Mzda (645)

Prodej osobního vozu za 1 Kč

Společnost s ručením omezeným prodává společníkovi (společník také vykonává pro s. r. o. práci - jako zaměstnanec) osobní vůz za 1 Kč. Osobní vůz není ještě odepsaný - 3. rok odpisy. Jaký bude dopad pro firmu z pohledu DPH a daně z příjmu, když se jedná o spřízněnou osobu? V případě "společníka" jako zaměstnance je nutné zahrnout rozdíl mezi cenou obvyklou a kupní cenou do mzdy (včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění)? Zůstatková cena 800 000 Kč.

Příjem z Německa

Zdanění mzdy (Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezuge) 1 000 EUR, v tabulce je vedle částky EUR uvedena zkratka „ct“? Co by mohla znamenat značka „ct“? Dále je v potvrzení uvedena daň ze mzdy a solidární přirážka, bezplatné stravné, sociální a zdravotní pojištění. Bude zaměstnanec v daňovém přiznání uvádět jen hrubou mzdu (Bruttoarbeitslohn); stravné, sociální a zdravotní pojištění se uvádět nebude? Na jakém řádku přiznání vyloučí zdanění mzdy ze zahraničí? Použije se metoda vynětí? Jakým kurzem přepočítá hrubou mzdu z Německa, pokud ji dostal vyplacenou ve třech měsících?

Daň z příjmů - pořádání akcí v jídelně školy

Jsme střední škola, plátce DPH. V naší školní jídelně děláme akce (svatby apod.) pro cizí, kde je stanovena režie + potraviny dle skutečnosit. Pro cizí třeba režie 3 000 Kč. Pro zaměstnance je stanovena cena třeba 1 000 Kč. DPH předpokládám, že se odvádí z té snížené částky. Ale jak naložit s daní z příjmů, musí se ten rozdíl dodanit ve výplatě?

Zúčtování mezd v a. s. - nemocenské dávky

Při měsíčním zúčtování mezd v akciové společnosti účtujeme nemocenské dávky na účet MD 336 20/D 331 (zdravotní pojištění na účet 336 10). Nemocenskou dávku, kterou platí zaměstnavatel (a. s.) zaměstnanci účtujeme na účet MD 524 20/D 336 20. Je tento zápis správný?

Zákonné pojištění z mezd: pracovní smlouvy + dohody o provedení práce

V případě, že zaměstnáváme zaměstnance na základě pracovní smlouvy a DPP (do 10 000 Kč), pojistné se vypočítá pouze vynásobením sazby a základu, který je shodný s vyměřovacím základem na pojistné na sociální pojištění nebo ještě + 100 Kč za dohody o provedení práce, aby byli i tito zaměstnanci úrazově pojištěni?

Výhoda pro zaměstnance

Společnost s. r. o. má u prodejce náhradních dílů přiznanou slevu. Zaměstnanec této společnosti požádá zaměstnavatele o koupi náhradních dílů pro svoje soukromé účely. Po dodání náhradních dílů fakturovanou částku zaměstnavateli uhradí. Je to tak možné? Jak správně účtovat, nemá tato "výhoda" dopad na mzdu zaměstnance?

Nevyplacená mzda při úmrtí zaměstnance

Náš zaměstnanec zemřel. Nebyla mu vyplacena mzda za poslední dva měsíce práce. Již nás kontaktoval notář a sdělili jsme mu zůstatek nevyplacené mzdy. Jak s touto částkou naložit v účetnictví - máme ji nechat na účtě 331-Zaměstnanci, či ji přeúčtovat na jiný účet?

Příjmy ze Slovenska a daň v ČR

Občan je zaměstnán na Slovensku (pro slovenského zaměstnavatele pracuje na Slovensku i v ČR). Slovenský zaměstnavatel mu vyplácí na Slovensku mzdu a zároveň z ní i sráží daň z příjmu. Občan také na Slovensku dostává dividendy, ze kterých je mu srážena daň. V ČR občan žádné příjmy nemá. Bude muset v ČR vyplňovat daňové přiznání?

Provádění srážek ze mzdy

Dne 24. 9. 2018 v naší společnosti začíná pracovní poměr zaměstnanci, který byl dne 10. 9. 2018 propuštěn z výkonu trestu. Platí výživné na dvě nezletilé děti - je to na základě rozsudku soudu, ale dlužné výživné nemá a ani neměl, jde o běžné výživné. Pochopila jsem dobře, že v tomto případě mohou být započítávány jako vyživované osoby.

Dále dokládá potvrzení pro zaměstnavatele - vyúčtování srážek. Co jsou přednostní pohledávky a že musíme zachovat původní pořadí exekučních srážek, to víme. Ale jde nám o to, zda nyní, než nám budou doručeny výměry těch ostatních a to jak přednostních, tak nepřednostních pohledávek máme zbývající částku deponovat, než budou výměry doručeny.

Pod jedním samostatným bodem je následující: Exekuční příkaz na provedení exekuce přikázáním jiné pohledávky než pohledávky z účtu u peněžního ústavu a to peněžních prostředků na disponibilním účtu peněz v úschově vedeném dle § 25 z. č. 169/1999 Sb. a peněžních prostředků v úschově dle § 16 odst. 4 zák. č. 293/1993 Sb.: a následuje několik Ex položek. Domníváme se, že tento bod se nás netýká, ale pokud může, prosím, popište nějakým věcným způsobem, co si v tomto případě máme představit?

Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance

Zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru 22. 8. 2018. Do konce měsíce odpracuje dle rozložení směn 60 hodin, hodinová mzda 122 Kč/hod. Za měsíc říjen mu tedy bude náležet hrubá mzda 7 320 Kč. Bude základem pro odvod zdravotního a sociálního pojištění jeho hrubá mzda nebo se pojištění bude odvádět z minimální mzdy?