Leasing (344)

Předčasné ukončení leasingu - totální škoda automobilu

Společnost s r. o. ukončila předčasně leasingovou smlouvu s odkupem vraku automobilu na základě totální škody po roce leasingového splácení dle nových podmínek, jelikož byl leasing pořízen po 1. 1. 2020 a odpočet DPH byl uplatněn z celkové částky předmětu leasingu v daném roce 2020. Otázka zní, zda u leasingu, kdy odkup vraku vozidla byl v hodnotě nižší než je zůstaková cena vozidla při rovnoměrném odepisování v roce 2021 musíme podat tedy dodatečné DPPO za rok 2020 a provést úpravy leasingových splátek jako nedaňové a současně můžeme už v roce 2020 hodnotu neuplatněných leasingových splátek zahrnout do vstupní ceny předmětu leasingu bez jakýchkoliv pojistných příplatků k ceně leasingu a odpis už uplatnit v roce 2020? A následně, zda když v roce 2021 došlo k prodeji autovraku bude tedy zbytek zůstatkové ceny v r. 2021 ke dni prodeje daňově uznatelný proti výnosu prodejní ceně v roce 2021? Opravdu tedy musíme podat dodatečné DPPO 2020 anebo celé můžeme opravit v běžném roce 2021? 

Použitý kurz při leasingu v EUR

Fyzická osoba, daňOtázkaová evidence, má finanční leasing na auto v EUR. Auto využívá na 100 % v podnikání. První jednorázová splátka byla zaplacena 12/2020. Auto bylo uvedeno do provozu 1/2021. FO osoba používá měsíční kurz. Jakým kurz použít na přepočet poměrné části leasingu do výdajů - kurzem k 31. 12. 2021? Nebo sečíst splátky v Kč / počet EUR, které zaplatil v daném roce a použít ten kurz? A jakým kurzem přepočítat první splátku - kurzem zaplacení nebo ČNB k 31. 12. 2020? 

Doplnění dotazu: Splátky, které se platí průběžně přes rok bohužel nebyly rovnoměrné. Musím časově rozlišit celkovou částku leasingu i s navýšením děleno počet měsíců a to dát jednou za rok do výdajů a na tento kurz se ptám. Mám použít kurz 31. 12. 2021 a nebo spočítat všechny splátky za rok 2021 a vydělit celkovou sumou EUR a tím získat kurz pro přepočet?

Účtování finančního leasingu

Pokud v současnosti uzavře podnikatel smlouvu o finančním leasingu, obdrží fakturu s celkovým vyčíslením všech splátek + příslušné DPH včetně odkupní ceny za předmět leasingu. Současně obdrží splátkový kalendář bez vyčíslení DPH. Jakým způsobem po novu účtovat finanční leasing?

Finanční leasing

U finančního leasingu na 54 měsíců zaplatí společnost 47 splátek stejnou částku, 1 splátka je větší a 6 splátek je nulových. Jak budeme účtovat do nákladů v daňové evidenci? Na počátku si společnost jako plátce DPH uplatní nárok na vstupu.

Totální škoda automobilu

Společnost s r. o., plátce DPH, v 07/2019 koupila na úvěr od leasingové společnost ojetý automobil. V 03/2021 měl zaměstnanec nehodu - jedná se o totální škodu. Účtovali jsme takto:

1) Nákup na úvěr 07/2019: Automobil 022/321 194 214,88 Kč DPH 343/321 40 785,12 Kč Úvěr 321/479 95 000 Kč Doplatek 321/211 140 000 Kč 2) Havárie 03/2021 Konečný stav na účtu 479 k 04/2021 XXX/479 46 292,45 Kč Náklady na splacení – Leasingová společnost 548/378 4 866,18 Kč Náhrada od pojiš. zaslána přímo leasingové společnosti 378/648 83 967 Kč Přeplatek - vratka od Škofinu 221/378 32 808,31 Kč Stav úvěru dle kalkulace od leasingové společnosti 479/378 46 292,51 Kč Zaokrouhlení 548/479 0,06 Kč

