Leasing (309)

Výpůjční výdaje

Bude potřeba do výpočtu nadměrných výpůjčních nákladů ve smyslu nového § 23e zákona o daních z příjmů zahrnovat mezi výpůjční výdaje dle odst. 3 rovněž úroky obsažené v úplatě za operativní leasing?

Krácení DPH u operativního leasingu

Náš zaměstnanec používá služební vůz z 90% pro soukromé účely. DPH na vstupu např. z operativního leasingu ponižuji o 90 % a převádím do nákladů. Mám informaci od daňového poradce, bohužel již z roku 2009, že je celý základ daně (100 %) daňový náklad a krácená daň je poté také daňovým nákladem. Ve vašem časopise Otázky & odpovědi z praxe 03/2019 str. 20 jsem se dočetla, že se má určitá část vylučovat z daňových do nedaňových nákladů. Prosím o radu, jak účtovat operativní leasing, popř. náklady na PHM. Bude nějaká část nedaňový náklad?

Zpětný leasing v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, po uplynutí doby finančního leasingu odkoupil za 3 000 Kč předmět leasingu. Obratem ho prodal zpět leasingové společnosti za 600 000 Kč + 126 000 Kč DPH. Leasingová společnost předmět leasingu opět pronajala původnímu nájemci. Doba nájmu je 55 měsíců, první zvýšená splátka je 220 000 Kč. Za zůstatkovou cenu 3000 Kč jsem pořídila nový hmotný majetek, který není odpisován. Prodej majetku ve výši 600 000 Kč + DPH je zdanitelným příjmem z podnikání. Prodejní cena je vyšší, než by byla zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z původní hodnoty, takže leasingové splátky jsou zpětně daňově uznatelným nákladem. První zvýšená částka leasingového nájemného je daňově neuznatelným výdajem, částku časově rozliším na dobu nájmu, tj. 220 000/55 x 6 (6 měsíců v roce 2018 byly zaplaceny první splátky). Je postup správný?

Finanční leasing

Firma uzavřela v 2014 finanční leasing- nákladní automobil na 60 měsíců. V roce 2019 se rozhodla leasing předčasně ukončit na 58 splátce. Předmět leasingu firma odkoupí a zařadí ho do majetku. Jak mám správně postupovat při předčasném ukončení? Pokud splním podmínku, že odkupní cena je vyšší než zůstatková (u pronajímatele), zůstane nájemné v nákladech? Splním i podmínku minimální doby leasingu, která je 54 měsíců. Bude tedy pro firmu předčasné ukončení znamenat nějakou změnu v účtování? Co by znamenalo, kdyby byl leasing předčasně ukončen na 53 splátce, ale zároveň by splnil podmínku, že kupní cena je vyšší než zůstatková u pronajímatele?

Technické zhodnocení na pronajatém majetku-leasing

Pokud fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci provede technické zhodnocení pronajatého majetku. Může ho  dle ZDP odepisovat? V leasingové smlouvě se píše toto: "Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provádět na předmětu leasingu úpravy, kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu předmětu leasingu." Dle mého názoru úprava rozhodně není podstatná, ale úprava to je. Po ukončení leasingové smlouvy se toto technické zhodnocení dál odpisuje, dokud není zcela odepsané?

Řádné ukončení operativního leasingu a odkup předmětu

Po řádném ukončení operativního leasingu nákladního vozidla dne 10. 2. 2019 (pořizovací cena nového vozidla bez DPH činila 522 000 Kč, operativní leasing trval 36 měsíců od roku 2016), jsme toto vozidlo od pronajímatele dne 10. 2. 2019 odkoupili za cenu 347 000 Kč bez DPH. Následně jsme 11. 2. 2019 sjednali smlouvu o úvěru na dobu 24 měsíců na pořízení tohoto vozidla se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce. Úvěr nám poskytl původní pronajímatel. Dne 20. 2. 2019 byl proveden zápis v technickém průkazu vozidla s tím, že vlastníkem vozidla byla označena společnost, která nám poskytla úvěr a naše společnost byla zapsána jako provozovatel. Výdaje spojené se zápisem činily 1 200 Kč (technická prohlídka + zápis v evidenci vozidel).

1) Je nutné i tomto případě testovat nájem a odkup dle § 24 odst. 5 písm. a) zákona o daních z příjmů?

2) Můžeme zaúčtovat uvedení do užívání již k datu 10. 2., přestože zápis byl proveden až 20. 2.? Vozidlo jsme používali i v době od 10. 2. do 20. 2. 2019

3) Do vstupní ceny vozidla musíme zahrnout i výdaje související se zápisem v technickém průkazu ve výši 1 200 Kč?

4) Je možno uplatnit odpočet DPH ve výši 21 % z ceny vozidla 347 000 Kč na základě daňového dokladu s DUZP 10. 2. 2019?

Posouzení opravy či technického zhodnocení u automobilu na leasing

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, provedl výměnu převodovky a spojky na nákladním automobilu, který má pořízený na leasing. Hodnota opravy je 90 000 Kč. V leasingové smlouvě je uvedeno, že pronajímatel je povinen udržovat předmět leasingu v řádném stavu a je oprávněn na něm provádět běžné opravy a údržbu, nikoli však technické zhodnocení. Dle definice, že oprava znamená výměnu původního za nový, by tato výše uvedená úprava splňovala kritéria opravy a byla daňově uznatelným výdajem. Ustanovení § 33 ZDP chápu ale tak, že každá oprava přesahující limit 40 000 Kč je považována za technické zhodnocení. Je to tak? Jak posuzovat, co je a co není technickým zhodnocením?

Finanční leasing

Společnost A (s. r. o.) si pořídila služební osobní automobil na finanční leasing od společnosti B (s. r. o. za celkovou cenu 1 223 024 Kč vč. DPH. Společnost B (pronajímatel) odkoupila tento automobil od společnosti C (s. r. o.) za celkovou cenu 1 140 000 Kč vč. DPH. Společnost A poskytuje zaměstnanci toto motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů.

Bude se částka ve výši 1 % u společnosti A počítat z částky 1 223 024 Kč vč. DPH, nebo z částky 1 140 000 Kč vč. DPH?

Nadlimitní kilometry u leasingu automobilu

Společnost s r. o. měla v nájmu osobní automobil na 2 roky. Po ukončení a řádném předání předmětu nájmu nám leasingová společnost vyfakturovala částku za nadlimitní km a smluvní pokutu (dle smlouvy). Auto bylo používáno i pro soukromé účely (krácení probíhalo). Je tato částka daňovým nákladem a můžeme si nárokovat celé DPH?

Odkupní cena vozu na leasing

Formou finančního leasingu jsme financovali tahač, po splacení všech splátek přišla faktura na odkupní cenu leasingu. Omylem jsem ji v roce 2016 zaúčtoval na účet 381, místo 501 048. Je možné to opravit v roce 2017 přeúčtováním z účtu 381 na účet 501 048? Nebo už je pozdě?