Nevyplacená mzda při úmrtí zaměstnance

  • DAUC ID: 22350
  • Datum vložení: 24. 11. 2018
  • Autor: Ing. Zuzana Pšeničková
  • V kategoriích: Účetnictví
  • Klíčová slova: Zaměstnanec Mzda

Náš zaměstnanec zemřel. Nebyla mu vyplacena mzda za poslední dva měsíce práce. Již nás kontaktoval notář a sdělili jsme mu zůstatek nevyplacené mzdy. Jak s touto částkou naložit v účetnictví - máme ji nechat na účtě 331-Zaměstnanci, či ji přeúčtovat na jiný účet?

Výhoda pro zaměstnance

Společnost s. r. o. má u prodejce náhradních dílů přiznanou slevu. Zaměstnanec této společnosti požádá zaměstnavatele o koupi náhradních dílů pro svoje soukromé účely. Po dodání náhradních dílů fakturovanou částku zaměstnavateli uhradí. Je to tak možné? Jak správně účtovat, nemá tato "výhoda" dopad na mzdu zaměstnance?

Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance

Zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru 22. 8. 2018. Do konce měsíce odpracuje dle rozložení směn 60 hodin, hodinová mzda 122 Kč/hod. Za měsíc říjen mu tedy bude náležet hrubá mzda 7 320 Kč. Bude základem pro odvod zdravotního a sociálního pojištění jeho hrubá mzda nebo se pojištění bude odvádět z minimální mzdy?

Provádění srážek ze mzdy

Dne 24. 9. 2018 v naší společnosti začíná pracovní poměr zaměstnanci, který byl dne 10. 9. 2018 propuštěn z výkonu trestu. Platí výživné na dvě nezletilé děti - je to na základě rozsudku soudu, ale dlužné výživné nemá a ani neměl, jde o běžné výživné. Pochopila jsem dobře, že v tomto případě mohou být započítávány jako vyživované osoby.

Dále dokládá potvrzení pro zaměstnavatele - vyúčtování srážek. Co jsou přednostní pohledávky a že musíme zachovat původní pořadí exekučních srážek, to víme. Ale jde nám o to, zda nyní, než nám budou doručeny výměry těch ostatních a to jak přednostních, tak nepřednostních pohledávek máme zbývající částku deponovat, než budou výměry doručeny.

Pod jedním samostatným bodem je následující: Exekuční příkaz na provedení exekuce přikázáním jiné pohledávky než pohledávky z účtu u peněžního ústavu a to peněžních prostředků na disponibilním účtu peněz v úschově vedeném dle § 25 z. č. 169/1999 Sb. a peněžních prostředků v úschově dle § 16 odst. 4 zák. č. 293/1993 Sb.: a následuje několik Ex položek. Domníváme se, že tento bod se nás netýká, ale pokud může, prosím, popište nějakým věcným způsobem, co si v tomto případě máme představit?

Kolektivní smlouva, mzdový řád a jejich účinnost

Zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu, jejíž nedílnou součástí je mzdové ujednání, podle kterého zaměstnanci náleží při splnění kritérií uvedených ve mzdovém řádu finanční bonus. Firma uzavřela s odborovou organizací kolektivní smlouvu na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, jejíž přílohou je mzdový řád. Firma vydala nový mzdový řád s účinností od 1. 5. 2018, který se dodatkem stal součástí Kolektivní smlouvy s platností od 1. 5. 2018. Mzdový řád používá pojem účinnost a dodatek ke kolektivní smlouvě pojem platnost. Nový mzdový řád ruší předchozí mzdový řád. Oba mzdové řády řeší výpočet měsíčních a pololetních finančních bonusů (k 30. 6., resp. 31. 12.). Struktura výpočtů ve mzdových řádech je odlišná. Do kdy je platný starý mzdový řád? Jak se bude počítat pololetní finanční bonus za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018? Podle nového mzdového řádu za celé první pololetí anebo součtem finančních bonusů spočítaných za dvě období dle starého a nového mzdového řádu, tj. od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 , od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018? Jaká je promlčecí lhůta pro uplatnění mzdových nároků zaměstnance?

Prodej osobního vozu za 1 Kč

Společnost s ručením omezeným prodává společníkovi (společník také vykonává pro s. r. o. práci - jako zaměstnanec) osobní vůz za 1 Kč. Osobní vůz není ještě odepsaný - 3. rok odpisy. Jaký bude dopad pro firmu z pohledu DPH a daně z příjmu, když se jedná o spřízněnou osobu? V případě "společníka" jako zaměstnance je nutné zahrnout rozdíl mezi cenou obvyklou a kupní cenou do mzdy (včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění)? Zůstatková cena 800 000 Kč.

Příjem z Německa

Zdanění mzdy (Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezuge) 1 000 EUR, v tabulce je vedle částky EUR uvedena zkratka „ct“? Co by mohla znamenat značka „ct“? Dále je v potvrzení uvedena daň ze mzdy a solidární přirážka, bezplatné stravné, sociální a zdravotní pojištění. Bude zaměstnanec v daňovém přiznání uvádět jen hrubou mzdu (Bruttoarbeitslohn); stravné, sociální a zdravotní pojištění se uvádět nebude? Na jakém řádku přiznání vyloučí zdanění mzdy ze zahraničí? Použije se metoda vynětí? Jakým kurzem přepočítá hrubou mzdu z Německa, pokud ji dostal vyplacenou ve třech měsících?

Depozitní účet

K jakým účelům může ÚSC využívat depozitní účet? Hlavně se mi jedná, zda se může z důvodu rozpočtové skladby na něj provést "jakoby vyplacení mzdy", tj. převod finančních prostředků z běžného účtu na účet depozitní a v lednu udělat zpáteční převod na účet běžný a klasicky vyplatit prosincovou mzdu v lednu z účtu běžného. Existuje nějaký právní předpis, který upravuje používání depozitního účtu? 

Sociální pojištění při náhradě na výdělku

Zaměstnanec nedostal zaplacenou mzdu za prosinec 2017. Z toho důvodu k 31. 1. 2018 podal výpověď s nárokem na náhradu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby. Odhlásím ho k 31. 1. ze sociálního pojištění, ale sražené pojištění odešlu najednou ve mzdách za leden 2018? Nebo mu pojištění bude vyplácet Úřad práce, a jak to tedy udělat v tom případě?

Příjmy ze Slovenska a daň v ČR

Občan je zaměstnán na Slovensku (pro slovenského zaměstnavatele pracuje na Slovensku i v ČR). Slovenský zaměstnavatel mu vyplácí na Slovensku mzdu a zároveň z ní i sráží daň z příjmu. Občan také na Slovensku dostává dividendy, ze kterých je mu srážena daň. V ČR občan žádné příjmy nemá. Bude muset v ČR vyplňovat daňové přiznání?