Leasing (305)

Technické zhodnocení na pronajatém majetku-leasing

Pokud fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci provede technické zhodnocení pronajatého majetku. Může ho  dle ZDP odepisovat? V leasingové smlouvě se píše toto: "Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provádět na předmětu leasingu úpravy, kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu předmětu leasingu." Dle mého názoru úprava rozhodně není podstatná, ale úprava to je. Po ukončení leasingové smlouvy se toto technické zhodnocení dál odpisuje, dokud není zcela odepsané?

Řádné ukončení operativního leasingu a odkup předmětu

Po řádném ukončení operativního leasingu nákladního vozidla dne 10. 2. 2019 (pořizovací cena nového vozidla bez DPH činila 522 000 Kč, operativní leasing trval 36 měsíců od roku 2016), jsme toto vozidlo od pronajímatele dne 10. 2. 2019 odkoupili za cenu 347 000 Kč bez DPH. Následně jsme 11. 2. 2019 sjednali smlouvu o úvěru na dobu 24 měsíců na pořízení tohoto vozidla se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce. Úvěr nám poskytl původní pronajímatel. Dne 20. 2. 2019 byl proveden zápis v technickém průkazu vozidla s tím, že vlastníkem vozidla byla označena společnost, která nám poskytla úvěr a naše společnost byla zapsána jako provozovatel. Výdaje spojené se zápisem činily 1 200 Kč (technická prohlídka + zápis v evidenci vozidel).

1) Je nutné i tomto případě testovat nájem a odkup dle § 24 odst. 5 písm. a) zákona o daních z příjmů?

2) Můžeme zaúčtovat uvedení do užívání již k datu 10. 2., přestože zápis byl proveden až 20. 2.? Vozidlo jsme používali i v době od 10. 2. do 20. 2. 2019

3) Do vstupní ceny vozidla musíme zahrnout i výdaje související se zápisem v technickém průkazu ve výši 1 200 Kč?

4) Je možno uplatnit odpočet DPH ve výši 21 % z ceny vozidla 347 000 Kč na základě daňového dokladu s DUZP 10. 2. 2019?

Posouzení opravy či technického zhodnocení u automobilu na leasing

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, provedl výměnu převodovky a spojky na nákladním automobilu, který má pořízený na leasing. Hodnota opravy je 90 000 Kč. V leasingové smlouvě je uvedeno, že pronajímatel je povinen udržovat předmět leasingu v řádném stavu a je oprávněn na něm provádět běžné opravy a údržbu, nikoli však technické zhodnocení. Dle definice, že oprava znamená výměnu původního za nový, by tato výše uvedená úprava splňovala kritéria opravy a byla daňově uznatelným výdajem. Ustanovení § 33 ZDP chápu ale tak, že každá oprava přesahující limit 40 000 Kč je považována za technické zhodnocení. Je to tak? Jak posuzovat, co je a co není technickým zhodnocením?

Finanční leasing

Společnost A (s. r. o.) si pořídila služební osobní automobil na finanční leasing od společnosti B (s. r. o. za celkovou cenu 1 223 024 Kč vč. DPH. Společnost B (pronajímatel) odkoupila tento automobil od společnosti C (s. r. o.) za celkovou cenu 1 140 000 Kč vč. DPH. Společnost A poskytuje zaměstnanci toto motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Bude se částka ve výši 1 % u společnosti A počítat z částky 1 223 024 Kč vč. DPH, nebo z částky 1 140 000 Kč vč. DPH?

Nadlimitní kilometry u leasingu automobilu

Společnost s r. o. měla v nájmu osobní automobil na 2 roky. Po ukončení a řádném předání předmětu nájmu nám leasingová společnost vyfakturovala částku za nadlimitní km a smluvní pokutu (dle smlouvy). Auto bylo používáno i pro soukromé účely (krácení probíhalo). Je tato částka daňovým nákladem a můžeme si nárokovat celé DPH?

Odkupní cena vozu na leasing

Formou finančního leasingu jsme financovali tahač, po splacení všech splátek přišla faktura na odkupní cenu leasingu. Omylem jsem ji v roce 2016 zaúčtoval na účet 381, místo 501 048. Je možné to opravit v roce 2017 přeúčtováním z účtu 381 na účet 501 048? Nebo už je pozdě? 

Postoupení leasingu - kratší doba leasingových splátek

Koupili jsme automobil v 2. odpisové skupině formou postoupení leasingu při 45. splátce. Zaplatili jsme také zůstatek časového rozlišení od předchozího nájemce. Otázka zní, zda když už zaplatíme jen zbytek splátek do výše 60. splátky a automobil odkoupíme za 1 000 Kč bez DPH, se jedná stále o leasing nebo o nájem s odkupem? Jestli je to nájem s odkupem, od jakého data se počítají odpisy při rovnoměrném odpisování? Od prvního nájemce před postoupením, nebo až když jsem leasing postoupil já?

Pronájem auta k ekonomické činnosti

OSVČ má auto na operativní leasing. Může toto auto dále pronajmout společnosti s. r. o. k výkonu ekonomické činnosti, kde je jednatelem XXXX OSVČ? S. r. o. není registrována k silniční dani.

Nárok na odpočet při registraci k DPH

Při registraci k DPH je možné dle ustanovení § 79 uplatnit nárok na odpočet z přijatého zdanitelného plnění, pokud je toto plnění k tomuto dni součástí obchodního majetku. Osoba, která se registruje k DPH, pořídila v uplynulých 12 měsících automobil na leasing. Z měsíčních splátek si začne plátce uplatňovat nárok na odpočet DPH až od data registrace. Jak je to ale u mimořádné splátky, která byla zaplacena na počátku leasingu - je možnost uplatnit nárok na odpočet z poměrné části, a to za období od data registrace?

Účetní a daňové odpisy - vlastník leasingová společnost

Právnická společnost při podpisu smlouvy o finančním leasingu se v platebních podmínkách zaručila zapsat jako vlastníka do technických průkazů leasingovou společnost i na další majetek, který nebyl předmětem leasingové smlouvy. Na tento další majetek nebyly sepsány kupní smlouvy, jednalo se o další záruku. Lze tento majetek daňově odpisovat?