Leasing (314)

Předčasné splacení leasingu a následný prodej vozidla

Podnikatel chce předčasně vyplatit předmět leasingu a následně, až bude jeho majetkem, ho chce prodat. Je v tomto případě nějaká podmínka za kolik vozidlo prodat (kvůli odečtu DPH)?

Operativní leasing a jeho předčasné ukončení

Společnost hojně využívá operativní leasing na motorová vozidla. Doba nájmu je vždy sjednána na 3 roky celkem v 36 měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře. Měsíční splátka se skládá z nájemného, pojištění a doplňkových služeb v základu. Na vše je uvedena sazba daně 21 %. Postupuje společnost správně, pokud si celkovou měsíční splátku v základu uplatňuje jako daňový náklad a DPH 21 % si uplatňuje na vstupu? Dále u jednoho vozidla došlo k předčasně ukončení smlouvy v důsledku totální škody na vozidle, kdy společnosti byl vystaven doklad na finanční kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu v částce cca 50 000 Kč s nulovou sazbou DPH. Je tato finanční kompenzace daňový náklad společnosti? Pokud ano, má se tento náklad rozpustit do následujícího období, tj. do plánované doby nájmu 36 měsíců? Projeví se tento doklad nějakým způsobem v kontrolním hlášení?

Služební vozidlo pro soukromé účely

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci služební vozidlo i pro soukromé účely. Vozidlo je pořízeno na operativní leasing. Pohonné hmoty bude zaměstnanec dostávat od zaměstnavatele jako benefit. Jaký to bude mít dopad na zaměstnavatele z pohledu DPH a daně z příjmů a jaký to bude mít dopad na zaměstnance?

Použití pouze vybraných mezinárodních učetních standardů u české účetní jednotky

Jsme 100% dceřinou společností (s. r. o.) mateřské společnosti se dílem ve Velké Británii. Nejsme emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Mateřská společnost sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, jako dceřiná společnost jsme povinni se podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů. Dosud jsme tyto standardy pro účtování a sestavení české účetní závěrky v ČR nepoužívali, byť máme tuto možnost při splnění všech podmínek v § 19a odst. 7 zákona o účetnictví. Mateřská společnost po nás žádá, abychom začali nově používat standard IFRS 16 týkající se leasingů. Je možné pro účtování a sestavení účetní závěrky dle českého zákona o účetnictví použít pouze jeden vybraný standard IFRS a ve zbytku používat české účetní standardy nebo je nutné beze zbytku využívat pouze mezinárodní účetní standardy ve všech oblastech účtování a sestavení účetní závěrky, pokud se rozhodneme pro využití § 19a zákona o účetnictví? 

Náhrada škody za nadměrné opotřebení předmětu nájmu

Při ukončení smlouvy o nájmu (operativní leasing) auta nám pronajímatel účtuje náhradu škody za nadměrné opotřebení auta dle protokolu o převzetí vozidla. Náklady na opravu neakceptovatelných poškození nejsou předmětem DPH. Chápu to správně, že se jedná o škodu, kterou budu účtovat na účet 549 jako daňově neuznatelné náklady?

Výpůjční výdaje

Bude potřeba do výpočtu nadměrných výpůjčních nákladů ve smyslu nového § 23e zákona o daních z příjmů zahrnovat mezi výpůjční výdaje dle odst. 3 rovněž úroky obsažené v úplatě za operativní leasing?

Krácení DPH u operativního leasingu

Náš zaměstnanec používá služební vůz z 90% pro soukromé účely. DPH na vstupu např. z operativního leasingu ponižuji o 90 % a převádím do nákladů. Mám informaci od daňového poradce, bohužel již z roku 2009, že je celý základ daně (100 %) daňový náklad a krácená daň je poté také daňovým nákladem. Ve vašem časopise Otázky & odpovědi z praxe 03/2019 str. 20 jsem se dočetla, že se má určitá část vylučovat z daňových do nedaňových nákladů. Prosím o radu, jak účtovat operativní leasing, popř. náklady na PHM. Bude nějaká část nedaňový náklad?

Zpětný leasing v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, po uplynutí doby finančního leasingu odkoupil za 3 000 Kč předmět leasingu. Obratem ho prodal zpět leasingové společnosti za 600 000 Kč + 126 000 Kč DPH. Leasingová společnost předmět leasingu opět pronajala původnímu nájemci. Doba nájmu je 55 měsíců, první zvýšená splátka je 220 000 Kč. Za zůstatkovou cenu 3000 Kč jsem pořídila nový hmotný majetek, který není odpisován. Prodej majetku ve výši 600 000 Kč + DPH je zdanitelným příjmem z podnikání. Prodejní cena je vyšší, než by byla zůstatková cena při rovnoměrném odpisování z původní hodnoty, takže leasingové splátky jsou zpětně daňově uznatelným nákladem. První zvýšená částka leasingového nájemného je daňově neuznatelným výdajem, částku časově rozliším na dobu nájmu, tj. 220 000/55 x 6 (6 měsíců v roce 2018 byly zaplaceny první splátky). Je postup správný?

Finanční leasing

Firma uzavřela v 2014 finanční leasing- nákladní automobil na 60 měsíců. V roce 2019 se rozhodla leasing předčasně ukončit na 58 splátce. Předmět leasingu firma odkoupí a zařadí ho do majetku. Jak mám správně postupovat při předčasném ukončení? Pokud splním podmínku, že odkupní cena je vyšší než zůstatková (u pronajímatele), zůstane nájemné v nákladech? Splním i podmínku minimální doby leasingu, která je 54 měsíců. Bude tedy pro firmu předčasné ukončení znamenat nějakou změnu v účtování? Co by znamenalo, kdyby byl leasing předčasně ukončen na 53 splátce, ale zároveň by splnil podmínku, že kupní cena je vyšší než zůstatková u pronajímatele?

Technické zhodnocení na pronajatém majetku-leasing

Pokud fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci provede technické zhodnocení pronajatého majetku. Může ho  dle ZDP odepisovat? V leasingové smlouvě se píše toto: "Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provádět na předmětu leasingu úpravy, kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu předmětu leasingu." Dle mého názoru úprava rozhodně není podstatná, ale úprava to je. Po ukončení leasingové smlouvy se toto technické zhodnocení dál odpisuje, dokud není zcela odepsané?