Mzdy (1517)

Skončení pracovního poměru na dobu určitou a následná dohoda

HPP na dobu určitou začal 2. 7. 2018, následně byl 2x prodloužen. Nyní se blíží lhůta posledního prodloužení, tj. 31. 7. 2020. Lze se zaměstnancem ukončit pracovní poměr uplynutím doby a následně s ním uzavřít dohodu o provedení práce?

Odměny členů statutárních orgánů

Členům statutárních orgánů (rezidenti ČR) je stanovena odměna ve výši 1 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že rozhodující příjem pobírají u jiného zaměstnavatele, předpokládám, že příjem nebude podléhat sociálnímu pojištění, ale pouze zdravotnímu pojištění. Podléhá takto nízký příjem srážkové dani nebo odměny členů statutárního orgánů vždy podléhají dani zálohové (jak tomu bylo v minulosti) nebo je možné si způsob zdanění vybrat? 

Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele

Byla nám poskytnuta dotace na projekt, do kterého je zahrnutý současný zaměstnanec firmy. Jeho mzda tak bude dotována z projektu. Zaměstnanec v současné době pracuje jako mistr ve výrobě, dotovaný úvazek bude na pozici psychosociální pracovník s úvazkem 0,2. Abychom přehledně oddělili dotovanou mzdu, uvažujeme o uzavření druhé pracovní smlouvy s tímto zaměstnancem, tzn. bude mít smlouvu na stávající funkci - mistr ve výrobě s úvazkem 0,8 a novou smlouvu u téhož zaměstnavatele na pozici psychosociální pracovník s úvazkem 0,2. Bude se u pozice psychosociální pracovník (0,2 úvazek) odvádět pojistné s dopočtem do minimální mzdy? Mzda bude vyplácena 2krát, za každou pozici z důvodu, že psychosociální pracovník je pozice zahrnuta do projektu, na který byla získaná dotace, chceme pro přehlednost oddělit obě funkce pracovníka. Nebo je vhodnější na pozici uzavřít pracovní poměr jinou formou?

Antivirus C - odměny zaměstnancům

Společnost chce zaměstnancům v měsíci červnu a možná i v červenci vyplatit odměny, zaměstnancům tedy mzdy zvýší oproti předchozím měsícům. Všechny podmínky pro využití programu Antivirus C společnost splňuje. Může využít program Antivirus C?

Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele

Zaměstnavatel má chráněnou dílnu a pobírá příspěvěk na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Pokud zaměstnavatel využije prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele v rámci programu Antivirus (covid) - bude mít v nárok na tento příspěvek v plné výši?

Nemoc u DPP

Zaměstnanec je zaměstnán na dohodu o provedení práce od 02/2020, každý měsíc překročen vyměřovací základ 10 000 Kč, nemoc bude od 13. 7. 2020. Když v 07/2020 pokud z důvodu nemoci nepřekročí limit 10 000 Kč, má nárok na nemocenské dávky a z jakého vyměřovacího základu se mu bude počítat nemoc?

Nárok na uplatnění Antivirus C

Naše společnost by chtěla uplatnit odpuštění odvodů za zaměstnance v rámci programu Antivirus C. Splnili jsme podmínky programu, pokud v březnu nebyli žádní zaměstnanci a teď bychom chtěli uplatnit odvody u třech zaměstnanců?

Účtování prominutého pojistného zaměstnavatele - Antivirus C

V návaznosti na Antivirus C nevíme, jakým způsobem zaúčtovat prominuté pojistné. Nabízí se MD 336/D 648 - nebo záporně MD 524/D 336. Jaké je správné řešení?

Doplňující otázka:

Pochopil jsem, že správné řešení je o vzniklém závazku vůči správě soc. zabezpečení vůbec neúčtovat. Bohužel naše společnost (předpokládám stejně jako společnost tazatele) zpracovává mzdy v účetním software, který tento postup neumožňuje. Výrobce software o úpravě modulu mezd kvůli zákonu č. 300/2020 Sb. neuvažuje a žádný postup nám nedoporučil. Zpracování mezd mimo účetní SW nebo změna účetního systému pouze kvůli 3 měsícům nepřichází v úvahu. Jaký postup byste nám v tomto případě doporučil? Osobně se mi jeví jako nejvhodnější vystavení vnitřního účetního dokladu se záporným zápisem MD 524/D 336 a odůvodněním stejným jako výše. 

Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019

Zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli narození dítěte v lednu v roce 2019 (o roční zúčtování zažádal, ale narození dítěte neuvedl). Roční zúčtování daně za rok 2019 již bylo v roce 2020 provedeno. Nyní v červnu zaměstnavateli poslal rodný list dítěte spolu s čestným prohlášením manželky, že daňové zvýhodnění v roce 2019 neuplaňovala. Je možné zažádat o daňový bonus podáním daňového přiznání za rok 2019 na finanční úřad? S tím, že by se k daňovému přiznání přiložilo potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019, kde by bylo vidět, že roční zúčtování bylo provedeno, ale daňový bonus vyplacen nebyl? 

Nevyplacený nárok prémií zaměstnanců převedený do dalšího období - účtování

Na základě stanovených prémiových ukazatelů společnosti a jejich splnění dochází k odměňování zaměstnanců formou prémie do mzdy. Toto ujednání je i součástí Kolektivní smlouvy společnosti, kde po splnění prémiových ukazatelů je zaměstnancům přiznám mzdový nárok ve formě prémie, se kterým pak ale může dále pracovat jejich přímý nadřízený a nárok zaměstnanci přiznat nebo ne podle jeho pracovních výsledků. Pokud se rozhodne, že ne, byl nárok převeden na jiného zaměstnance nebo do jiného oddělení společnosti. Vždy za daný měsíc byl celkový měsíční prémiový nárok vyplacen.Na základě rozhodnutí vedení společnosti, kdy chtějí toto finanční ohodnocení "lépe uchopit a využít" jako nástroj vetší motivace pro zaměstnance, není nutné splnit již každý měsíc celkové vyplacení měsíčního prémiového nároku, ale je možné nevyčerpaný nárok převádět do dalšího období. Ráda bych se zeptala, zda o tomto zbytku nevyplaceného, ale nezpochybnitelného, nároku nějakým způsobem účtovat, který se pak může použít v jiném období společně s nově vzniklým nárokem, nebo účtovat opravdu až v době jeho použití, tzn. zahrnutí do mezd.