3) Prodej zbytku vozidla 04/2021 Automobil 311/641 96 694 Kč DPH 311/343 20 306 Kč Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Odpisy 2021 551/082 21 607 Kč (poloviční odpis - je to možné?) Zůstatková cena auta 541/082 108 030,88 Kč Vyřazení 082/022 194 214,88 Kč

a) Je výše uvedený postup účtování správný?

b) Při nákupu jsme si uplatnili plný odpočet DPH, teď při prodeji DPH odvedu (v přiznání DPH uvedu na ř. 1 + KH A4?). Budu muset provádět úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH, když automobil nebyl ještě plně odepsán?

c) Jsou všechny výše uvedené náklady a výnosy daňově uznatelné?

d) Jak je to ještě se silniční daní - platím za období 1-4/2021? 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o vyjasnění otázky týkající se odpisů. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým a účtujeme vždy k 31.12. Pořizovací cena automobilu byla 194 214,88 Kč. Odpisy byly: Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Jestliže havárie byla 21. 3. 2021 (prodej zbytku vozidla 14. 4. 2021) jak to tedy bude s odpisy? Účetní odpis bude pouze 3/12, tj. 10 804 Kč (551/082) ročního daňového odpisu a v daňovém přiznání za rok 2021 bude 1/2 daňový odpis? Na které řádky v daňovém přiznání pak tento rozdíl uvedu? A ohledně zůstatkové ceny, tu vypočítám tedy následovně: 194 214,88 - 21 364 - 43 213 - 10 804 = 118 833,88 Kč. Promítne se to taky pak nějak do daňového přiznání? 

Silniční daň při ukončení operativního leasingu

Při ukončení operativního leasingu vracíme vozidlo zpět a tato změna je zapsaná v technickém průkazu, musíme platit silniční daň i v měsíci vrácení? Když vozidlo vrátíme třeba 17. 3. 2021 a toto datum je zapsané v technickém průkazu, musíme platit silniční daň i za březen?

Leasingový podnájem a DPH

K našemu podnikání bylo zapotřebí pořídit nákladní vůz, abychom mohli zboží rozvážet našim klientům po celém Bavorsku v Německu. Jelikož jsme ale vznikli poměrně nedávno, neměli jsme dostatečný kapitál na přímé pořízení automobilu. Proto jsme se obrátili na banky, kde jsme také nepochodili. Neměli jsme dostatečnou historii pro obdržení nějakého financování. Tak jsme se museli obrátit na leasingovou společnost, u které se nám automobil podařilo získat. S veškerým svolením a souhlasem leasingové společnosti byl jediným způsobem, jak pořídit automobil, ho koupit na firmu rodičů, kteří pak následně budou předávat automobil do užívání nám jako leasingový podnájem. Ke všemu jsme podepsali patřičné smlouvy, atd. Uživatelem a nositelem veškerých nákladů a příjemcem veškerých přínosů tohoto majetku jsme tedy my. Rodiče zde vystupují pouze jako "ručitelé". - Celková cena leasingu je 1 828 632 Kč (zahrnující i pojistné) - Z toho DPH 21% je 296 677,83 Kč - Akontace včetně 1. splátky je 447 680 Kč - Jednotlivé splátky po 48 měsíců jsou 28 749 Kč (zbývá tedy již jen 47 splátek - 1. splátka byla splacena s akontací) - Odkupní cena je 1 000 Kč + 21% DPH Akontaci ve výši 447 680 Kč jsme zaplatili na účet rodičů, kteří ji pak následně přeposlali leasingové společnosti. Rodiče pak na tuto částku vystaví fakturu (přefakturaci) na naši společnost. Následné faktury splátek nájemného budou ve výši jednotlivých měsíčních splátek 28 749 Kč (nájemné 21 728,10 + 4 562,90 DPH + pojistné 2 458 Kč) Od roku 2021 je podle mých informací finanční leasing překlasifikován z hlediska DPH jako pořízení zboží a tudíž si pořizovatel může uplatnit DPH hned při předání majetku k užívání. Rodiče si tedy celkovou výši DPH 296 677,83 Kč budou moci uplatnit v dalším přiznání k DPH.

