Leasing (318)

Leasing auta

Právnická osoba koupila na finanční leasing auto za 310 000 Kč. Akontace 120 000 Kč hotově. Leasing 190 000,- na 60 měsíců. Účtuji takto správně:

120 000,- MD 052/D 21101, - 120 000,- MD 052/D 32101 310000,- MD 042/D 32101 190 000,-

190 000 + 120 000 = 310 000,- MD 381/D 32101 a na konci roku dle měsíců rozpustit do nákladů MD 518/D 381?

Automobil na leasing

Společnost s r. o. koupila 20. 12. 2019 automobil na leasing 48 měsíců za 310 598 Kč. Mohu 1/48 ceny auta dát v prosinci 2019 do nákladů? 

Automobil na leasing a daňové náklady

Fyzická osoba, podnikatel, uvažuje, že si na leasing nebo úvěr pořídí vozidlo, a to bude mimo jiné k dispozici jiné osobě podnikající na IČ, která pro něj bude vykonávat činnost. Konkrétně se jedná o to, že si najme osobu na IČ na zakázku – např. kácení lesa, a dané osobě poskytne vozidlo, aby se mohl na dané místo dopravovat, kde má proběhnout kácení. Je možné, aby náklady za PHM a jiné bylo možné uplatnit jako náklady daňové pro našeho klienta? Vozidlo poskytuje bezplatně. Případně alternativně, kdyby se jednalo o firmu, a ta poskytovala vozidlo svému subdodavateli na vykonání zadané práce, která by byla pokryta příkazní smlouvou (případně, zda by příkazní smlouva byla účinná i u FO podnikatele), kde by bylo uvedeno, že náklady související s daným výkonem nese daná firma. Lze tyto náklady uplatnit jako daňové? Také je možné, že by se proplácelo i ubytování, když by dotyčný na dané lokalitě přespával. Lze tyto náklady uplatňovat jako náklady daňové, nebo by je měla hradit daná osoba, která by je pak fakturovala na objednatele? 

Kupní cena finančního leasingu

Společnost s r. o. uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu s právem koupě. Počet splátek je 60, akontaci s. r. o. hradila 31. 3. 2014, poslední splátku 1. 2. 2019. Z každé splátky si s. r. o. uplatnila DPH na vstupu. Dne 18. 6. 2019 uhradila s. r. o. fakturu na prodejní cenu (sjednanou v leasingové smlouvě) ve výši 500 000 Kč + 105 000 Kč DPH. Předmět koupě – automobil zakoupila leasingová firma od výrobce automobilu za 1 583 867 Kč + 332 612,07 Kč DPH.

1) Je správné, že kupní cenu zařadí s. r. o. do odpisovaného majetku k datu 18. 6. 2019 a začne kupní cenu odpisovat v odpisové skupině 2?

2) Zůstávají dříve uhrazené splátky vzhledem k výši prodejní ceny daňově uznatelné?

Předčasné splacení leasingu a následný prodej vozidla

Podnikatel chce předčasně vyplatit předmět leasingu a následně, až bude jeho majetkem, ho chce prodat. Je v tomto případě nějaká podmínka za kolik vozidlo prodat (kvůli odečtu DPH)?

Operativní leasing a jeho předčasné ukončení

Společnost hojně využívá operativní leasing na motorová vozidla. Doba nájmu je vždy sjednána na 3 roky celkem v 36 měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře. Měsíční splátka se skládá z nájemného, pojištění a doplňkových služeb v základu. Na vše je uvedena sazba daně 21 %. Postupuje společnost správně, pokud si celkovou měsíční splátku v základu uplatňuje jako daňový náklad a DPH 21 % si uplatňuje na vstupu? Dále u jednoho vozidla došlo k předčasně ukončení smlouvy v důsledku totální škody na vozidle, kdy společnosti byl vystaven doklad na finanční kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu v částce cca 50 000 Kč s nulovou sazbou DPH. Je tato finanční kompenzace daňový náklad společnosti? Pokud ano, má se tento náklad rozpustit do následujícího období, tj. do plánované doby nájmu 36 měsíců? Projeví se tento doklad nějakým způsobem v kontrolním hlášení?

Služební vozidlo pro soukromé účely

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci služební vozidlo i pro soukromé účely. Vozidlo je pořízeno na operativní leasing. Pohonné hmoty bude zaměstnanec dostávat od zaměstnavatele jako benefit. Jaký to bude mít dopad na zaměstnavatele z pohledu DPH a daně z příjmů a jaký to bude mít dopad na zaměstnance?

Použití pouze vybraných mezinárodních učetních standardů u české účetní jednotky

Jsme 100% dceřinou společností (s. r. o.) mateřské společnosti se dílem ve Velké Británii. Nejsme emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Mateřská společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, jako dceřiná společnost jsme povinni se podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů. Dosud jsme tyto standardy pro účtování a sestavení české účetní závěrky v ČR nepoužívali, byť máme tuto možnost při splnění všech podmínek v § 19a odst. 7 zákona o účetnictví. Mateřská společnost po nás žádá, abychom začali nově používat standard IFRS 16 týkající se leasingů. Je možné pro účtování a sestavení účetní závěrky dle českého zákona o účetnictví použít pouze jeden vybraný standard IFRS a ve zbytku používat české účetní standardy nebo je nutné beze zbytku využívat pouze mezinárodní účetní standardy ve všech oblastech účtování a sestavení účetní závěrky, pokud se rozhodneme pro využití § 19a zákona o účetnictví? 

Náhrada škody za nadměrné opotřebení předmětu nájmu

Při ukončení smlouvy o nájmu (operativní leasing) auta nám pronajímatel účtuje náhradu škody za nadměrné opotřebení auta dle protokolu o převzetí vozidla. Náklady na opravu neakceptovatelných poškození nejsou předmětem DPH. Chápu to správně, že se jedná o škodu, kterou budu účtovat na účet 549 jako daňově neuznatelné náklady?

Výpůjční výdaje

Bude potřeba do výpočtu nadměrných výpůjčních nákladů ve smyslu nového § 23e zákona o daních z příjmů zahrnovat mezi výpůjční výdaje dle odst. 3 rovněž úroky obsažené v úplatě za operativní leasing?