bytová družstva. Bytová družstva nejsou plátci DPH, v domě nejsou žádné právnické osoby, jedná se pouze o byty fyzických osob. Jakou sazbu DPH u těchto prací použít (v některých případech firma montuje nové zámky apod.)? 

Členský vklad do spořitelního družstva

  • DAUC ID: 20073
  • Datum vložení: 5. 12. 2017
  • Autor: Ing. Miroslava Kočová
  • V kategoriích: Účetnictví
  • Klíčová slova: Družstvo Podíl

Společnost s r. o., plátce DPH, pro svou potřebu zahraničních plateb vstoupila do spořitelního družstva. Dle zákona byl navýšen základní členský podíl. Uhradili jsme příslušnou částku na účet družstva. Jak tento postup správně zaúčtovat?

EET u bytových družstev

Dotkne se bytových družstev 3. vlna EET v roce 2018? Bytové družstvo má dva případy, kdy přijímá peníze v hotovosti.

1. V účetním programu bytového družstva je nastaveno, že se vždy 1. v měsíci spustí účtování předpisů za nájmy, účtuje se na MD 311/D 602. Většina nájemníků platí nájem přes účet, ale někteří nájemné i zálohy na služby přijdou zaplatit do pokladny bytového družstva. Ve chvíli platby už se účtuje pouze příjem peněz do pokladny proti 311. Jedná se o tržbu, kterou je třeba evidovat EET?

2.B ytové družstvo má stanoveny roční poplatky za členství v družstvu, které někteří členové družstva příležitostně zaplatí do pokladny, nejedná se o pravidlo. Bude tento příjem podléhat EET? 

Prodej nemovité věci z hlediska ZDP a ZDPH

Firma s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, se dohodla se stavebním bytovým družstvem (SBD) o odkupu televizního kabelového rozvodu (TKR) v části města. Za tímto účelem byla stanovena cena na základě znaleckého posudku. SBD byl druhým vlastníkem TKR od roku 1992, kdy jej koupil od prvního vlastníka v rámci likvidace firmy. Je TKR považováno za stavbu nebo za inženýrské sítě? Je prodávají SBD povinno uplatnit daň z příjmu? Je tento prodej osvobozen od DPH nebo v jakém režimu se prodej uskuteční (režimu přenesené DPH nebo s DPH 21%)? Podléhá nabytí nové nemovité věci dani z nemovitých věcí?