1. Bude se možnost tady toho uplatnění celkové výše DPH vztahovat i na nás jakožto na faktického uživatele automobilu? Nebo budeme mít nárok si uplatnit DPH pouze postupně v jednotlivých měsících na základě faktur vystavených firmou rodičů?

2. Jak bych měl zaúčtovat již zmíněnou přefakturovanou akontaci 447 680 Kč? Rozdělit ji rovnoměrně do nákladů pomocí časového rozlišení jako klasicky u finančního leasingu?

3. Budou se v případě leasingového podnájmu jednotlivé splátky účtovat rovnou do nákladů nebo se bude muset časově rozlišovat celková leasingová úplata (bez DPH) jako u klasického finančního leasingu? 

Leasing a odpočet DPH v roce 2021

Od leasingové společnosti byl 21. 1. 2021 pořízen nákladní automobil v částce 1 412 751,53 Kč + DPH 21% 296 677,83. Leasing má být splacen 48 splátkami ve výši 28 749 (26 290,82 nájemné + 2 458 pojištění). Akontace činí 447 680 Kč. Odkupní cena je 1 000 Kč + 21% DPH. Celkem tedy cena leasingu je 1 828 632 Kč. K 21. 1. 2021 byla uhrazena akontace ve výši 447 680 + 1. splátka 28 749 (celkem 476 429 kč). Akontaci zaúčtuji na MD 381 a budu ji časově rozlišovat rovnoměrně v nákladech po 48 měsíců. Samostatná 1. splátka a další splátky budou zaúčtovány rovnou na 518.

1. Bude v účetnictví nutno rozdělit položky splátky na 518 - nájemné ve výši 26 290,82 Kč a 548 - pojistné ve výši 2 458 Kč nebo je můžu zaúčtovat dohromady na 518?

2. Jak (jakou předkontací) a jakým dokladem zachytím v účetnictví odpočet DPH z celkové pořizovací ceny automobilu ve výši 296 677,83 Kč + 210 Kč DPH z odkupní ceny automobilu, jak je to umožněno legislativou od 1. 1. 2020? Dále v rámci těchto událostí pro nás nastává ještě jeden účetní problém. Leasingový majetek je dále se svolením leasingové společnosti předán do užívání 3. firmě. Původní pořizovatel zde vystupoval pouze jako ručitel za pořízený leasingový majetek a skutečným provozovatelem a nositelem nákladů je 3. firma. Veškeré platby/náklady zde budou přefakturovány na 3. firmu.

3. Jakým způsobem by mělo být pořizovatelem leasingového majetku přefakturováno na 3. firmu DPH z pořizovací ceny leasingového majetku ve výši 296 677,83 Kč + 210 Kč DPH z odkupní ceny automobilu z bodu 2?

4. Pokud bude uplatněn odpočet DPH z pořizovací ceny a odkupní ceny již při pořízení, pak jednotlivé splátky již nebudou vykazovány v přiznání k DPH ani v KH? 

Ukončení finančního leasingu

Společnost pořídila návěs vozidla v březnu 2016 formou finančního leasingu. Leasingová smlouva s následným odkupem věci byla uzavřena na 60 měsíců. V prosinci 2020, po zaplacení 57 splátek byla leasingová smlouva vypovězena a společnost odkoupila návěs za cenu nižší, než by byla její zůstatková hodnota při rovnoměrném odepisování. Jaké jsou daňové dopady při tomto ukončení leasingové smlouvy? Má nějaký vliv předčasné ukončení leasingu, kdy se musí postupovat podle § 24 odst.5 písm. a) ZDP na DPH uplatněné ze splátek podle uzavřené smlouvy, v případě když hodnota nabytí předmětu leasingu je nižší, než by byla zůstatková hodnota při rovnoměrném odpisování?

Opravná položka (oprava) x pojistné plnění

V roce 2020 jsme zaregistrovali pojistnou událost u pojišťovny k vozidlu , které máme v leasingu. K opravě vozidla dojde až v následujícím roce. Dle vašeho časopisu Otázky a odpovědi (dotaz ID: 26842 | DAUCID: 25922) bych měla v roce 2020 vytvořit odhad k výnosu pojišťovny a účetní opravnou položku k opravě vozidla. Týká se i vozidel v leasingu? A opravnou položku účtovat na 09?